2 Pierre 1

1Yé ó mɛm Simon Pierre, syɛ̂l mesɑ̂ ti e mʉr milʉ́mlʉ́ mé Yésʉs-Krîst ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂. Mě tile ó, bɨ̌n bʉr o bɨ́h le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ bi mbǐ búʼó gwɑ́r bɑ́. Búʼó yɑɑ́, odimé o tɨ̂, wé ó jøʼ gwɑ́r pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́. Mɨnɑ́ bé ɑ́ bi gɑ́ búʼó yɑɑ́ ó, ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ mé Yésʉs-Krîst tîtyěl mʉr, Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́. 2Metyɛʼ me mpóm le mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n ɨ́ ntuuú, duho ɨ́ ngǿɑ́ bɨ́n dí egʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m, bé e Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs wɨ́. 3Nzyɛ̌m ɑ́ si gbɑ̂ nkul nyé lɨ́ ejwe mɨ́nɑ́ gɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí e nyɔm lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ cíʼɑɑ gɑ́, le egúmo gɑ́ e né yɨ́. Nye ɑ́ jébe mɨnɑ́ gɑ́ ó, ɨ́ nzɨ̌ kûm nyé le mbɨɑmbɨɑ njør wé. 4Mɨnɑ́ mû bi gɑ́ ó, menkɛ̌ʼ nyé ɑ́ boo kɛʼ mɨnɑ́ gɑ́, mɑɑ́ me dí ɨ́ buo ódimé mɑ́. Ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ búʼlɑ́ gɑ́ menkɛ̌ʼ mɑɑ́ yɨ́, mɨnɑ́ bé lɨ́ ebi gɑ́ ntémé njør mé Nzyɛ̌m tɨ̂. Bʉr ó sí yɨ̂, bé mû ó lɨ́ ebo, duho ɨ́ mpwɑʼ bigǿmɑ́ bísɑ̂. Nó mɨnɑ́ bɨɛ bé ókpɛ́ɛ gɑ́ bigǿmɑ́ byɑɑ́. 5Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó mé dí elɛ́ɛ e bɨ̌n ó, gbɑ́ʼ gɑ́ nkul lɨ́ etɑ̂ʼ bísɑ́ bîʼ ɨ́ nkɑlɑ́ nkɑlɑ́: ɨ́ búʼó yɨ́n, bɨ̌n ɑ kɛ́l mbɨɑmbɨɑ njør. Ɨ́ mbɨɑmbɨɑ njør, bɨ̌n ɑ kɛ́l ngǿɑ́. 6Ɨ́ ngǿɑ́, bɨ̌n ɑ kɛ́l émɑ̂r é léme. Lɨ́ emɑ̂r é léme, bíhwó. Lɨ́ bíhwó, kʉ̌ cyen mpɑ̂. 7Ɨ́ kʉ̌ cyen mpɑ̂, esó pɑ́ʼ bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́. Lɨ́ esó pɑ́ʼ bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́, kpɛ̌l. 8Métum mɑɑ́ sí nyɨ̂n ɨ́ bɨ̌n nó, bɨ̌n bé ogʉ́ɑ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst. Ngǿɑ́ wɑɑ́, wé ɑ́di ntémé wé omér. Wé óbe ó mbɑ́ʼrɑ́ e bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ wé dí ebyɑ̂ bí. Bɨ̌n bé ótô le esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ dóló ó, ɨ́ nzɨ̌ ngǿɑ́ wɑɑ́. 9Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr dí ɑsɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ byɑɑ́ nyɑ́, mejwôʼlʉ mé, mé ɑtô lɨ́ ejɑɑ. Nye ó mpʉ bɑ́ ntím. Nye lɨ́ ejɨhɑ ó, Nzyɛ̌m ɑ́ be ó sí pubo nyê, lɨ́ epɛʼ mísyóm nyé ɑ́ be e myé mélú mé épíhe mí. 10Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó mé dí elɛ́ɛ bɨ́n, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m ó, gbɑ́ʼ gɑ́ nkul lɨ́ eséɑ ɨ́ piiiɑ, lɨ́ esú ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ tyeetye ó, Nzyɛ̌m ɑ́ si jébe bɨ̌n, le etwɑ̂r bɨ́n yɨ́. Bɨ́n sɑ́ nó wɑ́, bɨ̌n bé ɑ́kóʼó dumɑ lɨ́ ebébe. 11Nó ntémé ó Nzyɛ̌m ósúʼo bɨ́n e menzɨ̌ mɨ́mɛ̂h lɨ́ esú ó, bɨ̌n níʼee ɨ́ Mpóʼo mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ le Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst yɨ́. Mpóʼo nyɑɑ́, nye ódi ó njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 12Bɨ̌n bé lɨ́ eboó gʉ́ɑ ótyeetye dí egʉ́ŋɔɔ ɨ́ jɔʼ yɨ̂ʼ wɨ́. Milɔ̌b mi tɨ̂ʼ ó dí esɑ̂ ó, bɨ̌n tyɛ́bɨɨ mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ, ɑpɨ́ŋlɑ yɨ́. Bɨ̌n dɑmɑ́ gʉ́ɑ nó, me ósímsɑ bɨ́n otyeetye wɑɑ́ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. 13Yé ó nó. Mě bee ó, yê tîtyěl ó, me tóŋlɑɑ bɨ̌n wɑ̌ ɨ́ nzɨ̌ milɔ́ɔ́ myɑ̂m, tyé yɨ́yɛ̂h mé jínɑ lɨ́ eciʼe ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, bɨ̌n nkʉ̂ kublɑ. 14Ebě, me lɨ́ egʉ́ɑ ó, me mû ó kúno epɛʼɔɔ méjwôʼlʉ mpʉ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst ɑ́ boo lɛ́ɛ me ɨ́ hǿm yɨ́. 15Me ósɑ̂ sɨ́n lɨ́ elíʼe bɨ́n e mitilɑ́ ngɑ́ sísimsɑ bɨ́n milɔ̌b mínɨ̌, píe l'eswie lɑ̂m ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h mí. 16Ebě, ɨ́ jɔʼ bɨ́h ɑ́ jwe bɨ̌n lɛ́ʼlɑ́ dí edumo e nzéɑ́ dí lǿŋlɑ́ e nkul mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst wɨ́ yɨ́, bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑkɑlɑ bɨ́n bikɨkɛnɑ bʉ̂r bé ɑ́ kûhlo e pɨʼ nyɔ́ɔ́ bí. Lɛ́ʼlɑ́ wɨ́h wɑɑ́, wé ɑ́ bɔmɑ ó, e mboʼlɑ́ wɨ́h, bɨ̌h bʉr o b'ɑ́ bee mpwɑʼ nyé bɑ́. 17Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɑ́ si jwe nye júu le kûm. Ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ ntɨh cwíí, duho ɨ́ diɑ́ kûm nɨ́nɨ́ɨ́ yé yɨ́, nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Mwɑ̂n wɑ̌m mé dí ɨ́ buú kpɛl nyɑ́ ó nyɑ̂. Me lɨ́ ekʉ́ mɛɛlɑ e né.» 18Bɨ̌h bʉr o tɨ̂, bé ɑ́ si jóʼo cwíí nyɑɑ́ lɨ́ eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, ɨ́ jɔʼ bɨ́h le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ be lɨ́ ecø̂ʼ e dí ci lɨ́ yɨ́. 19Nó, lɔ́ɔ́ ógwíhɑ o mílɔ̌b bé ɑ́ tutúno wɨ́, wé ó sɑ́ mɨ́nɑ́ mû sí gʉ́ɑ gɑ́ ɨ́ pébébé yɨ́. Bɨ̌n ɑ kʉ́ gwɑ́ di le ocwóó, ebě, wé ó mpʉ élɑ́mɑ e dí epɑn ɨ́ gúmó yé ɑ́ bɨbe lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ yɨ́ lɨ́. Tóʼ gɑ́ dóló le ebûʼlɑ̌ lɔ́ɔ wɑɑ́, tó kumo ɨ́ jɔʼ dʉ́o lé ójɨmɑ yɨ́, le ɨ́ jɔʼ cwícwén melɔ́mɑ mé mɛ́n ópɑn bɨ́n ɨ́ miléme yɨ́. 20Bɨ̌n ɑ gʉ́ɑ́ sɨ̂: yé ɑbe e mʉr ɑ́ gwîh milɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b gǿmɑ́ yé ɑ́ntɑ nye. Ogwíhɑ o mílɔ̌b, bé ɑ́ gwigwîh milɔ̌b myé ó, lɨ́ edû mpʉ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m, wé ɑ́ lɛ̂ʼle bé yɨ́. Ogwíhɑ o mílɔ̌b pɑ̌ nyɛɛ́ dû gǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m, ɑ́ jwɛʼrɑ e mʉr ókɑ̌ pɑ̂ʼlɑ míngwíhɑ́ mílɔ̌b myɔ́ɔ́ nyɑ́! Sɑ́ bé ɑ́ nyɛɛ gwîh, nzě tile yɨ́, mʉr nyé ɑjɑlɑ le epɑ̂ʼlɑ yé mpʉ̌ gǿmɑ́ lémé wé dí yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\