2 Pierre 2

1Bibɨ́blɑ bí ógwíhɑ o mílɔ̌b, byé ɑ́ si pyɑ̂l ɨ́ mimbú mí píhe kwɑ́ bʉr o mé Nzyɛ̌m. Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ó, bíbɨ́blɑ bí ólɛ̂ʼlɑ ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ nî ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n yɨ́. Milɛ́ʼlɑ́ bé ójwe mí, myé ódulo mpɔ́ʼɑ́ menkɔ̌m ɨ́ bɨ̌n, le edímle bʉ́ʉ́ bʉ̂r. Byé óbɑ́nɑ̌ kɛ́lɑ Tyɛ̂b esôʼ gɑ́ wɨ́nɑ́ ɑ́ tɑ́ɑ mebyɑʼ mɔ́ɔ́ nyɑ́. Byé ódulo ébébe ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́. Lé ópyɑ̂l bé ó, metørɑ̂, ntɔ̂ʼ dímle byê. 2Kʉ̌ cyen wɔ́ɔ́ ntémé, wé ódímle bʉ̂r ɨ́ buo buo, ebě, bʉr oswîh, bé ósɑ̂ bímolɑ́ nzɑm le ekomo lɨ́ ebɑŋɑ byê. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó ngɑ́ tíne bʉ̂r ó, bé swéʼee díé é búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́, dí le otyeetye yɨ́. 3Bibɨ́blɑ bí ólɛ̂ʼlɑ byɑɑ́, byé ókûhlo bíkɨkɛnɑ lɨ́ edû gǿmɑ́ ébi bísɑ̂. Byé onze le egwɑ̂m bɨ́n bisɑ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, boó tɑ́ɑrě kɔ́m, Nzyɛ̌m, mʉr pɑ́ dí Cîʼ milɔ̌b wɔ́ɔ́ nyɑ́, nye mû ó ɨ́ cɑ̌r lɨ́ ejwe byé bintɨ́ʼɑ́ ɨ́ milɔ̌b myɔ́ɔ́ nyé ɑ́ boo cíʼe mí. Mʉr ngɑ́ jwe byé bébebébe bintɨ́ʼɑ́ wɑɑ́, jʉ̂ byé nyɑ́, nye ɨ́ doho ɨ́ mpʉ̂n nyɔ́ɔ́. 4Ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑbîr bééngeles bé ɑ́ sɑ̂ syóm bɑ́. Nye ɑ́ jɑɑ guho bé ó, njɨ ɨ́ bɨ́ siʼe. Nye ntɔ̂ʼ gbɑ̂ bé ɨ́ mpǐl, lɨ́ ebónǒ móhó écíʼ é mílɔ̌b. 5Nzyɛ̌m ntémé ɑ́ bé ɑbîr bʉ̂r o myɑ̂. Nye ɑ́ si ntɨh mpɨɨ ɨ́ sí yɨ̂ʼ lɨ́ ejʉ̂ mínjéʼe-Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ jɑɑ ciʼ ó, njɨ Nóe, ɑ́ lɨlɛ́ɛ bʉr sɑ́ dí tîtyěl yɨ́ nyɑ́, bé e bʉ́ʉ́ bʉ̂r nzɑɑngbɑ́. 6Nzyɛ̌m ɑ́ si jwe binkɑnɑ bí Sodôm e Gómɔr bintɨ́ʼɑ́, nye nzě dîʼ byé, jwir byé meswií. Nó, nye ɑ́ sɑ̂ mpʉ́nʉ̌ ó, lɨ́ ejwe mɨ́nɑ́ gɑ́ jweʼle. Minjéʼe-Nzyɛ̌m, myé ósûʼlɑ ntémé ó njɨ jøʼ gwɑ́r yɑɑ́. 7Nye ntémé ɑ́ si ciʼ Lôt, tîtyěl mʉr. Ekɛ̂n, lé ɑ́ be ɨ́ søø̌ Lôt ɨ́ nyʉ̂l lɨ́ ebee bʉ̂r o b'ɑ́ be, ɑgbɑ̂ mémpéné ɨ́ nkɔb bɑ́. Bɨ́ɛ, bé ɑ́ jɑɑ sɑ̂ ó, njɨ bimolɑ́ nzɑm le ekomo. 8Ebě, tîtyěl mʉr wɑɑ́ ɑ́ ciciʼe pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó, lɨ́ ebee le ejóʼo bísyɛ́ɛlɑ bí ébébe byɔ́ɔ́ ɨ́ dʉ́ó lɨ́lɛ̂h. Byé ɑ́ be lɨ́ entɨ̂ʼ ótîtyěl ó lémé wé. 9Yé bé Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ si nyɛɛ sɑ̂ bʉr bɑɑ́ nó wɑ́, nó ntémé, nye ókʉ́ gʉ́ɑ̌ mpʉ nyé ósyɛb bʉ̂r o dí egúmo e né bɑ́ ɨ́ mebʉ́blɑ́ yɨ́. Nye lɨ́ egʉ́ɑ ntémé mpʉ nyé ókɑb ónzyɛ́h ó bʉ̂r bintɨ́ʼɑ́, le egbɑ̂ bé ɨ́ mpǐl, lɨ́ ebónǒ móhó écíʼ é mílɔ̌b yɨ́. 10Nye ójwe bíntɨ́ʼɑ́, ntɑɑ sʉ́ŋɑ ó, bʉr o dí edû ébébe bípúnó byɔ́ɔ́ dí egø̂m lɨ́ bɑ́, bɨ́ɛ ntémé lɨ́ epyêh bʉ̂r o dí e jǿø bɑ́. Bé jɑɑ́ mɨmɛɛlɑ ó, njɨ e bé bʉr o tɨ̂, le bijøʼ mílémé myɔ́ɔ́. Bibɨ́blɑ bí ólɛ̂ʼlɑ mê lɛ́ɛ́ bɨ́n bí, byé ɑjóʼo bʉ́ɑ́ lɨ́ epyɑ mísísǐm mí éjúrʉ́ʉ́ mi dí e jǿø mí. 11Beéngeles mé Nzyɛ̌m bɨ́ɛ dɑmɑ́ lɑɑ bʉ̂r bɑɑ́ ɨ́ nkul le pîm, bé ɑ́kɛ́l mélǿø ɨ́ bipurɑ́ ɨ́ jɔʼ bé dí epur mísísǐm mí éjúrʉ́ʉ́ ɨ́ mpǒm mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m yɨ́. 12Bibɨ́blɑ bí ólɛ̂ʼlɑ byɑɑ́, byé sɨ́sɑ́ sɑ́ bé dí ɑgʉ́ɑ yɨ́ nkěh. Byé ó kwɑhɑ́ mpʉ ótír ó dwǐʼ, lúʼo pɨ̂ʼ. Tó kœb ó, tír jɑɑ́ byɛ̂l njɨ ó, nye mɛ́rɔɔ. Nyé ojʉ́ŋɔɔ. Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ó bʉ̂r bɑɑ́, bé ópɛʼɔɔ méjwôʼlʉ yɨ́. Bé ójwe ó, bé jínɑ lɨ́ ekʉ́ sɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ mélwɑʼwo bé ɑ́ bu kpɛl bí. 13Bé óbi myɛ́nɑ mé ébébe bé ɑ́ pɑ sɑ̂ bʉr lɨ́. Bé mɨmɛɛlɑ ó, lɨ́ edi ɨ́ cwiʼ mépwɑʼ témé móhó. Jɔʼ bé dí esyɛŋɑ e bɨ̌n lɨ́ ede yɨ́, nkʉ̂ bɨ̌n nøølɑ ó, e nyʉ̂l, bé ó dí mebɑr me nyʉ̂l nyɑɑ́. Bé lɨ́ esɑhle lɨ́ ede, lɨ́ edû bígǿmɑ́ byɔ́ɔ́. Byé lɨ́ edímle bé ɨ́ nzɨ̌ mikóo myɔ́ɔ́. 14Míh mɔ́ɔ́, mé jɑɑ́ sɑ́ɑ ó, njɨ bʉbɑ́ bé sɑ̂ʼ miswɛbɑ e bé bɑ́. Bé ɑgbɑlɑ bɑ́ lɨ́ esɑ̂ syóm. Bé sɨ́sɑ́ɑ́ ó, bʉr o dí ɨ́ tyɛʼ bɑ́, bé bílɨɨ ɨ́ bilɑ́m byɔ́ɔ́. Bé jɑɑ́ gbɑ̂ lémé ɨ́ jwííí ó, njɨ lɨ́ ejɨ̂ʼ édû bígǿmɑ́ ményʉ́l mɔ́ɔ́. Nzyɛ̌m, nyɨ́ syɛm bê. 15Bé ɑ́ si líʼe tîtyěl nzɨ̌, nzě jyɛ̂l ɨ́ nzɨ̌ swîh, ntɔ̂ʼ dîm lɨ́ edû nzɨ́ mé Bɑlɑ̂m, mwɑ̂n mé Bosɔ̂r. Nye ó b'ɑ́ be lɨ́ ebuú soho ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ bi myɛ́nɑ píe l'ebébe yɨ́. 16Kɑm-ntʉl yɨ́ɛ, tír dí ɑbe lɨ́ elwǐb lwǐb mʉ̂r nyɑ́, bɑ́nɑ̌ lwib le ecyél é mʉ̂r, ntɔ̂ʼ nkɑ́ŋlɑ e ngwíhɑ milɔ̌b wɑɑ́, lɨ́ ekɑmle nyé lɨ́ esɑ̂ bébebébe syɛ́ɛlɑ nyé ɑ́ gwɑ sɑ̂ lɨ́ ogʉ̌ wé yɨ́. 17Bʉr bɑɑ́ nøølɑ ó, e menó. Bé ó menó mû sí jø̂l, ɑkɑ̌ be le etɑ́ŋ é médíbé egwɑ́r mɑ́. Bé ó mpʉ nkûr nkúo dí etíne wɨ́. Nzyɛ̌m, nyɨ́ boó komlo bé diɑ́ lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ e dí ɨ́ nkom nkom lɨ́. 18Bé lwilwib ó, e mekɑ̌n mé jɑ́ɑ́lé, mɑɑ́ me dí jwêh mɑ́. Ɨ́ nzɨ̌ bigǿmɑ́ ményʉ́l mébomo mɔ́ɔ́, bé lɨ́ edulo bʉ̂r o bé ɑlúno syɛb ményʉ́l mɔ́ɔ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ bígʉʼlʉgʉ́ bɑ́. 19Bé kɛʼ bé ó, bé ópɛʼ bé lɨ́ otúʼɑ̌, dil bé ɨ́ dǐ ónzyɛh o bʉ̂r. Tó kœb ó, bé bʉr o tɨ̂ʼ, bé ó mpɑ̌ŋ bitúʼɑ̌, lɨ́ edû métum me dí ecyen mʉ̂r lɨ́ eswie mɑ́, ebě, sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí ejǿø mʉ̂r yɨ́, mʉr wɑɑ́, nye ó túʼɑ̌ sɑ̂ yɑɑ́. 20Mʉ̂r gʉ́ɑ́ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ le Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst, le epɔʼɑ ɨ́ bibol bísyɛ́ɛlɑ bí sí yɨ̂ʼ nó, nyé sí bɑ́ʼɑ̌ kɑ̌ bîr ó, ebébe lɑɑ́, lé nʉ́ŋɑɑ nkul ɨ́ cwiʼ yé nó, cwiʼ yé, yé ókɑ̌ bébe, ntɑɑ sʉ́ŋɑ, lɑɑ̌ mpʉ yé ɑ́ nyɛɛ bébe ɨ́ metɑ́ɑ́ré yɨ́. 21Yé ɑ́ gwɑ mbɨɑ bʉr bɑɑ́ ó, mpɑ bé ɑ́ bé ɑpɑ̌ jyɛ̂l ɨ́ nzɨ̌ dí elɛ̂ʼle bʉ̂r kʉ̌ cyen dí tîtyěl wɨ́ nyɨ́, lɑɑ ó, bé osí jyɛ̂l tɨ̂ʼ nɛ́ɛ: bé ntɔ̂ʼ kɑ̌ bwóolo ntúʼó, túmǒ koo e metié me dí ci, mɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl mɑ́. 22Sɑ̂ pyɑ́l bé yɨ́, yé lɛ́ʼlé ó mpʉ bíkɨkɛnɑ bibɑ́ bîʼ dí elɛ́ɛ lɨ́ otyeetye yɨ́ ó: «Mpyê, nyě swíʼ ó, tó de bíjǿølɨ́ byé.» Yʉ́ʉ́ tɨ̂ʼ, yé lɛ́ɛ́ ó: «Le bê jøø nkʉ́, le ntɔ̂ʼ nyê swîʼ, tó byɛ́ɛlɑ ɨ́ mindě.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\