2 Pierre 3

1Bʉr o mé dí ekpɛl bɑ́, mekɑnɑ́ membɑ́ mé mû sí cɛmɑ bɨ́n mɑ́ ó mɑ̂. Mě tile bɨ́n ó, me jɨ́mɨɨ bɨ̌n bitɔŋlɑ́, bɨ̌n nkʉ̂ pɑhle byé e miléme mi dí ɑbe e mikóo mí. 2Mě gǿm ó, bɨ̌n tóŋlɑɑ lɔ́ɔ́ ógwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m bé ɑ́ lɛ́ɛ ɨ́ melú mé épíhe wɨ́, ti e metié mé Tî Yésʉs, dí ntémé Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́. Metié mɑɑ́ ó bɨ́n ɑ́ jóʼo ɨ́ nzɨ̌ bʉr o mílʉ́mlʉ́ bé mɑ́. 3Sɑ́ ésôʼ, gwɑ́ gʉ́ɑ gɑ́ sɨ̂: ɨ́ melú mé ósûʼlɑ mɑ́, yé óbe ó, e bʉr o ngɑ́ kpɛl éciʼě mpʉ bígǿmɑ́ byɔ́ɔ́ dí etíne bé yɨ́ bɑ́. Bé óbe ó bʉr ó pyêh, 4ebě, bʉr bɑɑ́ bé ólɨlɛ́ɛ ó: «Lɔ́ɔ́ nyé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó, nye ónze wɨ́, wé ó kwɑhɑ́ jwêh. Odɑ̂, bɨ́ boó jwe, nye l'ɑpyɑ̂lpyɑl. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé ó jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ yé ɑ́ boo be, duho ɨ́ metɑ́ɑ́ré mé kʉ́ e sí yɨ́.» 5Sɑ́ bé ɑ́ boo gʉ́ɑ yɨ́, bé sɨ́sɑ́ɑ́ ó, bé jɨ́hɑɑ yê. Sɑ̂ yɑɑ́, yé ó: lwǐb mé Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ boo kuho jʉ́o le ejwoo le bɑɑ́ntɛ́n ɨ́ jɔʼ myɑ̂. Lwǐb yé ntémé ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, kʉ́ e sí, byé díʼee, duho ɨ́ medíbé. Lwǐb ntémé, yé ɑ́ komlo byé ó, e medíbé. 6Medíbé mémpwɑ́r mɑɑ́, mé ntɔ̂ʼ bílɑ bʉ̂r ó sí bɨ́bɛ̂h, jʉ̂ bê. 7Lwǐb mé Nzyɛ̌m gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ó dí ebɑʼlě jʉ́o, le ejwoo le sí. Yé óbɑʼle byé ó, tó pyɑ̂l ɨ́ móhó écíʼ é mílɔ̌b. Byé odíʼɔɔ. Minjéʼe-Nzyɛ̌m, myé ójwe ɨ́ móhó wɑɑ́. 8Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m, ɑjɨhɑ gɑ́ sɨ̂: ɨ́ pɑ́ʼ mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m, dʉ́o egwɑ́r, lé ó mpʉ tɔ́ɔ́sin mimbû; tɔ́ɔ́sin mimbû nyɨɛ, nye ó mpʉ dʉ́o egwɑ́r. 9Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nye ɑ́beɑ le elóŋlo nkɛ́ʼ nyé mpʉ bʉ́ʉ́ bʉ̂r dí ejøʼ ó, nye ɑ́lɨ̌ dirɑ nkɛ́ʼ nyɑɑ́ yɨ́. Nye ɨ́ buo bíhwó ɨ́ bɨ̌n, ebě, nyé ɑgø̂m ó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r dímɨɨ ɨ́ nkɔb bʉr. Gǿmɑ́ lémé wé, yé ó, bʉr bɨ́bɛ̂h jwírɑɑ miléme. 10Ɨ́ jɔʼ Tî Yésʉs óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́, nye ópyɑ̂l bʉ̂r ó, metørɑ̂, mpʉ̌ njíblʉ̌. Jʉ́o le ejwoo le bɑɑ́ntɛ́n, byé ótɨ̂l e duú ɨ́ buo buo. Bisɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ komlo byé e tɨ̂ʼ bí, nye ódîʼ bíbyɛ̂h. Sí yɨ̂ʼ ti e bisɑ́ bíbyɛ̂h bi dí esumɔɔ tɨ̂ʼ bí, byé ódíʼɔɔ. 11Yé bé bisɑ́ bîʼ bíbyɛ̂h, byé ógbɑhɔɔ nó, wɑ́ɑ̌ mbǐ kʉ̌ cyen bɨ́n jɑ́lɑ́ le edû wɨ́? Yé ó kʉ̌ cyen dí ejɑlɑ e bʉr o dí ci, bɑɑ́ o dí egúmo e Nzyɛ̌m bɑ́ wɨ́. 12Jɔʼ yɨ́yɛ̂h mɨ́nɑ́ dú gɑ́ kʉ̌ cyen wɑɑ́ yɨ́, mɨnɑ́ bónó gɑ́ ó, móhó Nzyɛ̌m ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ nze wɨ́. Mɨnɑ́ séɑ́ gɑ́ ntémé ó, syɛ́ɛ́ ngɑ́ sɑ̂ ó, nye kpɑ̂hwɑ nze yɨ́. Ɨ́ móhó wɑɑ́ ó, jʉ́o le ejwoo le bɑɑ́ntɛ́n ngɑ́ jɔɑ̌ siʼe, ntɔ̂ʼ jinwɑ. Bisɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ komlo byé e tɨ̂ʼ bí, byé ójɑ̌ siʼe, bumɑ mínjʉl. 13Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ mɨnɑ́ gɑ́ ó, ejwɑ́n é jʉ́o, ejwɑ́n lé éjwoo, ti e sí jwɑ̂n. Mɨnɑ́ gɑ́ bé ɨ́ mpʉ̂n, lɨ́ ebóno byê. Gúmo yɑɑ́ ó ótîtyěl mé Nzyɛ̌m ngɑ́ kœb ódiɑ́ wé yɨ́. 14Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m! Mpʉ mɨ́nɑ́ dí ebóno gɑ́ móhó wɑɑ́ yɨ́, sɑ́ʼ gɑ́ sɨ́n lɨ́ edi e mepyɛblɑ pɑ́ʼ nyɨ́n, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyé óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. Sɑ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, bɨ̌n díʼee mpʉ nyʉ̂l mé Krîst dí ɑbe e mebɑr nyɨ́. Diʼee gɑ́ ɑbe le ebébe bé óboʼlo bɨ́n e tɨ̂ʼ lɨ́. 15Jɔʼ yɨ́yɛ̂h bɨ́n béé ó, Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, nyé ɑpɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́, lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ ɨ́ bijɔʼ byɑɑ́ ó: «Nye ɨ́ buo bíhwó ɨ́ pɑ́ʼ bʉ́ʉ́ ósyɛ̂l bé ébébe, lɨ́ esú ó, nye cíʼɨɨ bê.» Nó ntémé ó, mɨ́ɔɔ́ kpɛ̌l gɑ́ wɨ́nɑ́ Pɑul ɑ́ tile bɨ̌n yɨ́. Nye ɑ́ tile nó ó, lɨ́ ocwóó Nzyɛ̌m ɑ́ jwe nye wɨ́. 16Nyě titile bɨ́n milɔ̌b mimpwɑ́r myɑɑ́ ó, ɨ́ mekɑnɑ́ mɨ́mɛ̂h nyé dí ecɛmɑ mɑ́. Ɨ́ mʉ́ʉ́ mékɑnɑ́, nye ɑ́ tile ó, bisɑ̂ bi dí elɑ́rɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r bí. Bʉr o dí ɑnʉɑ mílɛ́ʼlɑ́, bɑɑ́ o dí le ocɑ́bcɑb bɑ́, ɨ́ jɔʼ bé lɑ́ɑ́ mɨ́hɑɑ́ mékɑnɑ́ yɨ́, bé lɨ́ ejwir mílɔ̌b mi tɨ̂ʼ gúú mbi swîh. Yé ó mpʉ bé dí eboó sɨsɑ̂ ntémé ɨ́ jɔʼ bé lɑ́ɑ́ byúú bípéh bí Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Bʉr bɑɑ́, bé guŋlo ó, mempɨ́ mɔ́ɔ́ bé bʉr o tɨ̂ʼ ngɑ́ lʉ́ŋɑ, ntɔ̂ʼ jwe tɨ̂ʼ mɑ́. 17Ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n, bɨ̌n osó bɑ̂m ɛ̌! Bɨ̌n bé lɨ́ eboó gʉ́ɑ̌ lɔ̌b wɑɑ́. Gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó pɑ́ʼ bʉ̂r o dí ɑgbɑ̂ mémpéné ɨ́ nkɔb bɑ́. Bɨ̌n ɑ́mû jɑɑ́ jyɛ̂l ɨ́ nzɨ̌ nyɔ́ɔ́, ntɔ̂ʼ tó dîm. Apɔʼɑ gɑ́ ɨ́ tyé mélele bɨ́n dí tɨ̂ʼ yɨ́. 18Tóʼ gɑ́ dóló le egǿe ɨ́ ncǿncǿɑ mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst, dí ntémé Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́. Bɨ̌n ɑ gǿé ntémé, ebě, bɨ̌n bɨ́ gʉ́ɑ nyé ɨ́ pébébé. Nye omér ó dí ejɑlɑ e kûm, tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ yɨ̂, tó kumo ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\