2 Tesɑloníkɑ 1

1Yé ó mɛm Pɑul ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂, bɨ̌h e Silɑ̂s ti e Timothée. Bɨ̌h tile ó, bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m o dí Tesɑloníkɑ, bɑɑ́ o dí egúmo e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ndu e Tî Yésʉs-Krîst bɑ́. 2Metyɛʼ me mpóm le mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, bé e Tî Yésʉs-Krîst. 3Bɨ́ɔɔ́ bɨ́h le okɛ́l bɨ́h, bɨ̌h bé ɨ́ jɑlɑ le ejwě Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h ɨ́ lɔ̌b wɨ́n. Yé ɨ́ jɑlɑ nó, ebě, búʼó bɨ́n dí ebûʼlɑ̌ Krîst yɨ́, yé lɨ́ etô le egǿe. Kpɛ̌l bɨ́n dí ekpɛl bʉ̂r yɨ́, yé bwɑʼ ó bwɑʼɑ́ɑ. 4Nó ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́h, jɔʼ bɨ́h dí epyɑ̂l ɨ́ bisɔ́mɑ́ bí óbûʼlɑ yɨ́, bɨ̌h bé lɨ́ enkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b bíhwó le búʼó bɨ́n dí e byé bí. Ebě, bɨ̌n bé lɨ́ ejûhwo ɨ́ jɔʼ bé dí etíble bɨ́n le ebóblo bɨ́n yɨ́. Ɨ́ bijɔʼ byɑɑ́ bíbyɛ̂h, bɨ̌n bé lɨ́ etô dóló le ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m. 5Yé ó jøʼ dí elɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, Nzyɛ̌m, nyě e nkɑm ɨ́ mbi nyé dí ecíʼe bʉ̂r milɔ̌b myɔ́ɔ́ wɨ́ yɨ́. Ɨ́ mpʉ bɨ́n dí esɑ̂ bíhwó nó yɨ́, yé lɨ́ esɑ̂ ó, bɨ̌n jɑ́lɑɑ e bidiɑ́ ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́n dí esiɑ e mitúú e mindɛ̌l myɑɑ́ yɨ́. 6Ebě, yé ó syɛ́ɛlɑ mpɑ̂ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ó, nye ntɨ́ʼɨɨ bɑɑ́ o dí entɨ̂ʼ bɨ́n bɑ́. 7Yé ntémé, yé óbe ó syɛ́ɛlɑ mpɑ̂ ɨ́ jɔʼ nyé ójwe mɨ́nɑ́ gɑ́ óbɛ̂h egbɑlɑ́ píe bintɨ́ʼɑ́ bín yɨ́, ebě, mɨnɑ́ bé ógbɑlɑ gɑ́ ɨ́ jɔ̌ʼ Tî Yésʉs ónyɨ̂n, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ yɨ́. Bé e beéngeles bé, bɑɑ́ o dí ɨ́ lele ménkul bɑ́, bé ópyɑ̂l ɨ́ njʉ̌l siʼe tʉ́ŋlʉ̌. 8Bé e boo nɔ́ɔ́, bé ónze, nzě jwe mínjéʼe-Nzyɛ̌m bintɨ́ʼɑ́, bé e bʉr o b'ɑ́ be ɑsɑ̂ mejóʼo ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ jóʼo Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Tî Yésʉs yɨ́ bɑ́. 9Bé ósiɑ e bintɨ́ʼɑ́. Nye ódímle bê. Bé ódîm ó, kɔ́m ti e kɔ́m. Bé ócyenɔɔ lɨ́ ejɑɑ, ɑkɑ̌ pyɑ̂l ɨ́ míh mé Tî Yésʉs. Bé ɑ́kɑ̌ kúnwo e gúmó nkûl e kûm nyé dí yɨ́. 10Nye ónzě sɑ̂ bé nó ɨ́ móhó bʉ̂r bé, bé ójwe nyé kûm wɨ́. Obûʼlɑ bɨ́bɛ̂h, bé ókɑ̂m nyê. Bɨ̌n ntémé bé óbe ó tɨ̂ʼ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɑɑ́, ebě, bɨ̌n bé ɑ́ si bûʼlɑ mboʼlɑ́ wɨ́h. 11Ɨ́ pɑ̂ʼ wɑɑ́ ntémé ó bɨ́h dí ejɨʼlɑ ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h ɨ́ lɔ̌b wɨ́n yɨ́. Bɨ̌h jɨʼlɑ́ e Nzyɛ̌m ó, nye béyɨɨ mbɨ̂mbɨɑ́, ó bɨ̌n bé lɨ́ edû kʉ̌ cyen nyé ɑ́ jébe bɨ̌n ó, bɨ̌n dúʼoo wɨ́. Bɨ̌h jɨʼlɑ́ ntémé ó, nye gbɑ̂ʼ nkul nyé ó, bɨ̌n lóŋlɑɑ bisyɛ́ɛlɑ bɨ́n dí ebûʼlɑ ó, bɨ̌n jɑ́lɑ́ le eséɑ nyé bí. 12Nó ó bɨ́n ójwe Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs kûm, nyɨɛ ntémé jwe bɨ́n kûm yɨ́. Mɨnɑ́ bé ógúmlo gɑ́ nye, le egúmlɔɔ ntémé ó, ɨ́ lɔ̌b ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́ le Tî Yésʉs-Krîst.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\