2 Tesɑloníkɑ 2

1Bɨ́ɔɔ́ bɨ́h le okɛ́l bɨ́h, bɨ̌h bé lɨ́ edǐ tɨ́e bɨ́n yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ. Yé dumó ó, e Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst, ɨ́ mpʉ nyé ópyɑ̂l, ntɔ̂ʼ syɛŋ mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ míh mé yɨ́. 2Bɨ̌h lɛ́ɛ́ bɨ́n ó nɛ́ɛ: ɑkɑ̌ tørɑ gɑ́ jwêh. Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ólɛ́ɛ bɨ́n ó, Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs, nyɨ́ bɑ́ʼɑ̌ pyɑ̂l nó, sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ɑtɨ̂l bɨ́n mekʉ̌ sí. Mʉr wɑɑ́ dɑmɑ́ lɛ́ɛ ó, lɛ́ɑ́ wé wɑɑ́, wé ó solɑ́ sɔ̂ʼ, duho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m, yé ɑbe nó. Nyě dɑmɑ́ lɛ́ɛ ó, yé ó ekɑ̌n nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ lɛ́ɛ nye lɨ́. Yé ntémé, yé ɑbe nó. Nyě dɑmɑ́ boʼlo ó, lɛ́ɑ́ wɑɑ́, wé duho ɨ́ mekɑnɑ́ me dí enyɨ̂n ó, mé duho kwɑ́ nyɨ́h mɑ́, yé ɑbe nó. 3Mʉ̌r sɑ́ ɑdímle bɨ́n e nzɨ̌ lwǐb míkóo ɨ́ nyʉ́ʉ́ nzɨ́ e nyʉ́ʉ́, ebě, móhó wɑɑ́, wé ɑ́nyɛɛ́ pyɑ̂l nó. Bʉr ɨ́ buo buo, bé ónyɛɛ́ gbɔbɑ e Nzyɛ̌m. Mʉr dí egbɑh métié mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nyé okɑ̌ tyɛ̂b ɨ́ teʼwó ɨ́ míh mé bʉ̂r ɨ́ ponó ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. Nye ó ngɑ́ tyɛ̂b ésôʼ e bʉr o ngɑ́ dîm kɔ́m ti e kɔ́m bɑ́. 4Nye ólwímlɑ e sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí ejébɔɔ ó «Nzyɛ̌m» yɨ́. Nye ólwímlɑ e bisɑ́ bíbyɛ̂h bi dí ejweŋɔɔ̌ júu bí. Nye ósûʼlɑ̌ nʉɑ̌ diɑ́ kûm ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌, túno ɨ́ kpɛŋlɛm ó, nye ó Nzyɛ̌m. 5Nzê bɨ̌n bé ɑtoŋlo ó, me ɑ́ si boo lɛ́ɛ bɨ̌n nó, ɨ́ metɑ́ɑ́ré, jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ sûm gwɑ́r yɨ́ ɛ́? 6Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́n gʉ́ɑ́ ntémé sɑ́ dí ekɑmle mʉ̂r wɑɑ́ lɨ́ epyɑ̂l ɨ́ jɔʼ yɨ̂ʼ yɨ́. Yé sɑ́ nó ó, nye pyɑ́lɑɑ njɨ ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ boo cíʼe ó, nye ópyɑ̂l yɨ́. 7Tó kœb ó, bʉr o dí enwǐm Nzyɛ̌m bɑ́, bé sɑ́ syɛ́ɛlɑ yɔ́ɔ́ yɑɑ́ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, e nkul dí ɑnyɨ̂n bʉ̂r ɨ́ mîh nyɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mʉ̂r dí egbɑh métié mé Nzyɛ̌m nyɑ́, mʉr dí ekɑmle nyé lɨ́ esɑ̂ ébébe nyɑ́, ótô le esɑ̂ nó ó, tó kumǒ kumɑ́ɑ ɨ́ jɔʼ nyé ólíʼe nyé nzɨ̌ mběʼ yɨ́. 8Jɔʼ yɑɑ́ ó nyɨ́ɛ, mʉr dí egbɑh metié mé Nzyɛ̌m nyɑ́, ókɑ̌ nyɨ̂n ɨ́ kpɛŋlɛm yɨ́, Tî Yésʉs, nyé okɑ̌ jʉ̂ nyé e ngúl num wé. Nye óteʼle mʉ̂r wɑɑ́ ó, ɨ́ nzéɑ́ nyé ónze wɨ́. 9Nzéɑ́ ntɨ̂m e mbɨn mé Nzyɛ̌m ónze wɨ́, nye ólɛ̂ʼle bʉ̂r ó, nyě e nkul mé Sɑ́tɑn. Nye ósɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi nkûl mimbi mímyɛ̂h, ndu e mesimɑ́, ndu e bisyɛ́ɛlɑ míkóo bʉ̂r dí ekɑ̂m bí. 10Nye ógbɑh métié mé Nzyɛ̌m, le esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi dí édímle bʉ̂r ɨ́ nzɨ̌ mikóo bí. Bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́, byé ódímle bɑɑ́ ngɑ́ dîm ɨ́ nkɔb bʉr bɑ́. Bé ódîm, ebě, bé ɑ́ si bene otyeetye. Yé bé bé ɑ́ be ɨ́ kpɛl wé nó, lɛ́ɛ́, wé ɑ́ si gwɑ ciʼ bê. 11Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Nzyɛ̌m ɑ́ nze lómlo bé mikóo mi dí ɨ́ nyɑn mí yɨ́. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, bé bûʼlɑɑ bibɛr. 12Nó ó, bʉr o dí ebene ótyeetye, jɑɑ́ kpɨkpɛ̌l njɨ bisyɛ́ɛlɑ bi dí egbɑh métié bí bɑ́, bɨ́bɛ̂h, bé ónʉɑ mébě tɨ̂. 13Bɨ́ɔɔ́ bɨ́h! Okɛ́l bɨ́h! Tî Yésʉs, nye lɨ́ ebuú kpɛl bɨ́n. Yé jɑlɑ ó, bɨ̌h jwêʼ Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h ɨ́ lɔ̌b wɨ́n, ebě, nyɨ́ twɑ̂r bɨ́n, duho ɨ́ menyɛ̌l, ó bɨ̌n cíʼɑɑ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Nye mû ó lɨ́ eciʼ bɨ́n e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ pubo bɨ̌n nyɑ́. Bɨ̌n mû ó lɨ́ ebǐ cwiʼ mpɑ̂ ɨ́ nzɨ̌ búʼó bɨ́n dí ebûʼlɑ ótyeetye yɨ́. 14Nzyɛ̌m ɑ́ si jébe bɨ̌n ɨ́ túnó bɨ́h ɑ́ túno bɨ̌n Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɨ́. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, bɨ̌n jwéŋɔɔ kûm, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɨ́n ɨ́ jɔʼ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst ngɑ́ nyɨ̂n ɨ́ diɑ́ kûm yé yɨ́. 15Ebe nó, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, tyɛ́bɨ́ɨ́ gɑ́ mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ. Búʼlɑ́ɑ́ gɑ́ milɛ́ʼlɑ́ bɨ́h ɑ́ jwe bɨ̌n mí, dɑmɑ́ be ɨ́ minum, nkʉ̂ ɨ́ mekɑnɑ́ bɨ́h ɑ́ cɛmɑ mɑ́. 16Nó ó, Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst nye mʉr tɨ̂, ti e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́, wɑɑ́ ɑ́ lɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ kpɛ̌l nyɑ́, wɑɑ́ dí egbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ nkul ɨ́ miléme, nyɑɑ́ dí ɑsíesie nyɨ́, wɑɑ́ dí elɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ncǿncǿɑ, le egbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ mpûʼlɑ ɨ́ miléme nyɑ́, nye gbɑ̂ʼ bɨ̌n nkul ɨ́ miléme. Nye gbɑ̂ʼ bɨ̌n pîm ɨ́ búʼó. Nye tyɛ́bɨɨ bɨ̌n ɨ́ miléme, ó bɨ̌n sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂, le elɛ́ɛ mílɔ́ɔ́ mímpɑ̂, mimbi mímyɛ̂h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\