2 Timothée 1

1Yé ó mɛm, Pɑul, mʉr milʉ́mlʉ́ mé Yésʉs-Krîst ɨ́ lɔ̌b gǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m ó dí ecɛmɑ gó mekɑnɑ́ mɑ̂. Lʉ́mlʉ́ wɑ̂m, wé ó, me lɛ̂ʼlɑɑ cwiʼ nyé ɑ́ kɛʼ mɨnɑ́ gɑ́ yɨ́. Mɨnɑ́ bé óbi gɑ́ cwiʼ yɑɑ́ ó, ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Yésʉs-Krîst. 2Mě tile ó, guɑ mwɑ̂ kpɛ̌l wɑ̌m Timothée. Metyɛʼ me mpóm, le njɨ́ʼɑ́ nkóó, le mepyɛblɑ, byé díʼee e go, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ wɨ́nɑ́, bé e Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst. 3Me lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. Me lɨ́ esɑ̂ sɨ́n lɨ́ esɑ̂ mínjɨʼlɑ ɨ́ lɔ̌b gô, móhó e pum. Mě séɑ́ nyé syɛ́ɛ́ yɑɑ́ ó, e mipɑhlɑ́ mí léme mi dí ɨ́ pyɛɛɛ mí, jøʼ gwɑ́r mpʉ bímpɑ́m byɑ̂m, byé ɑ́ sɨsɑ̂ nye yɑ̌ yɨ́. 4Jɔʼ mé dí etoŋlǒ mpʉ gó ɑ́ jɨ yɨ́, lémé wɑ̂m, wé lɨ́ ejóʼo ntɔ̂ʼ jwéh ébee gô. Ɨ́ jɔʼ mé óbɑ́ʼɑ̌ bee gó yɨ́, bisʉhʉʉ, byé óbe mé ɨ́ léme lǿŋlɑ́. 5Mě sɑ́ ntémé ó, tʉtoŋlǒ búʼó yô dí ɑbě mbɑ́ʼrɑ́ e mikóo yɨ́. Yé ó mbǐ búʼó ngwɑ́r e ngwɑ́r nyɔ́ŋ mpɑ́m gǒ Lɔyîs, bé e nyʉ̌ŋ Eníke, bé ɑ́ be e yé yɨ́. Me lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ɨ́ lémé wɑ̂m ó, mbǐ búʼó wɑɑ́ ó dí go ntémé ɨ́ léme wɨ́. 6Sɑ́ tɨ̂ʼ ó gó dí ɨ́ jɑlɑ le etoŋlǒ njwéɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ lómlo go, wɑɑ́ gó ɑ́ bi ɨ́ kɛlɑ́ mé ɑ́ kɛl go mebó mɑ̂m wɨ́. Nó ó, sɑ́ʼ ó, go súʼɑɑ bʉr e njwéɑ́ gô wɑɑ́. 7Ebě, Sísǐm Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh mɨnɑ́ gɑ́ wɨ́, wé ɑjwe mɨ́nɑ́ gɑ́ bʉ́ɑ́. Wé ó sísǐm nkûl, sísǐm kpɛ̌l ti e wɑɑ́ bíhwó. 8Nó, ɑjóʼo bɑ́ sôn ɨ́ lɔ̌b mboʼlɑ́ mɨ́nɑ́ dí eboʼlo, dumo e Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ wɨ́. Ajéʼe mɛ̂m. Ajóʼo sôn ɨ́ lɔ̌b ménkɑrɑ mé mû kɛ́ʼɑ́ e mé mɑ́. Go ɑ júhwó mítúú mi dí ejweŋɔɔ mɨ́nɑ́ ɨ́ lɔ̌b Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ mí. Go ɑ júhwó e nkǔl Nzyɛ̌m dí ejwe nyɨ́. 9Nye ɑ́ si ciʼ mɨnɑ́, ntɔ̂ʼ jébe mɨ́nɑ́ ó, mɨnɑ́ díʼee bʉr o dí ci bɑ́. Nye ɑ́ bé ɑjébe mɨ́nɑ́ ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ bínɑ́. Nye ɑ́ jébe mɨnɑ́ gɑ́ ó, ɨ́ lɔ̌b bíjøʼ byé nye mʉr tɨ̂, le ncǿncǿɑ nyé ɑ́ be e né, nyɑɑ́ nyé ɑ́ be ó, nye ólɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ nyɨ́. Nye ɑ́ boo cǿɑ e mɨnɑ́ ó, kʉ́ e sí ɑpɑ̌ bě kuhɑ́. Jɔʼ yɑɑ́ ó nyé ɑ́ nyɛɛ cǿɑ e mɨnɑ́ ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst yɨ́. 10Ncǿncǿɑ nyɑɑ́ ɑ́ kɑ nyɨ̂n ɨ́ kpɛŋlɛm ó, lɨ́ epyɑ́l mé Yésʉs-Krîst, Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́. Nyɨ́ teʼle nkûl eswie. Nye ɑ́ lɛ̂ʼle mɨnɑ́ ɨ́ nzɨ̌ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ntémé ó, mɨnɑ́ bi gɑ́ cwiʼ mpɑ̂, yɑɑ́ dí njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ yɨ́ ó, ɨ́ Krîst. 11Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɑɑ́ ó mé dí etúno wɨ̂, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ si tyêl me ɨ́ dǐ lɛ́ɑ lɔ́ɔ wé, le yɑɑ́ mʉ̂r milʉ́mlʉ́ wé, le yɑɑ́ lɛ̂ʼlɑ. 12Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó mé dí esiɑ e mitúú yɨ́. Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ mé dí ebi mítúú mí tɨ̂ʼ yɨ́, mé ɑjóʼo bɑ́ sôn, ebe mé dí egʉ́ɑ mʉ̂r mé ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né nyɑ́. Mɨ́ bûʼlɑ ntémé ó, nyě e nkul esɑ̂ ó, me bɑ̂ʼlɑɑ lɛ́ʼlɑ́ nyé ɑ́ jwe me wɨ́. Nye óbɑʼlě lɛ́ʼlɑ́ wɑɑ́ ó, tó pyɑ̂l ɨ́ móhó Yésʉs ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ nze wɨ́. 13Gwɑ́ bɑʼle mílɛ́ʼlɑ́ mímpɑ̂ gó ɑ́ jóʼo me lɨ́ ejwe mí. Myé díʼee go jweʼle, sɑ́ gó ótô le ekɑlɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r yɨ́. Lɨlɛ́ʼlɑ́ɑ́ ɨ́ mbi wɑɑ́, e búʼó, ti e kpɛ̌l mpʉ mɨ́nɑ́ dí ebi byé ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́nɑ́ e Yésʉs-Krîst yɨ́. 14Bɑʼlɑɑ̌ lɛ́ʼlɑ́ gó ɑ́ jweŋɔɔ wɨ́ e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí edi ɨ́ mɨnɑ́ nyɑ́. 15Go mû ó lɨ́ egʉ́ɑ ó, bʉr ó sí Azíɑ bɨ́bɛ̂h, bɨ́ pɨʼ mê. Fígɛlus, ndu e Ermogɛ̂n, bé ó ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r yɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌. 16Tî Yésʉs lɛ̂ʼlɑɑ mbɛ̌r bʉ̂r mé Onesíforos membɨɑ mɨ́mɛ̂h, ebě, nye ɑ́ si bu cǿɑ e me, nzɔʼ nzɔʼ. Nyé ɑbɑ́ jóʼo sôn ebe mé dí ɨ́ mbʉʼ e menkɑrɑ, 17ebě, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ pyɑ̂l Rôm yɨ́, léme, wé ɑ́ be nye ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, nyě sɑ́ɑ́ ó me. Nye ɑ́ si bɑnɑ nze bee me. 18Go lɨ́ egʉ́ɑ ntémé mimbi bísyɛ́ɛlɑ nyé ɑ́ sɑ̂ bʉr Éfɛsɔs mí. Tî Yésʉs sɑ̂ʼ ó, nye bíʼee njɨ́ʼɑ́ nkóó ɨ́ mebó mé ɨ́ móhó nyé óbɑ́ʼɑ̌ nze wɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\