2 Timothée 2

1Mwɑ̂n wɑ̌m, go nɑ́ɑ̌ ó, e nkul dí eduho ɨ́ metyɛʼ me mpóm Nzyɛ̌m ɑ́ sʉ go, ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst mɑ́ nyɨ́. 2Lɛ́ʼlɑ́ wɨ́wɛ̂h gó ɑ́ jóʼo me lɨ́ ejwě buobuo oboʼlo wɨ́, pɛ́hɛ́ɛ́ bʉ̂r o jɑ́lɑ́ le ebûʼlɔɔ bɑ́, go ɑ lɛ́ɛ́ bé wɑ̌. Bé bʉr o tɨ̂ʼ ósûʼlɑ ó, bʉr o ngɑ́ tô le elɛ́ɛ bʉ́ʉ́ bʉ̂r wɑ̌ bɑ́. 3Guɑ ntémé, siɑɑ̌ e mitúú mpʉ mê. Diʼeě mpɑ̌ŋ nkɔ́ɔ́ dɔ̂m mé Yésʉs-Krîst. 4Mʉr ɑ́ tyélɔɔ ɨ́ dǐ nkɔ́ɔ́ dɔ̂m nyɑ́, nyé ɑbe lɨ́ esyɛŋɑ ɨ́ milɔ̌b mí sí yɨ̂. Nyě yéʼwó sɔ̂ʼ ó, njɨ syɛ́ɛ́ yé, lɨ́ esɑ́ɑ ó, mʉr ɑ́ tyêl nye tɨ̂ʼ nyɑ́, nkʉ̂ sêʼle nyê. 5Bʉ̂r obɑ́ sɑ́ nzwɑ́mlɑ́ nó, mʉr ngɑ́ bórɔɔ̌ kɑ́rɑ́ɑ́ mpʉ myɛ́nɑ nyɑ́, óbe ó njɨ wɑɑ́ ngɑ́ silɑ nyʉ́ʉ́, dû mpʉ bé ɑ́ pɑ tyêl metié mé éjøʼlɑ ménkul mɑɑ́ yɨ́ nyɑ́. 6Lóbilɑ dí egwɑ́ séɑ yɨ́ ó jɑ́lɑ́ le enyɛɛ́ bi méde me dí epɑ̂h ɨ́ pemé mɑ́. Mé ó dí ejɑlɑ e nkɔb nyé. 7Kʉ́ gwɑ́ bɑʼle ékɑ̌n mê lɛ́ɛ́ gó lɨ̂, ebě, Nzyɛ̌m ójwe gó ocwóó ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h. 8Toŋlɑɑ̌ Yésʉs-Krîst, ntɑ mé Dɑvid, ɑ́ pɑh nyɑ́, mpʉ̌ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ wɑ̂m dí elɛ́ɛ yɨ́. 9Bʉr, bé ɑ́ si kɑ̂ʼ me menkɑrɑ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, me ó syɛ̂l ebébe. Mě jɑɑ́ siɑ e mitúú ó, njɨ ɨ́ lɔ̌b Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ mé dí etúno wɨ́. Dɑmɑ́ jóʼo nó, ntʉ̌ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m wɨ́ɛ ɑ́ kɑ́ʼɔɔ. 10Mě júhwó mítúú mímyɛ̂h ó, lɨ́ esú é bʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r bɑ́. Nye ɑ́ twɑ̂r bé ó, bé bíʼee cwiʼ, ti e kûm dí edǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ nyɨ́, ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst. 11Ekɑ̌n lɨ̂, lé ó sɑ́ ébûʼlɔɔ: «Mɨ́nɑ́ púhlɑ́ gɑ́ e Krîst lɨ́ eswie lé nó, mɨnɑ́ ciʼe gɑ́ ntémé e né jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́. 12Mɨ́nɑ́ júhwó gɑ́ mitúú nó, mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ di ntémé ojǿø. Mɨ́nɑ́ kɛ́lɑ́ gɑ́ nye nó, nye ntémé kɛ́lɑ mɨ́nɑ́ gɑ̂. 13Mɨ́nɑ́ dɑmɑ́ be gɑ́ bɑɑbûʼlɔɔ, nyɨɛ ɨ́ wé pɑ̂ʼ, nye ó mʉr jɑ́lɑ́ le ebûʼlɔɔ nyɑ́. Nye ɑ́kóʼó sóŋlo nyé mʉr tɨ̂.» 14Símsɑ́ɑ́ bʉ̂r milɔ̌b mî: go ɑ gbɑ́ bé mpéné ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ó, bé ɑyɨ́ kɑ̌ gœ́ɑ njɨ ɨ́ lɔ̌b mékɑ̌n. Megô mɑɑ́, mé ɑbe e nyɔm. Mé ɑ́mû ndɑ́mɑ bʉ̂r o dí ejóʼo mégô mɑɑ́ bɑ́ miléme. 15Léme díʼee go ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, go ódǐ mbi mʉ̂r Nzyɛ̌m óbóblo, ntɔ̂ʼ bee ó, wé e nyɔm wɨ́. Sɑ́ŋɑ́ɑ́ ó, go díʼee syɛ̂l mesɑ̂ dí ɑbi ésɔ́m ɨ́ syɛ́ɛ́ yé nyɑ́. Jɔʼ gó ólwilwib e bʉr ɨ́ sɑ́ dí edumo le otyeetye mé Nzyɛ̌m yɨ́, dúʼóó ntɨ̂n. Go ɑ syɛ́hlé mímbóó. 16Syɛ́hlɑ́ɑ́ olɛblɛ̂b o mpyóó ó dí ɑbe e nyɔm ɨ́ búʼó wɨ́. Bʉr o dí egbɑ̂ ményʉ́l mɔ́ɔ́ ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́ bɑ́, bé sóʼló bʉ̂r ó, bé sɑ̂ʼ Nzyɛ̌m nkěh. 17Lwǐb yɔ́ɔ́, yé óbe ó mpʉ pɨ́ɨ́ mû sí bwɑʼ, nye mû ɨ́ dɨ dɨ nyɨ́. Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o dí elwib nó bɑ́, yé e Iménɑus, bé e Filétos. 18Bɨ́ sɑ̂ ébébe énɨ́nɨ́ɨ́. Bé ɑmɛ̂r ótyeetye. Bé lɛ́ɛ́ ó, Nzyɛ̌m, nyɨ́ boó pɛh ójwe kɔ́m. Lɔ́ɔ́ wɔ́ɔ́ wɑɑ́, wɨ́ dímle bʉ́ʉ́ óbûʼlɑ búʼó yɔ́ɔ́. 19Dɑmɑ́ jóʼo nó, nkɑ̌n Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl nyɨ́, nye jínɑ ó, lɨ́ etyɛ̂b ɨ́ sɨŋ. Mekɑ̌n nyé ɑ́ cɛmɑ, dumo e nkɑn nyɑɑ́ mɑ́ ó mɑ̂: «Nzyɛ̌m, nye lɨ́ egʉ́ɑ bɑɑ́ o dí egúmo e né bɑ́.» Mʉ́ʉ́ mé tɨ̂, mé ó: «Mʉr dí ekɛn díé mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́, nye ɨ́ jɑlɑ le esyɛ̂hle ébébe!» 20Ɨ́ ntwɑ̌ŋ mbɛ̌r, yé e bisʉ́ɑ́ mimbi mimbi. Ntʉ bíbyɛ̂h dí misɛ́ɑ́ ɨ́ gʉ̂l, nkʉ̂ ɨ́ nkóhó mɔnɨ́. Bisʉ́ɑ́ bínɨ̌, byé e nyɔm ɨ́ jɔʼ bísyɛ́ɛ́ bí júu mû lɨ́ esɑ́ŋɔɔ yɨ́. Byúú bísʉ́ɑ́ bíɛ, byé ó mikpɛʼɑ́ ɨ́ bilɨ́. Byúú ntémé, mimeɑ́ e deʼé. Bíhɑɑ́ bísʉ́ɑ́, byé biŋɔɔ ó, njɨ ɨ́ bisyɛ́ɛ́ bi dí ɨ́ buú pyéhɔɔ bí. 21Mʉ̂r syɛ́hlé bísyɛ́ɛlɑ bʉ̂r jɑ́lɑ́ le ebene bí nó, Nzyɛ̌m ópɛ̂h nyé lɨ́ esú é bísyɛ́ɛ́ bí júu, le etyêl nyé ɨ́ tyé mʉ̂r wé dí ci nyɑ́. Mʉr wɑɑ́ ókʉ́ ciʼě ntinɨ̂ e ntinɨ̂ lɨ́ esú lé émbɨɑ mé Nzyɛ̌m, lɨ́ edi ɨ́ cɑ̌r ó, nyě séɑ́ ó nye syɛ́ɛ́ yɨ́yɛ̂h nyé ótɨ́e nyé yɨ́. 22Diʼeě e mpɑŋ ncɛ́rɑ́ e bigǿmɑ́ bí óntwǒm. Dúʼóó njɨ bisɑ̂ bi dí tîtyěl bí. Jyɛ́ʼwɑ́ɑ́ e Nzyɛ̌m. Sɑ́ʼ bʉ̂r ncǿncǿɑ. Sɑ́ʼ ó, bʉr bíʼee mepyɛblɑ. Sɨ́sɑ́ʼ nó, bɨ̌n e bʉr bɨ́bɛ̂h o dí ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m e miléme ɨ́ sɔ́ɔ́ɔ́ bɑ́. 23Diʼeě e mpɑŋ ncɛ́rɑ́ e bʉr o dí egœ́ɑ mpʉ bígʉʼlʉgʉ́, nkʉ̂ bɑɑ́ o dí ɑbe lɨ́ enʉɑ mílɛ́ʼlɑ́ bɑ́. Go ɨ́ jɑlɑ le egʉ́ɑ ó, milɔ̌b myɑɑ́, myé jɑɑ́ byɑ̂ sɔ̂ʼ ó njɨ bitɔm. 24Tó kœb ó, yé ɑjɑlɑ ó, syɛ̂l mesɑ̂ mé Nzyɛ̌m gœ́ɑɑ. Nye ɨ́ jɑlɑ le edi ɨ́ nzɑhwɑ nzɑhwɑ pɑ́ʼ bʉr bɨ́bɛ̂h, le egʉ́ɑ éjwe bé milɛ́ʼlɑ́, le ejûhwo ébébe. 25Yé jɑlɑ ó, nye gwɑ̂ tɨ́e bʉ̂r o dí edû nyé e megô bɑ́, e njør ɨ́ tɑlɑ tɑlɑ. Nyé sɑ́ nó wɑ́, Nzyɛ̌m óbɛ̌m tyɛ̂b bé ɨ́ miléme, ó bé jwírɑɑ. Bé ogʉ́ɑ ótyeetye ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. 26Bʉr o dí ɨ́ mpilɑ mé sɔ́ŋ meleme bɑ́, bé ó lɨ́ bi ó, bé sɑ̂ʼ mpʉ nyɨ́ɛ dí egø̂m yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, otyeetye mé Nzyɛ̌m, wé óbɛ̌m sɑ̂ ó, bé dúhɑɑ ɨ́ mpilɑ yɑɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\