2 Timothée 3

1Gwɑ́ gʉ́ɑ̌ sɨ̂: ɨ́ melú mé ósûʼlɑ mɑ́, yé óbe ó e bijɔʼ ɨ́ kɔblɑ kɔblɑ. 2Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, bʉr bé ójɑɑ́ kpɨkpɛl ó, njɨ bé bʉr o tɨ̂. Bé ókpɛ̌l mɔnɨ́, ntɑɑ sʉ́ŋɑ. Bé óbuú sɑ̂ jɑ́ɑ́lé le enkɛ́ɛ e nyʉ̂l. Bé óbuú sɑ̂ nkěh, le esɑ̂ ntémé obyɛ̂l bɔ́ɔ́ ebɨ̌h. Bé ɑ́lɛ́ɛ émbɨɑ bé dí esɑ́ŋɔɔ lɨ́. Bé ɑbe e nkul enʉɑ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m, gbɑ̂ myé ɨ́ nkɔb. 3Bé óbe ó e cére. Bé óbuú sɑ̂ nzyéé ɨ́ jɔʼ bé dí e milɔ̌b yɨ́. Bé óswêʼ míé mé bʉ́ʉ́ bʉ̂r. Bé ɑ́gʉ́ɑ émɑ̂r míléme. Bé óbe ó bʉr o méngʉ́nɑ́. Bé óbene bísɑ̂ bi dí ɨ́ mbɨɑ bí. 4Bé óbɛ́mɑ bʉ̂r ó njoo yɔ́ɔ́. Bé ósɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bíbyɛ̂h ó, ɑpɑ̌ nyɛɛ́ pɑhle. Bé óbuú nkɛ́ɛ ményʉ́l mɔ́ɔ́. Bé ójɑɑ́ kpɛl ó, njɨ bisyɛ́ɛlɑ ményʉ́l mɔ́ɔ́ dí ebuú gø̂m bí, ɑkpɛlɔɔ̌ Nzyɛ̌m. 5Bé ójɑɑ́ jwijwě Nzyɛ̌m kûm ó, njɨ ɨ́ bikonó mínum byɔ́ɔ́. Tó kœb ó, bé ópɨpɨr ó, pɨrɨ́ɨ le ekɛ́lɑ nkûl dí ɨ́ búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́ nyɨ́. Bɨ̌n bé ɑyɨ́ be e ndwɑ́ɑlɑ e mbi bʉ̂r wɑɑ́. 6Bʉr ó sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ónî ɨ́ mimbɛ̌r mi bʉ̂r mí onkɑ́n ɨ́ myɑɑɑ, lɨ́ esɑ́ɑ nzɨ́ edulo bʉ́bɑ́ dí elúʼo pɨ̂ʼ bɑ́. Bʉbɑ́ bɑɑ́, bé óbe ó mimɛ́rɑ́ ɨ́ mpilɑ mísyóm myɔ́ɔ́. Bé óbe ó, bɑɑ́ bigǿmɑ́ byɔ́ɔ́ dí ecyěn gúmó yɨ́yɛ̂h bɑ́. 7Ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h, bʉbɑ́ bɑɑ́, bé ó njɨ lɨ́ ejɨ̂ʼ bísʉkʉ́lʉ. Bé ɑ́kóʼó gʉ́ɑ yɨ́ɛ otyeetye ɨ́ pébébé. 8Bibɨ́blɑ bí ólɛ̂ʼlɑ byɑɑ́, byé óbe ó, e mbǐ syɛ́ɛlɑ gwɑ́r e gwɑ́r Yɑ́nɛs, bé e Yɑmbrɛ̂s ɑ́ be e wé wɨ́. Bé ɑ́ si lwímlɑ e Moïse. Tó kœb ó, bʉr ónɨ̌, bé ólwímlɑ le otyeetye. Mepɨʼ mɔ́ɔ́, mé ɨ́ lwɑʼwo. Ɨ́ pɑ́ʼ búʼó yɨ́nɑ́, bé ɑbûʼlɑ̌ mpɑ̌ŋ búʼó. 9Bé ɑ́tô dóló e sɑ́ pɨ̂ʼ yɔ́ɔ́, ebě, ogʉ̌ wɔ́ɔ́, wé ónyɨ̂n bʉ̂r ɨ́ mîh ɨ́ kpɛŋlɛm, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ ógʉ̌ mé Yɑ́nɛs, bé e Yɑmbrɛ̂s, wé ɑ́ nyɨ̂n ɨ́ ponó yɨ́. 10Guɑ mû ó sí kʉ́ gwɑ́ beě mpʉ mé dí elɛ̂ʼle yɨ́, bee ntémé kʉ̌ cyen mé dí edû wɨ́. Go ɑ́ si gʉ́ɑ micíʼɑ́ mí lémé wɑ̂m, ti e búʼó yɑ̂m. Go lɨ́ egʉ́ɑ ntémé bíhwó nyɑ̌m, kpɛ̌l yɑ̂m, ti e mpʉ mé dí esiɑ e mitúú yɨ́. 11Go lɨ́ egʉ́ɑ̌ mpʉ bé ɑ́ tíble me, le ejwe mé mitúú yɨ́. Bé ɑ́ tíble me nó ó, Antiôs, Ikóniʉm, ndu e Lístrɑ. Go lɨ́ egʉ́ɑ mímbi bé ɑ́ tíble me, mɛm njɨ lɨ́ ejûhwo mí. Tó kœb ó, Tî Yésʉs ɑ́ si dwih me ɨ́ tíblɑ́ yɨ́yɛ̂h. 12Mʉr nyɨnyɛ̂h kpɛ́l éciʼe lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm, le epûhlɑ e Yésʉs-Krîst nyɑ́, ótíblɔɔ. 13Bibɨ́blɑ bi bʉ̂r, ti e bʉr o míkóo bɨ́ɛ, bé ótô dóló e mebébe mɔ́ɔ́ ó, tótôʼ. Bé ótô dóló le edímle bʉ̂r. Bé bʉr o tɨ̂, bé ótô le elɔ̂ʼwɑ ɨ́ mikóo mi bʉ́ʉ́ bʉ̂r. 14Nó sɑ́ gó ɑ́ jɨ̂ʼ, gʉ́ɑ ntémé ó, yé ó tɨ̂ʼ yɨ́, yé díʼee go simɑ́ ɨ́ lémé gô. Sɑ́ ɑjɨhɑ mímbi mi bʉ̂r gó nʉɑ milɛ́ʼlɑ́ kwɑ́ nyɔ́ɔ́ bɑ́. 15Toŋlɑɑ ntémé mpʉ gó ɑ́ boo tɑ́ɑre egʉ́ɑ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, duho lɨ́ ontwǒm gô yɨ́. Kɑ́lɑr wɑɑ́, nyě e nkul ecɨ̂l mɨ́nɑ́. Ocwóó wɑɑ́, wé lɛ́ʼlé mɨ́nɑ́ ó, ejyɛ̂ʼwo e Yésʉs-Krîst. Búʼó yɑɑ́ ó dí eciʼ mɨ́nɑ́. 16Mitilɑ́ myɑɑ́ mímyɛ̂h duho ó kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. Myé e nyɔm lɨ́ esú lé élɛ̂ʼle mɨ́nɑ́, le ejwe mɨ́nɑ́ mebě ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ dí esɑ̂ ébébe yɨ́. Myé lɨ́ esɨ̂ʼ mɨ́nɑ́, le etɨ́e mɨ́nɑ́ mpʉ mɨ́nɑ́ jɑ́lɑ́ le edi lɨ́ otîtyěl yɨ́. 17Míɛ ó dí ekomlo mʉ̂r mé Nzyɛ̌m nyɨnyɛ̂h ó, nye díʼee ɨ́ cɑ̌r ó, nye sɑ̂ʼ mbǐ syɛ́ɛlɑ mpɑ̂ wɨ́wɛ̂h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\