2 Timothée 4

1Me lɨ́ ejî gó ɨ́ hǿm ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, bé e Yésʉs-Krîst: (Yésʉs wɑɑ́ ó múo nzě cíʼe míkublɑkúblɑ le ojwe milɔ̌b nyɑ́.) Myúú mímboʼlɑ́ mimbɑ́, myé ó: nzéɑ́ nyé óbɑ́ʼɑ̌ nze wɨ́, le Mpóʼo nyé ójǿø nyɨ́. Mě tyél gó etié ó, ɨ́ míé mé óboʼlo onɑ̂ bɑɑ́ ó: 2túnɑ́ɑ́ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. Diʼee ɨ́ cɑ̌r ó, go túnɑɑ wé ɨ́ bijɔʼ bi dí ejɑlɑ e túnó wɑɑ́ bí, ti e byɑɑ́ bi dí ɑjɑlɑ e wé bí. Jwéʼ bʉ̂r mebě ɨ́ mebébe mɔ́ɔ́. Lɛ́ʼlɑ́ɑ́ bé mebě mɔ́ɔ́. Gbɑ́ʼ bé pîm ɨ́ búʼó. Sɑ́ʼ nó e bíhwó, ti e milɛ́ʼlɑ́ mímpɑ̂. 3Ebě, jɔʼ, yé lɨ́ enze, jɔʼ bʉ̂r, bé ókɑ̂r éjûhwǒ lɛ́ʼlɑ́ mpɑ̂ yɨ́. Bé ójɑɑ́ jʉjóʼo ó, njɨ milɛ́ʼlɑ́ mi dí etíne bé ó, bé tôʼ dóló le elóŋlo bígǿmɑ́ ményʉ́l mɔ́ɔ́ dí eboó kpɛl ésɨsɑ̂ bí mí. Bé ógôhlo éntumo lé ólɛ̂ʼlɑ, lé ójɑɑ́ jwijwe bé bisɑ́ mílɛ́ʼlɑ́ byɑɑ́ lɨ́, lɨ́ esú ó, bé nkʉ̂ gwɑ́ soho lɨ́ ejʉjóʼo myé ɨ́ ti ti ti. 4Bé ɑ́kɑ̌ jóʼo ótyeetye. Bé ójʉ̂joʼo ó, njɨ bikɨkɛnɑ, ti e mikɑ̌n. 5Sɑ̂ gwɑ́r, guɑ, mɑ́rɑ́ɑ́ léme ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h. Júhwɑ́ɑ́ mítúú. Séɑ́ɑ́ syɛ́ɛ́ étúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. Lóŋlɑ́ɑ́ syɛ́ɛ́ Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl go tɨ̂ʼ yɨ́ yɨ́yɛ̂h. 6Pɑ́ʼ wɑ̂m, me mû ó njwéɑ́ ngɑ́ cíʼɔɔ lɨ́ ejweŋɔɔ̌ Nzyɛ̌m wɨ́. Jɔʼ étô yɑ̂m, yé mû ó ɨ́ nérénére. 7Nzwɑmlɑ́ nyɑ̌m ɑ́ be ó mbɨ̂mbɨɑ́. Mɨ́ swim ɨ́ juo bíjʉ́ʉ́, pyɑ̂l lɨ́ odumo. Mɨ́ jyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m, le esɑ̂ mpʉ̌ búʼó yɨ́nɑ́ dí elɛ́ɛ yɨ́. 8Yé jɑɑ́ kɑ̌ lîʼ mé ó, njɨ ebǐ kɑ́rɑ́ɑ́ dí komɑ́ lɨ́ esú lɑ̂m yɨ́. Kɑ́rɑ́ɑ́ yɑɑ́ ó dí elɛ̂ʼle ó, mɨ́ bi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Tî Yésʉs, mʉr dí ecíʼe mílɔ̌b lɨ́ otîtyěl nyɑ́, ójwe mé yɑ̌ lɨ́ elú lé épíhe. Nye ɑ́jwe yɨ́ɛ njɨ me e me. Kɑ́rɑ́ɑ́ yɑɑ́, yé ójweŋɔɔ ntémé ó, bʉr bɨ́bɛ̂h o dí ekpɛl ébee nyé lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ nze bɑ́. 9Gbɑ́ʼ nkûl ó, go kpɑ̂hwɑ nzě kœb mé wɑ̂. 10Demɑ̂s, nyɨ́ pɨʼ mê, ebě, nye lɨ́ ekpɛ̌l sí yɨ̂. Nyɨ́ tô Tesɑloníkɑ. Krésɑŋ, nyɨ́ tô sí Gɑlɑ́siɑ. Títos, nyɨ́ tô Dɑlmɑtíɑ. 11Luc nye omér ó dí wɑ̂. Jébɑ́ɑ́ Mɑrc; bɨ̌n e nɔ́ɔ́ ɑ nzê. Nyě e nyɔm ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛ́ nyé óbɛ̌m séɑ e me yɨ́. 12Mɨ́ lómǒ Tisikôs Éfɛsɔs. 13Jɔʼ gó ónze yɨ́, go ɑ nzé mé e ntɔrɑ ómpíé wɑ̂m. Wé ɑ́ lîʼ ó, Troɑ̂s, ɨ́ mbɛ̌r mé Kɑ́rpʉs. Nze mé le okɑ́lɑr bɨ́bɛ̂h ntémé, kʉ́ buú be, bɑɑ́ o dí misɛ́ɑ́ ɨ́ bikʉ́r bí ótír bɑ́. 14Alexɑndre, dí lûl melûl nyɑ́, ɑ́ si bu sɑ̂ me ebébe. Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ ókunɑ mé bisyɛ́ɛlɑ nyé ɑ́ sɑ̂ me bí. 15Gwɑ́ di le ocwóó pɑ́ʼ mʉ̂r wɑɑ́, ebě, nyɨ́ buú kɑmle bɨ́h lɨ́ ejwe bʉ́ʉ́ bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ gɑ́ mínɑ́. Nye ɑ́ si bu pɨr mekɑ̌n mɨ́h. 16Jɔʼ ésôʼ mé ɑ́ kɑr lɔ̌b wɑ̂m yɨ́, ɑbe e mʉr ɑ́ tyɛ̂b bɑ̌ʼ e me. Bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si líʼe me ɨ́ ntɛ̂ʼ. Nzyɛ̌m sɑ́ ɑlɑ́ɑ bé bɑɑ ébébe yɑɑ́! 17Tî Yésʉs ó b'ɑ́ kɛm me, le egbɑ̂ mé pîm ɨ́ búʼó. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, nye nkʉ̂ swɑ̂hlě túnó wɑɑ́ ɨ́ nzɨ̌ nyɑ̌m, le esɑ̂ ó, bʉr o bíkúl bíbyɛ̂h nkʉ̂ jóʼo wê. Nó ntémé ó mé ɑ́ pɛʼɔɔ ɨ́ nǔm ngbɑmpɨɨ yɨ́. 18Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ ótô le eciciʼ mé nó, ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h bé ólɛ́ɛ ó, bé sɑ́ ó me ebébe yɨ́. Nye ósɑ̂ ó, me pyɑ́lɑɑ ɨ́ Mpóʼo nyé, nyɑɑ́ dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɨ́. Nye jwéŋɔɔ kûm njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen. 19Sohɑɑ mé Prǐskɑ, bé le Akílɑs, ndu e mbɛ̌r bʉ̂r mé Onesíforos. 20Erɑ̂st, nyɨ́ lîʼ Kórɨnt. Trofímos ɑ́ dwoowǒ Míletos ó, ebě, nye ɑ́ be lɨ́ ejóʼo ékpɑɑ. 21Gbɑ́ʼ nkûl ó, go pyɑ́lɑɑ wɑ̂, kóló jínɑ ɑpɑ̌ pyɑ̂l. Ebulus, Púdens, Línɔs, Klodíɑ, bé e bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ bɨ́bɛ̂h, bé lɨ́ esoho gô. 22Tî Yésʉs díʼee e go ɨ́ sísǐm. Nzyɛ̌m sʉ́ʼoo bɨ̌n metyɛʼ me mpóm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\