3 Jeɑn 1

1Yé ó mɛm, tyɛ̂b esôʼ ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Me lɨ́ esoho gó, Gɑ́ywis, mʉr dí ɨ́ buú kpɛlɔɔ nyɑ́. Me lɨ́ ekpɛl gó lɨ́ otyeetye. 2Mbɨɑmbɨɑ só kpɛ̌l wɑ̌m, me lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m ó, go bûʼwɑɑ ɨ́ mipɑ́ʼ mí cwiʼ bípúno e bijwehé, jøʼ gwɑ́r mpʉ gó dí mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ sísǐm gô yɨ́. 3Me ɑ́ si bu jóʼo membɨɑ ɨ́ jɔʼ bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́, bé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́. Bé ɑ́ boʼlo ɨ́ pɑ́ʼ gô ó, go lɨ́ ekʉ́ gwɑ́ bɑʼle ótyeetye, le edû ntémé kʉ̌ cyen ótyeetye. 4Mé ɑpɑ̌ jóʼo yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ embɨɑ mbi mé dí ejóʼo ɨ́ jɔʼ bé dí elɛ́ɛ ó, bwɑ́n bɑ̂m, bé lɨ́ eciʼe lɨ́ otyeetye yɨ́. 5Mbɨɑmbɨɑ mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m, go lɨ́ ekʉ́ sɑ̂ méjóʼo ɨ́ jɔʼ gó dí ebɑʼle bɨ́ɔɔ́ bô yɨ́, dɑmɑ́ be ó, bê go ó ojwóo. 6Bé ɑ́ si boʼlo ɨ́ míh mé bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m mpʉ gó ɑ́ cǿɑ e bé yɨ́. Gbɑ́ʼ nkûl lɨ́ esúʼo bé ɨ́ cyen yɔ́ɔ́ mpʉ ósyɛ̂l o mésɑ̂ mé Nzyɛ̌m jɑ́lɑ́ le esusúʼɔɔ yɨ́. 7Bé mû ó sí sulo ɨ́ nzɨ̌ syɛ́ɛ́ mé Krîst. Bé séɑ́ syɛ́ɛ́ yɑɑ́ ntémé ó, ɑnyémle óhɑ́ɑ́den, ó bé súʼɑɑ bê. 8Mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ jɑ́lɑ́ le ekɛm gɑ́ mbi bʉ̂r wɑɑ́ ó, mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ bɨ́bɛ̂h, bé nʉ́ŋɑɑ ntœ̌b ɨ́ syɛ́ɛ́ bé dí eséɑ̌ Nzyɛ̌m lɨ́ esú lé ótyeetye yɨ́. 9Me ɑ́ si cɛmɑ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m mekɑnɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, Diotrɛ́fes, mʉr dí egø̂m édi njǿø wɨ́n nyɑ́, nyé ɑkpɛl ésɑ̂ bɨ́h mejóʼo. 10Ɨ́ tɨ̂, mé óbɑ́ʼɑ̌ nze nó, me ólɑ́ɑ nyé bibɑɑ bí ébébe, le elɛ́ɛ̌ syɛ́ɛlɑ ébébe yɨ́yɛ̂h nyé ɑ́ pɑ sɑ̂ yɨ́. Nye lɨ́ elɛ́ɛ bíbébebébe bílwǐb ɨ́ lɔ̌b wɨ́h. Abě njɨ bím yɑɑ́. Nye lɨ́ ebene énʉɑ bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́ dí epyɑ̂l bɨ́n bɑ́. Nó ó, bʉr o b'ɑ́ cíʼe ɨ́ myɔ́ɔ́ mílémé ó, bé bɑʼle ó ojwóo bɑɑ́ bɑ́, nyɨɛ, nye lɨ́ ekɑmle bé lɨ́ enʉɑ bê, lɨ́ egwɑ́ sɑ̂ ó, nye sôʼ bé ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, pyêl bé kʉ̌l. 11Mbɨɑmbɨɑ só wɑ̌m, ɑyɨ́ bɑŋɑ̌ sɑ́ dí ɨ́ bébe yɨ́, njɨ yɑɑ́ dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́. Mʉr dí esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi ncǿncǿɑ nyɑ́, duho ó kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. Syɛ̂l ebébe nyɨɛ, nyé ɑpɑ̌ beě Nzyɛ̌m. 12Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé lɨ́ eboʼlo, dumo e Demétrios ó, nyɨ́ gwɑ́ sɑ̂. Otyeetye wé mʉr tɨ̂, ndu e mboʼlɑ́ bɨ́h bɨɛ dí eboʼlo wɨ́, byé ó dí eboʼlo ɨ́ lɔ̌b wé. Go lɨ́ egʉ́ɑ ó, mboʼlɑ́ wɨ́h, wé ó tyeetye. 13Me bé ɨ́ buo bísɑ́ bí élɛ́ɛ bɨ́n. Sɑ̂ gwɑ́r, mé ɑkpɛl ó, me tílɑɑ bɨ̌n byɑ̌ le medíbé mé lwɑ̂b ndu le esɑ̌. 14Mě búʼlɑ́ ó, me mû ó kúno enzě bee gô. Mɨnɑ́ bé ólwiblɑ, le ebeelɑ mémpǒm. Nzyɛ̌m gbɑ̂ʼ go mepyɛblɑ ɨ́ léme. Osó bô dí wɑ̂ʼ bɑ́, bé lɨ́ esoho gô. Sohɑɑ mé osó gɑ́ bɨ́nɑ́, lɨ́ etwóolo bé míe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\