Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 1

1Théophile, mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m! Ɨ́ kɑ́lɑr esôʼ mé ɑ́ nyɛɛ tile go nyɑ́, me ɑ́ si lɛ́ɛ sɑ́ yɨ́yɛ̂h Yésʉs ɑ́ sɑ̂, le elɛ̂ʼle, duho ɨ́ menyɛ̌l, 2tó pyɑ̂l pyɑ́lɑ́ɑ ɨ́ móhó nyé ɑ́ bɨ́nɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́ wɨ́. Nye jínɑ ɑpɑ̌ bɨ́nɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nye ɑ́ si líʼe bʉr o mílʉ́mlʉ́ bé, nyé ɑ́ twɑ̂r bɑ́, etié e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 3Jɔʼ nyé ɑ́ sil esiɑ e mitúú, ntɔ̂ʼ jwe yɨ́, nye nzě pɑh, duho lɨ́ ojwe, nzě lɛ̂ʼle bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ bé nyʉ̂l nyé e nzɨ̌ bijøʼ ɨ́ buo buo, ó bé gʉ́ŋɑɑ tyeetye ó, nye ɑ́ kʉ be ó kublɑkúblɑ. Ɨ́ melû mekɑ́m ménɑ̂ mɑɑ́, bé e boo nɔ́ɔ́ ó b'ɑ́ bɨbe. Nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ bé ó, milɔ̌b mi Mpóʼo mé Nzyɛ̌m. 4Ɨ́ gúú móhó bé e boo nɔ́ɔ́, bé ɑ́ be lɨ́ ede wɨ́, nye e bé ó: «Aduho gɑ́ Yerʉ́zɑlɛm, tô lɨ́ ejɑɑ. Bɨ̌n ɑ bónó sɑ́ Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́ kɛʼ bɨ̌n yɨ́: yé ó sɑ́ mé ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌n yɨ́. 5Ebě, Jeɑn nyɨɛ ɑ́ dudu bʉr ó e medíbé. Yɨ́ kɑ̌ lîʼ njɨ bwɑ́ mélû ɑbuo, bɨ̌n bé ókɑ̌ duŋɔɔ ó e Sísǐm mé Nzyɛ̌m.» 6Nó ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû bé omér yɨ́, bé ntɔ̂ʼ jî e Yésʉs ó: «Dɑ̂ ɛ̌, nzê ɨ́ jɔʼ yɨ̂ʼ ó gó ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ tyêl sí Ɨ́zrɑɛ̂l ɛ̌?» 7Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Bɨ̌n bé ɑjɑlɑ le egʉ́ɑ bíjɔʼ le mimbû Sɔ́ŋ wɑ̌m ngɑ́ sɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ byé bí. Ebě, Sɔ́ŋ wɑ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ó b'ɑ́ tyêl bijɔʼ byɑɑ́ e nkul jǿǿ yé nye mʉr tɨ̂. 8Bɨ̌n bé óbi nkûl ɨ́ jɔ̌ʼ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ngɑ́ sulo bɨ́n ɨ́ menyʉ̂l yɨ́. Nó ó bɨ́n ngɑ́ boʼlo mílɔ̌b myɑ̂m, tɑ́ɑre ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, le ɨ́ mekwɑ́r mé sí Yʉ́dɑ mɨ́mɛ̂h, ndu e mɑɑ́ mé sí Sɑmɑrî, tó pyɑ̂l ɨ́ medumo mé sí mɨ́mɛ̂h yɨ́.» 9Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sil elɛ́ɛ milɔ̌b myɑɑ́ yɨ́, nye nzě bɨ́nɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́ ɨ́ míh mɔ́ɔ́. Píe tɨ̂, jwiné nzě búblo nyê. Nye ntɔ̂ʼ dîm bé ɨ́ mîh. 10Bé jínɑ mîh lɨ́ ejwɛ̂ʼ kʉ́, lɨ́ ebeě mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ bɨ́nɔɔ kʉ́ yɨ́ nɛ́ɛ: bé kɑ̌ tørɑ ó, bʉr obɑ́, bé ɨ́ mempɑh me nyʉ̂l e mikɑ́n ɨ́ pɑn pɑn. 11Bʉr bɑɑ́ ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Bʉr ó Gɑlilê, bɨ̌n di nɑ́ɑ̌ lɨ́ ejwɛ̂ʼ jʉ́ó kʉ́ ɨ́ di di di ɨ́ yé? Yésʉs, mʉr pɛʼɔɔ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n nyɑ́, óbɑ́ʼɑ̌ nze ó, mbi ngwɑ́r e ngwɑ́r bɨ̂n bee nyé lɨ́ ebɨ́nɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nɨ̌.» 12Bʉr o mílʉ́mlʉ́ bé, bé ntɔ̂ʼ nyɛl ékɔ́ɑ écø̂ʼ bé jɨ́jébé ó, “Ecǿʼ lé ólivier ” lɨ́, nzě tóŋɔɔ̌ Yerʉ́zɑlɛm. Cyen yɔ́ɔ́ yɑɑ́, yé ɑ́ be ó kúnókúno e kílomérɑ ngwɑ́r, bím cyen mʉ̂r dí e nkul ecye ɨ́ dʉ́ó é sɑ́bɑt yɨ́. 13Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l gʉ̂ʼ yɨ́, bê nzě bére ɨ́ ntɔ́ɔ mbɛ̌r kʉ́ bé ɑ́ boo didi tɨ̂ʼ nyɨ́. Bé ɑ́ be ó: Pierre, Jeɑn, Jɑcques ti e André, Philippe ti e Thomɑs, Bɑrthélemy ti e Mɑtthieu, Jɑcques, mwɑ̂n mé Alfê, Simon “Kɔmlʉ kwɑ́r” ti e Yʉ́dɑ, mwɑ̂n mé Jɑcques. 14Bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ sisyɛŋɑ léme ngwɑ́r ó, bé tirwo ó, e syɛ́ɛ́ mínjɨʼlɑ. Tɨ̂ʼ ntémé, yé ɑ́ be ó le obûʼlɑ o bʉ́bɑ́, le nyɔ̌ŋ mé Yésʉs, Mɑrie, ti e bɨ́ɔɔ́ le okɛ́l mé Yésʉs. 15Ɨ́ cíl mélû yɑɑ́ mpʉ óbûʼlɑ nter e mekɑ́m mébɑ́, bé ɑ́ syɛŋɑ yɨ́, Pierre nzě mɔɑ sí, tyɛ̂b témé entumo e bʉ̂r énɨ̌ memɛ̌n. Nye ó: 16«Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Yé ɑ́ jɑlɑ ó, mitilɑ́ mî, myé dírɑɑ ɨ́ mpʉ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ, duho ɨ́ num mé Dɑvid yɨ́. Yé ɑ́ be ó ɨ́ lɔ̌b mé Yʉ́dɑs. Yʉ́dɑs wɑɑ́ ó b'ɑ́ be mʉr ɑ́ to le etɨ́e bʉr o b'ɑ́ to mɛ̂r Yésʉs bɑ́ nzɨ̌. 17Nye ntémé ɑ́ be ó mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́. Nye ntémé ɑ́ si bi nkɔb ɨ́ syɛ́ɛ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ yɨ̂.» 18(Nɑ́ɑ̌ yé ó, ɨ́ mɔnɨ́ Yʉ́dɑs wɑɑ́ ɑ́ bi tɑ̂ŋ myɛ́nɑ duho ɨ́ bɨ́blɑ̌ syɛ́ɛlɑ yé yɨ́, nye ɑ́ be ó sí tó bwɑ̂m pemé. Ɨ́ pemé gwɑ́r yɑɑ́, nye nzě jéʼe édumɑ sí mbûmbǔr, mo wé ntɔ̂ʼ bʉ̂l, bisɑ́ bí mo bíbyɛ̂h kʉ̌l e kʉ̌l ɨ́ lǿʼlɨ́ lǿʼlɨ́ sí e sí. 19Bʉr ó Yerʉ́zɑlɛm bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si jóʼo lɔ́ɔ́ éswie lɑɑ́. Nó ó bé ɑ́ kɑ jør pemé yɑɑ́ ɨ́ lwǐb yɔ́ɔ́: “Akɛ́ldɑ́mɑ”. Díe lɑɑ́, lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó, “Pemé mécié”.) 20Pierre nzě lɛ́ɛ ntémé ó: «Ebě, yê tilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr mesø̂ʼlʉ mé Dɑvid ó: “Mbɛ̌r wé, wé líʼɨɨ gumo. Mʉ̌r sɑ́ ɑkɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ di tɨ̂.” Yé ntémé, yê tilɑ́ ó: “Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, nye nʉ́ŋɑɑ dǐ tyɛ̂b esôʼ yé.” 21Nó yé jɑlɑ ó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ bɑ̂ʼrɑɑ e bɨ̌h, bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs. Nye ntémé tôʼ le ebʉboʼlo ó, Tî Yésʉs, nyɨ́ pɑh, duho lɨ́ ojwe. Mʉr wɑɑ́, nye ɨ́ jɑlɑ le ebe mʉ̂r sɔ́mɑ́ yé ɑ́ dudû Tî Yésʉs nyɑ́. Nye díʼee mʉr ɑ́ ciʼe e mɨnɑ́ gɑ̂, tɑ́ɑre ɨ́ jɔ̌ʼ Jeɑn ɑ́ du Yésʉs ɨ́ díbé Yɔrdên, tó kumo ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ bɨ́nɔɔ ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ yɨ́ nyɑ́.» 23Bê nzě pɛ̂h bʉ̂r obɑ́: nyɑ̂, díé lé Joseph, wɑɑ́ bé ɑ́ jør Bɑrsɑbɑ̂s nyɑ́. (Lʉ́ʉ́ díé lé, lé ó Yʉstʉ̂s.) Nyʉ́ʉ́, lé díe, Mɑthiɑs. 24Nó ó bʉ̂r ó gǿhlɑ́ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m, lɛ́ɔɔ ó: «Dɑ̂ ɛ̌, go ó dí egʉ́ɑ mílémé mí bʉ̂r bɨ́bɛ̂h. Lɛ́ʼlɑ́ɑ́ bɨ́h ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r obɑ́ bɑ̂, wɑɑ́ gó ɑ́ pɛ̂h nyɑ́. 25Ebě, nye ɨ́ jɑlɑ le enʉɑ̌ dǐ Yʉ́dɑs ɑ́ dímle lɨ́ etó kœ̌b dǐ yé ɑ́ jʉ́ʼɑ e nyɨɛ yɨ́. Nyɨ́hɑɑ́ ó ngɑ́ tô e syɛ́ɛ́ lʉ́mlʉ́ dóló.» 26Nó bé ɑ́ nze do ebyɑ, lɨ́ epɛ̂h nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r obɑ́ bɑɑ́. Ebyɑ nzě twɑ̂r Mɑthiɑs. Nó ó bé ɑ́ kɑ nze lɑ́ɑ nye mʉr jɑ́lɑ́ le ebɑ̂ʼrɑ e sɔ́mɑ́ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ kɑ́m e ngwɑ́r nyɑ́ yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\