Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 10

1Ɨ́ Kesɑ́re, yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, díé lé Corneille. Nye ɑ́ be ó kɑpitɛ̂n mʉr Rôm. Nye ó b'ɑ́ be njǿø ɨ́ sɔ́mɑ́ dɔ̂m bé dí ejébe ó: “Sɔ́mɑ́ Bʉ̂r ó Itɑlî” yɨ́. 2Bé e mbɛ̌r bʉ̂r wé wɨ́wɛ̂h, bé ɑ́ be ó otîtyěl o bʉ̂r. Bé ntémé bé ɑ́ be lɨ́ ejwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ be lɨ́ ebuú súʼo bɑ́ɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r óYúden, le ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m ɨ́ bijɔʼ ɨ́ buo buo. 3Píe témé móhó, yé mû kúnókúno e mewɑlɑ melɛ̂l nɛ́ɛ: nye ntɔ̂ʼ bee ésimɑ́. Nye ɑ́ bee ó, éngeles mé Nzyɛ̌m lɨ́ enî ɨ́ mbɛ̌r wé. Éngeles wɑɑ́ nzě lɛ́ɛ e né ó: «Corneille!» 4Nye nzě jwɛ̂ʼ éngeles e bʉ́ɑ́. Nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, yê nyɑ́?» Éngeles ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Nzyɛ̌m, nyɨ́ yɑlɑ gó mbɨ̂mbɨɑ́. Nye mû ó sí toŋlo gó ɨ́ lɔ̌b mínjɨʼlɑ myô le mingúlɑ́ gó dí ejwijwe bɑ́ɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r mí. 5Lómɑ́ɑ́ bʉ̂r Yópe ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Bé tô jébě Simon, wɑɑ́ dí e lʉ́ʉ́ díe ó, “Pierre” nyɑ́. 6Nyě di ó, mbɛ̌r mé Simon, syɛ̂l bikʉ́r bí ótír. Mbɛ̌r wé, wé ó ɨ́ nkpɑ̂h mɑ̂ŋ.» 7Jɔʼ éngeles ɑ́ lɑɑ, tô yɨ́, Corneille ntɔ̂ʼ jébe ósyɛ̂l o mésɑ́ bé obɑ́, ndu e yʉ́ʉ́ sójɑ ɨ́ bisójɑ byé ɑ́ sɨséɑ e né bí. Sójɑ yɑɑ́ ntémé ɑ́ be lɨ́ ejwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m. 8Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ bé sɑ́ yɨ́yɛ̂h yé ɑ́ pyɑ̂l nye yɨ́. Píe tɨ̂, nye nzě lómo bé Yópe. 9Ɨ́ gúú mɛ́n, bé jínɑ nzɨ́ e nzɨ̌, bé mû lɨ́ ekúnwo e Yópe nɛ́ɛ: Pierre nzě bére kʉ́ mié, lɨ́ etó jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m gʉ̂. Yé ɑ́ be ó, yé mû kúnókúno e témé móhó. 10Nye nzě jóʼo nzɑ̂. Nye ɑ́ be ó lɨ́ egø̂m éde. Jɔʼ bʉ̂r ó mbɛ̌r, bé ɑ́ be, bé jínɑ lɨ́ ejɑ̂m nyé mede yɨ́, nye nzě bee ésimɑ́. 11Nye jínɑ lɨ́ ejwɛ̂ʼ kʉ́, nyé kɑ́ bee nɛ́ɛ: jʉ́o lɨ́ ebɔ́ɑ, yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ mpʉ sɑ́nɑ ndɔ́mɑ́ ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ lɨ́ eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, sulo sí, ɨ́ nteeen. Yé ɑ́ be ó tyeelɑ́ ɨ́ medumo menɑ̂. Yé ɑ́ be ó lɨ́ edulwɑ, sulo sí. 12Ɨ́ sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌, yé ɑ́ be ó, le otír mimbi mímyɛ̂h: le bɑɑ́ dí e mekʉ̌ menɑ̂ bɑ́, le sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí ejɑŋlɑ sí e sí yɨ́, ti e binʉ̌n. 13Nyʉ́ʉ́ cwíí ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Pierre, gbɔlwɑɑ si. Jʉ́ʼóo. Go ɑ dê!» 14Nó ó Pierre ɑ́ yɑlɑ e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, kʉ́ kɑ̂r kɑ́rɑ́ɑ, ebě, mimbi bísɑ́ bíbyɛ̂h bi dí e mebomo ndu e mpir bí, mé ɑpɑ̌ de byê.» 15Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ jóʼo cwíí ɨ́ jɔʼ mbɑ́ lɨ́ elɛ́ɛ e né ó: «Sɑ́ Nzyɛ̌m mû sí pubo yɨ́, ɑnyɑmlě bee yé ó, yé e mebomo.» 16Sɑ̂ yɑɑ́, yé ɑ́ pyɑ̂l nye nó ó, nzɔʼ lɛ̂l. Píe tɨ̂, ɨ́ tyé e tyé yɑɑ́, sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ntɔ̂ʼ búlɑ, bɨ́nɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́. 17Pierre jínɑ lɨ́ ejî ɨ́ nye mʉr tɨ̂ʼ ó, “Lɨ̂ʼ ésimɑ́, lé kpɛl élɛ́ɛ wɑ̂ʼ yé ɛ́?” nɛ́ɛ: bʉr ó Corneille ɑ́ lómo bɑ́, bé ntɔ̂ʼ pyɑ̂l lɨ́ ebé é mbɛ̌r mé Simon, bé osí pɑ̌ jî nkǒ pɑ́ʼ mbɛ̌r wɑɑ́, wé ɑ́ be yɨ́. 18Bé ntɔ̂ʼ jébe, le ejíŋɔɔ ó: «Nzê yé e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r dí edi wɑ̂ʼ ɨ́ mbɛ̌r wɨ̂, díé lé Simon, wɑɑ́ dí e lʉ́ʉ́ díe ó, “Pierre” nyɑ́ ɛ́?» 19Pierre, nye jínɑ lɨ́ epɑhle ésimɑ́ nyé ɑ́ bee lɨ́ nɛ́ɛ: Sísǐm mé Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Gó dí edǐ nɨ̌, bʉr olɛ̂l, bé ó wɑ̂ʼ lɨ́ esɑ́ɑ gô. 20Gbɔlwɑɑ sí, go ɑ súlo. Bɨ̌n le onɔ́ɔ́ ɑ tô. Gǒ sɑ́ ó, ɑlíʼɑ lɨ́ etô, ebě, mé o lómó bê.» 21Nó ó Pierre ɑ́ sulo sí, nzě lɛ́ɛ e bʉr bɑɑ́ ó: «Me ó dí mʉr bɨ́n dí esɑ́ɑ nyɑ́. Bɨ̂n nze sɑ́ɑ́ mé ɨ́ yé ɛ́?» 22Bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Kɑpitɛ̂n Corneille o lómó bɨ́h. Nye ó tîtyěl mʉr, dí ebuú jwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m nyɑ́. OYúden bɨ́bɛ̂h, bé lɨ́ esêʼle nyê. Nyʉ́ʉ́ éngeles dí ci nyɑ́, ɑ́ tɨ́e nye ó, nye bɑ́ŋlɑɑ go, go tô pyɑ̂l kwɑ́ nyé, nye jôʼlɑɑ sɑ́ gó ngɑ́ lɛ́ɛ nyé yɨ́.» 23Pierre nzě níŋle bé mbɛ̌r, nzě tirɑ bé ntɔ́ɔ ɨ́ mbɛ̌r mé Simon. Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, bé e boo nɔ́ɔ́ nzě tô, bé e bʉ́ʉ́ óbûʼlɑ ó Yópe. 24Ɨ́ móhó wé ɑ́ kɑ bɔmɑ wɨ́, bê nzě pyɑ̂l Kesɑ́re. Corneille ɑ́ be ó lɨ́ ebóno bê, bé e mimbyɛ́l myé le osó bé nyé ɑ́ bɑ́ŋle bɑ́. 25Lě Pierre ɑ́ nî mbɛ̌r, le ntɔ̂ʼ Corneille ɑ́ to bɔmɑ e né, nzě bɨʼ mébóó sí, buú jɔr nyʉ̂l e né. 26Pierre nzě gbɛl nyé sí. Nye e né ó: «Gbɔlwɑ́ɑ, ebě, me ntémé, me ó mʉr mpʉ gô.» 27Bé e Corneille nzě lwiblɑ. Jɔʼ bé ɑ́ to nî mbɛ̌r yɨ́, Pierre ɑ́ kœb ó, bʉr ɨ́ buo buo, bé osí swɑ̂l tɨ̂. 28Nye e bé ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ó, yé ɑjɑlɑ ó, mʉr kúl óYúden cíʼɑɑ ɨ́ mpúhlɑ́ e mʉr kúl swîh, nkʉ̂ sîhlě síhlɑ́ɑ̌ bɑ̌ʼ e né. Dɑmɑ́ jóʼo nó, Nzyɛ̌m ɑ́ tɨ́e me ó, mʉr, nyé ɑbě sɑ́ mélwɑʼwo, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ sɑ́ mpîr, duho ɨ́ mebyɛ́l mé. 29Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé ɑ́ be ɑlíʼɑ lɨ́ enze ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ jóʼo mpɑ́ŋlɑ nyɨ́n yɨ́. Nó ntémé ó mé dí ekpɛl égʉ́ɑ̌ sɑ́ bɨ̂n pʉgʉ bɑ́ŋlé mé e tɨ̂ʼ yɨ́.» 30Nó ó Corneille ɑ́ yɑlɑ e né ó: «Yé mû mûh ó melú ménɑ̂, ɨ́ mbi éwɑlɑ wɨ̂, me ɑ́ be ó ɨ́ mbɛ̌r wɨ̂, lɨ́ esɑ̂ mínjɨʼlɑ, myɑɑ́ sɨ́sɑ́ŋɔ́ɔ́ ɨ́ mewɑlɑ melɛ̂l mí. Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nzě nyɨ̂n mé metørɑ̂, e mikɑ́n ɨ́ nyʉ̂l ɨ́ nkɑɑɑ́, nzě tyɛ̂b mé ɨ́ mpǒm. 31Nye e me ó: “Corneille! Nzyɛ̌m, nyɨ́ yɑlɑ mínjɨʼlɑ myô. Nye mû ó lɨ́ etoŋlo gó ɨ́ lɔ̌b míngúlɑ́ gó dí ejwijwe bɑ́ɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r mí. 32Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, lómɑ́ɑ́ bʉ̂r Yópe. Bé tô jébě Simon, wɑɑ́ dí e lʉ́ʉ́ díe ó, Pierre nyɑ́. Nyě di ó, ɨ́ mbɛ̌r mé Simon, mʉr dí eséɑ bíkʉ́r bí ótír nyɑ́. Mbɛ̌r wé, wé ó, ɨ́ nkpɑ̂h mɑ̂ŋ.” 33Nó ó mé ɑ́ kpɑhwɑ lómo bʉr ɨ́ sɔ́ɔlʉ gô yɨ́. Go bé ɨ́ kʉ́ gwɑ́ sɑ̂, lɨ́ esí bɑ́nɑ̌ nze. Bɨ̌h bɨ́bɛ̂h mû ó sí swɑ̂l wɑ̂ʼ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m lɨ́ enzě jóʼǒ sɑ́ yɨ́yɛ̂h Dɑ̂ Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́, go ntɑ́ɑ nzě kɑlɑ bɨ́h yɨ́.» 34Nó ó Pierre ɑ́ nze nʉɑ lwǐb. Nye ó: «Mɨ́ kʉ́ gʉ́ɑ̌ tyeetye ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, Nzyɛ̌m, nye ɑ́gbɑ́ mbɔ́ʼ pɑ́ʼ bʉ̂r e bʉr. 35Ɨ́ bikúl bíbyɛ̂h, Nzyɛ̌m beě mbɨ̂mbɨɑ́ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h dí ejwɑ́ɑwo nyê, le esɑ̂ sɑ́ dí tîtyěl yɨ́ nyɑ́. 36Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ lɔ́ɔ́ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l wɨ́. Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɑɑ́, wé ó wɑɑ́ mépyɛblɑ bʉ̂r dí ebi ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst, dí Njǿø bʉr bɨ́bɛ̂h nyɑ́ wɨ́. 37Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ sɑ́ yé ɑ́ syɛ́ɛ ɨ́ sí Yʉ́dɑ yɨ́yɛ̂h yɨ́. Yé ɑ́ tɑ́ɑre ó, ɨ́ sí Gɑlilê, píě ndubó Jeɑn ɑ́ du bʉr wɨ́. 38Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ntémé mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ lœm Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t, Sísǐm wé, le ejwe nyé ɑ́nɨ̂nɨ̂n nkul yɨ́. Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ntémé mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ cye mésí e mésí, lɨ́ etô le esɑ̂ émbɨɑ, le eciʼ bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ jɨjɑʼrɑ e mpél mé sɔ́ŋ meleme bɑ́ yɨ́, ebě, bé e Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ be. 39Bɨ̌h bɨɛ ó dí kwɑhɑ́ oboʼlo o tɨ̂, bʉr o dí ekʉ́ gʉ́ɑ bísyɛ́ɛlɑ bíbyɛ̂h nyé ɑ́ sɑ̂ ɨ́ sí bʉ̂r óYúden ndu e Yerʉ́zɑlɛm bí bɑ́. Bé ɑ́ si bomlo nye e binzɑ̂ŋ, bɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́, jʉ́ŋɔɔ nyê. 40Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m ɑ́ si pɛh nye ɨ́ móhó lɛ̂l, nyé osí jwe. Nye nzě sɑ̂ ó, bʉr bɑ́ʼɑ bee nyê. 41Abe yɨ́ɛ bʉr bɨ́bɛ̂h. Nye ɑ́ jɑɑ pyɑ̂l ó, njɨ kwɑ́ nyɨ́h, bʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ boo twɑ̂r bɑ́. Bɨ̌h bɨɛ ó dí oboʼlo bé, ebě, bɨ̌h le onɔ́ɔ́ ó b'ɑ́ pûhlɑ mebô lɨ́ ede méde le menyoʼ píe jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ pɛh nye, dwih nyé lɨ́ ojwe yɨ́. 42Nye ɑ́ si lɛ́ɛ e bɨ̌h ó, bɨ̌h tôʼ le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ wé, ó: Yésʉs ó dí mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl ɨ́ dǐ cîʼ milɔ̌b, wɑɑ́ ngɑ́ cíʼe míkublɑkúblɑ le ojwe milɔ̌b nyɑ́. 43Ogwíhɑ o mílɔ̌b bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si lwib, dumo e nye. Bé ɑ́ lɛ́ɛ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h ójyêʼ koo e né nyɑ́, Nzyɛ̌m ópɛʼ bíbɑɑ nyé dí eniʼe ɨ́ lɔ̌b mísyóm myé bí. Nye ósɑ̂ nó ó, ɨ́ lɔ̌b mé Yésʉs.» 44Pierre jínɑ ɑpɑ̌ sîl élwib nó nɛ́ɛ: Sísǐm mé Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ sulo ɨ́ mʉr nyɨnyɛ̂h ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ́ wé nyɑ́. 45Obûʼlɑ bé e boo Pierre bé ɑ́ nze, bɑɑ́ bé ɑ́ cíʼɔɔ mpʉ́n bɑ́, bé ɑ́ si bu kɑ̂m lɨ́ ebɑ́nɑ̌ beě Sísǐm mé Nzyɛ̌m lɨ́ ejweŋɔɔ ntémé bʉr o b'ɑ́ be ɑbyɛ̂l oYúden bɑ́. 46Ebě, bé jóʼó nɛ́ɛ: bɨ́ɛ ntémé mû lɨ́ egúmlo mpwɑ̂ʼ kûm mé Nzyɛ̌m ɨ́ bilwǐb bí ɑyogoyogo. Nó ó Pierre ɑ́ kɑ jî ó: 47«Nzê mʉr, nyě e nkul ekɑ̌ kɑmle bʉ̂r bɑ̂ʼ lɨ́ eduŋɔɔ ɨ́ medíbé ɛ́? Ebě, bé mû ó sí bǐ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ntémé, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mɨnɑ́ gɑ̂.» 48Nó nyé ɑ́ jwe nkul ó, bé dúŋɔɔ ɨ́ díé mé Yésʉs-Krîst. Nó ó bé ɑ́ nze jɨʼlɑ e Pierre ó, bé e boo nɔ́ɔ́ jɑ̂ʼ mʉ́ʉ́ mélû tɨ̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\