Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 11

1Bʉr o mílʉ́mlʉ́ ti e bɨ́ɔɔ́ bé ɑ́ bě sí Yʉ́dɑ bɑ́, bê nzě jóʼǒ lɔ́ɔ ó, bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́, bé ntémé, bé ɑ́ si bûʼlɑ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m. 2Jɔ̌ʼ Pierre ɑ́ búlɑ, pyɑ̂l ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm yɨ́, obûʼlɑ bé ɑ́ boo cíʼɔɔ mpʉ́n bɑ́, bê nzě lwib e né ɨ́ bébe bébe. 3Bé e né ó: «Go bé ó sí kʉ́ bɑ́nɑ̌ nî ɨ́ mbɛ̌r bʉ̂r o dí ɑbě cíʼɑ́ mpʉ́n bɑ́, go ntémé sí bɑ́nɑ̌ pûhlɑ mébô, de e bé gúmo gwɑ́r!» 4Pierre nzě tɑ́ɑre égwɑ́ lɛ́ɛ bé mbɨ̂mbɨɑ́ lɔ́ɔ́ tɨ̂, lɨ́ edû mpʉ yé ɑ́ syɛ́ɛ yɨ́. Nye ó: 5«Me ɑ́ be ó ɨ́ Yópe. Me ɑ́ be ó lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m. Jɔʼ yɑɑ́ ó mé ɑ́ bee esimɑ́. Lé ɑ́ be ó, yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ lɨ́ eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, sulo sí ɨ́ nteeen. Yé ɑ́ be ó mpʉ sɑ́nɑ ndɔ́mɑ́, tyeelɑ́ ɨ́ medumo menɑ̂. Yé ɑ́ duho ó, ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nzě sulo gúmó mé ɑ́ be yɨ́. 6Me ɑ́ si gwɑ siŋle yé tʉ́ŋlʉ̌, nzě bee ótír, bɑɑ́ o dí e mekʉ̌ menɑ̂ bɑ́ bɨ́bɛ̂h, le otír ó ményɑn, le bisɑ̂ bi dí ejɑŋlɑ sí e sí bí, ndu e binʉ̌n. 7Me nzě jóʼo cwíí. Nye e me ó: “Pierre, gbɔlwɑɑ sí. Jʉ́ʼóo. Go ɑ dê.” 8Nó ó mé ɑ́ yɑlɑ e né ó: “Dɑ̂ ɛ̌, kʉ́ kɑ̂r kɑ́rɑ́ɑ, ebě, sɑ́ dí e mebomo ndu e mpir yɨ́, yé ɑpɑ̌ nî ɨ́ num wɑ̂m dʉ́o egwɑ́r.” 9Me nzě bɑ́ʼɑ̌ jóʼo cwíí ɨ́ jɔʼ mbɑ́, lɨ́ eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, lɨ́ elɛ́ɛ ó: “Sɑ́ Nzyɛ̌m mû sí pubo yɨ́, ɑnyɑmlě lɛ́ɛ ó, yé ó mebomo.” 10Sɑ̂ yɑɑ́, yé ɑ́ pyɑ̂l me nó ó, nzɔʼ lɛ̂l. Píe tɨ̂, sɨ́ɑ̌ yɑɑ́, yé ntɔ̂ʼ búlɑ, bisɑ̂ byɑɑ́ bíbyɛ̂h ntɔ̂ʼ dɑ̂ʼrɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́. 11Jɔʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́, bʉrʉ̂m olɛ̂l, bê nzě pyɑ̂l ɨ́ mbɛ̌r mé ɑ́ be wɨ́. Bé ɑ́ duho ó, ɨ́ Kesɑ́re, lɨ́ enzě sɑ́ɑ mê. 12Nó ó Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ e me ó, bɨ̌h le onɔ́ɔ́ tôʼ. Wé ɑ́ lɛ́ɛ ó, me ɑyɨ́ líʼɑ lɨ́ etô. Bɨ́ɔɔ́ ósɑmɑn bɑ̂, bé ntémé, bé ɑ́ si tô ɨ́ sɔ́mɑ́ cyen yɑ̂m ɨ́ Kesɑ́re. Bɨ̌h le onɔ́ɔ́ ó b'ɑ́ to nî mbɛ̌r mé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r. 13Nye nzě lɛ́ɛ e bɨ̌h mpʉ nyé ɑ́ bee éngeles ɨ́ mbɛ̌r wé yɨ́. Nyě kɑ̌ tørɑ ó, éngeles lɨ́ etyɛ̂b tîtyěl ɨ́ míh mé. Éngeles wɑɑ́ nzě lɛ́ɛ e né ó: “Lómɑ́ɑ́ bʉ̂r Yópe, bé tô jébě Simon, wɑɑ́ dí e lʉ́ʉ́ díe ó, Pierre nyɑ́. 14Nye ólɛ́ɛ gó milɔ̌b gó óciʼe e tɨ̂ʼ mí. Abě njɨ go omér. Mbɛ̌r bʉ̂r gô wɨ́wɛ̂h, wé óciʼe ntémé.” 15Le mé ɑ́ nʉɑ lwǐb, lě Sísǐm mé Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ ɑ́ sulo ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ yɨ́yɛ̂h. Yé ɑ́ be ó jøʼ gwɑ́r mpʉ wé ɑ́ nyɛɛ sulo bʉr ɨ́ metɑ́ɑ́ré yɨ́. 16Nó ó, me nzě toŋlo mékɑ̌n Tî Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ mɨnɑ́ gɑ́ mɑ́. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: “Jeɑn ɑ́ dudu bʉr ó, e medíbé. Bɨ̌n bɨɛ, bé ókɑ̌ duŋɔɔ ó, e Sísǐm mé Nzyɛ̌m.” 17Tó kœb ó, Nzyɛ̌m ɑ́ si jwe bé ntémé sɑ̂ gwɑ́r nyé ɑ́ nyɛɛ jwe mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ jyɛ̂ʼwo gɑ́ e Tî Yésʉs-Krîst yɨ́. Nó mɛm, me ɑ́ be wɑ́ɑ̌ mbi mʉ̂r lɨ́ ebeně gǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m?» 18Jɔʼ bé ɑ́ sil ejóʼo milɔ̌b myɑɑ́ yɨ́, miléme nzě sulɑ bé sí. Bê nzě jwě Nzyɛ̌m kûm. Bé ó: «Yé ó nó: Nzyɛ̌m, nyɨ́ bɑ́nɑ̌ toŋlo ntémé bɑɑ́ o dí ɑbe óYúden bɑ́, dib bé nzɨ̌ ejwirɑ míléme, ó bé bíʼee ntémé cwiʼ.» 19Jɔ̌ʼ Étienne ɑ́ jʉ́ŋɔɔ yɨ́, bʉr nzě tíble óbûʼlɑ ɨ́ jwíííɑ́. Yé ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, obûʼlɑ, bé gbɛ́hɑɑ. Bɑ̂ʼ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ɑ́ si tô tyé sí Fénikiɑ, le cíhé Swiprʉ̂s, ndu e Antiôs. Ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ bʉbɔmɑ e bʉ́ʉ́ bʉ̂r yɨ́, bʉ̂r bɑɑ́ bé ɑbe óYúden nó, bé l'ɑjwe bé milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 20Tó kœb ó, yé ɑ́ be ó, e bʉ́ʉ́ óbûʼlɑ, bé ɑ́ duho ɨ́ cíhé Swiprʉ̂s ndu e Siréniɑ bɑ́. Bɨ́ɛ ntɔ̂ʼ tóŋɔɔ̌ Antiôs, bê nzě tó bɔmɑ e bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́. Bê nzě túno bé ntémé lɔ́ɔ dí edumo e Tî Yésʉs wɨ́. 21Nkul mé Tî Yésʉs ɑ́ be ó e bê. Bʉr, bé ɑ́ si bu jwirɑ miléme, jyɛ̂ʼwɔɔ e né. 22Bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m Yerʉ́zɑlɛm nzě jóʼǒ lɔ́ɔ wɑɑ́, bé ntɔ̂ʼ lómǒ Bɑnɑbɑ̂s Antiôs. 23Jɔʼ nyé ɑ́ pyɑ̂l gʉ̂ʼ yɨ́, nye nzě bee bíjøʼ byé ɑ́ lɛ̂ʼle ó, Nzyɛ̌m ɑ́ be ɨ́ buú cǿɑ le obûʼlɑ bí. Nye ntɔ̂ʼ soho, nzě tɨ́e bé ó, bé díʼee cwíí mpɑ̂ ɨ́ mpúhlɑ́ nyɔ́ɔ́ e Yésʉs. 24Bɑnɑbɑ̂s ɑ́ be ó mbɨɑmbɨɑ mʉr, lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m ndu e búʼó. Bʉr ɨ́ buo buo, bé ɑ́ si jyɛ̂ʼwo e Tî Yésʉs. 25Nó ó Bɑnɑbɑ̂s ɑ́ mɔɑ, tô Tɑrsôs, lɨ́ etó sɑ́ɑ̌ Sɑʉ̂l. 26Jɔʼ nyé ɑ́ bee nye yɨ́, nye ntɔ̂ʼ búlɑ e né, bé e nɔ́ɔ́ nzě tô Antiôs. Bê nzě séɑ nzyɛ́ŋɑ́ ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m tɨ̂ mbû ntinɨ̂. Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h, bé ɑ́ bɨbe lɨ́ ejwe bʉ̂r ɨ́ buo buo milɛ́ʼlɑ́. Tɨ̂ʼ Antiôs ó bé ɑ́ nyɛɛ jébe ompʉ́n mé Yésʉs “okrǐsten” yɨ́. 27Jɔʼ yɑɑ́ ó ógwíhɑ o mílɔ̌b, bé ɑ́ duhǒ Yerʉ́zɑlɛm, tô Antiôs yɨ́. 28Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be ó ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, díé lé, Agɑ́bus. Nye ɑ́ si mɔɑ, nzě lɛ́ɛ bʉ̂r ɨ́ nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m ó, nzɑ ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ mû ó kúno enyɑŋlɑ ɨ́ melû mɑɑ́ ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h. Nzɑ nyɑɑ́ ɑ́ kɑ nyɑŋlɑ ó, ɨ́ jɔ̌ʼ Klodíʉs ɑ́ be kɛ́ɛzɑ yɨ́. 29Ompʉ́n, bé bʉr o tɨ̂, bé ɑ́ cíʼe ó, mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ ócyen óbûʼlɑ bé ɑ́ di ɨ́ sí Yʉ́dɑ bɑ́ bisɑ̂, ó mʉr nyɨnyɛ̂h súʼɑɑ bé, dû mébi mé. 30Nó ntémé ó bé ɑ́ sɑ̂ yɨ́. Bê nzě nʉɑ míngúlɑ́ myɑɑ́, tímlɔɔ̌ Bɑnɑbɑ̂s, bé e Sɑʉ̂l. Bɨ́ɛ ntɔ̂ʼ tóŋɔɔ e myê, tó jweŋɔɔ ótyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\