Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 12

1Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ Njǿø-bʉr Erôd ɑ́ nze gbɑ̂ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ɨ́ mbʉʼ lɨ́ esú ó, nye nkʉ̂ tíble bê. 2Nye ɑ́ si jʉ̂ Jɑcques, mɨ́ɔɔ́ mé Jeɑn, e pɑ-sʉŋ. 3Jɔʼ nyé ɑ́ bee ó, oYúden, bé ɑ́ si bu kpɛl syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́, nye nzě bɑ́ʼɑ̌ tô dóló, mɛ̂r ntémé Pierre. (Yé ɑ́ be ó, ɨ́ jɔʼ nzɔ́ɔ biblêr bi dí ɑbe e levure bí.) 4Jɔ̌ʼ Erôd ɑ́ si mɛ̂r Pierre yɨ́, nye nzě gbɑ̂ nyé ɨ́ mbʉʼ. Nye nzě pɛ̂h bísɔ́mɑ́ bísójɑ binɑ̂, jwe byé syɛ́ɛ́ ó, byé jwéelɑɑ nye. Sɔ́mɑ́ gwɑ́r, yé ɑ́ be ó, bisójɑ binɑ̂. Erôd ɑ́ jøʼ ó, Pɑ́skɑ, yé nyɛ́ɛ lɑɑ. Bé okɑ̌ lwǐb lɔ̌b mé Pierre ɨ́ bʉr ɨ́ ponó, oYúden ɨ́ buo buo lɨ́ ebee. 5Nó yɑɑ́ ó Pierre ɑ́ bɑʼlɔɔ ɨ́ mbʉʼ yɨ́. Obûʼlɑ bɨ́ɛ, bé ɑ́ be ó lɨ́ esɑ̂ sɨ́n lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú lé. 6Ɨ́ gúú pum, Pierre ɑ́ be ó, ɨ́ jô pɑ́ʼ bisójɑ bibɑ́. Nye ɑ́ be ó kɛ́ʼɑ́ e mikʉ̂kɔ̌b mimbɑ́. Bʉ́ʉ́ ójwéelɑ bɨ́ɛ, bé ɑ́ be ó lɨ́ empǒm lé ébé é mbɛ̌r mímbʉʼ. (Nɑ́ɑ̌ yé ó, Erôd ɑ́ be lɨ́ edǐ pɑhlě Pierre ɨ́ mɛ́n tɨ̂.) 7Pierre jínɑ ɨ́ jô, kɑ̌ sɑʼ nɛ́ɛ: éngeles mé Nzyɛ̌m, nyɨ́ pyɑ̂l. Njʉl, wé ntɔ̂ʼ pɑ̌n jwê ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ tʉ́ŋlʉ̌. Éngeles nzě ŋmɛ̂h Pierre lɨ́ empɑh e nyʉ̂l, lɨ́ ejɨm nyé ɨ́ jô. Nye e né ó: «Kpɑ́hwɑ́ gbɔlwɑ sí.» Mikʉ̂kɔ̌b, myé ntɔ̂ʼ pɔʼɑ nyé ɨ́ mebô, kur sí. 8Éngeles nzě lɛ́ɛ e né ó: «Tyeelɑɑ kɑ́nɑ́ gǒ. Go ɑ bwɑ́r ósípɑh bô.» Pierre ntɔ̂ʼ sɑ̂ nó. Éngeles nzě bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ó: «Bwɑ́rɑ́ɑ́ kʉ̂r gǒ. Dúʼóó mê.» 9Pierre ntɔ̂ʼ dû éngeles, nzě pɔʼɑ ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ, tô kʉ̌l. Nye ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ ó, sɑ́ éngeles ɑ́ sɑ̂ nye yɨ́, yé ɑ́ be ó tyeetye. Nye ɑ́ gʉgʉ́ɑ ó, nye ɑ́ bee ó, lʉ́ʉ́ ésimɑ́. 10Jɔʼ bé ɑ́ lɑɑ njwéelɑ esôʼ ndu e wɑɑ́ mbɑ́ yɨ́, bê nzě pyɑ̂l lɨ́ ebé é bínkóho dí etô nkǒ nkɑnɑ lɨ́. Ebê lɑɑ́, lé ntɔ̂ʼ dibɑ lé omér. Pyɑ́lɔɔ̌ kʉ̌l. Bé osí lɑɑ̌ nkpɑ̌ʼ ngwɑ́r nɛ́ɛ: ɨ́ tyé e tyé yɑɑ́, éngeles ntɔ̂ʼ dîm Pierre ɨ́ mîh. 11Jɔ̌ʼ Pierre ɑ́ kɑ gʉ́ɑ sɑ́ yé ɑ́ lɑɑ yɨ́, nye ó: «Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, me lɨ́ ebeě mbɨ̂mbɨɑ́ ó, yé kʉ́ be ó tyeetye: Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nyɨ́ lómo éngeles wé, lɨ́ énzě pɛʼ mé ɨ́ mebó mé Erôd. Nyɨ́ pɛʼ mé ɨ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h óYúden, bé ɑ́ bʉbóno ó, bé ósɑ̂ mé yɨ́.» 12Jɔʼ nyé ɑ́ gʉ́ɑ nó yɨ́, nye nzě tô mbɛ̌r mé Mɑrie, nyɔ̌ŋ mé Jeɑn, wɑɑ́ dí e lʉ́ʉ́ díe ó, “Mɑrc” nyɑ́. Ɨ́ tɨ̂ʼ ó bʉ̂r ɨ́ buo buo, bé ɑ́ gø̂hlɑ, lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m yɨ́. 13Pierre ntɔ̂ʼ kwɑ̂ʼle lé ébé é kóʼ. Nyʉ́ʉ́ syɛ̂l mesɑ̂ mʉmɑ́, díé lé Ródɑ, nzě pyɑ̂l lɨ́ ebê. Nye ntɔ̂ʼ jweʼe écyél lé. 14Jɔʼ nyé ɑ́ jweʼe Pierre ecyêl yɨ́, nye ntɔ̂ʼ buú soho. Líʼe ó, nye díbɨɨ ebé é kóʼ, nyě kɑ̌ búlɑ yɨ́ɛ ó, e kɑ́m, tô mbɛ̌r, tó lɛ́ɛ ó: «Pierre, nye ó kɑ̂ʼ kʉ̌l.» 15Bɨ́ɛ ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Go ó gʉ̌!» Nye nzě nyémle cwíí ó: «Yé ó kʉ́ bě tyeetye!» Bé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Jɑ́ŋɑ́ yé óbɛ̌m be éngeles wé o!» 16Pierre nyɨɛ nzě sɑ̂ nzyéé lɨ́ ekwɑ̂ʼle ébê. Jɔʼ bé ɑ́ kɑ dib nye lɑ̌ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ bee nyê, le ekɑ́mɔɔ nyê. 17Nye nzě peble bé mbô. Jɔʼ bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ be, bé mû ɨ́ puuu yɨ́, nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ̌ mpʉ Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ pɛʼ nye ɨ́ mbʉʼ yɨ́. Nye ó: «Tó lɛ́ɛ gɑ́ Jɑcques, bé e bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́ nó.» Nye nzě mɔɑ, tô ɨ́ yʉ́ʉ́ gúmo. 18Jɔ̌ʼ mɛ́n wé ɑ́ lɔ́mɑ yɨ́, bisójɑ, byé ɑ́ be ó, ɨ́ sɑ́ʼ si sɑ́ʼ, ɑgʉ́ɑ̌ gúmó Pierre ɑ́ tô bé yɨ́. 19Jɔ̌ʼ Erôd ɑ́ sɑ́ɑ nye, ɑbee yɨ́, nye ntɔ̂ʼ pɑhle ójwéelɑ bɑɑ́, ntɔ̂ʼ jwe nkûl ó, bé tô jʉ̂ bê. Píe tɨ̂, nye nzě duhǒ sí Yʉ́dɑ, tô Kesɑ́re, ɨ́ nko nyé ɑ́ to di bɑ́ yɨ́. 20Erôd ɑ́ si kpɑɑ ebúʼ e bʉr ó Tîr ndu e bɑɑ́ ó Sidɔ̂n. Nó ó bé ɑ́ nzě gúmó nyé ɑ́ be yɨ́, bɨ́bɛ̂h léme ngwɑ́r. Bê nzě tɑ́ɑre ékolǒ Blɑ́stos, njǿø mbɛ̌r mé Erôd. Bê nzě tô kwɑ́ mé Erôd, lɨ́ ejî nyé ó, bé e boo nɔ́ɔ́ bɑ́ʼɑ dǐ mbɨ̂mbɨɑ́, ebě, bʉr ó sí yɔ́ɔ́, bé ɑ́ jɑɑ bubwɑ̂m mede ó, njɨ kwɑ́ njǿø wɑɑ́. 21Jɔ̌ʼ móhó nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó, bé ókomlǒ lɔ̌b wɨ́, wé ɑ́ kɑ pyɑ̂l yɨ́, Erôd nzě bwɑ̂r kɑ́n jǿø wé. Nye ntɔ̂ʼ di sí ɨ́ diɑ́ cîʼ milɔ̌b yé. Nye nzě gɔ́nɑ le elwib le entumo e bʉ̂r bɨ́bɛ̂h. 22Bʉr ntɔ̂ʼ bɨ́nɔɔ mécwíí kʉ́. Bé ó: «Áɑ́ʼ! Ntʉ mʉ̂r dí elwib nyɑ̂. Yɨ̂ʼ, yé ó gúú mbǐ nzyɛ̌m swîh.» 23Jɔʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́, éngeles mé Dɑ̂ ntɔ̂ʼ ŋmɛ̂h nyê, ebě, nye ɑ́ bé ɑjwě Nzyɛ̌m kûm nyé. Nó mísóm myé ɑ́ poʼlo nye, nye ntɔ̂ʼ jwe. 24Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m wɨ́ɛ kʉ́ nzě myɑŋlɑ̌ myɑŋlɑ́ɑ. 25Jɔ̌ʼ Bɑnɑbɑ̂s, bé e Sɑʉ̂l, bé ɑ́ sil etô obûʼlɑ ó Yerʉ́zɑlɛm e mingúlɑ́ yɨ́, bê nzě búlɑ, bé e Jeɑn, wɑɑ́ dí e lʉ́ʉ́ díe ó, “Mɑrc” nyɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\