Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 13

1Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m Antiôs, yé ɑ́ be ó, le ogwíhɑ o mílɔ̌b le ompʉ́n. Bé ɑ́ be ó Bɑnɑbɑ̂s, ndu e Siméon, mʉr Nígɛr, Lʉ́siʉs, mʉr Siréniɑ, ti e Mɑnɑɛ̂n. (Bé e ngóvinɑ Erôd ó b'ɑ́ gbɔlwɑ sɔ́mɑ́.) Sɑʉ̂l ɑ́ be ntémé ó tɨ̂. 2Ádwií ɨ́ gúú móhó, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ be lɨ́ ejwe Tî Yésʉs kûm le eci méde yɨ́ nɛ́ɛ: Sísǐm mé Nzyɛ̌m nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Tyélɨ́ɨ́ gɑ́ me Bɑnɑbɑ̂s, bé e Sɑʉ̂l, lɨ́ empɑh. Bé séɑɑ syɛ́ɛ́ mé ɑ́ jébe bé ó, bé tô séɑ yɨ́.» 3Jɔʼ bé ɑ́ bě sí ci méde le ejɨʼlɑ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ kɛl bé mebô, le ebîr bé ó, bé tôʼ. 4Sísǐm mé Nzyɛ̌m nzě lómǒ Bɑnɑbɑ̂s, bé e Sɑʉ̂l ó, bé tôʼ Selœkéɑ. Bé ntɔ̂ʼ tó kɑlwɔɔ ɨ́ sitímɑ, bê nzě tó pyɑ̂l ɨ́ cíhé Swiprʉ̂s. 5Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l Sɑlɑmíni yɨ́, bê nzě lɛ́ɛ óYúden lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mɔ́ɔ́. Jeɑn ɑ́ be ntémé ó, lɨ́ esúʼo bê. 6Bê nzě lɑɑ̌ cíhé wɨ́wɛ̂h, tó pyɑ́lɔɔ ɨ́ Pɑ́fos. Bê nzě bɔmɑ e nyʉ́ʉ́ Yúden, nkɑɑ ndu e ngwíhɑ milɔ̌b mikóo. Díé lé, lé ɑ́ be ó Bɑr-Yésʉs. 7Nye ɑ́ didi ó, kwɑ́ mé Sɛrgíʉs Pólus, njǿø cíhé wɑɑ́, ɑ́ be cwóó mʉr nyɑ́. Nó ó, njǿø wɑɑ́ ɑ́ jébe Bɑnɑbɑ̂s, bé e Sɑʉ̂l, ebě, nye ɑ́ be lɨ́ edǐ jóʼǒ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m. 8Lʉ́ʉ́ díé é nkɑ́ɑ wɑɑ́ lé ɑ́ be ntémé ó, “Elwímɑs”. Díé lé, lê ɨ́ lwǐb grɛ̂k ó nó. Nye ɑ́ be lɨ́ enwim bê. Nye ɑ́ si gwɑ kɑmle ntémé njǿø-bʉr lɨ́ ebûʼlɑ̌ búʼó yɨ́nɑ́ e nzɨ̌ mpǔʼ. 9Sɑʉ̂l, mʉr ɑ́ be e lʉ́ʉ́ díe ntémé ó, “Pɑul” nyɑ́, nzě bɨʼ nyé mejwôʼlʉ, nye mû lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m. Nye e né ó: 10«Guɑ mwɑ̂n mé sɔ́ŋ meleme, ntɨ̂m e mbɨn ɨ́ pɑ́ʼ sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí lɨ́ otîtyěl yɨ́! Go ó lǿŋlɑ́ e mikóo le bibɛr mimbi mímyɛ̂h. Nzê gó ɑkɑ̌ gwɑ̂ʼ éjwǐr mbɨɑmbɨɑ menzɨ̌ mé Tî Yésʉs onzyɛ́h ónzyɛ́h ɛ̌? 11Go ópɑ̌ bee ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂: Tî Yésʉs mû ó ŋmɛ̂h gô. Go óbil ntím. Go ɑ́kɑ̌ beě jwê, tó pyɑ̂l ɨ́ bwɑ́ mélû.» Tyé e tyé yɑɑ́, míh mé Elwímɑs, mé ntɔ̂ʼ bil ntím. Míh mé, mé ɑ́ bé ɑkɑ̌ bee, njɨ ejúrʉ́ʉ́ le ejúrʉ́ʉ́. Nye nzě jwirɑ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h, lɨ́ esɑ́ɑ̌ tɨ́ɑ́tɨ́ɑ. 12Jɔʼ njǿø ɑ́ bee syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ bûʼlɑ, ebě, nye ɑ́ si bu kɑ̂m lɛ́ʼlɑ́ wé ɑ́ dumo e Tî Yésʉs wɨ́. 13Pɑul, bé e bʉr ó njoo yé, nzě kɑlwɔɔ ɨ́ sitímɑ lɨ́ ebʉ́m é Pɑ́fos, ntɔ̂ʼ tô lɨ́ ebʉ́m é Pɛ́rge, dí ɨ́ sí Pɑmfilíɑ yɨ́. Tɨ̂ʼ ó Jeɑn Mɑrc nyɨɛ ɑ́ bwóolo ntúʼó, tô Yerʉ́zɑlɛm yɨ́. 14Bê nzě tô e cyen yɔ́ɔ́ yɑɑ́ dóló, tɑ́ɑre ɨ́ Pɛ́rge, tó kumǒ Antiôs, dí ɨ́ sí Pisidíɑ yɨ́. Ɨ́ móhó sɑ́bɑt, bê nzě nî ɨ́ mpɑ́h sulɑ́, nzě diŋɔɔ sí. 15Píe métié le okɑ́lɑr bé ógwíhɑ o mílɔ̌b, bé ɑ́ sîl elɑ́ŋɔɔ yɨ́, nó ójǿø o mpɑ́h bisulɑ́, bé ɑ́ sɑ̂ ó, bé lɛ́yɨɨ ó: «Bɨ́ɔɔ́, yé bé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, nyě e sɑ́ élɛ́ɛ dí e nkul egbɑ̂ bʉ̂r nkul ɨ́ miléme nó, nye lɛ́yɨɨ bʉr yɑ̌ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂.» 16Nó ó Pɑul ɑ́ nze mɔɑ sí, tyɛ̂b tîtyěl, ntɔ̂ʼ peblě mbô. Nye ó: «Bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, le bɨ̌n, bɑɑ́ o dí ejwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m bɑ́, jóʼlɑ́ɑ́ gɑ́ me. 17Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́ ɑ́ si twɑ̂r bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́. Nye ɑ́ si beʼ kúl gɑ́ yɨ́nɑ́ ɨ́ jɔʼ yé ɑ́ be lɨ́ okómó ɨ́ sí Egîpten yɨ́. Píe tɨ̂, nye nzě pɛʼ bé gʉ̂ʼ ɨ́ nkǔl nɨ́nɨ́ɨ́ nyé. 18Nye nzě jûhwǒ bébebébe kʉ̌ cyen wɔ́ɔ́ kúnókúno e mimbû mekɑ́m ménɑ̂, ɨ́ lʉɑ́. 19Nó nyé ɑ́ dímle bikûl nzɑɑngbɑ́ ɨ́ sí Kɑnɑ̂n, nzě kɑb bʉ̂r sí yɑɑ́ mpʉ nkɔ̂b líʼe. 20Píe jɔʼ yɑɑ́, yê nzě lɑɑ kúnókúno e mimbû minter minɑ̂ e mimbû mekɑ́m métɛ̂n. Nye nzě ntɨh ósɔ́ŋ gɑ́ bɨ́nɑ́ ocîʼ o mílɔ̌b ónɨ́nɨ́ɨ́, ɨ́ ntɨh ntɨh, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ ngwíhɑ milɔ̌b Sɑmuel ɑ́ kɑ byɛ̂l yɨ́. 21Nó ó, píe tɨ̂, bê nzě jî ó, bé díʼee e njǿø. Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ jwe bé Sɑʉ̂l, mwɑ̂n mé Kîs, mʉr onzweh mé Benjɑmin. Nye nzě jǿø bé mimbû mekɑ́m ménɑ̂. 22Jɔʼ nyé ɑ́ pɛʼ Sɑʉ̂l ɨ́ dǐ njǿø Ɨ́zrɑɛ̂l yɨ́, nye nzě jébě Dɑvid, tyêl nyé ɨ́ dǐ yɑɑ́. Nye ɑ́ boʼlo ó: “Me ɑ́ bee ó, Dɑvid, mwɑ̂n mé Yesê. Nye ó mbi mʉ̂r mé dí ekpɛl wɨ́. Nye ósɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h mé dí egø̂m ó, nye sɑ̂ʼ yɨ́.” 23Nyʉ́ʉ́ ntɑ̂ mé Dɑvid wɑɑ́ ɑ́ be ó Yésʉs, Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́. Nye ó Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl ɨ́ kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, lɨ́ edû mpʉ nyé ɑ́ boo kɛʼ bé yɨ́. 24Yésʉs jínɑ ɑpɑ̌ nze, Jeɑn ɑ́ si boo túno lɔ́ɔ́ wé kwɑ́ bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l bɨ́bɛ̂h. Nye ɑ́ lɛ́ɛ bé ó, bé jwírɑɑ miléme, bé ɑ dúŋɔɔ. 25Jɔ̌ʼ Jeɑn ɑ́ be téme esîl syɛ́ɛ́ yɑɑ́ yɨ́, nye nzě lɛ́ɛ ó: “Bɨ̌n pʉgʉ́ jøʼ ó, me nzé? Mé ɑbe wɑɑ́ bɨ́n dí ebóno nyɑ́. Nó ó, beyɨɨ gɑ́, mʉr wɑɑ́ ó dí enze píe koo wɑ̂m nɨ̌. Mé ɑbě tyé mʉ̂r dí ó, me tíyɨɨ mikǒl mí ósípɑh myé nyɑ́.” 26«Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ̌n bwɑ́ bé óntɑ mé Abrɑhɑm, le bɑɑ́ o dí ejwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m bɑ́! Lɔ́ɔ́ wɨ̂, wé ɑ́ túnɔɔ ó, lɨ́ esú gɑ́ lɨ́nɑ́, dumo e ciʼɑ́ Nzyɛ̌m mû sí ciʼ bʉ̂r wɨ́. 27Bʉr ó Yerʉ́zɑlɛm le ojǿø bɔ́ɔ́, bé ɑ́ be ɨ́ jéʼě mbi mʉ̂r Yésʉs ɑ́ be wɨ́. Bɨ́ɛ yɨ́ɛ lɨ́ elɑ́ɑ ókɑ́lɑr bé ógwíhɑ o mílɔ̌b lɨ́ osɑ́bɑt bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ bé ɑjóʼǒ lɛ́ɑ́ ókɑ́lɑr bɑɑ́. Ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ cíʼe Yésʉs lɔ̌b wé yɨ́, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ó b'ɑ́ kɑ sɑ̂ ó, mekɑ̌n mé ógwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m, mé dírɑɑ. 28Nye ɑ́ bé ɑbe e mebě mé ɑ́ jɑlɑ ó, nye jwêʼ mɑ́. Dɑmɑ́ jóʼo nó, bé ɑ́ si bɑnɑ jî Pilɑ́tos ó, nye jʉ́ʼoo nye. 29Jɔʼ bé ɑ́ sil esɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h yé ɑ́ be tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, dumo e né yɨ́, bê nzě pɛʼ nyé ɨ́ kolôs kʉ́, ntɔ̂ʼ dɨlɔɔ̌ múú wé. 30Nzyɛ̌m nyɨɛ nzě dwih nyé lɨ́ ojwe. 31Yésʉs ɑ́ bɨbe ó lɨ́ enyɨ̂nyɨn, tɑ̂ŋ melû ɨ́ buo buo, kwɑ́ bʉr o bé le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ duhǒ sí Gɑlilê, tô Yerʉ́zɑlɛm bɑ́. Bʉr bɑɑ́ ó dí eboʼlǒ lɔ̌b wé kwɑ́ bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l. 32Bɨ̌h bʉr o tɨ̂ʼ mû ó lɨ́ elɛ́ɛ bɨ́n Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɑɑ́. Wé ó nɛ́ɛ: sɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́ yɨ́, 33nye mû ó sí jwe mɨ́nɑ́ gɑ́ yɑ̌, mɨnɑ́ bwɑ́ bé óntɑ bɔ́ɔ́, ebě, nyɨ́ pɛ̌h Yésʉs. Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ sɑ̂m mbɑ́ yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: “Go ó mwɑ̂n wɑ̌m. Mɨ́ byɑ̂ gó mûh.” 34Nzyɛ̌m, nyɨ́ dwih nyé lɨ́ ojwe, lɨ́ esɑ̂ ó, nye ɑyɨ́ bo. Nzyɛ̌m ɑ́ si lwib ó: “Mɨ́ jwe bɨ́n ntémé menkɛ̌ʼ mempwɑ́r mé ɑ́ nyɛɛ jwe Dɑvid mɑ́. Menkɛ̌ʼ mɑɑ́, mé ó bisɑ́ bí ébûʼlɔɔ.” 35Sɑ́ tɨ̂ʼ ó nyé dí ebɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ɨ́ yʉ́ʉ́ gúmo ó: “Nó ó, go ɑ́kóʼó kɑm ó, mʉr gǒ dí ci nyɑ́, nye bôʼ ɨ́ soo.” 36Jɔ̌ʼ Dɑvid ɑ́ be ɨ́ cwiʼ yɨ́, nye ó b'ɑ́ bu séɑ Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́, lɨ́ edû mícíʼɑ́ mí lémé mé Nzyɛ̌m. Nye nzě jwe, nye ntɔ̂ʼ debě bɑ̌ʼ e bimpɑ́m byé. Múú wé, wé ntɔ̂ʼ bo. 37Tó kœb ó, mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ pɛh, dwih lɨ́ ojwe nyɑ́, ɑ́ bé ɑbo. 38Nó bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ sɑ́ yɨ̂: ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs wɑɑ́ ó bɨ́h dí elɛ́ɛ bɨ́n pô ó: Nzyɛ̌m mû ó lɨ́ epɛʼ bíbɑɑ bí ébébe nyé ɑ́ niʼe gɑ́ bínɑ́ bí. 39Bʉr bɨ́bɛ̂h ngɑ́ jyêʼ koo e né bɑ́, bé óbi nkɑ̂m e nzɨ̌ nyé. Bé ójweŋɔɔ nkɑ̂m ɨ́ mimbi mílɔ̌b mímyɛ̂h. Bé ɑ́ bé ɑgwɑ́ bi nkɑ̂m ɨ́ nzɨ̌ metié mé Moïse. 40Bɨ̌n ɑ bɑ̂ʼ, ebě, sɑ́ ógwíhɑ o mílɔ̌b bé ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́, yé ɑ́mû jɑɑ́ pyɑ̂l bɨ́n. Bé ɑ́ lɛ́ɛ ó: 41“Bʉr ó pyêh, pɑɑ́ bee gɑ̂. Kɑ́mɑ́ɑ́ gɑ̂. Bɨ̌n ɑ dím tyeetye. Ebě, me ósɑ̂ yʉ́ʉ́ syɛ́ɛlɑ ɨ́ melú bɨ́n ngɑ́ bee mɑ́. Mʉ̂r lɛ́ɛ́ bɨ́n lɔ́ɔ dumo e syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ nó, bɨ̌n bé ɑ́kóʼó bûʼlɑ̌ lɔ́ɔ́ wé wɑɑ́.”» 42Jɔʼ bʉ̂r, bé ɑ́ tô kʉ̌l yɨ́, bê nzě jî e Pɑul, bé e Bɑnɑbɑ̂s ó, bé bɑ́ʼɑ nze ɨ́ gúú móhó sɑ́bɑt, lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ nzě lwib e bé ɨ́ lɔ̌b ngwɑ́r wɑɑ́. 43Jɔ̌ʼ sulɑ́ yé ɑ́ síe yɨ́, oYúden ɨ́ buo buo ndu e bɑɑ́ bé ɑ́ nî ɨ́ yébé wɔ́ɔ́ bɑ́, nzě dúŋɔɔ̌ Pɑul, bé e Bɑnɑbɑ̂s, le ejôʼlɔɔ bê. Pɑul, bé e Bɑnɑbɑ̂s ó b'ɑ́ be lɨ́ elwib e bê, le ekʉ́ lɛ́ɛ e bé ó, bé nɑ́rɑɑ e Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b ncǿncǿɑ nyé. 44Ɨ́ móhó sɑ́bɑt wé ɑ́ kɑ bɔmɑ wɨ́, kúnókúno e bʉr ó nkɑnɑ yɑɑ́ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si syɛŋɑ lɨ́ enzě jôʼlǒ lɔ́ɔ́ dí edumo e Tî Yésʉs wɨ́. 45Jɔʼ óYúden, bé ɑ́ bee bím éntumo e bʉ̂r lɑ́ɑ yɨ́, bé kʉ́ nzě sɑ́ŋɔɔ nzwíí, le epérɔɔ mékɑ̌n Pɑul ɑ́ lɨ̂lɛɛ mɑ́, le elǿɔɔ nyê. 46Nó ó Pɑul bé e Bɑnɑbɑ̂s, bé ɑ́ lwib e bé ɨ́ kpɛŋlɛm, ɑbɑ́ɑwo mʉ̂r ó: «Yé ɑ́ jɨ ó, lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m, wé nyɛ́ɛ túnɔɔ kwɑ́ nyɨ́n, oYúden. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bɨɛ, bɨ́ beně lɔ́ɔ wɑɑ́, bɨ̌n bɨɛ lɨ́ ebee ó, bɨ̌n bé ɑjɑlɑ le ebǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Yé bé nó wɑ́, beyɨɨ gɑ́, bɨ̌h bɨ́ lɑɑ, lɨ́ etó túnǒ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m wɑɑ́ ɨ́ mesí mé bʉ̂r oswîh. 47Ebě, Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌h ó: “Mɨ́ tyêl gó mpʉ̌ njʉl lɨ́ esú lé ékʉn bíkúl bíswîh nzɨ̌. Wé ó lɨ́ esú lé éciʼ bʉ̂r ɨ́ bigúmó bíbyɛ̂h, tó kumo ɨ́ léné sí e njɨ bʉr.”» 48Ɨ́ jɔʼ bʉ̂r o dí ɑbe óYúden bɑ́, bé ɑ́ jóʼo milɔ̌b myɑɑ́ yɨ́, bê nzě soho le esêʼlě lɔ́ɔ́ dí edumo e Tî Yésʉs wɨ́. Bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ boo twɑ̂r ó, bé óbǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ bɑ́, bé ntɔ̂ʼ bûʼlɑ. 49Nó ó lɔ́ɔ́ dí edumo e Tî Yésʉs wɨ́, wé ɑ́ myɑŋlɑ ɨ́ sí yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h. 50OYúden bɨ́ɛ nzě tîtine bʉ́bɑ́ ó yébé wɔ́ɔ́, bɑɑ́ bé ɑ́ be ɨ́ mimpɑ̌ŋ bídǐ bɑ́ ó, bé tíblɑɑ Pɑul, bé e Bɑnɑbɑ̂s. Bé ɑ́ tíne ntémé ó, mimpɑŋ mi bʉ̂r ó nkɑnɑ, soŋɔɔ bé e Pɑul ó, bé pɔ́ʼɑɑ ɨ́ sí yɔ́ɔ́. 51Tœ́ɑ́ bé e Pɑul, bé ɑ́ tô wɨ́, bé ntɔ̂ʼ tô le ekuro pím ɨ́ mekʉ̌ mɔ́ɔ́, lɨ́ ejwe bé mebě. Bê nzě tô Ikóniʉm. 52Ompʉ́n mé Yésʉs bɨ́ɛ, bé ɑ́ be ó lǿŋlɑ́ e bisʉhʉʉ ndu e Sísǐm mé Nzyɛ̌m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\