Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 14

1Ɨ́ Ikóniʉm, Pɑul, bé e Bɑnɑbɑ̂s, bé ɑ́ si nî ntémé ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ oYúden. Bê nzě lwǐb mbi wé ɑ́ be ó, bʉr ɨ́ buo buo bûʼlɑɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m wɨ́. Bɑ̂ʼ, bé ɑ́ be ó oYúden; bʉ́ʉ́, bʉr o Grɛ̂s. 2Bʉ́ʉ́ óYúden, bɑɑ́ bé ɑ́ be ɑjyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m bɑ́, bê nzě sôʼlo bʉ̂r o bíkúl bíswîh, tíne bé ó, bé díʼee e bitɔŋlɑ́ bí ébébe ɨ́ pɑ́ʼ bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́. 3Pɑul, bé e Bɑnɑbɑ̂s, bé ɑ́ si bu beɑ ɨ́ Ikóniʉm, lɨ́ ekʉ́ gwɑ́ lwib ɨ́ kpɛŋlɛm, ɑbɑ́ɑwo mʉ̂r, e nkul mé Tî Yésʉs. Mpʉ bʉ̂r, bé ɑ́ be lɨ́ ejóʼǒ lɔ́ɔ́ mé Yésʉs nyé ɑ́ ntɨh ɨ́ ncǿncǿɑ nyé yɨ́, nó ntémé ó bé ɑ́ bee mesimɑ́ nyé ɑ́ ntɨh mɑ́. Yésʉs ɑ́ bʉboʼlo lɔ́ɔ́ wɔ́ɔ́ ó, e nzɨ̌ mesimɑ́ mɑɑ́, ti e bisɑ́ bí ékɑ̂m nyé ɑ́ sɑ̂ e nzɨ̌ bʉr o mílʉ́mlʉ́ bé bí. 4Bʉr ó nkɑnɑ nzě bɔ́ʼɑ ménkɔ̌m mebɑ́. Nyɨ̂ʼ nkɔ́m, kɛm óYúden; nyʉ́ʉ́, kɛm bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́. 5OYúden, le bɑɑ́ o dí ɑbe óYúden bɑ́ le ojǿǿ bɔ́ɔ́ nzě sɑ́ɑ pɨ̂ʼ esɑ̂ Pɑul, bé e Bɑnɑbɑ̂s ebébe. Bé olúmo bé mekóʼ, jʉ̂ bê. 6Sɑ̂ gwɑ́r, Pɑul, bé e Bɑnɑbɑ̂s bɨ́ɛ, bé ɑ́ be ó, bé mû sí boó gʉ́ɑ pɨ̂ʼ nyɔ́ɔ́ nyɑɑ́, bé ntɔ̂ʼ boó kpɛ́ɛ yɔ́ɔ́, tóŋɔɔ ɨ́ binkɑnɑ bí Lístrɑ ti e Dɛ́rbe. (Byé ó ɨ́ sí Likɑoníɑ.) Bê nzě tô ntémé ɨ́ mekwɑ́r mé ɑ́ be ɨ́ mempɑh mɑ́. 7Bé ɑ́ be lɨ́ etô le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ntémé gʉ̂. 8Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be ó Lístrɑ, nzwoó. Nye ɑ́ byɛ̂l ó, e mekʉ̌ sí swɑ̂m. Gbɑɑ nyé ɑ́ byɛ̂l, nye ɑ́ bé ɑpɑ̌ tíbe sí lʉ́ʉ́ dʉ́o. 9Jɔʼ nyé ɑ́ be lɨ́ ejʉjôʼlǒ sɑ́ Pɑul ɑ́ lɨlɛ́ɛ yɨ́, Pɑul nzě bɨʼ nyé mejwôʼlʉ, bee ó, nye ɑ́ bě e búʼó ó, Nzyɛ̌m óbɛ̌m ciʼ nyê. 10Nó ó Pɑul ɑ́ lɛ́ɛ nye e cwíí kʉ́kʉ́ ó: «Gbɔlwɑ́ɑ. Tyɛ́bɨ́ɨ́ tîtyěl e mekʉ̌ mô.» Nye ntɔ̂ʼ gbɔlwɑ ɨ́ bʉ̂b, tɑ́ɑrě cyen. 11Jɔʼ éntumo e bʉ̂r, lé ɑ́ bee sɑ́ Pɑul ɑ́ sɑ̂ yɨ́, lé ntɔ̂ʼ bʉ̂ bícím kʉ́ kʉ́ ɨ́ lwǐb Likɑoníɑ. Bʉr bɑɑ́, bé ó: «Áɑ́ʼ! Pɑɑ́ bee gɑ́ ɛ̌! Onzyɛ̌m mû ó sí liŋɑ bʉ̂r ɔ̌! Bɨ́ bɑ́nɑ̌ sulo kwɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́!» 12Bê nzě jør bé míe. Jørɔɔ̌ Bɑnɑbɑ̂s nyɨɛ, “Zœ̂s”; Pɑul nyɨɛ, “Ermês”, ebě, nye ó b'ɑ́ be lwibɑ. 13Mbɛ̌r bé ɑ́ jwijwe Zœ̂s kûm tɨ̂ʼ wɨ́, wé ɑ́ be ó, ɨ́ bɑ́ cɛrɑ e nkɑnɑ. Pɑrɑ ɑ́ sɨséɑ e Zœ̂s ɨ́ mbɛ̌r wɑɑ́ nyɑ́, nzě nʉɑ bíntœœ ndu e menzɔ̌m, tô e byé lɨ́ eníŋlɨ́ é nkɑnɑ. Nye ɑ́ kpɛl ó, bé le entumo e bʉ̂r jʉ́ʼoo bintœœ byɑɑ́, lɨ́ ejwe ónzyɛ̌m bɔ́ɔ́ byɑ̌. 14Nó ó jɔʼ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́, bé ɑ́ jóʼo lɔ̌b wɑɑ́ yɨ́, bê nzě nyɑ míkɑ́n myɔ́ɔ́, ntɔ̂ʼ swimɔɔ míkɑ́m nko éntumo e bʉ̂r lɑɑ́, le enyémlɔɔ mécwíí. 15Bé ó: «Bʉr bɑ̂, bɨ̌n sɑ́ mpʉ́nʉ̌ ɨ́ yé? Bɨ̌h ntémé, bé ó bʉr jøʼ gwɑ́r mpʉ bɨ́n dí yɨ́. Bɨ̌h nzé kwɑ́ nyɨ́n ó, lɨ́ enzě túnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, le elɛ́ɛ bɨ́n ó, bɨ̌n líʼɑɑ bisɑ̂ bi dí jwě-ntuʼ bí. Bɨ̌n ɑ jwírɑ́ míléme, jyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí kublɑkúblɑ nyɑ́. Nye ó b'ɑ́ kuho kʉ́, le sí, le mɑ̂ŋ ti e bisɑ́ bíbyɛ̂h bi dí tɨ̂ʼ bí. 16Ɨ́ mimbú mí píhe, nye ɑ́ si bîr bikúl bí bʉ̂r, tɑ̂ŋ mimyɑ̌ mi bʉ̂r ɨ́ buo buo ó, bé jyɛ́lɨɨ ɨ́ mɔ́ɔ́ ménzɨ̌ bé bʉr o tɨ̂ʼ bé ɑ́ boo twɑ̂r mɑ́. 17Dɑmɑ́ jóʼo nó, nye ɑ́ bé ɑlíʼe bé ɨ́ menzɨ̌ mɑɑ́ tʉ̂toʼó. Nye ɑ́ si boʼlo ɨ́ lɔ̌b wé, nye mʉr tɨ̂. Nye ɑ́ si bu cǿɑ e bʉr bɨ́bɛ̂h. Ɨ́ yɨ̂ʼ jɔʼ, nyě sɨ́sɑ́ ó, sul bɨ́n ompíé, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Ɨ́ yʉ́ʉ́, nyě ntɨntɨh bɨ́n ó mede, ɨ́ søø ékpɛm. Nyě sɑ́ ntémé ó, jwijwe bɨ́n mede, ó bɨ̌n dêʼ, jíle. Nye lɨ́ elóŋlo bísʉhʉʉ ɨ́ milémé mín.» 18Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́, bé ɑ́ lɛ́ɛ nó yɨ́, bé ɑ́ si bi túú lɨ́ ekɑmle bʉ̂r lɨ́ esɑ̂ bé njwéɑ́ wɑɑ́. 19OYúden ntɔ̂ʼ pyɑ̂l tɨ̂: bɑ̂ʼ duhǒ Antiôs, yɑɑ́ Pisidíɑ, bʉ́ʉ́ duhǒ Ikóniʉm. Bê nzě dulo bʉ̂r ɨ́ nkɔ̌m nyɔ́ɔ́ ó, bɨ́bɛ̂h, bé lúmɑɑ Pɑul mekóʼ, bé ɑ jʉ́ nyê. Bê nzě nyɛl ésɑ̂ ntémé nó. Dɑ̂ʼrɔɔ nyé sí e sí, pɛʼɔɔ nyé ɨ́ nkɑnɑ, ebě, bé ɑ́ jøʼ ó, nyɨ́ jwe. 20Ɨ́ jɔʼ ómpʉ́n bé ɑ́ bɔmɑ nye ɨ́ nkɑ́, jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m ó, nye ɑyɨ́ jwe yɨ́, nye ntɔ̂ʼ gbɔlwɑ sí, swîʼ, bɑ́ʼɑ̌ tô nkɑnɑ. Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, bé e Bɑnɑbɑ̂s, bê nzě mɔɑ, tóŋɔɔ̌ Dɛ́rbe. 21Pɑul, bé e Bɑnɑbɑ̂s, bê nzě túnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ɨ́ nkɑnɑ̌ Dɛ́rbe, le esɑ̂ bʉ̂r ɨ́ buo buo ompʉ́n mé Tî Yésʉs. Bê nzě swîʼ, tó tyɛ̂b ɨ́ Lístrɑ, le Ikóniʉm, le Antiôs. 22Bê nzě gbɑ̂ ómpʉ́n nkul ɨ́ miléme, le etɨ́e bé ó, bé tôʼ le edû búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́. Bé e bé ó: «Mɨ́nɑ́ bé ókpɛl gɑ́ enî ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m nó, mɨnɑ́ bé ɨ́ jɑlɑ le enyɛɛ́ siɑ gɑ́ e mitúú e mindɛ̌l ɨ́ buo buo.» 23Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m yɨ́yɛ̂h, bé ɑ́ be lɨ́ etyêl ótyɛ̂b bé ésôʼ. Bé ɑ́ tityêl bé ó, sí pɑ̌ ci méde, le ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m. Bé ɑ́ titímle bé ó, ɨ́ mebó mé Tî Yésʉs, mʉr bé ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né nyɑ́. 24Nó ó bé ɑ́ nze kɑ ntɑɑ sí Pisidíɑ, tó pyɑ́lɔɔ̌ sí Pɑmfilíɑ. 25Jɔʼ bé ɑ́ sil elɛ́ɛ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɨ́ Pɛ́rge yɨ́, bê nzě tô Atɑléɑ. 26Tɨ̂ʼ ó bé ɑ́ kɑlwo ɨ́ sitímɑ, tô Antiôs yɨ́. Bʉr ó Antiôs ó b'ɑ́ lómo bé ɨ́ syɛ́ɛ́ bé ɑ́ be, ɑlúno sîl yɨ́. Bé ɑ́ lómo bé ó, píe minjɨʼlɑ bé ɑ́ jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m ó, nye cǿɑɑ e bé ɨ́ cyen yɑɑ́ mí. 27Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l Antiôs yɨ́, bê nzě jébe bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, lɛ́ɔɔ bé bisɑ́ bíbyɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ e nkul nyé bí. Bé ɑ́ lɛ́ɛ ntémé ó, Nzyɛ̌m ɑ́ si cǿɑ ntémé e bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́, lɨ́ ejwe bé nkul ejyɛ̂ʼwo e né. 28Bé le ompʉ́n bé ɑ́ be gʉ̂ʼ bɑ́, bê nzě di tɨ̂ʼ melû ɨ́ buo buo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\