Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 15

1Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ si duhǒ sí Yʉ́dɑ, tô Antiôs. Bê nzě jwe bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ milɛ́ʼlɑ́ ó: “Bɨ́n bé ɑcíʼɔɔ mpʉ́n mpʉ étié mé Moïse dí elɛ́ɛ yɨ́ nó, bɨ̌n bé ɑ́kóʼó bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ.” 2Nó ó Pɑul, bé e Bɑnɑbɑ̂s, bé ɑ́ be ó lɨ́ ebuú pére mékɑ̌n e bê, le edoŋɔɔ. Bê nzě kɑ̌ cíʼe ó, Pɑul, bé e Bɑnɑbɑ̂s ti e bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó Antiôs, bé tôʼ Yerʉ́zɑlɛm, tó kœb bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs, bé le otyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, ó bé bɑ́ʼɑ tó timlě lɔ̌b wɑɑ́ gʉ̂. 3Bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m Antiôs ó b'ɑ́ súʼo bé ɨ́ cyen yɔ́ɔ́ yɑɑ́. Nó ó bé ɑ́ lɑɑ̌ sí Fénikiɑ ndu e yɑɑ́ Sɑmɑrî, lɨ́ etô le elɛ́ɛ̌ mpʉ bʉ̂r o bíkûl e biloo, bé ɑ́ jwirɑ miléme, jyɛ̂ʼwɔɔ e Nzyɛ̌m yɨ́. Bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ le okɛ́l bɨ́nɑ́ bɨ́bɛ̂h, bé ntɔ̂ʼ soho ɨ́ buo buo lɨ́ ejóʼǒ lɔ́ɔ wɑɑ́. 4Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l Yerʉ́zɑlɛm yɨ́, bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, bé ɑ́ si nʉɑ bê, bé e bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs, bé le otyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Bʉr o b'ɑ́ duhǒ Antiôs bɑ́ bɨɛ, bê nzě lɛ́ɛ bé sɑ́ yɨ́yɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ yɨ́. 5Bʉ́ʉ́ bʉ̂r o b'ɑ́ bûʼlɑ bɑ́, bé ɑ́ bɨbe ó, ɨ́ nkɔ̌m oFɑrizyɛ̂n. Bê nzě mɔɑ sí, lɛ́ɔɔ ó: «Bé ɨ́ jɑlɑ le ecíʼe bé mpʉ́n, le elɛ́ɛ e bé ó, bé bɑ̂ʼlɑɑ metié mé Moïse.» 6Bʉr o mílʉ́mlʉ́ le otyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m nzě syɛŋɑ gúmo gwɑ́r, lɨ́ etimlě lɔ̌b wɑɑ́. 7Jɔʼ bé ɑ́ be ɨ́ do ɨ́ do do yɨ́, Pierre nzě tyɛ̂b tîtyěl. Nye ó: «Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, Nzyɛ̌m ɑ́ be ɨ́ boó pɛ̂h mé ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, ó me túnɑɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ kwɑ́ bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́, ó bé jóʼɑɑ lɔ́ɔ wɑɑ́, bûʼlɑ wê. 8Nó ó, Nzyɛ̌m, mʉr dí egʉ́ɑ mílémé mí bʉ̂r nyɑ́, ɑ́ si kʉ lɛ̂ʼle ó, nyɨ́ kɑm bê, ebě, nye ɑ́ si ntɨh bé Sísǐm wé jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ nyé ɑ́ ntɨh mɨnɑ́ gɑ́ wɑ̌ yɨ́. 9Nyé ɑgbɑ̂ tɔʼ e mbɔ́ʼ ngwɑ́r pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ le onɔ́ɔ́. Nye ɑ́ be ó sí pubo mílémé myɔ́ɔ́ ɨ́ lɔ̌b búʼó yɔ́ɔ́. 10Á nó, bɨ̌n kɑ̌ bóblǒ Nzyɛ̌m bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ɨ́ yé ɛ́? Bɨ̌n bé lɨ́ edǐ gbɑ̂ ómpʉ́n bɑɑ́ mbeʼ ɨ́ dile dile ɨ́ koo, ɑbe ó bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́, nkʉ̂ mɨnɑ́ gɑ́ bʉr o tɨ̂ʼ bɨ́ɛ, bé ɑ́ si koʼo wé lɨ́ enkɛ́ɛ. 11Ɨ́ mpʉ mɨ́nɑ́ dí ebûʼlɑ gɑ́ ó, mɨnɑ́ bé ɑ́ bi gɑ́ cwiʼ ó, njɨ e nzɨ̌ ncǿncǿɑ mé Tî Yésʉs yɨ́, jøʼ gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó bɨ́ɛ bé ɑ́ bi cwiʼ yɨ́.» 12Bʉr ó bʉm bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ di ɨ́ jolɑɑɑ ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ jóʼo Bɑnɑbɑ̂s, bé e Pɑul lɨ́ elɛ́ɛ bé lɔ́ɔ́ tɨ̂ʼ yɨ́: mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ mesimɑ́, ti e bisɑ́ bí ékɑ̂m témé bʉr o b'ɑ́ be ɑbe oYúden bɑ́ yɨ́. 13Jɔʼ bé ɑ́ be, bé jínɑ ɨ́ jǿm yɨ́, Jɑcques ntɔ̂ʼ nʉɑ̌ lwǐb. Nye ó: «Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ́ me! 14Simon, nyɨ́ lɛ́ɛ̌ mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ tô bikúl bíswîh ɨ́ menɔɔlʉ yɨ́. Nzyɛ̌m, nyɨ́ twɑ̂r ntémé bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ bíkûl byɑɑ́ ó, bé jyéʼee koo e né. 15Bisyɛ́ɛlɑ bî, byé bɔmɑ ó, e mekɑ̌n ógwíhɑ o mílɔ̌b bé ɑ́ tile mɑ́. Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ó: 16“Píe tɨ̂, me óbɑ́ʼɑ̌ nze. Me óbɑ́ʼɑ̌ sumǒ mbɛ̌r mé Dɑvid wé ɑ́ boo bîʼ, dumɑ sí wɨ́. Me óbɑ́ʼɑ̌ tyêl wé tîtyěl. 17Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ntémé sɑ́ŋɑɑ Dɑ̂ Nzyɛ̌m, bé e bʉr o bíkûl bíbyɛ̂h dí ejørɔɔ díé lɑ̂m bɑ́. Nó ó Dɑ̂ Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ yɨ́, nyɨɛ mʉr dí esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́, 18wɑɑ́ dí eboó gʉ́ɑ byé tɑ́ɑrě myɑ̂ nyɑ́.”» 19Jɑcques, nye ó: «Nó mɛ̂m dí elɛ́ɛ ó: mʉr, nyé ɑjɑlɑ le ekûhlo mépɨʼ mé éntɨ̂ʼ bʉ̂r o bíkúl bíswîh ɨ́ jɔʼ bé dí ejwirɑ, jyêʼ koo e Nzyɛ̌m yɨ́. 20Mɨnɑ́ cɛ́mɑɑ gɑ́ yɨ́ɛ mekɑnɑ́ ó, bé syɛ̂hlɑɑ edulo mélwɑʼwo ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́ e menzɨ̌ mɑ̂: lɨ́ ejwe bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m júu, lɨ́ esɑ̂ bímolɑ́, lɨ́ ede tír ɑ́ pɑ jwe tû nyɑ́, nkʉ̂ lɨ́ ede mécié. 21Ebě, tɑ́ɑre ɨ́ melú mé épíhe, nzě kumǒ kumɑ́ɑ mûh, metié mé Moïse, mé lɨ́ elɑ́ŋɔɔ ɨ́ binkɑnɑ bíbyɛ̂h. Mé lɨ́lɑ́ŋɔ́ɔ́ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ ó, ɨ́ mimóhó mí sɑ́bɑt mímyɛ̂h.» 22Nó bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́, bé le otyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ndu e bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ nze cíʼe ó, bé ópɛ̂h bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé olómo bé Antiôs, bé e Pɑul, ndu e Bɑnɑbɑ̂s. Nó ó bé ɑ́ pɛ̂h Yʉ́dɑ, wɑɑ́ bé jɨ́jébé ntémé “Bɑrsɑbɑ̂s” nyɑ́, bé e Silɑ̂s. Bʉr bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h obɑ́, bé ɑ́ be ó e júu ɨ́ sɔ́mɑ́ bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́. 23Bé ɑ́ lómo bé ó, bé tôʼ tímle bé mekɑnɑ́ mɑ̂: Yé ó bɨ̌h, bʉr o mílʉ́mlʉ́, otyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m le bɨ́ɔɔ́ bɨ́n ɨ́ Krîst ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂. Bɨ̌h tile ó, bʉr ó Antiôs, le bɑɑ́ ó Siríɑ ti e bɑɑ́ ó Silisíɑ bé ɑ́ be ɑbyɛ̂l oYúden bɑ́. Bɨ̌h bé lɨ́ esoho bɨ́n! 24Bɨ̌h tile bɨ́n ó, ebe bɨ̂h jóʼó ó, bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ si duho ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́h, tô kwɑ́ nyɨ́n. Mekɑ̌n mɔ́ɔ́, mê nzě tɨ̂l bɨ́n mekʉ̌ sí. Abe ó, bɨ̌h bé ɑ́ si lómo bé ó, bé sɑ̂ʼ nó. 25Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́h ɑ́ syɛŋɑ léme ngwɑ́r, pɛ́hɔɔ bʉ́ʉ́ bʉ̂r, lómlɔɔ bɨ́n bɑ̌, bé e bɨ́ɔɔ́ ó kpɛ̌l bɨ́h: Bɑnɑbɑ̂s, bé e Pɑul yɨ́. 26Bé ó b'ɑ́ bîr bicwiʼ byɔ́ɔ́ ɨ́ lɔ̌b díé mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst. 27Nó bɨ̌h bɨ́ lómlo bɨ́n ntémé Yʉ́dɑ, bé e Silɑ̂s. Bé bʉr o tɨ̂, bé ókʉ́ gwɑ́ lɛ́ɛ bɨ́n sɑ́ bɨ̂h tile bɨ́n yɨ̂. 28Bɨ̌h bé ɑ́ si gø̂hlɑ, ntɔ̂ʼ bee ó, Sísǐm mé Nzyɛ̌m, nyɨ́ bee émbɨɑ lɨ́ ebîr ó, bɨ̌n sɑ́ ɑkɛlɔɔ̌ mbeʼ swîh, njɨ bisyɛ́ɛlɑ bi dí ɨ́ buǒ nyɔm bí. Bɨ̌h ntémé bee ó nó. Bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ ó bî. 29Bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le eci: tír ɑ́ bɑŋɔɔ ɨ́ nzɑɑ́ biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m nyɑ́; ndéɑ́ mécié; tír ɑ́ pɑ jwe tû nyɑ́; ndu e bimolɑ́. Bɨ́n ókɑ́nwo ményʉ́l mɨ́n ɨ́ mbi wɨ̂ʼ nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé ókʉ́ gʉ́ɑ ésɑ̂ sɑ́ dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́. Diʼee gɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́. 30Nó ó bé ɑ́ nze bîr bʉr o mílʉ́mlʉ́ bɑɑ́ ó, bé tôʼ ɨ́ lʉ́mlʉ́ wɑɑ́. Bé ntɔ̂ʼ tó pyɑ̂l Antiôs. Jébɔɔ bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h, syɛŋɔɔ bé gúmo gwɑ́r, nzě tímlɔɔ bé mekɑnɑ́ mɑɑ́. 31Jɔʼ bé ɑ́ sil elɑ́ɑ mé yɨ́, bʉr bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ buú soho métǿǿ mɑɑ́, ebě, mé ɑ́ si bu gbɑ̂ bé nkul ɨ́ miléme. 32Yʉ́dɑ, bé e Silɑ̂s, bé ɑ́ be ntémé ó, ogwíhɑ o mílɔ̌b. Bé ɑ́ si bu lɛ́ɛlɑ e bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ bɑɑ́, lɨ́ etɨ́e bê, le egbɑ̂ bé nkul ɨ́ miléme. 33Bê nzě di bwɑ́ mélû gʉ̂. Píe tɨ̂, bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ ntɔ̂ʼ bîr bé mbɨ̂mbɨɑ́ ó, bé búlɑɑ, bé tôʼ nko bʉ̂r o b'ɑ́ lómo bé bɑ́, bé ɑ́ be yɨ́. 35Nó ó, Pɑul, bé e Bɑnɑbɑ̂s, bé ɑ́ si lîʼ Antiôs. Bé e bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ buo buo, bê nzě gɔ́nɑ le elɨlɛ̂ʼle bʉ̂r, le elɛ́ɛ bé lɔ́ɔ́ dí edumo e Tî Yésʉs wɨ́. 36Píe melû mɑɑ́, Pɑul nzě lɛ́ɛ e Bɑnɑbɑ̂s ó, bé tô nɑɑ bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ ɨ́ binkɑnɑ bíbyɛ̂h bé ɑ́ lɛ́ɛ lɔ́ɔ́ dí edumo e Tî Yésʉs wɨ́ bí. 37Bɑnɑbɑ̂s ɑ́ bě e gǿmɑ́ ó, bé tôʼ ɨ́ cyen yɑɑ́ e Jeɑn, wɑɑ́ dí e lʉ́ʉ́ díe ó, “Mɑrc” nyɑ́. 38Mbeɑ́ mé Pɑul wɨ́ɛ, wé ɑ́ be ó, bé ɑyɨ́ tô e né, ebě, nye ɑ́ si líʼe bé ɨ́ sí Pɑmfilíɑ, ɑkɑ̌ tô dóló, nkʉ̂ pʉgʉ́ bɑ́ súʼo bé ɨ́ syɛ́ɛ́. 39Nó ó, bé ɑ́ si bu gœ́ɑ, nzě bɔ́ʼɑ: bé l'ɑkɑ̌ syɛŋɑ nzɨ́ mpwɑ́r. Nó ó Bɑnɑbɑ̂s ɑ́ nze nʉɑ Mɑrc, bé e nɔ́ɔ́ nzě tóŋɔɔ̌ cíhé Swiprʉ̂s yɨ́. 40Pɑul nyɨɛ nzě pɛ̂h Silɑ̂s. Bé e nɔ́ɔ́ ntɔ̂ʼ tô. Nó ó, bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́, bé ɑ́ jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m ó, nye cǿɑɑ e bê, le ebɑʼle bê. 41Nó ó bé ɑ́ nze tô, tó lɑɑ ɨ́ sí Siríɑ le yɑɑ́ Silisíɑ, lɨ́ egbɑ̂ bʉ̂r o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m pîm ɨ́ búʼó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\