Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 16

1Pɑul nzě pyɑ̂l Dɛ́rbe, ndu e Lístrɑ. Nyʉ́ʉ́ mpʉ́n mé Tî Yésʉs ɑ́ be ó gʉ̂, díé lé Timothée. Nyɔ̌ŋ ɑ́ be ó silě Yúden. Nye ɑ́ be ntémé ó, nye mû krǐsten. Sɔ́ŋ wé nyɨɛ ɑ́ be ó mʉr Grɛ̂s. 2Obûʼlɑ bé ɑ́ bě Lístrɑ, ndu e Ikóniʉm bɑ́, bé ɑ́ be lɨ́ ebuú sêʼle nyê. 3Pɑul ɑ́ kpɛl ó, bé le onɔ́ɔ́, bé tôʼ. Nó nyé ɑ́ nʉɑ nye, cíʼe nyé mpʉ́n, ebě, oYúden bé ɑ́ be tɨ̂ʼ ɨ́ sí yɑɑ́ bɑ́, bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ó, sɔ́ŋ ɑ́ be ó mʉr Grɛ̂s. 4Ɨ́ binkɑnɑ bíbyɛ̂h bé ɑ́ lɨlɑɑ bí, bé ɑ́ be lɨ́ etô le elɛ́ɛ óbûʼlɑ̌ mpʉ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ le otyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m Yerʉ́zɑlɛm, bé ɑ́ nʉɑ micíʼɑ́ yɨ́. Bé ntémé, bé ɑ́ si kʉ gwɑ pihle bé egwɑ̌l ó, bé bɑ̂ʼlɑɑ micíʼɑ́ myɑɑ́. 5Nó ó bʉ̂r o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, bé ɑ́ nʉɑ pîm ɨ́ búʼó yɨ́. Tɔ́ɔ obûʼlɑ ntémé nzě bubuǒ dʉ́ó lɨ́lɛ̂h. 6Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ si kɑmle bé lɨ́ elɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ́ mé Yésʉs ɨ́ sí Azíɑ. Nó ó bé ɑ́ to lɑɑ sí Frigíɑ, ndu e yɑɑ́ Gɑlɑ́siɑ. 7Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû lɨ́ ekúnwo e sí Misíɑ yɨ́, bê nzě sɑ́ɑ étô sí Bitinî. Sɑ̂ gwɑ́r, Sísǐm mé Yésʉs, wé ɑ́ bé ɑkɑm. 8Jɔʼ bé ɑ́ lɑɑ̌ sí Misíɑ yɨ́, bê nzě tô Troɑ̂s, gúmó bísitímɑ dí epîpyɑl, le enkɛ́ɛ yɨ́. 9Ɨ́ pum nɛ́ɛ: Pɑul nzě jɨ̌m límɑ, bee nyʉ́ʉ́ mʉ̂r Mɑsedóniɑ lɨ́ etyɛ̂b tîtyěl, le ejɨʼlɑ e né ó: “Ntɑ́ʼ kɑ̂ʼ Mɑsedóniɑ. Go ɑ súʼó bɨ́h.” 10Nó ó, jɔ̌ʼ Pɑul ɑ́ sil ebee esimɑ́ lɑɑ́ yɨ́, bɨ̌h nzě sɑ́ɑ étô sí Mɑsedóniɑ, ebě, bɨ̌h bé ɑ́ si bee ó, Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɨ̌h ó, bɨ̌h tôʼ túnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ɨ́ sí yɑɑ́. 11Nó ó bɨ́h ɑ́ duhǒ Troɑ̂s, kɑlwo ɨ́ sitímɑ, ntɔ̂ʼ tô ɨ́ nzɨ̌ dí etô ɨ́ cíhé Sɑmótrɑs nyɨ́. Bɨ̌h nzě jɑ̂ tɨ̂ʼ elû egwɑ́r. Ɨ́ mɛ́n tɨ̂ʼ ó bɨ́h ɑ́ pyɑ̂l Néɑpɔlis. 12Jɔʼ bɨ́h ɑ́ duho tɨ̂ʼ yɨ́, bɨ̌h ntɔ̂ʼ tó pyɑ̂l Fílipi, nkɑnɑ ésôʼ ɨ́ sí Mɑsedóniɑ, sí Rôm ɑ́ jøjǿø yɨ́. Bɨ̌h ntɔ̂ʼ di tɨ̂ʼ ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́ melû ɨ́ buo buo. 13Ɨ́ móhó sɑ́bɑt, bɨ̌h nzě pyɑ̂l ɨ́ nkɑnɑ, nzě tô ɨ́ pɨ̌n díbé, gúmó bɨ́h ɑ́ jøʼ ó, bɨ̌h bé e nkul ekœ̌b súm óYúden bé ɑ́ gø̂gøhlɑ lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m yɨ́. Bɨ̌h ntɔ̂ʼ di tɨ̂ʼ sí, nzě gɔ́nɑ le elwib e bʉbɑ́ bé ɑ́ syɛŋɑ tɨ̂ʼ bɑ́. 14Ɨ́ tɨ̂ʼ ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ́bɑ́ yɑɑ́, yé ɑ́ be ó, e mʉmɑ́ ɑ́ be e díe ó, Lidíɑ, wɑɑ́ ɑ́ duhǒ Teɑtîr nyɑ́. Nye ɑ́ bɨbɛ́mɑ ó, mikɑ́n mí kɑɑ́ e kɑɑ́. Nye ɑ́ bɨbe ó, lɨ́ egúmlǒ Nzyɛ̌m. Nye nzě jóʼo bɨ́h, Dɑ̂ Nzyɛ̌m nzě tyɛ̂b nyé ɨ́ léme ó, nye gwɑ̂ jôʼlǒ sɑ́ Pɑul ɑ́ lwilwib yɨ́. 15Nye nzě duŋɔɔ, bé e mbɛ̌r bʉ̂r wé ntémé. Nó nyé ɑ́ jébe bɨ̌h. Nye e bɨ̌h ó: «Yé bé bɨ̌n bɨ́ gwɑ́ kʉ́ bee ó, me mû ó lɨ́ ekʉ́ jyɛ̂ʼwo e Tî Yésʉs nó, ntɑɑ́ di gɑ́ ɨ́ mbɛ̌r wɑ̂m.» Nó nyé ɑ́ tíne bɨ̌h ó, bɨ̌h kɑ́mɑɑ. 16Gúú móhó, bɨ̌h nzě tô gúmó bé ɑ́ boo sɨsɑ̂ minjɨʼlɑ yɨ́, mɑ̂ túʼɑ̌ éséhe nzě bɔmɑ e bɨ̌h tɨ̂. Nye ɑ́ be ó, e yɑmɑ́: kúʼ mpwɑ̂m. Yɑmɑ́ yɑɑ́, yé ó b'ɑ́ tɨ̂tɨe nye bisyɛ́ɛlɑ ngɑ́ syɛ́ɛ ɨ́ melú ngɑ́ nze mɑ́ bí. Nye ɑ́ be lɨ́ ebuú nʉɑ bímɔnɨ́ e nzɨ̌ yɑmɑ́ nɨ̌, bimɔnɨ́ byɑɑ́ jɑɑ́ ntɨntɑɑ̌ njɨ ɨ́ mebó mé ójǿǿ bé. 17Nye nzě tɑ́ɑre édû bɨ́h e Pɑul píhe koo, le cím ɨ́ num. Nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: «Bʉr bɑ̂, bé ó osyɛ̂l o mésɑ̂ mé Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́. Bé ó dí etúno édib e nzɨ́ é cwiʼ.» 18Mɑ̂ túʼɑ̌ éséhe wɑɑ́ ɑ́ be lɨ́ esɑ̂ nó mimóhó mímyɛ̂h. Ɨ́ móhó épíhe, Pɑul nzě jwirɑ, jwɛ̂ʼ píhe, nye nzě lɛ́ɛ le eleme lé lɑɑ́ ó: «Ɨ́ díé mé Yésʉs-Krîst, mě lɛ́ɛ́ gó ó, duhɑɑ nyé ɨ́ nyʉ̂l! Eleme lɑɑ́ kʉ́ jɑɑ́ duho mɑ̂ mʉmɑ́ wɑɑ́ ɨ́ nyʉ̂l, duhɑ́ɑ.» 19Mpʉ ójǿø bé, bé ɑ́ bee ó, píe syɛ́ɛlɑ̌ nɨ̌, bé ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ bi bímɔnɨ́ biswîh, cɨɨ e nzɨ̌ mɑ̂ mʉmɑ́ nɨ̌ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ mɛ̂r Pɑul, bé e Silɑ̂s. Bê nzě tô le edulo bé sí e sí, tô e bé ɨ́ mpǒm minjǿø-bʉr myé ɑ́ didi lɨ́ ebɨ̌m é pɑ́tele mí. 20Bɨ́ɛ nzě tô e bé kwɑ́ minjǿø-bʉr mi bʉ̂r ó Rôm. Bé e myé ó: «Bʉr bɑ̂ʼ, bé ó oYúden. Bé lɨ́ ebuú sɑ̂ bíntʉ̌ ɨ́ nkɑnɑ gɑ́ yɨ́nɑ́, 21le elɛ̂ʼle métum me dí ebenɔɔ ɨ́ sí gɑ́ yɨ́nɑ́ mɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ bʉr ó Rôm, ó mɨnɑ́ kɑ́mɑɑ gɑ́ mé, le esɑ̂ mê.» 22Entumo e bʉ̂r ntɔ̂ʼ jwirɑ e bʉr o mílʉ́mlʉ́. Mingóvinɑ myɑɑ́, myê nzě pɛ̌ʼ Pɑul bé e Silɑ̂s mikɑ́n ɨ́ menyʉ̂l, le ejwe nkûl ó, bé ŋmɛ́hɛɛ bé mingɑ́hɑ́. 23Jɔʼ bé ɑ́ sîl eŋmɛ̂h bé mingɑ́hɑ́ ɨ́ ŋmɛ̂h ŋmɛ̂h yɨ́, bê nzě gbɑ̂ bé ɨ́ mbʉʼ. Nó bé ɑ́ lɛ́ɛ e njwéelɑ mimbʉʼ ó, nye gwɑ̂ bɑʼle bê. 24Jɔʼ nyé ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ wɑɑ́ yɨ́, nye nzě tô e bé ɨ́ mɑ̂ ntɔ́ɔ ɑ́ be témé mbɛ̌r mímbʉʼ wɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌ nyɑ́, gbɑ̂ bé mimboʼó ɨ́ mekʉ̌. 25Kúnókúno e témé pum nɛ́ɛ: Pɑul, bé e Silɑ̂s nzě jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m, le ejyɛɛ méjéme lɨ́ esú lé égúmlǒ Nzyɛ̌m. Myúú mímbʉʼ, myé ɑ́ be ó lɨ́ ejôʼlo bê. 26Tyé e tyé yɑɑ́, sí nzě kublɑ ɨ́ buo buo. Mejwii mé mbɛ̌r mímbʉʼ nzě pɨ̂ʼlɑ. Mebé mɨ́mɛ̂h ntɔ̂ʼ dibɑ ɨ́ jɔʼ gwɑ́r yɑɑ́. Mikʉ̂kɔ̌b le mimboʼó mímbʉʼ mímyɛ̂h, myé ntɔ̂ʼ tuɑ. 27Jɔʼ njwéelɑ mimbʉʼ ɑ́ jɨmɑ ɨ́ jô yɨ́, nyě kɑ̌ bee ó, mebê mé mbɛ̌r mímbʉʼ, mé mû mimběʼ. Nye nzě gœ̂m pɑ̂-sʉŋ wé ɨ́ pɔ̌b, nzě sɑ́ɑ ó, nyě jʉ́ ó nyʉ̂l nyé, ebě, nye ɑ́ jøʼ ó, mimbʉʼ, myé ɑ́ si kpɛ́ɛ. 28Nó ó, Pɑul ɑ́ bɨ̂n cwíí kʉ́ e nkul nyé nyɨnyɛ̂h. Nye e né ó: «Ayɨ́ jʉ̂ nyʉ̂l nyǒ. Bɨ̌h bɨ́bɛ̂h jínɑ ó wɑ̂.» 29Nó ó njwéelɑ mimbʉʼ ɑ́ tumo melɑ́mɑ, nzě kpɑ̂hwɑ̌ tô kɑ́m ɨ́ mɑ̂ ntɔ́ɔ wɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌, le ejóʼo bʉ́ɑ́. Nye nzě bɨʼ mébóó sí ɨ́ míh mé Pɑul, bé e Silɑ̂s. 30Nye nzě pyêl bé kʉ̌l. Nye ó: «Odɑ̂, me ɨ́ jɑlɑ le esɑ̂ nyɑ́, lɨ́ esú ó me bíʼee cwiʼ?» 31Nó bé ɑ́ yɑlɑ e né ó: «Jyɛ́ʼwɑ́ɑ́ e Tî Yésʉs, go nkʉ̂ bǐ cwiʼ, bɨ̌n e mbɛ̌r bʉ̂r gô wɨ́wɛ̂h!» 32Pɑul, bé e Silɑ̂s, nzě túnǒ lɔ́ɔ́ dí edumo e Tî Yésʉs wɨ́, kwɑ́ njwéelɑ mimbʉʼ, bé e bʉr bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ bě mbɛ̌r wé bɑ́. 33Nye nzě nʉɑ bé lɨ́ ewɑlɑ lɑɑ́ ɨ́ pum. Nye nzě jøø bé mepɨ́ɨ́. Adeʼ, nye nzě duŋɔɔ, bé e mbɛ̌r bʉ̂r wé wɨ́wɛ̂h. 34Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ tô e Pɑul, bé e Silɑ̂s, ɨ́ mbɛ̌r wé, nzě jwe bé mede. Lémé mʉ̂r wɑɑ́, wé ɑ́ si lóno ɨ́ bisʉhʉʉ, ebě, bé e mbɛ̌r bʉ̂r wé wɨ́wɛ̂h, bé ɑ́ si jyêʼ koo e Nzyɛ̌m. 35Jɔ̌ʼ mɛ́n wé ɑ́ lɔ́mɑ yɨ́, minjǿø-bʉr mí Rôm nzě lómo bʉ̂r ó, bé tô lɛ́ɛ e njwéelɑ mimbʉʼ ó, nye bírɨɨ bʉr bɑɑ́. 36Nye nzě lɛ́ɛ̌ Pɑul mpɑ́ŋlɑ nyɑɑ́. Nye e né ó: «Mingóvinɑ, mí ntɨh cwíí ó, bɨ̌n bírɔɔ. Nó ó, bɨ̌n mû ó e nkul ekɑ̌ pyɑ̂l kʉ̌l, tô ɨ́ mepyɛblɑ tʉ́ŋlʉ̌.» 37Pɑul ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bʉr bɑɑ́ ó: «Bé ɑ́ si bî bɨ̌h témé bʉr, lɔ̌b wɨ́h ɑpɑ̌ cíʼɔɔ. Bɨ̌h bɨɛ yɨ́ɛ ntémé bʉr ó Rôm. Bê bɑ́nɑ́ nzě gbɑ̂ bɨ́h ntémé ɨ́ mbʉʼ. Tó kœb ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bé kɑ̌ dǐ kpɛl épɛʼ bɨ́h tɨ̂ʼ ó mesǒ. Yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ, yé ɑbe nó. Bé bʉr o tɨ̂ʼ ntɑ́ɑ nzě pɛʼ bɨ́h wɑ̂ʼ ɨ́ kpɛŋlɛm.» 38Nó minjǿø-bʉr myé ɑ́ cyeŋɔɔ ɨ́ lʉ́mlʉ́ wɑɑ́ mí, myê sí kɑ̌ búlɑ, tó lɛ́ɛ mínjǿø-bʉr mí Rôm yɑlɑ́ yɔ́ɔ́ yɑɑ́. Nó ó bé ɑ́ tørɑ, lɨ́ ejóʼo ó, Pɑul, bé e Silɑ̂s, bé ɑ́ be ó bʉr ó Rôm. 39Nó bé ɑ́ tô, tó jɨʼlɑ e bê. Bé ntɔ̂ʼ kɑ̌ pyêl bé ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ, lîʼle bé nkɑnɑ, le ejɨʼlɑ e bé ó, bé pɔ́ʼɑɑ ɨ́ nkɑnɑ. 40Jɔ̌ʼ Pɑul, bé e Silɑ̂s, bé ɑ́ pɔʼɑ ɨ́ mbʉʼ yɨ́, bê nzě tô mbɛ̌r mé Lidíɑ. Jɔʼ bé ɑ́ sil ebee bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́, le egbɑ̂ bé pîm ɨ́ miléme yɨ́, bê nzě mɔɑ tɨ̂, tóŋɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\