Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 17

1Jɔʼ bé ɑ́ lɑɑ̌ Anfípolis ndu e Apoloníɑ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ pyɑ̂l Tesɑloníkɑ, gúmó mpɑ́h sulɑ́ oYúden ɑ́ be yɨ́. 2Pɑul ntɔ̂ʼ nî tɨ̂ʼ mpʉ métum mé, mé ɑ́ boo be yɨ́. Ɨ́ mimóhó mí sɑ́bɑt milɛ̂l, nye ɑ́ be lɨ́ elɛ̂ʼle bʉ̂r o b'ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́, lɨ́ elɛ́ɛ bé milɔ̌b mi dí mitilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m mí. 3Nye ntɔ̂ʼ sɑ̂ ó, bé gʉ́ŋɑɑ ó, Krîst ɑ́ si jɑlɑ le ejûhwo mítúú, jwe, nzě pɑh, duho lɨ́ ojwe. Nye ɑ́ si lɛ́ɛ ntémé bé ó: «Yésʉs mé dí elwib, dumo e né nyɑ́, nye ó Krîst: Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́.» 4Nó ó, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ɑ́ si bûʼlɑ, nzě syɛŋɑ e Pɑul, bé e Silɑ̂s. Mpʉ yɑɑ́ ntémé ó bʉ̂r o Grɛ̂s ɨ́ buo buo bé ɑ́ bûʼlɑ yɨ́. Bɨ́ɛ, bé ɑ́ si nyɛɛ nî ɨ́ búʼó óYúden. Myúú mímpɑŋ mi bʉ́bɑ́, myé ɑ́ si bûʼlɑ ntémé nó. 5OYúden nzě sɑ́ŋɔɔ̌ Pɑul egú, ntɔ̂ʼ pɛ́hɔɔ byúú bísɑ́ bí bʉ̂r bé ɑ́ jɨjɑ́ɑlɑ lɨ́ ebɨ̌m é pɑ́tele bɑ́, bé ntɔ̂ʼ sôʼlo bé ó, bé sɑ̂ʼ bintʉ̌ nkɑnɑ e nkɑnɑ yɛ̂h. Bê nzě tô mbɛ̌r mé Yɑ́sɔn lɨ́ esɑ́ɑ̌ Pɑul, bé e Silɑ̂s, ó bé pyélɨɨ bê, tímle éntumo e bʉ̂r. 6Mpʉ bé ɑ́ be ɑkœb bé tɨ̂ʼ yɨ́, bê nzě tô le edulǒ Yɑ́sɔn ndu e bʉ́ʉ́ bɨ́ɔɔ́ bé sí e sí, tô e bê, tó pyɑ̂l nko ójǿø ó nkɑnɑ bé ɑ́ be yɨ́. Bê nzě tɑ́ɑre élɛ́ɛ ó: «Bʉr bɑ̂, bé ɑ́ si ntɨ̂ʼ sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h. Bé mû ntémé ó, sí bɑ́nɑ̌ pyɑ̂l wɑ̂. 7Yɑ́sɔn ɑ́ si bɑʼle bé ɨ́ mbɛ̌r wé. Bʉr bɑ̂ʼ bɨ́bɛ̂h, bé lɨ́ egbɑh métié mé Kɛ́ɛzɑ, ebě, bé lɛ́ɛ́ ó, yê mɨnɑ́ gɑ́ ó, e nyʉ́ʉ́ njǿø sí swîh, díé lé, Yésʉs.» 8Mekɑ̌n mɑɑ́ nzě tɨ̂l bʉ̂r ó sí yɑɑ́ mekʉ̌ sí, bé le ojǿø ó nkɑnɑ wɔ́ɔ́. 9Bé ntɔ̂ʼ sɑ̂ ó, Yɑ́sɔn, bé e jyɛɛ́ yé, bé gbɑ̂ʼ bɑ́n. Mpʉ bé ɑ́ gbɑ̂ yé yɨ́, bé ntɔ̂ʼ bîr bê. 10Jɔ̌ʼ pum wé ɑ́ jwíne yɨ́, bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ nzě cyenɔɔ̌ Pɑul bé e Silɑ̂s ɨ́ Bére. Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l gʉ̂ʼ yɨ́, bê nzě tô ɨ́ mpɑ́h sulɑ́. 11Bʉr ó Bére bé ɑ́ kœb gʉ̂ʼ bɑ́, bé ɑ́ be ó, ɨ́ mbɨɑ míléme, lɑɑ óYúden bé ɑ́ bě Tesɑloníkɑ bɑ́, ebě, bé ɑ́ si nʉɑ lɛ́ʼlɑ́ dí edumo e Nzyɛ̌m wɨ́ e mpɑ̌ŋ gǿmɑ́. Dʉ́ó lɨ́lɛ̂h, bé ɑ́ be ó lɨ́ etimle Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, lɨ́ edǐ bee nkʉ̂ sɑ́ Pɑul ɑ́ lɨlɛ́ɛ bé yɨ́, yé ɑ́ kʉ be ó tyeetye. 12Nó óYúden ɨ́ buo buo, bé ɑ́ bûʼlɑ, dɑmɑ́ be ntémé mimpɑŋ mi bʉ́bɑ́ le bʉrʉ̂m o Grɛ̂s. 13Ɨ́ jɔʼ óYúden ó Tesɑloníkɑ bɨ́ɛ, bé ɑ́ jóʼo ó, Pɑul ɑ́ be ó, lɨ́ etúnǒ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m ntémé Bére yɨ́, bê nzě tô ntémé gʉ̂, ntɔ̂ʼ tó tɑ́ɑrɔɔ óleŋéleŋé, le esôʼlo bʉ̂r ó, bé bénɑɑ nye. 14Bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́, bé ntɔ̂ʼ kpɑ̂hwɑ̌ cyěn Pɑul nkǒ nkpɑ̌ʼ dí etô mɑ̂ŋ wɨ́. Silɑ̂s, bé e Timothée bɨ́ɛ nzě lîʼ tɨ̂ʼ ɨ́ Bére yɑɑ́. 15Nó ó, bʉr o b'ɑ́ jɑlɑ le etɨ́ě Pɑul nzɨ̌ bɑ́, bé ɑ́ tô e né, tó pyɑ̂l Atɛ̂n. Pɑul nzě bwóolo bé e mpɑ́ŋlɑ ó, bé cyénɨɨ nye Silɑ̂s, bé e Timothée, ó bé tô kœb nyé gʉ̂ʼ kɑ́m e kɑ́m. 16Jɔʼ yɨ́yɛ̂h Pɑul ɑ́ bóno Silɑ̂s, bé e Timothée ɨ́ Atɛ̂n yɨ́, nye ɑ́ be ó lǿŋlɑ́ le ebúʼ ɨ́ mbi nyé ɑ́ bee nkɑnɑ yɑɑ́ e biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m wɨ́. 17Nye ɑ́ be ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, bé le oYúden, le bʉr oswîh bé ɑ́ jwɑ́ɑwo Nzyɛ̌m bɑ́, lɨ́ elwiblɑ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ tʉ́ŋlʉ̌. Nye ɑ́ lwib ntémé ó, lɨ́ ebɨ̌m é pɑ́tele ɨ́ dʉ́ó lɨ́lɛ̂h, bé e bʉr o bé le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ bʉbɔmɑ, lɨ́ etô nkɑnɑ bɑ́. 18Bʉ́ʉ́ ómpʉ́n ó Epikʉ́rʉs ndu e bɑɑ́ ó Stoyɨ̂ke, bé e boo Pɑul, bê nzě pére mékɑ̌n. Bɑ̂ʼ, bé ɑ́ lɛ́ɛ ɨ́ lɔ̌b wé ó: «Ágólogólo nyɑ̂ʼ pʉgʉ́ kpɛl élɛ́ɛ wɑ̂ʼ yé ɛ́?» Bʉ́ʉ́, bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: «Yé ó go ó, nyě lɛ́ʼlé mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, onzyɛ̌m o bíkúl bíswîh.» Bé ɑ́ lɛ́ɛ nó ó, ebě, Pɑul ɑ́ be lɨ́ etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ dí edumo e Yésʉs, ti e pɑhɑ́ sóo wé yɨ́. 19Bé ɑ́ si nʉɑ nye, tóŋɔɔ e né ɨ́ mpǒm bʉr ó gǿhlɑ́ nɨ́nɨ́ɨ́ yé ɑ́ be ɨ́ Ayeropɑ́gos yɨ́. Nó ó bé ɑ́ jî e né ó: «Nzê bɨ̌h bé e nkul egʉ́ɑ̌ mbi éjwɑ́n é lɛ́ʼlɑ́ gó dí ejwe wɨ́ ɛ́? 20Ebě, go lɨ́ esɑ̂ ó, bɨ̌h jóʼɑɑ bisɑ̂ bi dí bɨ̌h mejwɑ́n bí. Nó bɨ̌h bɨ́ cíʼe ɨ́ milémé míh ó, bɨ̌h bé ógʉ́ɑ̌ sɑ́ bísɑ̂ byɑɑ́ dí epʉgʉ́ lɛ́ɛ yɨ́.» 21(Ebě, bʉr ó Atɛ̂n bɨ́bɛ̂h ndu e l'ojwóo bé ɑ́ didi tɨ̂ʼ bɑ́, bé ɑ́ jɑɑ lɨlɛŋ jɔʼ yɔ́ɔ́ ó, njɨ lɨ́ elɛ́ɛlɑ bísɑ́ méjwɑ́n.) 22Nó ó, Pɑul ɑ́ tyɛ̂b témé gǿhlɑ́ nɨ́nɨ́ɨ́ Ayeropɑ́gos. Nye e bé ó: «Bʉr ó Atɛ̂n ɛ̌, mě bee ó, bɨ̌n bé ó bʉr o dí ebuú bûʼlɑ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h bɑ́. 23Ebě, ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ to le elɑɑ ɨ́ nkɑnɑ yɨ́n yɨ́, le ejwɛ̂ʼ bíntwɑ̌ŋ mímbɛ̌r mín yɨ́, me ɑ́ si bee nyʉ́ʉ́ ɑlɑtɑ̂r tɨ̂, e mitilɑ́ ó: “Lɨ́ esú é nzyɛ̌m dí ɑgʉ́ŋɔɔ kwɑ́ nyɨ́h nyɑ́.” Ebě, sɑ́ bɨ́n dí ejwě júú yɨ́n lɨ́ ɑgʉ́ɑ yɨ́, yé ó mɛ̂m nze lɛ́ɛ́ bɨ́n yɨ̂. 24Nzyɛ̌m, mʉr ɑ́ kuho sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h nyɑ́, ti e sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí tɨ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́, nye ó dí Njǿø kʉ́ e sí. Nyé ɑbe lɨ́ edi ɨ́ mimbɛ̌r mi dí esumɔɔ e mebó mé bʉ̂r mí. 25Nye ntémé, nyé ɑgø̂m ó, bʉr séɑɑ nye bisyɛ́ɛ́, nkʉ̂ jwe nyé sɑ̂ swîh, nkʉ̂ sɑ̂ kɛl, ebě, nyɨɛ ó dí ejwe bʉ̂r bɨ́bɛ̂h cwiʼ ndu e sø̂h, ndu e bisɑ́ bíbyɛ̂h. 26Nye ɑ́ si kûhlo, duho ɨ́ mʉr ngwɑ́r, bikúl bíbyɛ̂h. Nye nzě dil byé ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h, nyé osí boó tyêl bíjɔʼ bé ngɑ́ di tɨ̂ʼ bí le egbɑ̂ mínjɨ ɨ́ sí yɨ̂, lɨ́ elɛ̂ʼle bígúmó bé ódi bí. 27Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, bé sɑ́ŋɑɑ nye. Bé ósɑ́ɑ nyê, ɨ́ sɑ́ɑ sɑ́ɑ nó, bé obɛ̌m bee nyê. Lɨ́ otyeetye, Nzyɛ̌m, nyé ɑcɛrɑ e mʉr ngwɑ́r ɨ́ mɨnɑ́ gɑ̂. 28Ebě,: “Mɨnɑ́ ciʼe gɑ́ ó, e nzɨ̌ nyé. Mɨnɑ́ kublɑ gɑ́ ó, e nzɨ̌ nyé. Mɨnɑ́ bi gɑ́ cwiʼ ó, e nzɨ̌ nyé.” Sɑ́ bʉ́ʉ́ ótilɑ bɨ́n, bé ɑ́ boʼlo yɨ́, yé ó kwɑhɑ́ tɨ̂ʼ tyeetye: “Mɨnɑ́ gɑ́ ntémé, bé ó bwɑ́n bé.” 29Mpʉ mɨ́nɑ́ dí gɑ́ bwɑ́n bé yɨ́, mɨnɑ́ bé ɑjɑlɑ le ekɑ̌ jøʼ gɑ́ ó, Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂, nyě nøølɑ ó, e bisɑ́ mɨ́nɑ́ dí elúlo gɑ́ ɨ́ gʉ̂l, nkʉ̂ ɨ́ nkóhó mɔnɨ́ bí. Nyé ɑnøølɑ ntémé e byɑɑ́ mɨ́nɑ́ dí ekpɑʼ gɑ́ ɨ́ mekóʼ, lɨ́ edû mpʉ ócwóó le mipɨpɨ́ʼ dí etɨ́e yɨ́. 30Jɔʼ myɑ̂, bimpɑ́m bín, byé ɑ́ be ó minjéʼe-Nzyɛ̌m. Nzyɛ̌m nyɨɛ ɑ́ bé ɑnyɛɛ́ nʉɑ bíjɔʼ bʉ̂r, bé ɑ́ be ɨ́ gʉʼlɑ bí byɑɑ́, gbɑ̂ ɨ́ nkɔb. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, nye mû ó sí kɑ̌ jébe bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ɨ́ bigúmó bíbyɛ̂h ó, bé jwírɑɑ miléme. 31Nó nyé ɑ́ tyêl dʉ́ó nyé ngɑ́ cíʼe bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h milɔ̌b myɔ́ɔ́ lɨ́ otîtyěl lɨ́. Nye ntémé, nyɨ́ pɛ̂h mʉ̂r ngɑ́ cíʼe mílɔ̌b myɔ́ɔ́ myɑɑ́ nyɑ́. Nyɨ́ lɛ̂ʼle bʉ̂r bɨ́bɛ̂h jøʼ ɨ́ syɛ́ɛlɑ yɨ̂: epɛh nyé, dwih nyé lɨ́ ojwe.» 32Jɔʼ bé ɑ́ jóʼo Pɑul lɨ́ elɛ́ɛ̌ mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ pɑh yɨ́, bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé ntɔ̂ʼ nzyɛm nyê. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ, bé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Bɨ̌h bé ókɑ̌ jôʼlǒ lwǐb yô nɨ̌ ó, ɨ́ jɔʼ swîh.» 33Nó ó Pɑul ɑ́ mɔɑ̌ gúmó nyé ɑ́ be yɨ́. 34Bʉ́ʉ́ bʉ̂r nzě ciʼe ɨ́ mpúhlɑ́ e né, ntɔ̂ʼ bûʼlɑ: ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r bɑɑ́, yé ɑ́ be ó Denys, ɑ́ be mʉr gǿhlɑ́ nɨ́nɨ́ɨ́ yé ɑ́ be ɨ́ Ayeropɑ́gos yɨ́ nyɑ́, le nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́, díé lé Dɑ́mɑris, ndu e bʉ́ʉ́ bʉ̂r bé le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\