Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 18

1Píe tɨ̂, Pɑul nzě duhǒ Atɛ̂n, tô Kórɨnt. 2Nye nzě bɔmɑ e Yúden, díé lé Akílɑs. Nye ɑ́ byɛ̂l ó, ɨ́ sí Pɔ́ŋtos. Nye ɑlúno duhǒ sí Itɑlî, bé e mʉmɑ́ wé, Prǐskɑ, ebě, Kɛ́ɛzɑ Klodíʉs ɑ́ lɛ́ɛ ó, oYúden bɨ́bɛ̂h, bé pɔ́ʼɑɑ̌ Rôm. Nó ó, Pɑul ɑ́ nze to syɛŋɑ e bê. 3Bé ɑ́ lɨlɑr ó, mimbɛ̌r míkɑ́n. Mpʉ Pɑul, bé e boo nɔ́ɔ́, bé ɑ́ be le esú é syɛ́ɛ́ egwɑ́r yɨ́, nye nzě di ɨ́ mbɛ̌r wɔ́ɔ́. Bé e boo nɔ́ɔ́, bé ɑ́ séɑ ntémé ó, gúmo gwɑ́r. 4Nó ó, ɨ́ móhó sɑ́bɑt wɨ́wɛ̂h, Pɑul ɑ́ be ó lɨ́ elɛ̂ʼle bʉ̂r ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ tʉ́ŋlʉ̌, le esɑ́ɑ édulo óYúden le bʉr o Grɛ̂s. 5Jɔ̌ʼ Silɑ̂s bé e Timothée, bé ɑ́ kɑ pyɑ̂l, duhǒ sí Mɑsedóniɑ yɨ́, Pɑul ntɔ̂ʼ lɛ̌ŋ jɔʼ yɨ́yɛ̂h njɨ lɨ́ elɛ̂ʼle mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m, lɨ́ eboʼlo kwɑ́ oYúden ó, Yésʉs ó dí kwɑhɑ́ Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. 6Bʉr oYúden bɨ́ɛ, bé ɑ́ be lɨ́ epére mékɑ̌n e né, le elǿɔɔ nyê. Nye nzě kuro pím mikɑ́n myé. Nye ó: «Bɨ́n ódîm nó, yé óbe ó lɔ̌b wɨ́n bʉr o tɨ̂. Mɛm, mé ɑbe e lɔ̌b tɨ̂. Tɑ́ɑre ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, me múo nzě tô kwɑ́ bʉr o bíkúl bíswîh.» 7Nó nyé ɑ́ pɔʼɑ̌ gúmo yɑɑ́, nzě tô mbɛ̌r mé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r bé ɑ́ jɨjébe “Títwios Yʉstʉ̂s” nyɑ́. Nye ɑ́ boo be ó lɨ́ egúmlǒ Nzyɛ̌m ɨ́ yébé óYúden. Mbɛ̌r wé, wé ɑ́ be ó, bɑ̌ʼ e mpɑ́h sulɑ́ oYúden. 8Nó ó, Kríspʉs, njǿø mpɑ́h sulɑ́ oYúden ɑ́ nze jyɛ̂ʼwo e Tî Yésʉs, bé e mbɛ̌r bʉ̂r wé wɨ́wɛ̂h. Bʉr ó Kórɨnt o b'ɑ́ jʉjóʼo Pɑul bɑ́, bé ɑ́ si bûʼlɑ ntémé ɨ́ buo buo, le eduŋɔɔ. 9Ɨ́ gúú pum nɛ́ɛ: Pɑul nzě jɨm bílímɑ, Tî Yésʉs lɨ́ elɛ́ɛ e né ó: «Ajóʼo bʉ́ɑ́. Tóʼ e lwǐb dóló. Adiblě num. 10Ebě, mɨnɑ́ e go ó dí. Abe e mʉr dí e nkul emɛ̂r gó ó, nye sɑ́ ó go sɑ́ ébébe, ebě, mé e bʉr ɨ́ buo buo ɨ́ nkɑnɑ̌ nɨ̌.» 11Pɑul ntɔ̂ʼ di ɨ́ Kórɨnt mbû ntinɨ̂ e pêh, lɨ́ elɨlɛ̂ʼle bʉ̂r lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m. 12Sɑ̂ gwɑ́r, jɔ̌ʼ Gɑlíɔŋ ɑ́ be ngóvinɑ bʉ̂r ó Rôm ɨ́ sí Akɑyɨ̂ yɨ́, oYúden, bé ɑ́ si syɛŋɑ lɨ́ elwímlɑ e Pɑul. Bé ɑ́ si tô ntémé e né ɨ́ mpɑ́h milɔ̌b. 13Bé ó: «Mʉr nyɑ̂, nyě dulo bʉ̂r ó, bé jwêʼ Nzyɛ̌m kûm, ɑbe yɨ́ɛ mpʉ métié mé Moïse dí elɛ́ɛ yɨ́.» 14Tó kœb ó, ɨ́ jɔ̌ʼ Pɑul ɑ́ be lɨ́ edǐ lwib yɨ́, Gɑlíɔŋ, nye le oYúden ó: «OYúden ɛ̌, yé bé bɨ̂n nze pur nyé ó, ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ yé ɑ́ be onzyɛ́h ónzyɛ́h, nkʉ̂ yɑɑ́ yé ɑ́ gbɑh etié yɨ́ nó, mpɑ mɨ́ kɑm ó, me jôʼlɑɑ bɨ̌n. 15Mpʉ yé mû lɔ̌b mégô, dumo e milɛ́ʼlɑ́, ndu e míe, ndu e metié mɨ́n yɨ́, byé kɑ̌ jwɛ̂ʼ nɑ́ɑ̌ ó, bɨ̌n bʉr o tɨ̂. Mé ɑbe e nkul ecíʼe mílɔ̌b mi dí nó mí.» 16Nó ó nyé ɑ́ nze so bé ɨ́ mpɑ́h milɔ̌b nyé. 17Bʉr o nkɔ́m nyé bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ mɛ̂r Sostɛ̂n, njǿø mpɑ́h sulɑ́ oYúden, bíŋɔɔ nyé gúmó cîʼ milɔ̌b ɑ́ be ndîndǐl yɨ́. Gɑlíɔŋ nyɨɛ ɑ́ bé ɑnʉɑ̌ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, gbɑ̂ yé ɨ́ nkɔb. 18Pɑul ɑ́ si di tɨ̂ʼ ɨ́ Kórɨnt bɑ́ ɨ́ beɑ beɑ. Nye nzě jɛ́nɑ e bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́, ntɔ̂ʼ tô ɨ́ sitímɑ tʉ́ŋlʉ̌, tô sí Siríɑ, bé e boo Prǐskɑ, le Akílɑs. Nye jínɑ ɑpɑ̌ tô, nye ɑ́ si cɨɑ lʉ̂ ɨ́ Kɛŋkrɛyɑ̂s, ebě, nye ɑ́ si ntɑɑ minkɑ̂l ɨ́ pɑ́ʼ mé Nzyɛ̌m. 19Bê nzě pyɑ̂l Éfɛsɔs. Pɑul nzě líʼě Prǐskɑ, bé le Akílɑs tɨ̂, nyɨɛ nzě tô ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ oYúden tʉ́ŋlʉ̌, nye nzě nyɛl éjwe bé milɛ́ʼlɑ́. 20Jɔʼ bé ɑ́ jî e né ó, nye díʼee tɨ̂ʼ melû ɨ́ beɑ beɑ yɨ́, nye ɑ́ bé ɑkɑm. 21Nó nyé ɑ́ mɔɑ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́. Nye ó: «Nzyɛ̌m ókpɛl nó, me óbɑ́ʼɑ̌ nze.» Nó nyé ɑ́ tô ɨ́ sitímɑ tʉ́ŋlʉ̌, pɔʼɑ̌ Éfɛsɔs. 22Ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ sulo ɨ́ sitímɑ Kesɑ́re yɨ́, nye ɑ́ si tô Yerʉ́zɑlɛm, lɨ́ etó bɑ́rɑ e bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ bé ɑ́ be gʉ̂ʼ bɑ́. Nó nyé ɑ́ kɑ tô Antiôs. 23Nye nzě jɑ̂ bwɑ́ mélú gʉ̂ʼ, ntɔ̂ʼ mɔɑ, tô ɨ́ sí Gɑlɑ́siɑ, ndu e yɑɑ́ Frigíɑ, lɨ́ etô le elɨl ómpʉ́n mé Yésʉs bɨ́bɛ̂h búʼó. 24Nyʉ́ʉ́ Yúden ɑ́ be ó gʉ̂ʼ Éfɛsɔs, díé lé Ápolos. Nye ɑ́ byɛ̂l ó, Alɛksɑndrî, nye ntɔ̂ʼ kɑ̌ tó dǐ Éfɛsɔs. Nye ɑ́ be ó mʉr ɑ́ be le ocwóó ɨ́ lwǐb, le egʉ́ɑ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m nyɑ́. 25Nye ɑ́ si bu lɛ́ɔɔ ɨ́ lɔ̌b mé Tî Yésʉs. Nye ntémé ɑ́ si sɑ̂ sɨ́n lɨ́ edû mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ be lɨ́ elwib, le elɛ̂ʼlě lɔ́ɔ́ dí edumo e Yésʉs wɨ́, lɨ́ otîtyěl. Nzɑmedwɑh e mpʉ nyé ɑ́ jɑɑ duŋɔɔ ó, njɨ ndubó mé Jeɑn wé omér yɨ́. 26Nye nzě tɑ́ɑre élwib ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ oYúden tʉ́ŋlʉ̌ ɨ́ kpɛŋlɛm, ɑbɑ́ɑwo mʉ̂r. Jɔ̌ʼ Prǐskɑ, bé le Akílɑs, bé ɑ́ jóʼo nye yɨ́, bê nzě nʉɑ nyê, ntɔ̂ʼ kʉ́ gwɑ́ tɨ́ɔɔ nyé nzɨ̌ mé Nzyɛ̌m. 27Píe tɨ̂, Ápolos nzě cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě lɑɑ ó, tô sí Akɑyɨ̂. Bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ le okɛ́l bɨ́nɑ́ nzě gbɑ̂ nyé nkul ɨ́ léme, ntɔ̂ʼ tile ómpʉ́n ó sí yɑɑ́ ó, bé nʉ́ŋɑɑ nye mbɨ̂mbɨɑ́. Jɔʼ nyé ɑ́ pyɑ̂l gʉ̂ʼ yɨ́, nye nzě gbɑ̂ bʉ̂r ó b'ɑ́ jyêʼ koo e Nzyɛ̌m ɨ́ ncǿncǿɑ nyé bɑ́ nkul ɨ́ miléme. 28Ápolos, bé le oYúden, bé ɑ́ si pére mekɑ̌n ɨ́ hǿm, nyɨɛ lɨ́ entɑɑ̌ lɔ̌b. Nye ɑ́ si lɛ̂ʼle bʉr mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́ ó, Yésʉs ó dí Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\