Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 19

1Jɔ̌ʼ Ápolos ɑ́ bě Kórɨnt yɨ́, Pɑul ɑ́ si cɨɨ ɨ́ sí Frigíɑ, ntɔ̂ʼ tó pyɑ̂l Éfɛsɔs. Nye nzě kœb bʉ́ʉ́ ómpʉ́n mé Tî Yésʉs gʉ̂. 2Nye nzě jî e bé ó: «Nzê bɨ̌n bé ɑ́ si bi Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɨ́ jɔʼ bɨ́n ɑ́ bûʼlɑ yɨ́ ɛ́?» Bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Bɨ̌h jínɑ ɑpɑ̌ jóʼo jóʼɑ́ɑ bé lɨ́ elɛ́ɛ ó, yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ, yé ó “Sísǐm mé Nzyɛ̌m”.» 3Nó ó Pɑul ɑ́ jî e bé ó: «Á bɨ̌n bɨɛ bé ɑ́ pʉgʉ duŋɔɔ wɑ́ɑ̌ mbǐ ndubó ɛ́?» Bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Yé ɑ́ be ó, ndubó mé Jeɑn Ndu-bʉr.» 4Nó ó, Pɑul ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Jeɑn ɑ́ dudu ó, bɑɑ́ bé ɑ́ gø̂m ejwir bícwiʼ byɔ́ɔ́ bɑ́. Nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ e bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ó, bé jyɛ̂ʼwɑɑ e mʉr dí enze nyé píe koo nyɑ́. Nó yé ó Yésʉs.» 5Jɔʼ bé ɑ́ sil ejóʼo mekɑ̌n mɑɑ́ yɨ́, bê nzě duŋɔɔ ɨ́ díé mé Tî Yésʉs. 6Ɨ́ jɔ̌ʼ Pɑul ɑ́ kɛl bé mebô yɨ́, Sísǐm mé Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ sulo bé ɨ́ menyʉ̂l, bé ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre élwib bílwǐb biswîh, le egwîh mísolɑ́ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 7Bʉr bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be ó, kúnókúno e bʉr kɑ́m le obɑ́. 8Lɨ́ ongɔn olɛ̂l, Pɑul ɑ́ be ó lɨ́ etʉ̂to ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ oYúden lɨ́ ejwijwe bé milɛ́ʼlɑ́, ɑbe e bʉ́ɑ́, ɨ́ lɔ̌b Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, le esɑ́ɑ édulo bʉ̂r o b'ɑ́ jʉ̂joʼlo nye bɑ́. 9Sɑ̂ gwɑ́r mpʉ bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ, bé ɑ́ sɑ̂ elele é léme, ɑjyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m, le epyɑŋɔɔ nzɨ́ mé Krîst ɨ́ kpɛŋlɛm yɨ́, Pɑul nzě pɔʼɑ tɨ̂ʼ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, ntɔ̂ʼ nʉɑ ómpʉ́n bé, tô le elɨlɛ̂ʼle bé milɔ̌b mé Nzyɛ̌m dʉ́ó lɨ́lɛ̂h ɨ́ sʉkʉ́lʉ mé Tírɑnos tʉ́ŋlʉ̌. 10Pɑul ɑ́ sɑ̂ nó ó, tɑ̂ŋ mimbú mímbɑ́, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ be ɨ́ sí Azíɑ bɑ́, oYúden ndu e bikúl bíswîh, bé ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ́ dí edumo e Tî Yésʉs wɨ́ yɨ́. 11Nzyɛ̌m ɑ́ sɨ̂sɑ mesimɑ́ ménɨ́nɨ́ɨ́ ó, cɨɨ e nzɨ̌ mé Pɑul. 12Nó ntémé, osɑnɑ o míkɑ́n ndu e bipéh míkɑ́n Pɑul ɑ́ kúnɑ e byé bí, bʉr nzě nʉnʉɑ byê, nzě gɔ́nɑ le ebɨ̂bɑb mímbêl byɑ̌ ɨ́ menyʉ̂l, myé ntɔ̂ʼ ciʼe. Bibɨ́blɑ mísísǐm ntémé duho bé ɨ́ menyʉ̂l. 13Nó ó, bʉ́ʉ́ óYúden, bé ɑ́ be lɨ́ etʉ̂to mékwɑ́r e mékwɑ́r mɛ̂h, lɨ́ etô le eso bíbɨ́blɑ mísísǐm ɨ́ bʉr. Bé ɑ́ jøʼlɑ lɨ́ eso bíbɨ́blɑ mísísǐm byɑɑ́ ó, lɨ́ etwóolo díé mé Tî Yésʉs. Bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ e byé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ɨ́ díé mé Yésʉ̌s Pɑul dí etúnǒ lɔ́ɔ́ wé nyɑ́ ó, bɨ̌n dúhɑɑ!» 14Nó ó yé ɑ́ be ó e nyʉ́ʉ́ Yúden ɑ́ be njǿø opɑrɑ nyɑ́, díé lé Skevɑ̂, e bwɑ́ ó bʉ́rʉ̂m nzɑɑngbɑ́. Ádwií ɨ́ gúú móhó, ɨ́ jɔʼ bɨ́ɛ bé ɑ́ be lɨ́ esɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́ nɛ́ɛ: 15bɨ́blɑ̌ sísǐm, yé ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Me lɨ́ egʉ́ɑ̌ Yésʉs. Me ntémé, mɨ́ gʉ́ɑ̌ sɔ̂ʼ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mé Pɑul. Á bɨ̌n bɨɛ, bé ó onzé?» 16Mʉr ɑ́ be e bɨ́blɑ̌ sísǐm nyɑ́, ntɔ̂ʼ nkɑŋɑ bé ɨ́ menyʉ̂l, ntɑɑ bé ɨ́ nkul, dumo bé sí. Bé ntɔ̂ʼ bumɔɔ míkɑ́m, pyɑ́lɔɔ̌ kʉ̌l, duhɔɔ ɨ́ mbɛ̌r wé, tóŋɔɔ mísuswɑ́h ɨ́ kpɑ̂ le mepɨ́ɨ́ ɨ́ menyʉ̂l. 17Bʉr o Éfɛsɔs bɨ́bɛ̂h, oYúden le bɑɑ́ bé ɑ́ be ɑbe oYúden bɑ́, bê nzě jóʼǒ lɔ́ɔ ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ̌ nɨ̌, ekɛ̂n ntɔ̂ʼ søø bɨ́bɛ̂h ɨ́ nyʉ̂l. Nó ntémé ó díé mé Tî Yésʉs lé ɑ́ nze gúmo yɨ́. 18Bʉr ɨ́ buo buo bé ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né bɑ́, bé ɑ́ si gwîh bisyɛ́ɛlɑ bí ébébe bé ɑ́ boo sɨsɑ̂ bí. 19Oleme ɨ́ buo buo ntɔ̂ʼ nzɨnze le okɑ́lɑr bɔ́ɔ́, bé ɑ́ lɛ̂ʼle mimǐr mí éleme bɑ́, nzě díʼɔɔ bé ɨ́ kpɛŋlɛm, bʉr bɨ́bɛ̂h lɨ́ ebee. Nó bé ɑ́ sɑ̂ metɑ̂ŋ mé ókɑ́lɑr bɑɑ́, bee ó, bimɔnɨ́ bé ɑ́ dímle lɨ́ ebwɑ̂m ókɑ́lɑr bɑɑ́ bí, byé ɑ́ be ó, tɑ̂ŋ minzɑŋ mí nkóhó mɔnɨ́ otɔ́ɔ́sin mekɑ́m métɛ̂n. 20Mpʉ́nʉ̌ ó lɔ́ɔ́ dí edumo e Tî Yésʉs wɨ́, wé ɑ́ myɑŋlɑ̌ gúmó yɨ́yɛ̂h, le elɛ̂ʼle nkûl nyé yɨ́. 21Píe tɨ̂, Pɑul nzě cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě tó ó, tó ntɑɑ̌ sí Mɑsedóniɑ, le yɑɑ́ Akɑyɨ̂. Nyé okɑ̌ tô Yerʉ́zɑlɛm. Nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: «Jɔʼ mé óbe, me mû gʉ̂ʼ yɨ́, me ójɑlɑ le ebɑ́ʼɑ̌ nkɛ́ɛ, ó mě pyɑ́lɑɑ ntémé Rôm.» 22Nó nyé ɑ́ lómo bʉr bé, obɑ́, bé ɑ́ sɨséɑ e né ɨ́ sí Mɑsedóniɑ bɑ́: Timothée, bé e Erɑ̂st. Nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ be ɨ́ lîʼ ɨ́ sí Azíɑ bwɑ́ mélû ɑbuo. 23Ɨ́ melû mɑɑ́, bintʉ̌, byé ɑ́ be ɨ́ buú syɛ́ɛ̌ mpʉ bʉ̂r bé ɑ́ be, bé mû lɨ́ edû nzɨ́ mé Krîst yɨ́. 24Yé ɑ́ bě e nyʉ́ʉ́ lûl melûl, díé lé, Demétrios. Nye ɑ́ be lɨ́ elulúlo bwɑ́ bíjweʼle ɨ́ gʉ̂l ɨ́ mbɛ̌r Artémis, le ejwe ósyɛ̂l o mésɑ̂ myɛ́nɑ ɨ́ buo buo. 25Nye nzě jébe bê, syɛŋ bé gúmo gwɑ́r. Bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be ó bilóbilɑ le esú é syɛ́ɛ́ egwɑ́r. Nye ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, syɛ́ɛ́ yɨ̂ʼ ó mɨ́nɑ́ dí ebi gɑ́ bimɔnɨ́ tɨ̂. 26Bɨ̌n bé lɨ́ ejóʼo le ebeě mpʉ mʉ̂r nɨ̌ dí elɛ́ɛ ó, onzyɛ̌m bʉ̂r dí esɑ̂ e mebô bɑ́, bé ɑbe ónzyɛ̌m yɨ́. Nyɨ́ sîl édulo bʉ̂r ɨ́ buo buo, ɑbě njɨ wɑ̂ʼ ɨ́ Éfɛsɔs yé omér. Nye mû ó sí dulo ntémé kúnókúno e sí Azíɑ yɨ́yɛ̂h. 27Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́, yé e nkul edulǒ pyêh ɨ́ syɛ́ɛ́ gɑ́ yɨ́nɑ́. Abě njɨ nó yé omér. Yé e nkul esɑ̂ ntémé ó, nzyɛ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ gɑ́ wɨ́nɑ́ Artémis, mbɛ̌r wé, wé dímlɑɑ kûm, bé l'ɑgúm kɑ̌ gbɑ̂ wé ɨ́ nkɔb ɨ́ sí Azíɑ yɨ́yɛ̂h.» 28Jɔʼ bé ɑ́ jóʼo nó yɨ́, bʉr, bé ɑ́ si bu kpɑŋɔɔ mebúʼ le ebɨ́nɔɔ mécwíí kʉ́. Bé ó: “Artémis, nzyɛ̌m bʉr o Éfɛsɔs, nye ɨ́ bwɑʼ.” 29Nó ó, nkɑnɑ yɨ́yɛ̂h, yé ɑ́ be, yé mû ɑ́leŋéleŋé. Bʉr nzě mɛ́rɔɔ̌ Gɑ́ywis bé e Arîstɑrk, tô le edulo bé sí e sí. Bʉr obɑ́ bɑɑ́, bé ɑ́ be ó bʉr ó Mɑsedóniɑ. Bé ɑ́ be ó, osó mé Pɑul, bé le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ cicye bɑ́. 30Pɑul ɑ́ kpɛl ó, nyě tó tyɛ̂b ó lɨ́ esóʼ é sɔ́mɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ompʉ́n bé, bé ɑ́ si kɑmle nye lɨ́ esɑ̂ nó. 31Bʉ́ʉ́ ójǿø ó sí Azíɑ, bé ɑ́ be osó bé bɑ́, bê nzě cyen nyé mpɑ́ŋlɑ ó, nye ɑyɨ́ tô gʉ̂, ntʉ̌ yɑɑ́ jínɑ lɨ́ esyɛ́ɛlɨ. 32Jɔʼ yɑɑ́, bʉr, bé ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ yé ɑ́ lɑɑ yɨ́. Bɑ̂ʼ bʉ̂ bícím ɨ́ wɨ̂ʼ lɔ̌b; bʉ́ʉ́ bʉ̂ bícím ɨ́ gúú lɔ̌b swîh. Nó ó, bʉr ɨ́ buo buo ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ túʼ bé ɑ́ swɑ̂l e tɨ̂ʼ yɨ́. 33Bɑ̂ʼ óYúden, bé ɑ́ si tíne Alexɑndre ó, nye tyɛ́bɨɨ bé esôʼ. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r o b'ɑ́ be lɨ́ entumo bɑ́, bé ɑ́ be ó lɨ́ egwɑ́ tɨ́e nyê. Alexɑndre ntɔ̂ʼ peble bé mbô, lɨ́ edǐ kɑmle éntumo e bʉ̂r lɨ́ elwib lɨ́ esú lɔ́ɔ́. 34Jɔʼ bé ɑ́ gʉ́ɑ ó, nye ó Yúden yɨ́, bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si bʉ̂ bicím kʉ́kʉ́ jɔʼ gwɑ́r, kúnókúno e mewɑlɑ mebɑ́ ó: “Nzyɛ̌m bʉr o Éfɛsɔs, nye ɨ́ bwɑʼ.” 35Nó ó, ngóvinɑ ɑ́ leʼe ególo. Nye ó: «Bʉr o Éfɛsɔs ɛ̌, mʉr nyɨnyɛ̂h, nye lɨ́ egʉ́ɑ ɨ́ pɑ́ʼ gɑ́ wɨ́nɑ́ ó, Éfɛsɔs ó dí ebɑʼlě mbɛ̌r yébé gɑ́ wɨ́nɑ́, wɑɑ́ dí egúmo e nzyɛ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ Artémis wɨ́, le jweʼle mé nzyɛ́m gɑ́ wɨ́nɑ́, yé ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, dumɑ sí yɨ́. 36Kɑ̂r mʉ̂r dí e nkul esóŋlo yê. Milémé mín, myé ɨ́ jɑlɑ le edi ɨ́ puuu. Asɑ̂ gɑ́ syɛ́ɛlɑ bɨ́n dí, ɑpɑ̌ nyɛɛ́ pɑhle yɨ́. 37Bɨ̂n nzé e bʉr bɑ̂ʼ kɑ̂ʼ ó, bɨ́ɛ ɑjíbe bísɔ̂ʼ ɨ́ mbɛ̌r yébé gɑ́ wɨ́nɑ́, nkʉ̂ ntémé sɑ̂ nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́ nkěh. 38Yé bé Demétrios, bé le osyɛ̂l o mésɑ́ bé, bé e purɑ́ e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nó, mɨnɑ́ gɑ́ bé e mpɑ́h milɔ̌b le ocîʼ o mílɔ̌b. Gʉ̂ʼ ó bé jɑ́lɑ́ le etô e lɔ̌b, tó pur yɨ́. 39Yé bé bɨ̌n jínɑ ó, e sɑ́ swîh bɨ́n dí egø̂m nó, bé ókɑ̌ lwib ó, jɔʼ yʉ́ʉ́ gǿhlɑ́, yé óbɑ́ʼɑ̌ syɛŋɑ yɨ́. 40Ebě, mɨnɑ́ bé ɑ́mû purɔɔ gɑ́ ɨ́ ntʉ̌ syɛ́ɛ́lɨ́ mûh, ɑbe e mpɑ̌ŋ lɔ̌b yɨ́. Bé jí mɨ́nɑ́ gɑ́ sɑ̂ pʉgʉ syɛ̌ŋ bím bʉ̂r yɨ̂ʼ wɑ̂ʼ múh nó, ɑbe e sɑ́ mɨ́nɑ́ ógwɑ́ yɑlɑ gɑ́ bê.» 41Jɔʼ nyé ɑ́ sil elwib nó yɨ́, nye nzě bîr bʉ̂r ó, bé búlɑɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\