Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 2

1Ɨ́ móhó Pɑŋtekôt, obûʼlɑ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be ó nzyɛŋɑ́, gúmo gwɑ́r. 2Tyé e tyé yɑɑ́, duú ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ nzě duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nøølɑ e duú nkúo-mbɛ́ʼ-mímbû. Yé ɑ́ si dibe mbɛ̌r wɑɑ́ wɨ́wɛ̂h, gúmó bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be mindîndǐl yɨ́. 3Bé kɑ́ jwɛ̂ʼ nɛ́ɛ: bé bee ó, byúú bísɔ̂ʼ, nøølɑ e bwɑ́ mínjʉl mí siʼe. Bisɨ́ɑ̌ byɑɑ́, byé ntɔ̂ʼ cɨcɛmɑ, nzě didi bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ɨ́ menyʉ̂l. 4Bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be ó, bé mû lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m. Bé ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre élwib bílwǐb biswîh, byɑɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ jwe bé nkul ó, bé lwíbɨɨ bí. 5Tɨ̂ʼ Yerʉ́zɑlɛm, yé ɑ́ be ó le oYúden bé ɑ́ be otîtyěl o bʉ̂r bɑ́. Bé ɑ́ byɛ̂l ó, ɨ́ bikúl bíbyɛ̂h bi dí ɨ́ sí yɨ̂ʼ bí. 6Jɔʼ bé ɑ́ jóʼo duú yɑɑ́ yɨ́, bê nzě swɑ̂l gúmo gwɑ́r yɑɑ́, minum mimběʼ, ebě, mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, ɑ́ si jóʼo milɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɨ́ lwǐb yé. Milɔ̌b mé Nzyɛ̌m myɑɑ́, myé ɑ́ cɨɨ ó, e nzɨ̌ nyʉ́ʉ́ mbûʼlɑ lwǐb swîh. 7Bé ɑ́ si bu kɑ̂m, mepɨʼ dîm bé ɨ́ milʉ̂. Bé ó: «Bʉr bɨ́bɛ̂h o dí elwib bɑ̂, bé ɑbe bʉ̂r ó Gɑlilê ɛ̌? 8Yé bé nó wɑ́, ɑ́ mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ bɑ́nɑ́ jóʼo nyʉ́ʉ́ mʉ̂r lɨ́ elwib ɨ́ lwǐb nyɨ́ɛ ɑ́ byɛ̂l tɨ̂ʼ yɨ́, ebe yé ɛ́? 9Ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ yɨ̂, yé ɨ́ buo bɑ́ɑ́jɑɑ́-dwih. Bɑ̂ʼ tó tɨ́lwɑ ɨ́ mesí mé Pɑ́rtiɑ, le Mêd, le Elɑm, le Mezopotɑmî, le Yʉ́dɑ le Kɑpɑdosíɑ. Bʉ́ʉ́ duhǒ sí Pɔ́ŋtos, le yɑɑ́ Azíɑ, 10le Frigíɑ, le Pɑmfilíɑ, le Egîpten ndu e Libî, dí kúnókúno e Siréniɑ yɨ́, ti e bʉr o b'ɑ́ duhǒ Rôm bɑ́. Yé ntémé, yê le oYúden ti e bʉr o bíkûl dí ejɨ̂ʼ yébé gɑ́ wɨ́nɑ́ bɑ́; bʉr ó Krɛ̂t le bɑɑ́ ó Arɑbî. 11Sɑ́ ékɑ̂m, yé ó: mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h, bé lɨ́ ejóʼo bé lɨ́ elwib ɨ́ bilwǐb gɑ́ bínɑ́, dumo e bisyɛ́ɛlɑ bínɨ́nɨ́ɨ́ mé Nzyɛ̌m.» 12Bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si kɑ̂m, ɑkɑ̌ be e mepɨʼ ɨ́ milʉ̂. Bé ntɔ̂ʼ jíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Wɑ́ɑ̌ mbǐ lɔ̌b wɨ̂?» 13Sɑ̂ gwɑ́r, bʉ́ʉ́, bé ɑ́ be ó lɨ́ epyɑ óbûʼlɑ. Bé ó: «Bé mû ó lɨ́ epuro ményoʼ!» 14Nó ó Pierre ɑ́ nze tyɛ̂b tîtyěl, bé e bʉr o mílʉ́mlʉ́ kɑ́m e ngwɑ́r, nzě bɨ̂n cwíí kʉ́. Nye le entumo e bʉ̂r lɑɑ́ ó: «Bɨ̌n oYúden, le bʉr bɨ́bɛ̂h o dí edi ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm bɑ́, gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ lɔ̌b wɨ̂. Bɨ̌n ɑ kʉ́ gwɑ́ jôʼlǒ sɑ́ múo nzě lɛ́ɔɔ bɨ́n yɨ̂. 15Ebě, bʉr o bɨ́n dí ebee bɑ̂, bé ɑpuro ményoʼ mpʉ bɨ́n dí ejø̌ʼ nɨ̌. Dʉ́o, lé jínɑ ó, mewɑlɑ ebǔ mé mɛ́n. 16Ebě, lɔ́ɔ́ ngwíhɑ milɔ̌b Joël ɑ́ boo cɛmɑ wɨ́, wɨ́ dirɑ mûh. Nye ɑ́ cɛmɑ ó, mbi wɨ̂: 17“Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ ó: Ɨ́ melú mé ósûʼlɑ mɑ́, me óntɨh bʉ̂r bɨ́bɛ̂h Sísǐm wɑ̂m. Bwɑ́ ó bʉbɑ́, le bwɑ́ ó bʉrʉ̂m bɨ́n, bé ógwîh mílɔ̌b myɑ̂m. Biloʼo bín, byé óbee mísolɑ́ bísɔ̂ʼ. Minjʉ̌m mín, myé ójɨm bílímɑ bi dí edumo e bisɑ́ ngɑ́ syɛ́ɛ bí. 18Yé ó nó: ɨ́ melû mɑɑ́, me óntɨh ósyɛ̂l o mésɑ́ bɑ̂m, bʉbɑ́ le bʉrʉ̂m, Sísǐm wɑ̂m. Bé ogwîh mílɔ̌b myɑ̂m. 19Me ósɑ̂ bísɑ́ bí ékɑ̂m, le mesimɑ́ ɨ́ jʉ́ó kʉ́, le ɨ́ sí tʉ́ŋlʉ̌. Mecié, le siʼe, le jwiné júluu, byé ónyɨ̂n. 20Njʉl dʉ́o, wé ójwirɑ éjúrʉ́ʉ́. Álomó óbe ó ɨ́ cʉʼ, mpʉ nyʉ̂l mecié. Bisɑ̂ byɑɑ́, byé ósyɛ́ɛ ó, elú mé Dɑ̂ ɑpɑ̌ pyɑ̂l. Móhó wɑɑ́, wé óbe ó móhó nɨ́nɨ́ɨ́ le wɑɑ́ kûm. 21Nó, mʉr nyɨnyɛ̂h ókɛn díé mé Dɑ̂ nyɑ́, óciʼe.” 22«Bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, jóʼlɑ́ɑ́ gɑ́ sɑ́ mé dí elɛ́ɛ bɨ́n yɨ̂: Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t, ɑ́ si sɑ̂ mesimɑ́ me nkûl ti e bisɑ́ bí ékɑ̂m. Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ ɨ́ mebó mé nó ó, nye nkʉ̂ lɛ̂ʼle bɨ́n mbi mʉ̂r Yésʉs ɑ́ be wɨ́. Byé ɑ́ sɑ́ŋɔɔ ó, bɨ̌n bɨɛ lɨ́ ebee, mpʉ bɨ́n bʉr o tɨ̂ʼ dí ekʉ́ gʉ́ɑ yɨ́. 23Mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ boo cíʼe ɨ́ lémé wé yɨ́, nye ɑ́ kpɛl ó, nye jwêʼ bɨ̌n nkul emɛ̂r Yésʉs. Nó bɨ́n bɨɛ ɑ́ tímle nye ɨ́ mebó mínjéʼe-Nzyɛ̌m, míɛ nzě bomlo nyé e binzɑ̂ŋ, bɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́, jʉ́ŋɔɔ nyê. 24Nzyɛ̌m nzě pɛh nyê, pɛʼ nyé ɨ́ mekpɑɑ mé éswie, ebě, eswie, lé ɑ́ bé ɑgwɑ́ mɛ̂r nyé kɔ́m kɔm. 25Ebě, Dɑvid nyɨɛ ɑ́ lɛ́ɛ ɨ́ lɔ̌b wé ó: “Me ɑ́ be lɨ́ ebeě Dɑ̂ Nzyɛ̌m bijɔʼ bíbyɛ̂h ɨ́ mpǒm nyɑ̌m. Nye lɨ́ ekɑmle e me lɨ́ epéne, ebě nye lɨ́ esúʼo mé, lɨ́ emɛ̂r mbó éjʉ́m wɑ̂m. 26Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó lémé wɑ̂m mû sí lóno ɨ́ bisʉhʉʉ yɨ́. Mekɑ̌n mɑ̂m ntémé, mɑɑ́ me bísʉhʉʉ. Lémé wɑ̂m, wé ólóno ɨ́ mpûʼlɑ, le esɑ̂ ó, nyʉ̂l nyɑ̌m díʼee ɨ́ ntuuu. 27Ebě, go ɑ́kóʼó bîr sísǐm wɑ̂m ó, wé líʼɨɨ kwɑ́r ojwe. Nó ntémé, go ɑ́kɑm ó, Mʉr gǒ dí ci nyɑ́ bôʼ ɨ́ soo. 28Gʉ́ lɛ̂ʼle mé nzɨ̌ cwiʼ. Go ókɑ̌ lóŋlǒ lémé wɑ̂m e bisʉhʉʉ ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ óbeelɑ mémpǒm yɨ́.” 29«Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Me pɑ́ɑ lɛ́ɛ bɨ́n ɨ́ hǿm sɑ́ dí tyeetye ɨ́ lɔ̌b mpɑ́m gɑ́ yɨ́nɑ́ Dɑvid yɨ́. Yé ó: nye ɑ́ si jwe, debe. Nó soo nyé, nye jínɑ ó tɨ̂, kumo mûh ɨ́ dʉ́ó lɨ̂. 30Mpʉ̌ Dɑvid ɑ́ be ngwíhɑ milɔ̌b yɨ́, nye ɑ́ be ɨ́ boó gʉ́ɑ ó, Nzyɛ̌m ɑ́ si kɛʼ, ntɑɑ mínkɑ̂l ó, nye ópɛ̂h nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ bʉr o mpóʼo nyé, dil nyé ɨ́ diɑ́ jǿø yé. 31Dɑvid ɑ́ si boo bee sɑ́ yé ɑ́ be ó, yé ópyɑ̂l yɨ́. Nó nyé ɑ́ nze lɛ́ɛ lɔ̌b épɑh e sóo mé Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́ yɨ́. Yé ɑ́ be ó, jɔʼ nyé ɑ́ tile ó: “Nye ɑ́ bé ɑlíʼɔɔ kwɑ́r ojwe. Nó ntémé ó nyé ɑ́ be ɑbo” yɨ́. 32Yésʉs wɑɑ́ ó Nzyɛ̌m ɑ́ pɛh, dwih lɨ́ ojwe nyɑ́. Lɔ̌b wé ó bɨ́h dí eboʼlo bɨ́n wɨ̂. 33Nye ɑ́ si bére, tó di sí ɨ́ mbó éjʉ́m mé Nzyɛ̌m. Nye ó b'ɑ́ ntɨh bɨ̌h Sísǐm Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɑ́ kɛʼ bɨ̌h wɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ó bɨ́n mû lɨ́ ebee le ejóʼo yɨ́. 34Ntʉ̌ Dɑvid nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ bére kʉ́. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: “Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ e Tî wɑ̌m ó: Diʼee sí ɨ́ mbó éjʉ́m wɑ̂m, 35tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé ósɑ̂ óntɨ̂m le obɨn bô ó, bé díʼee tyélɑ́tyélɑ mékʉ̌ yô yɨ́!” 36«Bʉr bɨ́bɛ̂h o dí wɑ̂ʼ ɨ́ sí Ɨ́zrɑɛ̂l bɑ́, bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ̌ lɔ̌b wɑɑ́: Yésʉs wɑɑ́, nye ó bɨ́n ɑ́ jʉ̂ lɨ́ ebomlo nyé e binzɑ̂ŋ, bɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́ nyɑ́. Nye ó Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, wɑɑ́ nyé ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́.» 37Jɔʼ éntumo e bʉ̂r, lé ɑ́ jóʼo mekɑ̌n mɑɑ́ yɨ́, mé ntɔ̂ʼ mɛ̂r bé ɨ́ milémé myɔ́ɔ́. Nó ó bé ɑ́ jî e Pierre, bé e bʉ́ʉ́ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ ó: «Bɨ́ɔɔ́ bɨ́h, bɨ̌h bé ɨ́ jɑlɑ le ekɑ̌ sɑ̂ nyɑ́ ɛ́?» 38Nó ó Pierre ɑ́ yɑlɑ e bé ó: «Jwirɑɑ gɑ́ miléme. Mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, nye dúŋɔɔ ɨ́ díé mé Yésʉs-Krîst, Nzyɛ̌m pɛ́ʼɛɛ nye bibɑɑ bí ébébe nyé ɑ́ niʼe nye bí. Nó ó bɨ́n ngɑ́ kɑ̌ nʉɑ̌ sɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ boo kɛʼ bɨ̌n yɨ́: Sísǐm wé. 39Ebě, nkɛ̌ʼ mé Nzyɛ̌m, nye tɨ̂ʼ ó, lɨ́ esú lɨ́n, ndu e bwɑ́n bɨ́n, ndu e bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h dí lɨ́ ejɑɑ bɑ́, le bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́, ngɑ́ jébe bɑ́.» 40Pierre nzě bɑ́ʼɑ̌ boʼlo bé myúú mílɔ̌b ɨ́ buo buo, le etô le egbɑ̂ bé nkul ɨ́ miléme. Nye ó: «Biʼee gɑ́ cwiʼ. Bɨ̌n ɑ dí e ncɛrɑ́ le onzyɛ́h ó bʉ̂r ó myɑ̌ bʉ̂r wɨ̂.» 41Buobuo bʉr ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ntɔ̂ʼ kɑ̌m sɑ́ Pierre ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́, ntɔ̂ʼ duŋɔɔ. Ɨ́ móhó wɑɑ́, kúnókúno e bʉr otɔ́ɔ́sin olɛ̂l, bé ɑ́ si nî ɨ́ sɔ́mɑ́ óbûʼlɑ. 42Bé ɑ́ be lɨ́ ekʉ́ sɑ̂ sɨ́n jɔʼ yɨ́yɛ̂h lɨ́ etó jóʼo mílɛ́ʼlɑ́ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ bé ɑ́ jwijwe bé mí. Bé ɑ́ didi ntémé ó, nzyɛŋɑ́, bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́ tʉ́ŋlʉ̌, le edɨde ntémé gúmo gwɑ́r, le ejɨjɨʼlɑ e Nzyɛ̌m. 43Bʉ́ɑ́ kʉ́ nzě mɛ̂r bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, tɨ̂ ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bí ékɑ̂m ti e mesimɑ́ ɨ́ buo buo bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs, bé ɑ́ sɨ̂sɑ bí. 44Bʉr bɨ́bɛ̂h o b'ɑ́ bûʼlɑ bɑ́, bé mû sɑ̂ gwɑ́r; bibi bísɑ́ byɔ́ɔ́ gúmo gwɑ́r, bɨbɑʼlɔɔ mébi mɔ́ɔ́ mpúhlɑ́. 45Bé ɑ́ be lɨ́ ebɛ́mɑ bípéh bísí byɔ́ɔ́ e mebi mɔ́ɔ́ mɨ́mɛ̂h, nzě kɑblɔɔ bímɔnɨ́ bi tɨ̂ʼ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́, mʉr nyɨnyɛ̂h nʉnʉɑ̌ mɔnɨ́ yɑɑ́, dû mpʉ bígǿmɑ́ byé, byé ɑ́ be yɨ́, nzě de byê. 46Bé ɑ́ be lɨ́ esɑ̂ sɨ́n jɔʼ yɨ́yɛ̂h lɨ́ etô mpɑ́h Nzyɛ̌m, bɨ́bɛ̂h e léme ngwɑ́r, le epɛ̂ʼlɑ̌ blêr ɨ́ mimbɛ̌r myɔ́ɔ́, le edeŋɔɔ méde mɔ́ɔ́, milémé myɔ́ɔ́, myé osí lóno ɨ́ bisʉhʉʉ. Myé ɑ́ bé ɑbě mbɑ́ʼrɑ́ e mikóo. 47Bé ɑ́ bɨbe ó, lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ bu kpɛl bé yɨ́. Dʉ́ó lɨ́lɛ̂h, Tî Yésʉs ɑ́ be lɨ́ ejwe bʉ́ʉ́ bʉ̂r cwiʼ, le ekɛl bé ɨ́ sɔ́mɑ́ óbûʼlɑ yɑɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\