Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 20

1Jɔʼ bíntʉ̌ byé ɑ́ síe yɨ́, Pɑul nzě jébe ómpʉ́n mé Yésʉs, nzě gbɑ̂ bé nkul ɨ́ nyʉ̂l. Nye ntɔ̂ʼ jɛ́nɑ e bê, mɔɑ, tô ɨ́ sí Mɑsedóniɑ. 2Nó ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be lɨ́ entɑɑ̌ sí yɑɑ́ yɨ́, nye ɑ́ be lɨ́ etô le egbɑ̂ bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ nkul ɨ́ miléme, ɨ́ buobuo metǿǿ nyé ɑ́ jwijwe bé mɑ́. Píe tɨ̂, nye nzě kɑ̌ tô Grɛ̂s. 3Nye ɑ́ to di gʉ̂ʼ ó ongɔn olɛ̂l. Nye ɑ́ jøʼ ó, nyě nʉɑ ó sitímɑ, tô sí Siríɑ. Píe tɨ̂, oYúden ntɔ̂ʼ kɑ̌ʼ bébebébe bʉm ɨ́ lɔ̌b wé. Nó nyé ɑ́ jøʼ ó, nye kɑ̌ cɨɨ yé ó, ɨ́ sí Mɑsedóniɑ yɨ́. 4Sópɑtros, mwɑ̂n mé Píros, mʉr Bére, tó lîʼlɔɔ bé e Arîstɑrk, ndu e Sekúndos, bʉr ó Tesɑloníkɑ. Gɑ́ywis, mʉr Dɛ́rbe, ndu e Timothée, Tisikôs, bé e Trofímos, bʉr ó Azíɑ, bé ɑ́ si to lîʼle nyé ntémé. 5Bʉr bɑɑ́ o b'ɑ́ nyɛɛ tô esôʼ. Bé ɑ́ kɑ to bóno bɨ̌h ó Troɑ̂s. 6Bɨ̌h bʉr o tɨ̂ʼ bé ɑ́ si kɑlwo ɨ́ sitímɑ lɨ́ ebʉ́m é Fílipi, píe nzɔɔ biblêr bi dí ɑbe e levure bí. Píe melú métɛ̂n nɛ́ɛ: bɨ̌h ntɔ̂ʼ tó kœb bé Troɑ̂s, gúmó bɨ́h le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ jɑ̂ sóno ntinɨ̂ yɨ́. 7Ádwií gúú móhó sóno ɨ́ bíí kʉ̌ʼ nɛ́ɛ: bɨ̌h nzě syɛŋɑ̌ gúmo gwɑ́r lɨ́ epûhlɑ mebô lɨ́ edě blêr. Nó, ɨ́ mɛ́n tɨ̂ʼ ó Pɑul nyɨɛ ɑ́ be ó, nye ólɑɑ wɨ́. Nó ó nyé ɑ́ nze jwe bʉr milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ beɑ beɑ, tó pyɑ̂l témé pum. 8Melɑ́mɑ, mé ɑ́ be ɨ́ buo ɨ́ ntɔ́ɔ ɑ́ be kʉ́ ɨ́ mbɛ̌r bɨ́h ɑ́ gø̂hlɑ tɨ̂ʼ wɨ́. 9Yé ɑ́ be ó e yʉ́ʉ́ loʼo, díé lé Etwíswih. Yé ɑ́ be ó ndîndǐl ɨ́ wínɨ. Yê nzě tô ɨ́ jô ɨ́ súgúgú. Ɨ́ mpʉ̌ Pɑul ɑ́ to le elɛ̂ʼle bé ɨ́ beɑ beɑ yɨ́, le mpʉ̌ jô yé ɑ́ bu mɛ̂r yé yɨ́, yé ntɔ̂ʼ jwinɑ ɨ́ wínɨ ɨ́ mbɛ̌r kʉ́, dumɑ sí ɨ́ sɨŋ. Bé ɑ́ kɑ nkɛ́ɛ yé ó, nkɛ́yɨ́ɨ yé osí boó jwe yé. 10Pɑul nzě sulo sí, tó búrwo yé ɨ́ nyʉ̂l, mɛ̂r yé ɨ́ mbô, nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Ayɨ́ jóʼo gɑ́ bʉ́ɑ́. Nye lɨ́ ekublɑ. Nyé ɑjwe.» 11Nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ bére, pɛ̂ʼ nyé blêr, nye ntɔ̂ʼ de. Nó nyé ɑ́ nze bɑʼɑ lwib ɨ́ buo buo, tó pyɑ̂l ɨ́ melɔ́mɑ mé mɛ́n. Nye nzě mɔɑ, tô. 12Nó ó bé ɑ́ nze e loʼo yɑɑ́, yé mû sí kʉ́ ciʼe. Bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ bǐ buobuo nkul ɨ́ miléme ɨ́ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. 13Bɨ̌h nzě jɑ nzɨ́, kɑlwo ɨ́ sitímɑ yé ɑ́ nkɛ́ɛ bɨ̌h yɨ́, yê nzě tô e bɨ̌h lɨ́ ebʉ́m lé Ásos, gúmó bɨ́h ɑ́ be ó, bɨ̌h bé ónʉɑ̌ Pɑul, kɛl nyé ɨ́ sitímɑ yɨ́. Yé ó sɑ́ nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ pɑ boo cíʼe ɨ́ lémé wé yɨ́, ebě, nyɨɛ ɑ́ kpɛl ó, nyě cɨɨ ó nkpɑ̌ʼ e nkpɑ̌ʼ, tó pyɑ̂l gʉ̂. 14Jɔʼ nyé ɑ́ kœb bɨ̌h ɨ́ Ásos yɨ́, bɨ̌h ntɔ̂ʼ nʉɑ nyé nɑ́ɑ̌, tô e né ɨ́ Mitilɛ̂n. 15Bɨ̌h nzě duho tɨ̂. Ádwií ɨ́ mɛ́n tɨ̂ʼ nɛ́ɛ: bɨ̌h ntɔ̂ʼ pyɑ̂l bɑ̌ʼ e Kíos. Ɨ́ móhó wé ɑ́ bɔmɑ wɨ́, bɨ̌h bé ɑ́ si lɑɑ, pyɑ̂l ɨ́ Sɑ́mos. Ɨ́ móhó wé ɑ́ kɑ bɔmɑ wɨ́, bɨ̌h ntɔ̂ʼ pyɑ̂l ɨ́ Míletos. 16Ebě, Pɑul ɑ́ boo cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě lɑɑ yé ó, e byɛ̂l, ɑtyɛ̂b Éfɛsɔs. Nye ɑ́ bene etyɛ̂b ó, nye ɑ́mû dímlě jɔʼ ɨ́ sí Azíɑ. Nye ɑ́ tʉtô ó, kɑ́m e kɑ́m, nye nkʉ̂ tó kumǒ Yerʉ́zɑlɛm ɨ́ jɔʼ nzɔ́ɔ Pɑŋtekôt, yé bé yé ɑ́ bě e nkul ebɑ́nɑ nó. 17Jɔ̌ʼ Pɑul ɑ́ be ɨ́ Míletos yɨ́, nye ɑ́ si cyen mempɑ́ŋlɑ Éfɛsɔs, lɨ́ ebɑ́ŋle ótyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ó, bé tô bee nyê. 18Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l gúmó nyé ɑ́ be yɨ́, nye e bé ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ mpʉ mé ɑ́ didi ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ didi gɑ́, tɑ́ɑre ɨ́ dʉ́ó lé ésôʼ mé ɑ́ tyêl ebo lɑ̂m ɨ́ sí Azíɑ, tó kumǒ kumɑ́ɑ ɨ́ dʉ́ó mɨ́nɑ́ bé ɑ́ bɔ́ʼɑ gɑ́ yɨ́. 19Me ɑ́ sɨséɑ Tî Yésʉs syɛ́ɛ́ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, le ejɔr nyʉ̂l nyɑ̌m, e myɛ́ɛlé ɨ́ míh, oYúden bɨ́ɛ lɨ́ esɑ́ɑ mépɨʼ mé ébóblo mê. Sɑ̂ yɑɑ́ ó b'ɑ́ bu jwe me túú yɨ́. 20Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, me ɑ́ bé ɑlíʼɑ lɨ́ ejwe bɨ́n milɛ́ʼlɑ́ mímyɛ̂h myé ɑ́ be e nkul ebe bɨ́n e nyɔm mí. Me ɑ́ lɨlɛ̂ʼle bɨ̌n ó, ɨ́ bigúmó bʉ̂r dí esisyɛŋɑ bí ti e mímbɛ̌r e mímbɛ̌r myɛ̂h. 21Me ɑ́ si boʼlo kwɑ́ oYúden, ndu e bɑɑ́ o dí ɑbe óYúden bɑ́ ó, yé jɨ ó, bé jwírɑɑ miléme, bé jyɛ̂ʼwɑɑ e Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs. 22Tó kœb ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, me mû ó lɨ́ enzě tô Yerʉ́zɑlɛm ɨ́ mpʉ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí etíne ó, me sɑ̂ʼ yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, mé ɑgʉ́ɑ yɨ́ɛ sɑ́ dí ebóno mé gʉ̂ʼ yɨ́. 23Mě jɑɑ́ gʉ́ɑ ó, njɨ ɨ́ nkɑnɑ yɨ́yɛ̂h mé dí ecɨɨ yɨ́, Sísǐm mé Nzyɛ̌m jɑɑ́ lɨlɛ́ɛ ó, njɨ me ókɑ́ʼɔɔ e mikǒl, tíblɔɔ ntémé. 24Mɛm bee yɨ́ɛ ó, cwiʼ yɑ̂m, yé ɑbe mé dimé sɔ̂ʼ. Nyɔm wɑ̂m, wê njɨ ó, me swímɨɨ ɨ́ juo bíjʉ́ʉ́, tó pyɑ̂l lɨ́ odumo, le eswɑ̂hlě syɛ́ɛ́ Tî Yésʉs ɑ́ líʼe me e yɑ̌ yɨ́: yé ó, etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m. 25«Sɑ̂ gwɑ́r mé dí egʉ́ɑ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ yɨ́, yé ó, ɑbe e mʉr ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ bee mê, dɑmɑ́ be mʉ̂r ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h o b'ɑ́ bee me lɨ́ elɑɑ pɑ́ʼ nyɨ́n, le elɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ́ dí edumo e Mpóʼo mé Nzyɛ̌m wɨ́ bɑ́. 26Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí elɛ́ɛ e bɨ̌n múh ó: nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ótó dîm nó, bé l'ɑkɑ̌ jî mé yɨ́. 27Ebě, me ɑ́ si jwe bɨ̌n metǿǿ mé Nzyɛ̌m mɨ́mɛ̂h, ɑsol bɨ́n tɔʼ e sɑ̂ gwɑ́r dí tɨ̂ʼ yɨ́. 28Gwɑ́ jwɛ̂ʼ gɑ́ tyé yɨ́n, bɨ̌n bʉr o tɨ̂, le mpʉ̌ sɔ́mɑ́ óbûʼlɑ bɨ́bɛ̂h dí yɨ́. Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl bɨ̌n ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ó, ɨ́ dǐ óbɔʼlʉ. Nó, gwɑ́ bɑʼle gɑ́ bé Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m wɑɑ́. Nzyɛ̌m ɑ́ bwɑ̂m wé ó, ɨ́ nzɨ̌ mecié mé Mwɑ̂n wé nye mʉr tɨ̂. 29Me lɨ́ egʉ́ɑ ó, jɔʼ mé ngɑ́ lɑɑ, tô e cyen yɑ̂m dóló yɨ́, bʉr o dí enøølɑ le onkœœ, dí ɨ́ buú nyɑn bɑ́, bé ópyɑ̂l gúmó bɨ́n dí yɨ́. Bé ɑ́kɑmle e sɔ́mɑ́ óbûʼlɑ. 30Dɑmɑ́ jóʼo ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n tʉ́ŋlʉ̌, bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ómɔɑ, nzě lɛ́ɛ míkóo, le edulo ómpʉ́n ó, bé dúʼoo bê. 31Diʼee gɑ́ ɨ́ mpʉ̂n, mekʉɑ́ ɨ́ binyɑ̂. Bɨ̌n ɑ tóŋló bísyɛ́ɛlɑ bɨ́h ɑ́ sɑ̂, le myɛ́ɛlé ɨ́ mîh bí. Me ɑ́ bé ɑkɑ̂r túú écɨ̂l mʉ̂r ngúngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, móhó e pum, tɑ̂ŋ mimbú mílɛ̂l. 32«Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, me lɨ́ etímle bɨ́n ɨ́ mebó mé Nzyɛ̌m. Nyɨ́ lɛ̂ʼle bɨ́n ncǿncǿɑ nyé e nzɨ̌ mekɑ̌n mé. Nye bɑ̂ʼlɑɑ bɨ̌n e mekɑ̌n mɑɑ́. Mé e nkul elɨl bɨ́n ɨ́ búʼó le ejwe bɨ́n nkɔb bilíʼe jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h dí egúmo e né bɑ́. 33Me ɑ́ bé ɑgø̂m dɑmɑ́ bě nkóhó mɔnɨ́, nkʉ̂ gʉ̂l, nkʉ̂ mikɑ́n mí mʉ̂r. 34Bɨ̌n bʉr o tɨ̂ʼ bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ó, ɨ́ mbó éjʉ́m wɑ̂m ó bɨ́h le osó bɑ̂m, bé ɑ́bǐ sɑ́ bɨ́h ɑ́ be lɨ́ egø̂m yɨ́. 35Bisyɛ́ɛlɑ byɑ̂m bíbyɛ̂h, byê bɨ̌n ó jweʼle. Byé lɛ́ʼlé bɨ́n ó mpʉ bɨ́n jɑ́lɑ́ le eséɑ̌ syɛ́ɛ́, le ekɛm bʉ̂r mû sí tyɛʼ bɑ́ yɨ́, ebě, mɨnɑ́ bé lɨ́ etoŋlo gɑ́ mekɑ̌n Tî Yésʉs nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ lɛ́ɛ mɑ́. Mé ó: “Le mʉr dí ejwe nyɑ́, le wɑɑ́ dí enʉɑ nyɑ́, wɑɑ́ dí ejwe nyɑ́ ó dí ebuú sʉŋɔɔ métyɛʼ me mpóm.”» 36Jɔʼ nyé ɑ́ sil elwib nó yɨ́, bé e bʉr bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h nzě bɨʼ mébóó sí. Nye nzě jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú lɔ́ɔ́. 37Bʉr bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ jɨŋɔɔ méjwê, le ebeŋlɔɔ̌ Pɑul, ndu e l'ejû nyé emúʼ ɨ́ swííɑ́. 38Bé ɑ́ bu jóʼo yɨ́ɛ ebúʼ ó, ebe nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó, bé ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ bee nyê. Nó ó bé ɑ́ to lîʼle nye, tó pyɑ̂l gúmó sitímɑ yé ɑ́ be yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\