Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 21

1Jɔʼ bɨ́h ɑ́ bɔ́ʼɑ e bé yɨ́, bɨ̌h bé ɑ́ si tô ɨ́ sitímɑ, tó pyɑ̂l ɨ́ Kôs. Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, bɨ̌h ntɔ̂ʼ pyɑ̂l Róde. Eduho bɨ́h ɑ́ kɑ duho tɨ̂ʼ yɨ́, bɨ̌h nzě tó pyɑ̂l Pɑ́tɑrɑ. 2Bɨ̌h nzě kœ̌b sitímɑ swîh yé ɑ́ be lɨ́ edǐ tô Fénikiɑ yɨ́. Bɨ̌h nzě kɑlwo tɨ̂, ntɔ̂ʼ tô e cyen dóló, 3tó pyɑ̂l bɑ̌ʼ e cíhé Swiprʉ̂s. Bɨ̌h ntɔ̂ʼ cɨɨ ɨ́ pɑ́ʼ mbó émyɛ̌l ɨ́ cíhé wɑɑ́, ntɔ̂ʼ ntɑɑ, tô nko dí etô sí Siríɑ yɨ́. Bɨ̌h nzě tó kumo lɨ́ ebʉ́m é Tîr, ebě, yé ɑ́ jɨ ó, sitímɑ súlɨɨ mimbeʼ tɨ̂. 4Bɨ̌h bé ɑ́ si kœb ompʉ́n mé Tî Yésʉs tɨ̂. Nó ó bɨ́h le onɔ́ɔ́, bé ɑ́ jɑ̂ tɨ̂ʼ sóno ntinɨ̂. Bʉr nzě lɛ́ɛ e Pɑul ɨ́ nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m ó, nye ɑyɨ́ tô Yerʉ́zɑlɛm. 5Dɑmɑ́ jóʼo nó, ɨ́ jɔʼ sóno ntinɨ̂ bɨ́h le onɔ́ɔ́, bé ɑ́ di nyɑ́, ɑ́ be, nye mû sí lɑɑ yɨ́, bɨ̌h nzě lɑɑ, tô. Ompʉ́n bɨ́bɛ̂h nzě tó lîʼle bɨ́h, tɑ́ɑre e bʉbɑ́ bɔ́ɔ́, kumo e bwɑ́n bɔ́ɔ́, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bɨ́h ɑ́ sil entɑɑ nkɑnɑ yɨ́. Bɨ̌h nzě bɨʼ mébóó sí lɨ́ ebʉ́m é mɑ̂ŋ, lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m. 6Bɨ̌h nzě jɨjɛ́nɑ, bɑ̂ʼ jɛ́nɑ e bɑ̂, bɑ̂ʼ jɛ́nɑ e bɑ̂. Bɨ̌h nzě tó nî ɨ́ sitímɑ tʉ́ŋlʉ̌, bɨ́ɛ nzě swîʼ yɔ́ɔ́, tóŋɔɔ kwɑ́ nyɔ́ɔ́. Bɨ̌h ntɔ̂ʼ tô e cyen yɨ́h dóló mɑ̂ŋ e mɑ̂ŋ. 7Bɨ̌h nzě duhǒ Tîr, bɑ́ʼɑ̌ kɑlwo ɨ́ sitímɑ yɑɑ́, bɨ̌h nzě tó pyɑ̂l lɨ́ ebʉ́m é Tolemɑyɨ́dɑ ɨ́ gúmó bɨ́h ɑ́ sîl cyen mɑ̂ŋ e mɑ̂ŋ yɨ́. Bɨ̌h nzě sulo, lɨ́ ebɑ́rɑ e bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ dí tɨ̂ʼ bɑ́. Bɨ̌h le onɔ́ɔ́ nzě di tɨ̂ʼ móhó ntinɨ̂. 8Ádwií ɨ́ mɛ́n tɨ̂ʼ nɛ́ɛ: bɨ̌h nzě mɔɑ, pyɑ̂l Kesɑ́re. Tɨ̂ʼ ó bɨ́h ɑ́ sul ɨ́ mbɛ̌r mé Philippe yɨ́. Philippe ɑ́ be ó mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r nzɑɑngbɑ́ bé ɑ́ pɛ́hɔɔ ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm bɑ́. Nye ntémé ɑ́ be ó, lɛ́ɛ pô. Bɨ̌h bé ɑ́ jɑ̂ ó, ɨ́ mbɛ̌r wé. 9Nye ɑ́ be ó, e bibíŋ méséhe binɑ̂. Byé ɑ́ bɨbe ó, lɨ́ egwîh mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 10Bɨ̌h bé ɑ́ si di tɨ̂ʼ melû ɨ́ buo buo. Nyʉ́ʉ́ ngwíhɑ milɔ̌b ntɔ̂ʼ pyɑ̂l tɨ̂, duhǒ sí Yʉ́dɑ. Díé lé, lé ɑ́ be ó Agɑ́bus. 11Nye ntɔ̂ʼ nzě gúmó bɨ́h ɑ́ be yɨ́, nʉɑ kɑ́nɑ́ mé Pɑul, nzě kɑ̂ʼ nyé mʉr tɨ̂ʼ mebô e mekʉ̌. Nye ó: «Pɑɑ́ bee gɑ́ mpʉ̌ Sísǐm dí elɛ́ɛ yɨ́: mʉr dí e kɑnɑ́ nyɑ̂ʼ nyɑ́, oYúden ó Yerʉ́zɑlɛm, bé ókɑ̂ʼ nyé ó mpʉ. Bé ókɑ̂ʼ nyé, ntɔ̂ʼ bɛ́mɔɔ nyé kwɑ́ bʉr o bíkûl.» 12Jɔʼ bɨ́h ɑ́ sil ejôʼlo mekɑ̌n mɑɑ́ yɨ́, bɨ̌h bʉr o tɨ̂, ndu e bɑɑ́ ó Kesɑ́re ntɔ̂ʼ jɨʼlɑ e Pɑul ó, nye ɑyɨ́ kɑ̌ tô Yerʉ́zɑlɛm. 13Nyɨɛ nzě yɑlɑ ó: «Bɨ̌n jɨ, le esɑ́ɑ étyeʼ mé nkul ɨ́ yé? Ebě, ɨ́ wɑ̂m pɑ̂ʼ, me mû ó nkʉmsɑ́. Abě njɨ, kɛ́ʼɑ́ ménkɑrɑ wé omér. Me ɨ́ cɑ̌r ntémé ó, me jwêʼ ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm lɨ́ esú é díé mé Tî Yésʉs.» 14Mpʉ nyé ɑ́ be ɑbe e nkul ejóʼo bɨ́h yɨ́, bɨ̌h ntɔ̂ʼ di ɨ́ jolɑɑɑ. Bɨ̌h ɑ́ jɑɑ kɑ yɑlɑ epíhe ó, njɨ: «Gǿmɑ́ mé Tî Yésʉs, yé syɛ́yɨɨ bé.» 15Bwɑ́ mélû, mé osí lɑɑ nɛ́ɛ: bɨ̌h nzě komlǒ cyen lɨ́ etô Yerʉ́zɑlɛm. 16Bʉr o mílʉ́mlʉ́ bé ɑ́ duhǒ Kesɑ́re bɑ́, bê nzě tô e bɨ̌h ɨ́ nko nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ jɑlɑ le etirɑ bɨ́h ntɔ́ɔ ɨ́ mbɛ̌r wé nyɑ́, ɑ́ be yɨ́. Díé é mʉ̂r wɑɑ́, lé ó Nɑ́sɔn, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r Swiprʉ̂s, ɑ́ be ɨ́ sɔ́mɑ́ ómpʉ́n bé ésôʼ nyɑ́. 17Jɔʼ bɨ́h ɑ́ pyɑ̂l Yerʉ́zɑlɛm yɨ́, bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́, bê nzě nʉɑ bɨ́h e bisʉhʉʉ. 18Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, bɨ̌h e boo Pɑul, bê nzě tô mbɛ̌r mé Jɑcques, kœbɔɔ ótyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ntémé tɨ̂. 19Pɑul nzě bɑ́rɑ e bê. Nye nzě lɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ, dumo e bisyɛ́ɛlɑ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ e nzɨ̌ syɛ́ɛ́ yé yɨ́. Bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́, byé ɑ́ be ó pɑ́ʼ bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́. Nye ɑ́ lɛ́ɛ byé ó gúgwɑ́r. 20Jɔʼ bé ɑ́ sil ejôʼlo sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ bé yɨ́, bé ntɔ̂ʼ gúmlǒ Nzyɛ̌m. Bê nzě lɛ́ɛ e Pɑul ó: «Mɨ́ɔɔ́ wɨ́h ɛ́, go mʉr tɨ̂, gʉ́ beě bím ótɔ́ɔ́sin bé óYúden mû sí jyɛ̂ʼwo e Yésʉs-Krîst yɨ́. Bɨ́bɛ̂h ntémé, bé lɨ́ egbɑ̂ nkûl ɨ́ dwííí lɨ́ ebɑʼle métié mé Moïse. 21Sɑ̂ gwɑ́r, bé jóʼó ɨ́ pɑ́ʼ gô ó, go lɨ́ elɛ̂ʼle óYúden bɨ́bɛ̂h mû mingbɛhɑ́ míngbɛhɑ́ ɨ́ bikúl bíswîh bɑ́ ó, bé bénɑɑ metum mɑɑ́. Bé jóʼó ntémé ó, gǒ lɛ́ɛ́ ó, bé ɑjɑlɑ le ekɑ̌ cíʼe bwɑ́n bɔ́ɔ́ mpʉ́n; ó bé ɑyɨ́ kɑ̌ dû métum mé óYúden. 22Nó ó, mɨnɑ́ sɑ̂ʼ gɑ́ nyɑ́? Ebě, bé ójʉ̂ʼrɑ yɨ́ɛ ó, go mû ó wɑ̂. 23Sɑ́ʼ mpʉ bɨ́h múo lɛ́ɛ gó yɨ̂: bɨ̌h bé e bʉrʉ̂m onɑ̂ bé ɑ́ boo ntɑɑ minkɑ̂l bɑ́ wɑ̂. 24Ntɑ́ʼ gɑ̂. Bɨ̌n le onɔ́ɔ́ tô pubɔɔ. Gó ojɛ́nɑ métɔ́ɔ́ mɨ́n le onɔ́ɔ́ lɨ́ esú ó, bé cɨ́ɑɑ milʉ́ myɔ́ɔ́. Nó ó bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ngɑ́ gʉ́ɑ ó, sɑ́ yɨ́yɛ̂h bé dí elɛ́ɛ, dumo e go yɨ́, yé ɑbě tyeetye. Bé ogʉ́ɑ ó, go ntémé, go lɨ́ ebɑʼle métié gɑ́ mɨ́nɑ́. 25Bʉr o dí ɑbe óYúden, bɑɑ́ mû sí bûʼlɑ bɑ́, bɨ̌h bé ɑ́ si cɛmɑ bé mekɑnɑ́, lɨ́ elɛ́ɛ bé micíʼɑ́ mî: ó bé syɛ̂hlɑɑ tír nyɨnyɛ̂h ɑ́ bɑŋɔɔ ɨ́ nzɑɑ́ biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m nyɑ́. Bé sɑ́ ɑde ntémé mecié, nkʉ̂ otír bé ɑ́ jwe mitû bɑ́. Bé ɑyɨ́ sɑ̂ bímolɑ́.» 26Nó ó Pɑul ɑ́ nʉɑ bʉrʉ̂m onɑ̂ bɑɑ́. Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, bé le onɔ́ɔ́ nzě tó nî e bé gúmó bé ɑ́ pubɔɔ bigwih yɨ́. Bê nzě kɑ̌ tó nî mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌, le elɛ́ɛ ópɑrɑ jɔʼ mélú mé épubɔɔ ngɑ́ síe yɨ́, le elɛ́ɛ bé ntémé ó, jɔʼ yɑɑ́ ó nyé ókɑ̌ jwě njwéɑ́ lɨ́ esú é mʉ̂r nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ yɨ́. 27Nó ɨ́ jɔʼ mímóhó nzɑɑngbɑ́ myɑɑ́, myé ɑ́ be, myé mû sí lɑɑ yɨ́, ɨ́ jɔʼ óYúden ó sí Azíɑ, bé ɑ́ bee Pɑul ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́, bê nzě tíne éntumo e bʉ̂r ó, bé mɛ́rɨɨ nye. Nye ntémé ntɔ̂ʼ mɛ́rɔɔ. 28Bê nzě bʉ̂ bícím. Bé ó: «Ywííí! Bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ɔ̌! Kɛmɨɨ gɑ́ bɨ̌h ɔ̌! Pɑɑ́ nzě bee gɑ́ mʉr dí elɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ ɨ́ gúmó yɨ́yɛ̂h ó, bé síɑɑ kúl gɑ́ yɨ́nɑ́, le ebene métié gɑ́ mɨ́nɑ́ ti e mpɑ́h Nzyɛ̌m nyɨ̂ʼ nyɑ́ ɛ́! Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, nyɨ́ bɑ́nɑ̌ níŋle ntémé bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌! Nyɨ́ lœ̌ʼ gúmó dí ci yɨ́ ɔ̌!» 29(Bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ nó ó, ebě, bé ɑ́ si bee Trofímos mʉr Éfɛsɔs bé e Pɑul ɨ́ nkɑnɑ. Bé ɑ́ jøʼ ó, Pɑul ɑ́ si níŋle nye ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌.) 30Nkɑnɑ yɨ́yɛ̂h, yé ɑ́ be ó, yé mû ɨ́ gbɑ̌ gbɑ̌. Bʉr nzě duɑ ɨ́ bigúmó bíbyɛ̂h e mikɑ́m. Mɛ́rɔɔ̌ Pɑul, tô le edulɔɔ nyé sí e sí, pɛʼɔɔ nyé ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌, diblɔɔ ntɔ̂ʼ mebê me tɨ̂. 31Bé ɑ́ be ó lɨ́ esɑ́ɑ éjʉ̂ Pɑul. Nó ɨ́ jɔ̌ʼ lɔ́ɔ, wé ɑ́ to pyɑ̂l ɨ́ megwɑ̌l me njǿø bisójɑ nɨ́nɨ́ɨ́ ó, Yerʉ́zɑlɛm yɨ́yɛ̂h, yé mû ó ɑ́leŋéleŋé yɨ́, 32tyé e tyé yɑɑ́, nye ntɔ̂ʼ kpɑ̂hwɑ̌ nʉɑ ókɑpitɛ̂n ti e byúú bísójɑ, tóŋɔɔ míkɑ́m nko éntumo e bʉ̂r, lé ɑ́ be yɨ́. Jɔʼ bʉ̂r bɑɑ́, bé ɑ́ bee bisójɑ ndu e njǿø nɨ́nɨ́ɨ́ wɔ́ɔ́ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ gwɑ̂ʼ ébî Pɑul. 33Nó njǿø bisójɑ ɑ́ sîhlě bɑ̌ʼ e Pɑul, nzě mɛ̂r nyê, nye ntɔ̂ʼ jwe nkûl ó, bé kɑ́ʼɑɑ nye e mikʉ̂kɔ̌b mimbɑ́. Nó nyé ɑ́ jî mbi mʉ̂r nyé ɑ́ be wɨ́, ndu e sɑ́ nyé ɑ́ pʉgʉ sɑ̂ yɨ́. 34Bɑ̂ʼ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɑɑ́, lɛ́ɛ wɔ́ɔ́ mbi; bʉ́ʉ́ bʉ̂r, lɛ́ɛ wɔ́ɔ́. Mpʉ njǿø bisójɑ wɑɑ́ ɑ́ be ɑbe e nkul ejóʼǒ mpɑ̌ŋ sɔ̂ʼ ɨ́ lɔ̌b óleŋéleŋé wɑɑ́ yɨ́, nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó, bé tôʼ e Pɑul ɨ́ kóʼ bísójɑ tʉ́ŋlʉ̌. 35Jɔʼ bé e Pɑul, bé ɑ́ pyɑ̂l lɨ́ ebɨ́r é mbɛ̌r bísójɑ kʉ́ yɨ́, ebúʼ, lé ntɔ̂ʼ bére éntumo e bʉ̂r ɨ́ miléme. Jɔʼ bísójɑ, byé ɑ́ bee mpʉ bʉ̂r bɑɑ́, bé ɑ́ kpɛl esɑ̂ Pɑul jélé yɨ́, byé ntɔ̂ʼ kɛl nyé ɨ́ mebɛʼ mɔ́ɔ́. 36Ebě, bʉr o b'ɑ́ dudû nye píhe bɑ́, bé ɑ́ lɨ̂lɛɛ ó: “Jʉ́ʼóó gɑ́ nye.” 37Mpʉ bé ɑ́ gwɑ níŋle Pɑul ɨ́ kóʼ bísójɑ yɨ́, nó ó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e njǿø bisójɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ wɑɑ́ ó: «Nzê mě e nkul elɛ́ɛ gó yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ ɛ̌?» Nó ó njǿø bisójɑ wɑɑ́ ɑ́ jî e né ó: «Nzê gʉ́ gʉ́ɑ̌ lwǐb grɛ̂k ɛ̌?» 38Ntʉ́ʼ gó dí mʉr Egîpten ɑ́ sɑ̂ ó, bʉr sɑ̂ʼ bintʉ̌, tô e binzilngɑ̌n otɔ́ɔ́sin onɑ̂ ɨ́ lʉɑ́ tʉ́ŋlʉ̌ nyɑ́ ɛ́? 39Nó ó, Pɑul ɑ́ yɑlɑ ó: «Mɛm me ó Yúden. Me ɑ́ byɛ̂l ó, Tɑrsôs ɨ́ sí Silisíɑ. Nkɑnɑ yɑ̂m mé ɑ́ duho tɨ̂ʼ yɨ́, yé e kûm ɨ́ buo buo. Me lɨ́ ejɨʼlɑ e go ó, go kɑ́mɑɑ ó, me lwíbɨɨ e bʉr.» 40Nó ó njǿø bisójɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ ɑ́ kɑm. Pɑul nzě tyɛ̂b lɨ́ ebɨ́r kʉ́, nzě peble bʉ̂r mbô. Jɔʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be, bé mû ɨ́ myǒŋ yɨ́, Pɑul nzě lwib e bé ɨ́ lwǐb ɑrɑmyɛ̂n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\