Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 22

1Pɑul, nye ó: «Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m le osɔ́ŋ bɑ̂m, jóʼlɑ́ɑ́ gɑ́ nkɑr mé múo nzě kɑr ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m ɨ́ míh mɨ́n nyɨ̂!» 2Mpʉ bé ɑ́ jóʼo nye lɨ́ elwib e bé ɨ́ lwǐb ɑrɑmyɛ̂n yɨ́, bé ntɔ̂ʼ di ɨ́ jolɑɑɑ. Nó ó, Pɑul ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: 3«Me ó Yúden. Me ɑ́ byɛ̂l ó, Tɑrsôs ɨ́ sí Silisíɑ. Me ɑ́ kɑ bwɑʼ yɨ́ɛ ó wɑ̂. Lɛ̂ʼlɑ wɑ̌m ɑ́ be ó Gɑmɑlyɛ̂l. Nye ó b'ɑ́ lɛ̂ʼle me mpʉ mé dúʼoo metié bímpɑ́m gɑ́ bínɑ́ yɨ́. Me ɑ́ si gbɑ̂ nyʉ̂l nyɑ̌m lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm jøʼ gwɑ́r mpʉ bɨ́n ntémé dí esɑ̂ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ yɨ́. 4Me ɑ́ si tíble, jʉ̂ bʉ̂r o b'ɑ́ dudû nzɨ̌ mé Krîst bɑ́. Me ɑ́ si bî bʉbɑ́ e bʉrʉ̂m, cyen bé ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ. 5Njǿø mpɑ́h Nzyɛ̌m, ndu e sɔ́mɑ́ ótɔ́mɑ́ bʉ̂r, bé e nkul eboʼlo ó, sɑ́ mé dí elɛ́ɛ yɨ́, yé ó tyeetye. Bé ɑ́ si cɛmɑ me mekɑnɑ́, ntɔ̂ʼ tímle mé mɑ̌ ó, me tô jwe bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́, oYúden dí ɨ́ Dɑmɑ̂s bɑ́. Jøʼ yɑ̂m, yé ɑ́ be ó, me tô mɛ̂r óbûʼlɑ bé ɑ́ be gʉ̂ʼ bɑ́, búlɑ e bé mikɛ́ʼɑ́, tô e bé Yerʉ́zɑlɛm lɨ́ esú ó, bé jwéŋɔɔ bintɨ́ʼɑ́.» 6«Yé ɑ́ be ó, me dímé nzɨ́ e nzɨ̌, ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ be, me mû lɨ́ ekúnwo e Dɑmɑ̂s yɨ́, yé mû témé móhó nɛ́ɛ: mimbɑh, myé ntɔ̂ʼ pɑn métørɑ̂, duho ɨ́ njʉl wé ɑ́ be ɨ́ jʉ́ó kʉ́ wɨ́. Myê nzě kʉn ɨ́ gúmó mé ɑ́ be yɨ́. 7Nó ó mé ɑ́ dumɑ sí, nzě jóʼo cwíí lɨ́ elɛ́ɛ e me ó: “Sɑʉ̂l, Sɑʉ̂l, go bɑ́ pʉgʉ́ tíble mé mpʉ́nʉ̌ ɨ́ yé?” 8Me ntɔ̂ʼ jî e né ó: “Dɑ̂ ɛ̌! Guɑ, go nzé?” Cwíí nyɑɑ́ ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: “Mɛm, me ó Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t, gó dí etíble nyɑ́.” 9Bʉr o bɨ́h le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ be bɑ́, bé ɑ́ si kʉ bee mimbɑh myɑɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ bé ɑjóʼo yɨ́ɛ cwíí mé mʉ̂r ɑ́ lwib e me nyɑ́. 10Nó mé ɑ́ kɑ jî ó: “Dɑ̂ ɛ̌, me ɨ́ jɑlɑ le esɑ̂ nyɑ́?” Nó ó, Tî Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e me ó: “Gbɔlwɑɑ sí. Tóʼ Dɑmɑ̂s. Go ólɛ́ɔɔ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wé ó, go sɑ̂ʼ yɨ́ gʉ̂.” 11Ɨ́ mpʉ mé ɑ́ be, me mû ɑ́ntím ɨ́ lɔ̌b njʉl wé ɑ́ be ɨ́ buú pɑn wɨ́ yɨ́, nó ó bʉ̂r ó njoo yɑ̂m bé ɑ́ mɛ̂r me ɨ́ mbô, tóŋɔɔ e mě Dɑmɑ̂s yɨ́. 12«Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be ó gʉ̂, díé lé Anɑníɑs. Nye nzě bee mê. Nye ɑ́ be lɨ́ ejwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m le egwɑ́ bɑʼle métié gɑ́ mɨ́nɑ́. OYúden bé ɑ́ bě Dɑmɑ̂s bɑ́, bé ɑ́ be lɨ́ ebuú sêʼle nyê. 13Nye nzě pyɑ̂l kwɑ́ nyɑ̌m, nzě tyɛ̂b bɑ̌ʼ e me. Nye e me ó: “Sɑʉ̂l, mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m, míh mô, mé bɔ́ɑɑ! Go ɑ bée!” Ɨ́ tyé e tyé yɑɑ́, míh mɑ̂m nzě bɔ́ɑ. Me ntɔ̂ʼ bee nyê. 14Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e me ó: “Nzyɛ̌m bimpɑ́m bínɑ́ ɑ́ boo twɑ̂r go ó, go gʉ́ŋɑɑ gǿmɑ́ yé, ó go béyɨɨ wɑɑ́ dí Tîtyěl Mʉr nyɑ́, ó go jóʼɑɑ nye lɨ́ elwib e num wé nye mʉr tɨ̂. 15Ebě, go óbʉboʼlǒ lɔ̌b wé, lɨ́ elɛ́ɛ ɨ́ míh mé bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, sɑ́ gó ɑ́ bee le ejóʼo yɨ́. 16Nó ó, gǒ kɑ̌ bóno yé ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂? Gbɔlwɑɑ sí. Go ɑ dúŋɔɔ, jøɔɔ ɨ́ pɑ́ʼ bísyɛ́ɛlɑ bí ébébe byô, lɨ́ ekɛn díé mé Yésʉs.”» 17«Jɔʼ mé ɑ́ búlɑ̌ Yerʉ́zɑlɛm yɨ́, nó ó, ɨ́ mpʉ mé ɑ́ jɨjɨʼlɑ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́, me nzě bee ésimɑ́. 18Me ɑ́ bee ó Tî Yésʉs. Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e me ó: “Sɑ́ʼ kɑ́m e kɑ́m, go kpɑ̂hwɑ pɔʼɑ ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, ebě, bʉr o tɨ̂, bé ɑ́kɑ̌m sɑ́ gó ngɑ́ lɛ́ɛ bé, dumo e me yɨ́.” 19Nó ó mé ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: “Dɑ̂ ɛ̌, bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, me ɑ́ si tô ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mé óYúden, ndu e ntémé ó, me ɑ́ si gbɑ̂ bʉr bô ɨ́ mbʉʼ, le ebî bɑɑ́ bé ɑ́ jyɛ̂ʼwo e go bɑ́. 20Jɔʼ bé ɑ́ jʉ̂ Étienne, mboʼlo gǒ yɨ́, me ɑ́ be ó tɨ̂. Bʉr o b'ɑ́ jʉ̂ nye bɑ́, me ɑ́ si kʉ kɑm syɛ́ɛlɑ yɔ́ɔ́ yɑɑ́. Me ntémé ó b'ɑ́ bɑʼle mikɑ́n myɔ́ɔ́.” 21Nó ó Tî Yésʉs ɑ́ kɑ lɛ́ɛ e me ó: “Tóʼ, ebě, me múo nzě cyen gó lɨ́ ejɑɑ, ɨ́ nko bʉ̂r o dí ɑbe óYúden bɑ́ di yɨ́.”» 22Bʉr, bé ɑ́ be lɨ́ ejôʼlǒ Pɑul, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ lɛ́ɛ milɔ̌b myɑɑ́ mímyɛ̂h yɨ́. Nó bé ɑ́ tɑɑre ebɨ̂n mecwíí kʉ́. Bé ó: «Pɛʼɛɛ gɑ́ mbi mʉ̂r nɨ̌ ɨ́ sí yɨ̂. Nye ɨ́ jɑlɑ le ejwe. Nyé ɑjɑlɑ le ekɑ̌ ciʼe.» 23Bê nzě bɨ̂n mécwíí mɔ́ɔ́ nó, e nkul, le eguhɔɔ míkɑ́n myɔ́ɔ́ sí e sí, le enʉŋɔɔ pím, lɨ́ʼɔɔ nyé kʉ́ e kʉ́. 24Nó ó njǿø bisójɑ ɑ́ lɛ́ɛ ó, bé níŋlɑɑ Pɑul ɨ́ kóʼ bísójɑ tʉ́ŋlʉ̌, ŋmɛ́hɔɔ nyé mingɑ́hɑ́, lɨ́ esɑ̂ ó, nye nkʉ̂ gʉ́ɑ̌ sɑ́ bʉ̂r bé ɑ́ bɨbɨ̂n mecwíí kʉ́ ɨ́ lɔ̌b wé yɨ́. 25Jɔʼ bé ɑ́ sil ekɑ̂ʼ nye e mikǒl ó, bé bí ó nye yɨ́, Pɑul nzě lɛ́ɛ e kɑpitɛ̂n ɑ́ be nɑ́ɑ̌ nyɑ́ ó: «Nzê gǒ e nkul eŋmɛ̂h mʉ̂r Rôm mingɑ́hɑ́, nye jínɑ ɑpɑ̌ nʉɑ mébě ɛ̌?» 26Ejóʼo nyé ɑ́ jóʼo nó yɨ́, kɑpitɛ̂n wɑɑ́ ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e wɑɑ́ nɨ́nɨ́ɨ́ ó: «Go ósɑ̂ nyɑ́? Mʉr nyɑ̂, nye ó mʉr Rôm.» 27Nó ó, njǿø bisójɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ ɑ́ nze bɑ̌ʼ e Pɑul, ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Lɛ́yɨ́ɨ́ mê: go ó mʉr Rôm ɨ́?» Nó ó, Pɑul nzě kɑm ó: «Eee!» 28Nó njǿø̌ nɨ́nɨ́ɨ́ nyɨɛ ɑ́ kɑ lɛ́ɛ ó: «Mɛm ɑ́ bwɑ̂m lɨ́ edi mʉ̂r Rôm ó, bwɑ́mɑ́ɑ, e tɑ̂ŋ mɔnɨ́ ɨ́ buo buo.» Nó ó, Pɑul ɑ́ yɑlɑ e né ó: «Mɛm, me mʉr Rôm ó, ɨ́ mebyɛ́l mɑ̂m.» 29Tyé e tyé yɑɑ́, bʉr o b'ɑ́ gwɑ bî nye lɨ́ esú ó, nye lwíbɨɨ bɑ́, bé ntɔ̂ʼ tuŋlo ményʉ̂l. Njǿø̌ nɨ́nɨ́ɨ́ nye mʉr tɨ̂, nye nzě jóʼo bʉ́ɑ́ ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ gʉ́ɑ ó, Pɑul ɑ́ byɛ̂l ó, mʉr Rôm, bê bɑ́nɑ̌ kɑ́ʼɔɔ nyé e mikʉ̂kɔ̌b yɨ́. 30Njǿø bisójɑ wɑɑ́ ɑ́ be ó sí cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě kpɛl ó, egʉ́ɑ̌ sɑ́ óYúden bé ɑ́ pʉgʉ nwɑ̂hle Pɑul yɨ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bé ɑ́ tii nye mikʉ̂kɔ̌b ɨ́ mɛ́n tɨ̂ʼ yɨ́. Bê nzě lɛ́ɛ le ojǿø ó mpɑ́h Nzyɛ̌m ndu e bʉr ó bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ bɨ́bɛ̂h ó, bé gø̂hlɑɑ. Nye nzě tô e Pɑul ɨ́ gúmó bé ɑ́ be yɨ́, nzě tyêl nyé tɨ̂, ó nye kɑ́rɑɑ lɔ̌b wé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\