Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 23

1Nó ó, Pɑul ɑ́ bɨʼ bʉr ó bʉm mejwôʼlʉ. Nye ó: «Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, mě séɑ́ Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́ ó, e léme ɨ́ sɔ́ɔ́ɔ́, pyɑ̂l ɨ́ dʉ́ó lɨ̂ʼ mûh.» 2Nó ó, njǿø opɑrɑ Anɑníɑs ɑ́ lɛ́ɛ e bʉr o b'ɑ́ bě bɑ̌ʼ e Pɑul bɑ́ ó, bé ŋmɛ́hɛɛ nye ɨ́ num. 3Nó ó Pɑul ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Nzyɛ̌m óbî gô, go sɑ́ mbɨ̂ pɑ̌b dí le epɛ́m yɨ̂! Go ó nɑ́ɑ̌ ndîndǐl lɨ́ ecíʼě lɔ̌b wɑ̂m, ɨ́ mpʉ métié dí elɛ́ɛ yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, go lɨ́ elwímlɑ e metié, ɨ́ jɔʼ gó dí elɛ́ɛ ó, bé ŋmɛ́hɛɛ me yɨ́.» 4Bɑɑ́ bé ɑ́ bě bɑ̌ʼ e Pɑul bɑ́, bê nzě lɛ́ɛ e né ó: «Nzê gǒ lǿǿ ó, njǿø opɑrɑ ɛ̌? 5Nó ó Pɑul ɑ́ yɑlɑ e bé ó: «Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, me bé ɑgʉ́ɑ ó, yé ó njǿø opɑrɑ. Yé bé me bé ɨ́ gʉ́ɑ nó, mpɑ me bé ɑlwib nó, ebě, yê tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: “Gǒ sɑ́ ɑlwib e njǿø gǒ ɨ́ bébe bébe.”» 6Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ jɔ̌ʼ Pɑul ɑ́ kɑ gʉ́ɑ ó, bʉr ó bʉm, bé ɑ́ be ó menkɔ̌m mebɑ́: nyɨ̂ʼ nkɔ́m, oSɑjwisyɛ̂n; nyʉ́ʉ́, oFɑrizyɛ̂n yɨ́, nó ó nyé ɑ́ bʉ̂ cím gúmó ócîʼ o mílɔ̌b bé ɑ́ be yɨ́. Nye ó: «Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, me ó Fɑrizyɛ̂n. Odɑ̂, bé ɑ́ be ntémé ó oFɑrizyɛ̂n. Me lɨ́ ebûʼlɑ ó, ojwe, bé ópɑh. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé mû lɨ́ esɑ̂ nkɑ̂r yɨ́.» 7Jɔʼ nyé ɑ́ cɨ mekɑ̌n mɑɑ́ yɨ́, oFɑrizyɛ̂n, bé le oSɑjwisyɛ̂n nzě nyɛl épére mékɑ̌n pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Tɨ̂ʼ ó gǿhlɑ́ yɔ́ɔ́, yé ɑ́ bɔ́ʼɑ menkɔ̌m mebɑ́ yɨ́. 8(Ebě, oSɑjwisyɛ̂n bɨ́ɛ, bé lɛ́ɛ́ ó, ojwe, bé ɑ́kóʼó pɑh. Bé lɛ́ɛ́ ntémé ó, beéngeles le misísǐm, byé ɑbe. OFɑrizyɛ̂n bɨ́ɛ, bé lɨ́ ebûʼlɑ bísɑ̂ byɑɑ́ bíbyɛ̂h.) 9Bé ɑ́ be ɨ́ buú bɨ̂n mécwíí kʉ́ e nkul. Nó ó bʉ́ʉ́ ólɛ̂ʼlɑ o métié ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o nkɔ́m oFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ tyɛ̂b tîtyěl, ntɔ̂ʼ lwib e nkul nyɨnyɛ̂h ó: «Bɨ̌h bé ɑbeě sɑ́ ébébe ɨ́ mʉr nyɑ̂. Yʉ́ʉ́ jɔʼ, yé ɑ́ be ó sísǐm, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó, éngeles ó b'ɑ́ lwib e né.» 10Nó ɨ́ jɔʼ óleŋéleŋé, wé ɑ́ be, wé mû lɨ́ ekɑ̌ sɑhle yɨ́, njǿø bisójɑ nzě jóʼo bʉ́ɑ́, ó bé ɑ́mû nyɑ̌ Pɑul bipêh bipêh. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó nyé ɑ́ jwe bisójɑ nkul ó, byé súlɑɑ sí, nko bʉ̂r, bé ɑ́ be yɨ́. Bé tô dwǐh Pɑul ɨ́ mebó mɔ́ɔ́. Bé obɑ́ʼɑ̌ swîʼ e né ɨ́ kóʼ bísójɑ tʉ́ŋlʉ̌. 11Ɨ́ pum wé ɑ́ kɑ bɔmɑ wɨ́, Tî Yésʉs nzě pyɑ̂l nyê, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Mɛ́rɨ́ɨ́ léme. Ɨ́ mpʉ gó ɑ́ nyɛɛ túno lɔ́ɔ́ wɑ̂m ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm yɨ́, yé jɑlɑ ntémé ó, go tôʼ túno wé Rôm.» 12Jɔ̌ʼ mɛ́n wé ɑ́ lɔ́mɑ yɨ́, oYúden nzě kɑ̌ʼ bʉm. Ntɑŋɔɔ mínkɑ̂l ó, bé ókɑ̌ bɔmɑ̌ mbô e num ó, bé osí pɑ̌ jʉ̂ Pɑul. 13Bɑɑ́ bé ɑ́ kɑʼ bʉm bɑ́, bé ɑ́ si lɑɑ bʉr mekɑ́m ménɑ̂. 14Nó ó bé ɑ́ nze to bee ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le ompené. Bé e bé ó: «Bɨ̌h bʉr o tɨ̂ʼ mû ó sí nʉɑ̌ cíʼɑ́, le entɑɑ mínkɑ̂l témé bʉr ó, bɨ̌h bé ɑ́kóʼó bóblǒ sɑ́ éde ɨ́ minum míh, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bɨ́h óbě sí jʉ̂ Pɑul yɨ́. 15Nó, bɨ̌n bʉr o tɨ̂, ndu e bʉr ó bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ bɨ́bɛ̂h, jíʼéé gɑ́ njǿø bisójɑ ɨ́ nzɨ̌ mikóo ó, nye jwêʼ bɨ̌n Pɑul ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Bɨ̌n ɑ lɛ́ɛ́ njǿø wɑɑ́ ó, bɨ̌n bé ótó timlě lɔ̌b wé mbɨ̂mbɨɑ́. Bɨ̌h bɨɛ, bé ó, ɨ́ cɑ̌r ó, bɨ̌h jʉ́ʼoo nye, nye jínɑ ɑpɑ̌ pyɑ̂l wɑ̂.» 16Nkúnɑ́ mɑ̂ kɛ́l mé Pɑul ɑ́ be ó sí cɑ́rɑ̌ jóʼǒ bʉm yɑɑ́, le egʉ́ɑ éboʼo bé ɑ́ lɑ nye lɨ́. Nó nyé ɑ́ tô mbɛ̌r mímbʉʼ tʉ́ŋlʉ̌, ntɔ̂ʼ tó gwîh Pɑul lɔ̌b wɑɑ́. 17Pɑul nyɨɛ nzě jébe nyʉ́ʉ́ kɑpitɛ̂n. Nye e né ó: «Tóʼ e mɑ̂ sohó nyɑ̂ʼ nko njǿø bisójɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ dí yɨ́, ebě, nyě e yʉ́ʉ́ sɑ́ nyé dí egø̂m élɛ́ɛ nyé yɨ́!» 18Nó nyé ɑ́ nʉɑ nye, tô e né nko njǿø bisójɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ ɑ́ be yɨ́. Nye e né ó: «Pɑul dí mbʉʼ nyɑ́, nye sí jébe mê, nzě lɛ́ɛ e me ó, me ntɑ̂ʼ go e mɑ̂ sohó nyɑ̂. Nyě e lʉ́ʉ́ ékɑ̌n nyé dí egø̂m elɛ́ɛ gó lɨ́.» 19Nó ó, njǿø bisójɑ ɑ́ mɛ̂r mɑ̂ sohó nɨ̌ ɨ́ mbô, bé e nɔ́ɔ́ tô lɨ́ empɑh. Nó nyé ɑ́ jî e né ó: «Gǒ kpɛl élɛ́ɛ mé yé?» 20Nó nyé ɑ́ yɑlɑ ó: «OYúden, bɨ́ di cwíí ó, bé ójî e go ó, bé ntɑ̂ʼ e Pɑul ɨ́ mɛ́n ɨ́ míh mé bʉ̂r ó gǿhlɑ́ nɨ́nɨ́ɨ́. Bé ósɑ̂ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bé óbɑ́ʼɑ̌ timlě lɔ̌b wé. 21Sɑ̂ gwɑ́r, sɑ́ ɑkɑ̌m lɔ̌b wɑɑ́, ebě, bʉr o ngɑ́ tó bóno nyé bɑ́, bɨ́ lɑɑ bʉ̂r mekɑ́m ménɑ̂. Bɨ́ boó kɑ̌ʼ bʉm, ntɑɑ mínkɑ̂l ó, bé ɑ́de méde nkʉ̂ menyoʼ, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bé óbe, bé mû sí jʉ̂ nyé yɨ́. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ́ boó lɑ éboʼo. Bé mû kɑ̌ bóno ó njɨ yɑlɑ́ yô.» 22Nó ó, njǿø bisójɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ wɑɑ́ ɑ́ nze bîr mɑ̂ sohó nɨ̌. Nye nzě lɛ́ɛ e né ó: «Gǒ sɑ́ ɑlɛ́ɛ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r swîh ó, go bé ɨ́ nzě gwîh mé bʉ̌m nɨ̌!» 23Píe tɨ̂, njǿø nzě jébe bʉ́ʉ́ ókɑpitɛ̂n obɑ́. Nye e bé ó: «Syɛŋɨɨ gɑ́ bisójɑ minter mimbɑ́, ndu e bʉr mekɑ́m nzɑɑngbɑ́ o dí ekɑlwo kʉ́ bikɑblɑ́ bɑ́, ndu e bʉr minter mimbɑ́ o dí e mekʉɑ́ ɨ́ mebô bɑ́. Diʼee gɑ́ ɨ́ cɑ̌r ó, bɨ̌n tôʼ Kesɑ́re ɨ́ mewɑlɑ ebǔ mé pum! 24Kʉmsɑɑ gɑ́ ntémé bikɑblɑ́ bí énkɛ́ɛ̌ Pɑul tɨ̂. Bɨ̌n ɑ tó e né mbɨ̂mbɨɑ́ kwɑ́ mé ngóvinɑ Félix.» 25Nó nyé ɑ́ cɛmɑ ntémé mekɑnɑ́ ɨ́ mbi wɨ̂: 26Yé ó mɛm, Klodíʉs Lisíɑs. Mě tile ó, tî ngóvinɑ Félix. Me lɨ́ esoho gô! 27OYúden, bé ɑ́ si mɛ̂r mʉr nyɑ̂, bé ntémé, bé ɑ́ be ó, bé jʉ́ ó nye. Jɔʼ mé ɑ́ jóʼo ó, nye ó mʉr Rôm yɨ́, me ntɔ̂ʼ tô e bisójɑ gúmó bé ɑ́ be yɨ́, pɛʼ nyê, ntɔ̂ʼ ciʼ nyê. 28Nó mpʉ mé ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wɑ̂m ó, mě gʉ́ɑ́ sɑ́ óYúden, bé ɑ́ pur nye yɨ́, me ɑ́ si tô e né ɨ́ mpǒm bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́. 29Me ɑ́ kʉ kœb ó, bé lɨ́ elɑʼ nyé milɔ̌b mi dí edumo e metié mɔ́ɔ́ mí. Byé ɑ́ be yɨ́ɛ ó, ɑbě mpɑ̌ŋ bipurɑ́, ɑpʉgʉ́ bě mbi byɑɑ́ bi mʉ̂r dí e nkul ejʉ́ŋɔɔ, nkʉ̂ gbɑ́ŋɔɔ nyé ɨ́ mbʉʼ bí. 30Nó ɨ́ jɔʼ bê nze lɛ́ɛ́ mé ó, oYúden, bé ɑ́ si kɑʼ bʉm, le ecíʼe ó, bé jʉ́ ó nye yɨ́, nó ó, mê kɑ kpɑhwɑ lómó nyé gʉ̂ʼ kwɑ́ nyǒ yɨ́. Me ɑ́ lɛ́ɛ ntémé e bʉr o dí ebúʼo nyé lɔ̌b bɑ́ ó, bé ntɑ́ɑ lwǐb lɔ̌b wɔ́ɔ́ ɨ́ mpǒm nyǒ. 31Bisójɑ ntɔ̂ʼ sɑ̂ sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ bé yɨ́. Byé ntɔ̂ʼ nʉɑ̌ Pɑul, tô e né ɨ́ pum wɑɑ́, tó pyɑ̂l Antipɑtrîs. 32Ádwií ɨ́ mɛ́n tɨ̂ʼ nɛ́ɛ: bisójɑ byé ɑ́ cye e mekʉ̌ bí, bíɛ ntɔ̂ʼ búlɑ yɔ́ɔ́, tó nî ɨ́ kóʼ bísójɑ tʉ́ŋlʉ̌. Bé ɑ́ to lîʼle ó, byɑɑ́ byé ɑ́ cicye ɨ́ bikɑblɑ́ kʉ́ bí, bíhɑɑ́ bíɛ ó b'ɑ́ tô e Pɑul, tô tóʼ, tó kumǒ kumɑ́ɑ e né Kesɑ́re. 33Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l Kesɑ́re yɨ́, ocyel o bíkɑblɑ́ nzě jwě ngóvinɑ mekɑnɑ́ mɑɑ́, le etyêl ntémé Pɑul ɨ́ míh mé. 34Jɔ̌ʼ ngóvinɑ ɑ́ sil elɑ́ɑ mekɑnɑ́ mɑɑ́ yɨ́, nó ó nyé ɑ́ jî e Pɑul ó, nye mʉr yɑ́ɑ̌ péh sí. Jɔʼ nyé ɑ́ be ɨ́ gʉ́ɑ ó, nye ó mʉr Silisíɑ yɨ́, 35nye nzě lɛ́ɛ e né ó: «Me ójî gó mecíɑ́ ó, ɨ́ jɔʼ bʉ̂r o b'ɑ́ pɑ pur go bɑ́, ngɑ́ pyɑ̂l yɨ́.» Nó nyé ɑ́ jwe nkul ó, bé bɑ̂ʼlɑɑ Pɑul ɨ́ bíi mé Erôd.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\