Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 24

1Píe melú métɛ̂n, njǿø opɑrɑ ntɔ̂ʼ pyɑ̂l ɨ́ Kesɑ́re, bé e bʉ́ʉ́ ótɔ́mɑ́ bʉ̂r, ndu e kɔmlʉ wɔ́ɔ́. Díé lé, lé ɑ́ be ó, Tɛ́rtulos. Nó ó bé ɑ́ nze tyɛ̂b ɨ́ mpǒm mé ngóvinɑ̌ Félix, lɨ́ etó jwě ngóvinɑ̌ purɑ́ bé ɑ́ pur Pɑul yɨ́. 2Jɔʼ bé ɑ́ jébe Tɛ́rtulos yɨ́, nye nzě tɑ́ɑre énwɑ̂hle nyê. Nye ó: «Tɔ́mɑ́ mʉr, go ó dí esɑ̂ ó, bɨ̌h díʼee ɨ́ mepyɛblɑ ɨ́ sí yɨ́h. Go ntémé ó dí esɑ́ɑ mépɨʼ mimbi mímyɛ̂h ó, metié mɨ́n, mé kǿmlɨɨ mpʉ yé dí ejɑlɑ e kúl yɨ́h yɨ́. 3Bɨ̌h bé lɨ́ esohǒ jǿǿ yô ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h, ndu e gúmó yɨ́yɛ̂h, le ekʉ́ jwe gó nzyǒo tɨ̂. 4Nó ó, mpʉ mé dí, ɑkpɛl édímle gó jɔʼ yɨ́, sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí ejɨʼlɑ e go ó, go lɛ̂ʼlɑɑ me ncǿncǿɑ lɨ́ ejôʼlo bɨ́h bɑ́ mɑ̂ jɔʼ tîtííɑ̌ yɨ́. 5Bɨ̌h bé ɑ́ si bee mʉr nyɑ̂ʼ lɨ́ edulo óleŋéleŋé lɨ́ oYúden bɨ́bɛ̂h dí ɨ́ sí yɨ̂ʼ bɑ́. Nye ntémé, nye ó dí lʉ́ nkɔ́m bʉr ó Nɑzɑrɛ̂t. 6Nye ɑ́ be ntémé ó, sí gwɑ́ tɑ́ɑre élœ̌ʼ mpɑ́h Nzyɛ̌m nyɨ́h dí ɨ́ buǒ ci nyɨ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́h ɑ́ mɛ̂r nye yɨ́. 8Gó ógwɑ́ jî nyé mecíɑ́ nó, go mʉr tɨ̂, go ógʉ́ɑ ó, bipurɑ́ bíbyɛ̂h bɨ́h dí epur nyé bí, byé kʉ́ be ó tɨ̂ʼ tyeetye.» 9OYúden, bé ɑ́ be lɨ́ ekʉ́ kɑ̌m mpʉ nyé ɑ́ nwɑ̂hle Pɑul yɨ́, lɨ́ elɛ́ɔɔ ó, bisɑ̂ byɑɑ́ bíbyɛ̂h, byé ɑ́ be ó tɨ̂. 10Jɔʼ ngóvinɑ ɑ́ jwe Pɑul lwǐb yɨ́, Pɑul nzě lɛ́ɛ ó: «Me lɨ́ egʉ́ɑ ó, go ó dí cîʼ milɔ̌b wɑ̂ʼ ɨ́ sí yɨ̂ʼ mimbû mimbû. Nó, mě e mpûʼlɑ ɨ́ léme lɨ́ ekɑ̌r lɔ̌b wɑ̂m ɨ́ mpǒm nyǒ. 11Ɨ́ mpʉ gó dí e nkul egʉ́ɑ yɨ́, yé jínɑ ó, ɑpɑ̌ pyɑ̂l mélû kɑ́m e mebɑ́ gbɑɑ mé ɑ́ pyɑ̂l ó, mě jwé ó, Nzyɛ̌m kûm Yerʉ́zɑlɛm. 12Abe e mʉr ɑ́ kœb me lɨ́ epére mékɑ̌n e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ lɨ́ etɑ́ɑre bíntʉ̌, dɑmɑ́ be ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌, nkʉ̂ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mɔ́ɔ́, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ɨ́ gúú pɑ́ʼ nkɑnɑ tʉ́ŋlʉ̌. 13Nó ntémé ó, bé dí ɑbe e nkul elɛ̂ʼle gó sɑ́ bé dí eboʼlo mé e tɨ̂ʼ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ yɨ́. 14Nó ó, ɨ́ lɔ̌b wɨ̂, me lɨ́ ekɑm ɨ́ mpǒm nyǒ ó, me lɨ́ eséɑ̌ Nzyɛ̌m bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́ syɛ́ɛ́, lɨ́ edû nzɨ́ mé Krîst, nyɑɑ́ bʉ́ʉ́ bʉ̂r dí ejébě “bɨ́blɑ̌ yébe” nyɨ́. Mɛm, me lɨ́ ebûʼlɑ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí tilɑ́ lɨ́ okɑ́lɑr mé Moïse ndu e bɑɑ́ bé ógwíhɑ o mílɔ̌b yɨ́. 15Lémé wɑ̂m, wɨ́ lóno ɨ́ mpûʼlɑ mpwɑ́r bé bʉr o tɨ̂ʼ dí e nye nyɨ́. Bɨ̌h bé e mpûʼlɑ ɨ́ miléme ó, bʉr, bé ópɑh: otîtyěl o bʉ̂r, le onzyɛ́h ó bʉ̂r. 16Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí egbɑ̂ nkûl lɨ́ eciʼe ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m le mɑɑ́ me bʉ̂r, e mipɑhlɑ́ mí léme mi dí ɨ́ pyɛɛɛ mí yɨ́. 17«Píe mé ɑ́ boo bɔ́ʼɑ e Yerʉ́zɑlɛm mimbû mimbû, enze mé kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ nze ó mé dí tɨ̂ʼ yɨ́, lɨ́ enzě súʼǒ kúl yɑ̂m, le enzě jwě Nzyɛ̌m minjwéɑ́. 18Tɨ̂ʼ ó bʉ́ʉ́ óYúden bé ɑ́ duhǒ sí Azíɑ bɑ́, bé ɑ́ kœb me lɨ́ edîʼ mínjwéɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́. Entumo e bʉ̂r, lé ɑ́ bé ɑbe tɨ̂. Bintʉ̌ ntémé, ɑbe. 19Sɑ̂ gwɑ́r, bʉ́ʉ́ óYúden, bé ɑ́ duhǒ sí Azíɑ bɑ́,... Yé bé sɑ́ jɑ́lɑ nó, lɛ́ɛ́, bɨ́hɑɑ́ bʉ̂r ó b'ɑ́ nze pur me ɨ́ mpǒm nyǒ wɑ̂, yé bé me ɑ́ si sɑ̂ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ nó. 20Nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó, bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé bʉr o tɨ̂, bé pɑ́ɑ lɛ́ɛ̌ sɑ́ ébébe bé ɑ́ bee me lɨ́ esɑ̂ ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ be ɨ́ mpǒm bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ yɨ́. 21Sɑ́ bé dí bɛ̌m lɛ́ɛ gó yɨ́, yê njɨ ó, sɑ́ mé ɑ́ lwib e nkul yɨ́. Me ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: “Me lɨ́ ebûʼlɑ ó, ojwe, bé ópɑh. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí etyɛ̂b wɑ̂ʼ mûh ɨ́ mempǒm mɨ́n ɨ́ nkɑr yɨ́.”» 22Félix ɑ́ be ɨ́ buú gʉ́ɑ̌ lɔ̌b nzɨ́ mé Krîst. Nye nzě tyêl lɔ̌b. Nye ó: «Jɔ̌ʼ Lisíɑs, njǿø bisójɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ ngɑ́ nze yɨ́ ó mé ngɑ́ gʉ́ɑ̌ mpʉ me pɑ̂hlɑɑ lɔ̌b wɨ́n yɨ́.» 23Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e kɑpitɛ̂n ɑ́ bɨbɑʼle Pɑul nyɑ́ ó, nye pɑ́ɑ bɑʼle nyé ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ bíbír nyé ɨ́ byúú bíjɔʼ. Nye nzě kɑm ntémé ó, osó bé, bé ntɑ́ɑ nzě sɨséɑ nyé bisyɛ́ɛ́. 24Bwɑ́ mélû nzě lɑɑ. Félix nzě pyɑ̂l, bé e mʉmɑ́ wé, Drósilɑ. Nye ɑ́ be ó sile óYúden. Nó nyé ɑ́ lómo bʉr ó, bé tô jébě Pɑul, le enzě jôʼlǒ sɑ́ nyé ɑ́ lɨlɛ́ɛ, dumo e búʼó ɨ́ Yésʉs-Krîst yɨ́. 25Pɑul nzě nyɛl éjwe nyé milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ mpʉ mʉ̂r jɑ́lɑ́ le eciʼe lɨ́ otîtyěl le emɑ̂r léme yɨ́, le mpʉ̌ Nzyɛ̌m ngɑ́ cíʼe mílɔ̌b yɨ́. Félix ntɔ̂ʼ bil bʉ́ɑ́. Nye e né ó: «Pɑɑ́ nyɛɛ́ swîʼ! Jɔʼ mé óbi épʉ́lɑ yɨ́, mé obɑ́ʼɑ̌ jébe gô.» 26Mpûʼlɑ, nye ɑ́ be nye ɨ́ léme ó, Pɑul ókolo nyé e mɔnɨ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó nyé ɑ́ jɨjébe nye nzɔʼ nzɔʼ ó, bé e nɔ́ɔ́, bé lɛ́ɛlɑɑ milɔ́ɔ yɨ́. 27Píe mimbú mímbɑ́, Pɔ́rkios Fɛ́stos nzě nʉɑ̌ dǐ mé Félix. Mpʉ̌ ngóvinɑ Félix ɑ́ be lɨ́ ekpɛl ó, oYúden, bé béyɨɨ nye mbɨ̂mbɨɑ́ yɨ́, nó ó, nyé ɑ́ líʼe Pɑul ɨ́ mbʉʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\