Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 25

1Píe melú mélɛ̂l, nyé osí pyɑ̂l ɨ́ sí yɑɑ́, Fɛ́stos nzě duhǒ Kesɑ́re, tô Yerʉ́zɑlɛm. 2Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le otyɛ̂b bé ésôʼ ó Yúden nzě tyɛ̂b ɨ́ míh mé, lɨ́ etó pǔr Pɑul. Nó ó bé ɑ́ jî e Fɛ́stos ó, 3nye pʉ́gʉ bɑ́nɑ̌ cyěn Pɑul Yerʉ́zɑlɛm, ebě, bé ɑ́ si sɑ́ɑ pɨʼ ɨ́ lɔ̌b wé, bee ó, bé ólɑ éboʼo téme nzɨ̌, jʉ̂ nyê. 4Fɛ́stos ɑ́ yɑlɑ e bé ó, Pɑul ɑ́ be ɨ́ mbʉʼ ó Kesɑ́re. Ntémé, Fɛ́stos nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ bě e jøʼ ó, nye ókpɑ̂hwɑ̌ swîʼ, tô gʉ̂. 5Nye ɑ́ lɛ́ɛ ntémé ó: «Ojǿǿ bɨ́n, bé tôʼ e me Kesɑ́re. Yé bé Pɑul ɑ́ sɑ̂ ebébe nó, bé tôʼ pur nyé gʉ̂.» 6Fɛ́stos ɑ́ jɑ̂ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ ó, kúnókúno e melû mwom, nkʉ̂ kɑ́m. Nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ tô Kesɑ́re. Ɨ́ mɛ́n, nye nzě nʉɑ̌ diɑ́ ɨ́ mpɑ́h milɔ̌b, nye ntɔ̂ʼ jwe nkûl ó, bé ntɑ̂ʼ e Pɑul. 7Jɔ̌ʼ Pɑul ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, oYúden o b'ɑ́ duhǒ Yerʉ́zɑlɛm bɑ́, bé ɑ́ si kɛb nye ɨ́ nkɑ́, nzě búʼɔɔ nyé milɔ̌b ɨ́ buo buo. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ bé ɑbe e nkul elɛ̂ʼle ótyeetye o tɨ̂ʼ e bijøʼ bimpɑ̂. 8Pɑul, nye ó: «Me ɑ́ bé ɑsɑ̂ syɛ́ɛlɑ ébébe gwɑ́r ɨ́ pɑ́ʼ métié mé óYúden, nkʉ̂ ntémé ɨ́ mɑɑ́ mé Nzyɛ̌m, nkʉ̂ mɑɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ.» 9Fɛ́stos nyɨɛ ɑ́ be lɨ́ edǐ sɑ̂ ó, oYúden, bé béyɨɨ ó, nye ɨ́ mbɨɑ. Nó nyé ɑ́ kɑ jî e Pɑul ó: «Nzê gǒ kpɛl ó, gǒ tó ó Yerʉ́zɑlɛm, ó me tô lwǐb lɔ̌b gô gʉ̂ʼ ɛ̌?» 10Pɑul nzě yɑlɑ e né ó: «Me ó wɑ̂ʼ tîtyěl ɨ́ mpɑ́h milɔ̌b mé Kɛ́ɛzɑ. Ɨ́ tɨ̂ʼ ntémé ó lɔ̌b wɨ̂ʼ jɑ́lɑ́ le elwibɔɔ yɨ́. Me ɑ́ bé ɑsɑ̂ óYúden ébébe, ɨ́ mpʉ gó mʉr tɨ̂ʼ dí ekʉ́ gʉ́ɑ yɨ́. 11Yé bé mɨ́ byɑʼ, nkʉ̂ ó, mɨ́ sɑ̂ yʉ́ʉ́ sɑ́ ébébe jɑ́lɑ́ le eswie yɨ́ nó, mé ɑbene éjwe, lɨ́ ebúrɑ e sɑ̂ yɑɑ́. Yé bé bisɑ́ bé dí elɑʼ mé tɨ̂ʼ bí, byé ɑbě tyeetye nó, yé ɑbe e mʉr dí e nkul ejwe nkûl ó, bɨ́ɛ jʉ́ʼoo me. Mě cyěn lɔ̌b wɑ̂m ó kwɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ!» 12Nó ó, jɔ̌ʼ Fɛ́stos ɑ́ sil elwib e bʉr ó bʉm yé yɨ́, nye nzě yɑlɑ ó: «Mpʉ gô lɛ́ɛ́ ó, gǒ cyěn lɔ̌b gô ó, kwɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ yɨ́, go ókʉ́ jɑɑ́ tô ó, njɨ kwɑ́ nyé.» 13Jɔʼ bwɑ́ mélû, bé ɑ́ be, bé mû sí lɑɑ yɨ́, njǿø Agrípɑ bé e Benîk nzě pyɑ̂l ɨ́ Kesɑ́re, lɨ́ enzě sohǒ Fɛ́stos. 14Mpʉ bé ɑ́ di tɨ̂ʼ melú ɨ́ buo buo yɨ́, Fɛ́stos nzě lɛ́ɛ njǿø wɑɑ́ lɔ̌b Pɑul ɑ́ be e wé wɨ́. Nye e né ó: «Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r Félix ɑ́ líʼe wɑ̂ʼ ɨ́ mbʉʼ nyɑ́, nye jínɑ ó tɨ̂ʼ ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ. 15Jɔʼ mé ɑ́ tô Yerʉ́zɑlɛm yɨ́, ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, le otɔ́mɑ́ bʉ̂r bé óYúden, bé ɑ́ si pur nye. Bé ɑ́ lɛ́ɛ ntémé me ó, me gbɑ̂ʼ nye ɨ́ mbʉʼ. 16Me nzě yɑlɑ e bé ó, bʉr ó Rôm, bé ɑbe e tum ó, bé cyénɨɨ mʉr ɨ́ mpɑ́h milɔ̌b, bé e bʉr o dí enwɑ̂hle nyé bɑ́ ɑpɑ̌ kɛrɑ. Bé ópur nyé ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ yé e yʉ́ʉ́ nó, nye óbe e jɔʼ ntémé ó, nye lɛ̂ʼlɑɑ nkʉ̂ nyɨɛ ó b'ɑ́ be e nkɑm. 17Ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ syɛŋɑ yɨ́, ɑdeʼ, me ntɔ̂ʼ nʉɑ diɑ́ ɨ́ mpɑ́h milɔ̌b. Nó mé ɑ́ jwe nkul ó, bé ntɑ̂ʼ e mʉr wɑɑ́. 18Bʉr o dɔ̂m bé, bé ɑ́ si tyɛ̂b ntémé. Bé ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ nyé yɨ́ɛ bisɑ́ bí ébébe mɛ̂m ɑ́ jøjøʼ ó, bé óbɛ̌m boʼlo nyé bí. 19Bé ɑ́ jɑɑ pére mekɑ̌n ó, njɨ ɨ́ lɔ̌b yébé wɔ́ɔ́, le ɨ́ lɔ̌b mé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ jwe, bé dí ejébe ó, “Yésʉs”, Pɑul nyɨɛ dí eboʼlo ó, nye jínɑ ó ɨ́ cwiʼ nyɑ́. 20Me ɑ́ be ó léme ɨ́ mo ɨ́ nzɑmɑ́, ɑgʉ́ɑ écíʼ mé ɑ́ be e nkul enʉɑ ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́ lɨ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé ɑ́ jî e Pɑul, nkʉ̂ nye óbɛ̌m kpɛl étô Yerʉ́zɑlɛm lɨ́ esú ó, lɔ̌b wé tô lwibɔɔ gʉ̂ʼ yɨ́. 21Nó ó Pɑul ɑ́ bene yé. Nye ó, nyɨɛ, nyě cyen wé lɔ̌b ó dóló. Nye nzě jî ó, bé bɑ̂ʼlɑɑ nye ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ, mbi dí ó, Kɛ́ɛzɑ, nye nʉ́ŋɑɑ ngúmɑ̌ cíʼɑ́ ntinɨ̂ ɨ́ lɔ̌b wé yɨ́. Me ɑ́ si kʉ jwe nkul ó, bé bɑ̂ʼlɑɑ nye, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ yé ɑ́ be ó, mě e nkul ebɛ̌m cyen nyé kwɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ yɨ́.» 22Agrípɑ nzě lɛ́ɛ e Fɛ́stos ó: «Mɛm mʉr tɨ̂ʼ ntémé, me lɨ́ egø̂m épʉgʉ́ jóʼǒ mpʉ mʉ̂r nɨ̌ dí elwib yɨ́.» Fɛ́stos ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Go ójóʼǒ mpʉ nyé dí elwib yɨ́ ómɛ́n.» 23Ádwií ɨ́ mɛ́n nɛ́ɛ: Agrípɑ, bé e Benîk, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ nze le ojǿø o bísójɑ, ti e minjǿʼ mí bʉ̂r ó nkɑnɑ yɨ́, bê nzě nî ɨ́ mpɑ́h milɔ̌b. Jɔʼ yɑɑ́ ó Fɛ́stos ɑ́ jwe nkul ó, bé ntɑ̂ʼ e Pɑul yɨ́. 24Nó ó, Fɛ́stos ɑ́ lɛ́ɛ e Agrípɑ ó: «Njǿø Agrípɑ, ndu e bʉr o bɨ́h le onɔ́ɔ́ dí wɑ̂ʼ bɑ́, bɨ̌n bɨ́ bee: oYúden bɨ́bɛ̂h, bɨ́ nze lɨ́ enzě pur nyé kwɑ́ nyɑ̌m. Tɑ́ɑrě Yerʉ́zɑlɛm, nzě pyɑ̂l wɑ̂, bé ɑ́ be lɨ́ ebɨ̂n mécyêl kʉ́kʉ́, lɨ́ elɛ́ɔɔ ó, nyé ɑjɑlɑ le ekɑ̌ ciʼe. 25Mɛm ɑ́ bee yɨ́ɛ ó, nye ɑ́ bé ɑbe e mebě ó, nye ɨ́ jɑlɑ le ejwe. Dɑmɑ́ jóʼo nó, ɨ́ mpʉ nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ pɑ boo lɛ́ɛ ó, nyě tó ó, tó kɑ̌r lɔ̌b wé kwɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ yɨ́, nó ó mé ɑ́ nzoo cíʼe ó, mě cyen ó nye gʉ̂ʼ yɨ́. 26Abe e mpɑ̌ŋ sɔ̂ʼ mé dí e nkul etile njǿø gɑ́ wɨ́nɑ́ ɨ́ lɔ̌b wé. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mê nzé e né kɑ̂ʼ ɨ́ mpǒm nyɨ́n yɨ́. Me kʉ bu nzé e né wɑ̂ʼ ó, ɨ́ mpǒm nyǒ, guɑ njǿø Agrípɑ, ebě, ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ósîl épɑhlě lɔ̌b wé yɨ́, me nkʉ̂ gʉ́ɑ̌ sɑ́ étile. 27Ebě, yé ɑjɑlɑ ó, me lómlɑɑ nye gúú mbʉʼ, ɑpɑ̌ lɛ̂ʼlě sɑ́ túʼ bé dí enwɑ̂hle wé e tɨ̂ʼ yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\