Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 26

1Nó ó, Agrípɑ ɑ́ lɛ́ɛ e Pɑul ó: «Go mû ó e nkul ekɑ̌ kɑr ɨ́ jɔ̌ʼ nɨ̌.» Nó ó, Pɑul ɑ́ syɛ̂m mbô, nzě nyɛl nkɑ̂r nyé, e mekɑ̌n mbi wɨ̂: 2«Njǿø Agrípɑ, me lɨ́ ebee ó, mě e metyɛʼ me mpóm, ebě, me ókɑ̌r lɔ̌b wɑ̂m ɨ́ mpǒm nyǒ ɨ́ móhó wɨ̂ʼ mûh, ɨ́ lɔ̌b sɑ́ yɨ́yɛ̂h óYúden dí epur mé e tɨ̂ʼ yɨ́. 3Mě kʉ́ soho ó, ebě, go lɨ́ egʉ́ɑ métum mé óYúden mɨ́mɛ̂h. Go ntémé, go lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ̌ mpʉ bé dí epɨpére mékɑ̌n ɨ́ myúú mílɔ̌b myɔ́ɔ́ yɨ́. Nó ó, me lɨ́ ejɨʼlɑ e go ó, go jôʼlɑɑ me e bíhwó ɨ́ buo buo. 4«OYúden bɨ́bɛ̂h, bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ mpʉ̌ cwiʼ yɑ̂m, yé ɑ́ bɨbe, tɑ́ɑre lɨ́ osohó wɑ̂m, nzě kumo mûh yɨ́. Bé lɨ́ egʉ́ɑ ntémé mpʉ mé ɑ́ bwɑʼ ɨ́ gúmó kúl bʉ̂r yɑ̂m, yé ɑ́ be yɨ́, ti e Yerʉ́zɑlɛm. 5Bé lɨ́ eboó gʉ́ɑ mé mbɨ̂mbɨɑ́. Bé kpɛ̂l nɛ́ɛ: bé e nkul eboʼlo ó, me ɑ́ si ciʼe mpʉ óFɑrizyɛ̂n dí eciʼe yɨ́. Nkɔ̌m nyɑɑ́ ó dí edû búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́ ɨ́ jwííí. 6Mě ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, lɨ́ etyɛ̂b ɨ́ nkɑr, ebě, lémé wɑ̂m, wɨ́ lóno ɨ́ mpûʼlɑ ó, Nzyɛ̌m ólóŋlo nkɛ́ʼ nyé ɑ́ kɛʼ bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́ nyɨ́. 7Menzweh kɑ́m e mebɑ́ mé kúl gɑ́ yɨ́nɑ́, mé lɨ́ egø̂m ébeě mpʉ̌ Nzyɛ̌m ngɑ́ lóŋlo nkɛ́ʼ nyɑɑ́ yɨ́. Bé séɑ́ Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́ ó, móhó e pum. Njǿø-bʉr ɛ̌! OYúden, bé jɑɑ́ pur mé ó, njɨ ɨ́ lɔ̌b mpûʼlɑ dí me ɨ́ léme nyɨ́. 8Bɨ̌n pʉgʉ́ di, ɑbûʼlɑ ó, Nzyɛ̌m óbɑ́nɑ̌ pɛh ójwe ɨ́ yé ɛ́? 9«Nó ó, me ntémé, me ɑ́ kʉ bûʼlɑ ó, yé ɑ́ jɑlɑ ó, me sɑ̂ʼ sɑ́ yɨ́yɛ̂h lɨ́ esú ó, me lwímlɑɑ e díé mé Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t. 10Yé ó sɑ́ mé ɑ́ sɑ̂ ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm yɨ́. Me ɑ́ si nʉɑ nkul, duho lɨ́ ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, ó me gbɑ̂ʼ obûʼlɑ ɨ́ buo buo ɨ́ mbʉʼ. Jɔʼ bé ɑ́ jʉjʉ̂ bé yɨ́, me ɑ́ si gbɑ̂ ntûm tɨ̂. 11Jɔʼ yɨ́yɛ̂h, me ɑ́ si tíble bé ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mɨ́mɛ̂h. Me ɑ́ tíne bé ó, bé sɑ̂ʼ búʼó yɔ́ɔ́ nkěh. Ebúʼ mé ɑ́ kpɑɑ ɨ́ lɔ̌b wɔ́ɔ́ lɨ́, lé ɑ́ sɑ̂ ó, me tíblɑɑ bê, tó pyɑ̂l ɨ́ binkɑnɑ mésí méswîh.» 12«Ɨ́ mbi wɨ̂ʼ ó mé ɑ́ tô Dɑmɑ̂s: me ɑ́ be ó e nkul ɨ́ buo buo, le jǿø duho kwɑ́ ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m. 13Nó ó, Dɑ̂ ɛ̌, ɨ́ mpʉ mé ɑ́ to le ecye nzɨ́ e nzɨ̌ yɨ́, ɑ́ dwií, yé mû témé móhó nɛ́ɛ: mě kɑ̌ bee ó mimbɑh, mimbɑh myɑɑ́ lɨ́ eduho ɨ́ njʉl wé ɑ́ be ɨ́ jʉ́ó kʉ́ wɨ́. Myé ɑ́ be ɨ́ buú pɑn, lɑɑ dʉ́o. Myé ɑ́ kʉn jwê ó, tɑ́ɑre ɨ́ gúmó mé ɑ́ be yɨ́, tó kumo ɨ́ gúmó bʉ̂r o bɨ́h le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ cicye sɔ́mɑ́ gwɑ́r bɑ́, bé ɑ́ be yɨ́. 14Bʉr bɨ́bɛ̂h, bê nzě dumɑ sí. Nó ó mé ɑ́ nze jóʼo cwíí lɨ́ elwib e me ɨ́ lwǐb ébrœ̂ ó: “Sɑʉ̂l, Sɑʉ̂l, go bɑ́ pʉgʉ́ tíble mé mpʉ́nʉ̌ ɨ́ yé? Go lɨ́ esɑ̂ gó mʉr tɨ̂ʼ ebébe lɨ́ elelě lʉ̂, ɨ́ mpʉ̌ ntœœ dí ekɑ́ŋɑ e mʉr dí epɑ́lɑ yé nyɑ́ yɨ́, yɨ́ɛ sí gʉ́ɑ ó, yé ɨ́ tirwó ó, ɨ́ dʉ́ é ntɔ́ŋ é mʉ̂r wɑɑ́.” 15Me ntɔ̂ʼ jî ó: “Dɑ̂ ɛ̌, guɑ, go nzé ɛ́?” Nó ó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e bɨ̌h ó: “Mɛm, me ó Yésʉs, mʉr gó dí etíble nyɑ́. 16Nó ó, gbɔlwɑɑ sí. Go ɑ tyɛ́b tîtyěl. Me lɛ́ʼlé gó me mʉr tɨ̂ʼ ó, go díʼee syɛ̂l mesɑ̂ wɑ̌m; go óbe ntémé ó, mboʼlo wɑ̌m, lɨ́ elɛ́ɛ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ mpʉ gô bee mé múh yɨ́, le elɛ́ɛ bé sɑ́ mé ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ lɛ̂ʼle gó yɨ́. 17Me ókɑmle e go témé oYúden, le témé byúú bíkûl, gúmó yɨ́yɛ̂h mé ngɑ́ cyen gó yɨ́. 18Mě lómó gó ó, go tô bɛ́ɛ bʉ̂r mîh. Go dwíhɨɨ bé lɨ́ ejúrʉ́ʉ́, cyen bé ɨ́ jwê; dwih bé ɨ́ jǿǿ mé Sɑ́tɑn, cyen bé kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. Bé ójyɛ̂ʼwo e me nó, me ópɛʼ bíbɑɑ bí ébébe mé ɑ́ niʼe bé bí, ntɔ̂ʼ jwe bé diɑ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r bɑ̂m dí mipubɑ́ bɑ́.”» 19«Nó ó, njǿø Agrípɑ, me ɑ́ bé ɑpyêh mbeɑ́ ésimɑ́ wé ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ wɨ́. 20Me ɑ́ jɑɑ nyɛl ó, njɨ túnó Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, tɑ́ɑre e bʉr ó Dɑmɑ̂s, kɑlɑ e bɑɑ́ ó Yerʉ́zɑlɛm, ti e bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h dí ɨ́ sí Yʉ́dɑ bɑ́, dumlo e bʉr o bíkúl bíswîh. Me ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó, bé jwírɑɑ miléme, jyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m, le esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi dí elɛ̂ʼle ó, bé mû ó otîtyěl o bʉ̂r, le miléme minjwirɑ́ bí. 21Ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́ ó óYúden bé ɑ́ mɛ̂r me, mɛm ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌, nzě sɑ́ɑ ó, bé jʉ́ ó me yɨ́. 22Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m ɑ́ si kɑmle e me, nzě pyɑ̂l ɨ́ móhó wɨ̂ʼ mûh. Me jínɑ ó wɑ̂, lɨ́ eboʼlǒ lɔ̌b wɑɑ́ kwɑ́ bʉr bɨ́bɛ̂h, tɑ́ɑre e bwɑ́ ó ntwǒm, kɑlɑ le otɔ́mɑ́ bʉ̂r. Mé ɑlɛ́ɛ yʉ́ʉ́ sɑ́ swîh, njɨ yɑɑ́ ógwíhɑ o mílɔ̌b ndu e Moïse bé ɑ́ boo lɛ́ɛ ó, yé ópyɑ̂l yɨ́. 23Nó ó, yé ɑ́ be ó, Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, ónyɛɛ́ siɑ e mitúú. Nye ó ngɑ́ be njwê esôʼ ngɑ́ nyɛɛ́ pɑh nyɑ́. Píe tɨ̂, nyé okɑ̌ túno kwɑ́ kúl gɑ́ yɨ́nɑ́, bé e bikúl bíswîh ó, bé cyêʼ ɨ́ jwê.» 24Nó mpʉ̌ Pɑul ɑ́ be, nye jínɑ lɨ́ ekɑ̌r lɔ̌b wé yɨ́, Fɛ́stos nzě lɛ́ɛ e né ó: «Pɑul, go mû ó gʉ̌. Go ɑ́ si bu jɨ̂ʼ okɑ́lɑr. Sɑ̂ yɑɑ́ ntɔ̂ʼ kɑ̌ liŋ gó gʉ̌.» 25Nó ó, Pɑul ɑ́ yɑlɑ e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, mé ɑbě gʉ̌. Mekɑ̌n mé dí elɛ́ɛ mɑ́, mé ó tyeetye; mé ó tîtyěl. 26Njǿø̌ Agrípɑ ɑ́ si lɛ́ɔɔ bísɑ́ bî. Nó mě e nkul elwib ɨ́ hǿm ɨ́ míh mé. Mě búʼlɑ́ ó, nye lɨ́ egʉ́ɑ̌ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h, ebě, bisyɛ́ɛlɑ bi tɨ̂, byé ɑ́ bé ɑsyɛ́ɛ ɨ́ mesǒ. 27Nó ó, njǿø̌ Agrípɑ, nzê go lɨ́ ebûʼlɑ̌ sɑ́ ógwíhɑ o mílɔ̌b dí elɛ́ɛ yɨ́ ɛ́? Mɨ́ gʉ́ɑ ó, go lɨ́ ebûʼlɑ nó.» 28Agrípɑ ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e Pɑul ó: «Yé ó kúnókúno ó, go jwírɨɨ me krǐsten.» 29Pɑul, nye ó: «Dɑmɑ́ jóʼo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, nkʉ̂ ɨ́ melû me dí enze mɑ́, mě jɨʼlɑ́ e Nzyɛ̌m ó, ɑbe lɨ́ esú lô, go omér. Mě jɨʼlɑ ntémé ó, lɨ́ esú lɨ́n, bʉr bɨ́bɛ̂h dí ejôʼlo mé múh bɑ́ ó, bɨ̌n díʼee mpʉ mé dí yɨ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, ɑbe yɨ́ɛ mikɛ́ʼɑ́ ménkɑrɑ mpʉ mé dí e mé yɨ̂.» 30Njǿø, ngóvinɑ, Benîk, ndu e bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h, bé le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́, bê nzě mɔɑ sí, 31nzě gø̂hlɑ, tyɛ̂b ɨ́ bʉm. Bé bʉr o tɨ̂ʼ nzě lɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Mʉr nyɑ̂, nye ɑ́ bé ɑsɑ̂ syɛ́ɛlɑ ébébe gwɑ́r dí ɨ́ jɑlɑ ó, nye jwêʼ tɨ̂ʼ yɨ́, nkʉ̂ yɑɑ́ dí ó, nye tôʼ ɨ́ mbʉʼ tɨ̂ʼ yɨ́.» 32Agrípɑ nzě lɛ́ɛ e Fɛ́stos ó: «Yé bé mʉr nyɑ̂ʼ ɑ́ bé ɑtô e lɔ̌b wé kwɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ nó, mpɑ nye múo sí bírɔɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\