Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 27

1Jɔʼ nyé ɑ́ kɑm ó, bɨ̌h e nɔ́ɔ́ tôʼ ɨ́ sitímɑ ɨ́ sí Itɑlî yɨ́, bê nzě cyěn Pɑul, bé e myúú mímbʉʼ miswîh, e nyʉ́ʉ́ kɑpitɛ̂n, díé lé Yʉlíos. Sɔ́mɑ́ bísójɑ bí Rôm yé, yé ɑ́ be ɨ́ jǿǿ yé yɨ́, yé ɑ́ jébɔɔ ó: “Sɔ́mɑ́ bísójɑ mé Kɛ́ɛzɑ”. 2Nó ó bɨ́h ɑ́ kɑlwo ɨ́ sitímɑ yé ɑ́ duhǒ Adrɑmît yɨ́. Yé ó b'ɑ́ jɑlɑ le etô lɨ́ ebʉ́m é sí Azíɑ. Arîstɑrk, mʉr Mɑsedóniɑ ɑ́ duhǒ Tesɑloníkɑ nyɑ́, ɑ́ be ntémé ó, ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́h. 3Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, bɨ̌h bé ɑ́ be ó sí tó pyɑ̂l Sidɔ̂n. Nó ó, Yʉlíos ɑ́ be ɨ́ nʉɑ̌ Pɑul mbɨ̂mbɨɑ́, le ebîr ó, nyɨɛ tôʼ kwɑ́ osó bé. Jɑ́ŋɑ́, bé ósúʼo nyé ɨ́ cyen. 4Bɨ̌h nzě mɔɑ tɨ̂, cɨɨ témé mɑ̂ŋ. Pubó kʉ́ nzě kɑmle bɨ́h lɨ́ ecɨɨ ntɨ̂n. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́h ɑ́ kɑ cɨɨ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ cíhé Swiprʉ̂s, wé ɑ́ kɑmle e bɨ̌h e nkúo wɨ́ yɨ́. 5Jɔʼ bɨ́h ɑ́ sil entɑɑ mɑ̂ŋ me dí ɨ́ kúnwo e sí Silisíɑ le yɑɑ́ Pɑmfilíɑ mɑ́ yɨ́, bɨ̌h nzě pyɑ̂l ɨ́ Mírɑ, dí ɨ́ sí Lísiɑ yɨ́. 6Gʉ̂ʼ ó kɑpitɛ̂n ɑ́ bee sitímɑ yé ɑ́ duhǒ Alɛksɑndrî yɨ́, yɨ́ɛ lɨ́ etô sí Itɑlî. Nye nzě kɛl bɨ́h tɨ̂. 7Bɨ̌h nzě tô le ecye ɨ́ sitímɑ twîtwǒʼ twîtwǒʼ, melû ɨ́ buo buo. Bɨ̌h bé ɑ́ kɑ kúnwo e Kɑnídus ó, píe mitúú ɨ́ buo buo. Ɨ́ mpʉ̌ pubó, yé ɑ́ be lɨ́ elôʼlo bɨ́h ó, bɨ̌h ɑyɨ́ tô kɑ́ kɑ́ ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́ yɨ́, bɨ̌h bé ɑ́ kɑ cɨɨ ó, ɨ́ cíhé mɑ̂ŋ dí ɨ́ Sɑlmóne wɨ́, ó bɨ̌h tô pyɑ̂l ɨ́ cíhé Krɛ̂t. 8Bɨ̌h bé ɑ́ si bu bi mitúú ɨ́ jɔʼ bɨ́h ɑ́ be lɨ́ etô dóló le ekpɑ̂h cíhé yɨ́. Bɨ̌h nzě pyɑ̂l ɨ́ lʉ́ʉ́ ébʉ̂m, díé tɨ̂: “Mbɨɑmbɨɑ ebʉ́m é bísitímɑ”. Yé ɑ́ be ɨ́ kúnwo e Lɑsê. 9Bɨ̌h bé ɑ́ si dímle jɔʼ ɨ́ buo buo. Yé ɑ́ si sɑ̂ bɨ̌h bʉ́ɑ́ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, lɨ́ etô ɨ́ sitímɑ, ebě, Móhó-éjɑ̂-nzɑ̂, wé ɑ́ be ó sí boó lɑɑ. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Pɑul ɑ́ cɨ̂l bʉr ó sitímɑ e mekɑ̌n mɑ̂ʼ yɨ́, ó: 10«Odɑ̂, mě bee ó, cyen yɨ̂, yé ɨ́ kɔblɑ, ebě, sitímɑ, ndu e sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí tɨ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́, byé ódîm. Ndu e ntémé ó, mɨnɑ́ bé óbɛ̌m dímle gɑ́ bicwiʼ gɑ́ bínɑ́, mɨnɑ́ bʉr o tɨ̂.» 11Sɑ̂ gwɑ́r, kɑpitɛ̂n bisójɑ bí Rôm nyɨɛ ɑ́ bu kɑm ó, lɔ́ɔ́ mé ndûl sitímɑ, ndu e wɑɑ́ mé kúm sitímɑ, lɑɑ̌ lɔ́ɔ́ mé Pɑul. 12Mpʉ ébʉ̂m, lé ɑ́ be ɑmbɨɑ ɨ́ jɔ̌ʼ kóló yɨ́, nó ó bʉ̂r ɨ́ buo buo, bé ɑ́ be ɨ́ sitímɑ tʉ́ŋlʉ̌ bɑ́, bé ɑ́ kɑm ó, bé mɔ́ɑɑ tɨ̂, tô e cyen dóló yɨ́. Bé ɑ́ bee ó, yé óbɑ́nɑ nó, bé ɨ́ jɑlɑ le epyɑ̂l ɨ́ Feníkɑs. Ebʉ̂m lɑɑ́, lé ó gúmó bʉ̂r dí ebuú gø̂m étó lɛ̌ŋ kóló yɨ́. Lé ɑ́ be ó, ɨ́ cíhé Krɛ̂t. Lé ɑ́ jwɛ̂ʼ ó, nko dʉ́o dí ejɑ̂ yɨ́. 13Jɔʼ mɑ̂ pubó ɑ́ tɑɑre epublo lɨ́ eduhǒ díbé cie yɨ́, bé ɑ́ nyɛɛ jøʼ ó, bé óbɛ̌m dirɑ̌ lɔ́ɔ́ wɔ́ɔ́. Bé ntɔ̂ʼ pɛ̌ʼ nkóho yé ɑ́ mɛ̂r sitímɑ yɨ́, bê nzě tô le ekpɑ̂h pɨ̌n cíhé Krɛ̂t. 14Sɑ̂ gwɑ́r, ɑgúm beɑ nɛ́ɛ: nkúo-mbɛ́ʼ-mímbû kʉ́ nzě kwoolo e nkul duho ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ cíhé. Bé ɑ́ jɨjébe nkúo nyɑɑ́ ó, “Nkúo dí eduhǒ pɑ́ʼ díbé kʉ́ le nko dʉ́ó dí ejɨmɑ yɨ́”. 15Jɔʼ nkúo nyɑɑ́ ɑ́ mɛ̂r sitímɑ yɨ́, yé ɑ́ be ɨ́ lele lɨ́ emɛ̂r yé ó, nkúo ɑyɨ́ lôʼlo yê. Bɨ̌h bé ɑ́ jɑɑ kɑ bîr ó, nkúo tôʼ e bɨ̌h ɨ́ nko nyé ɑ́ be lɨ́ etô yɨ́. 16Jɔʼ bɨ́h ɑ́ pyɑ̂l ɨ́ gúú cíhé mɑ̂ŋ, dí e díe ó, Kɑwʉ́dɑ wɨ́ yɨ́, sitímɑ nzě lɑɑ ɨ́ pɑ́ʼ cíhé díbé cie. Bɨ̌h bé ɑ́ si siɑ e mitúú ɨ́ buo buo lɨ́ etyeele mɑ̂ byɛ̂l ɨ́ sitímɑ. 17Bé ntɔ̂ʼ pɛʼ mɑ̂ byɛ̂l wɑɑ́ ɨ́ medíbé, bɨ̂r nyé ɨ́ sitímɑ tʉ́ŋlʉ̌. Bê nzě kɑ̂ʼ sitímɑ e mikǒl ó, myé dírɑɑ mebɔ́m mé tɨ̂ʼ ɨ́ kpɨ́ɨ́ɨ́. Ɨ́ mpʉ bé ɑ́ kpɛ́ɛ ó, bé ɑ́mû tó mɛ́ʼɑ ɨ́ mepum mé ósɨ́ɑ̌ me dí ɨ́ pɨ̌n Sírti mɑ́ yɨ́, nó ó bé ɑ́ sul sɑ́ dí emɛ̂r sitímɑ yɨ́ ɨ́ medíbé, ó yé ɑyɨ́ kɑ̌ cye kɑ́m e kɑ́m. Nkúo nzě kɑ̌ tʉ̂to e bɨ̌h gúmó yɨ́yɛ̂h nyé ɑ́ tʉtô yɨ́. 18Nó ó, nkúo ɑ́ bu ntyeŋ bɨ̌h e nkul, mbi dí ó, ɨ́ mɛ́n tɨ̂, bê nzě tɑ́ɑre éguho mímbeʼ bísɑ̂ ɨ́ medíbé. 19Ádwií ɨ́ móhó lɛ̂l nɛ́ɛ: odûʼ ó sitímɑ, bé ntɔ̂ʼ guho ókuluu le bisɑ́ bí sitímɑ ɨ́ medíbé e mebó mɔ́ɔ́ bé bʉr o tɨ̂. 20Ɨ́ melû ɨ́ buo buo, bɨ̌h ɑ́ bé ɑbe e nkul ekɑ̌ bee nkʉ̂ dʉ́o, nkʉ̂ cwícwén. Nkúo ɑ́ kwoolo ó, ɨ́ beɑ beɑ, ndu e ntémé nkul e nkul. Bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑkɑ̌ bûʼlɑ ó, bɨ̌h bé ókɑ̌ ciʼe. 21Bɑɑ́ bé ɑ́ be ɨ́ sitímɑ bɑ́, bé ɑ́ si lɛŋ jɔʼ ɨ́ beɑ beɑ, ɑde. Nó ó, Pɑul ɑ́ nze tyɛ̂b tîtyěl ɨ́ mpǒm nyɔ́ɔ́. Nye ó: «Jyɛɛ́ yɑ̂m, yé ɑ́ kʉ jɑlɑ ó, bɨ̌n jóʼɑɑ me ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ boo lɛ́ɛ e bɨ̌n ó, bɨ̌n ɑyɨ́ pɔʼɑ̌ cíhé Krɛ̂t yɨ́. Mɨnɑ́ bé ɑ́ gwɑ be gɑ́ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó, mbɨ̂mbɨɑ́, ɑkɑ̌ dímle bísɔ̂ʼ ɨ́ buo buo. 22Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: mɨnɑ́ díʼee gɑ́ e menyɑn ɨ́ miléme, ebě, ɑbe e mʉr ngwɑ́r ójwe ɨ́ mɑ̂ŋ. Sitímɑ, yé omér ó ngɑ́ jɑɑ́ dîm. 23Ebě, ɨ́ pum wɨ̂ʼ mûh, éngeles mé Nzyɛ̌m, mʉr mé dí egúmo e né, wɑɑ́ mé dí eséɑ̌ syɛ́ɛ́ yé nyɑ́, nye sí nzě gúmó mê bé yɨ́. 24Nó ó nyê lɛ́ɛ́ e me ó: “Pɑul, ɑjóʼo bʉ́ɑ́. Yé jɑlɑ ó, go tôʼ tyɛ̂b ɨ́ mpǒm mé Kɛ́ɛzɑ. Nzyɛ̌m óciʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h o bɨ́n le onɔ́ɔ́ dí ɨ́ sitímɑ bɑ́, ɨ́ kpɛ̌l nyé dí ekpɛl gó yɨ́.” 25Nó jyɛɛ́ yɑ̂m ɛ̌, diʼee gɑ́ e menyɑn ɨ́ miléme, ebě, mě e búʼó e Nzyɛ̌m ó, sɑ̂ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé ósyɛ́ɛ ɨ́ mpʉ nyê lɛ́ɛ́ mé yɨ́. 26Sɑ̂ gwɑ́r, mɨnɑ́ bé ɨ́ jɑlɑ le esyel gɑ́ sitímɑ ɨ́ lʉ́ʉ́ ébʉ̂m ɨ́ gúú cíhé mɑ̂ŋ.» 27Yé ɑ́ be ó, yé mû témé pum, bɨ̌h bé osí lɛŋ mélû kɑ́m e menɑ̂ ɨ́ nkúo nyɑɑ́. Nó ó nkúo ɑ́ lôʼlo bɨ̌h, tô e bɨ̌h ɨ́ mɑ̂ŋ bé jɨ́jébé “ Adriɑtique ” mɑ́. Kúnókúno e témé pum nɛ́ɛ: odûʼ ó sitímɑ, bê nzě jøʼ ó, bé ɑ́ be ó, bé mû lɨ́ ekúnwo e yʉ́ʉ́ sí swîh. 28Nó ó bé ɑ́ cyen jøʼ ɨ́ mɑ̂ŋ. Nó ó bé ɑ́ bee ó, medíbé, mé ɑ́ be ó, mé jínɑ ɨ́ díme, tɑ̂ŋ omérɑ mekɑ́m mélɛ̂l e nzɑɑngbɑ́. Nó bé ɑ́ lɛŋ mɑ̂ jɔʼ, bé ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ cyěn jøʼ, nzě beɔɔ ó, yé ɑ́ be ó, yé mû omérɑ mekɑ́m mébɑ́ e mwom, lɨ́ etô sí. 29Bé ɑ́ kpɛ́ɛ ó, sitímɑ yɔ́ɔ́, yé ɑ́mû jɑɑ́ mɛ́ʼɑ ɨ́ mekóʼ. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bé ɑ́ guho binkóho binɑ̂ byé ɑ́ mɛ̂r sitímɑ bí, ɨ́ medíbé yɨ́. Píe tɨ̂, bé ɑ́ jɑɑ kɑ gøgø̂m ó, njɨ mɛ́n, wé lɔ́mɑɑ. 30Nó ó, odúʼ ó sitímɑ, bé ɑ́ be ó, lɨ́ edǐ kpɛ́ɛ, líʼɔɔ̌ sitímɑ. Bê nzě sul mɑ̂ byɛ̂l ɨ́ medíbé, sɑ̂ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bé guho ó binkóho ɨ́ mɑ̂ŋ tʉ́ŋlʉ̌, ɨ́ pɑ́ʼ émpǒm é sitímɑ dóló. 31Nó ó, Pɑul ɑ́ lɛ́ɛ e kɑpitɛ̂n ti e byúú bísójɑ ó: «Bʉ̂r bɑ̂, bé ɑdi ɨ́ sitímɑ yɨ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌ nó, lɛ́ɛ́, mɨnɑ́ bé ɑbe e nkul eciʼe gɑ̂.» 32Jɔʼ yɑɑ́ ó bísójɑ, byé ɑ́ cíʼe mikǒl myé ɑ́ mɨmɛ̂r byɛ̂l mí, ntɔ̂ʼ bírɔɔ nyé ó, nye tôʼ. 33Jɔ̌ʼ mɛ́n, wé ɑ́ be, wé mû lɨ́ elɔ́mɑ yɨ́, Pɑul nzě lɛ́ɛ e bʉr bɨ́bɛ̂h ó, bé dêʼ mede. Nye e bé ó: «Pɑɑ́ bee gɑ̂: yé mû múh ó, melû kɑ́m e menɑ̂, bɨ̌n l'ɑdě sɔ̂ʼ, njɨ ɨ́ mpʉ̂n, pyɑ̂l pyɑ́lɑ́ɑ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌n ɑdě sɔ̂ʼ. 34Nó ó mé dí elɛ́ɛ e bɨ̌n ó, bɨ̌n dêʼ mede yɨ́, ebě, bɨ̌n bé lɨ́ egø̂m ó, bɨ̌n cíʼɑɑ. Mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, nye ɑ́dímlě dɑmɑ́ be ó mpuo lʉ́ yé gwɑ́r. 35Jɔ̌ʼ Pɑul ɑ́ sil elɛ́ɛ bé nó yɨ́, nye nzě nʉɑ̌ blêr, nzě jwě Nzyɛ̌m nzyǒo, mʉr nyɨnyɛ̂h lɨ́ ebee. Nye nzě pɛ̂ʼ yê, ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre éde. 36Nó ó, bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ nze bi nkul ɨ́ miléme. Bɨ́bɛ̂h nzě de. 37Bɨ̌h bé ɑ́ be ɨ́ sitímɑ tʉ́ŋlʉ̌ ó, bʉr minter mimbɑ́ e mekɑ́m nzɑɑngbɑ́ le bʉr ósɑmɑn. 38Jɔʼ bɨ́h ɑ́ de bím yé ɑ́ jɑlɑ ó, bɨ̌h dêʼ yɨ́, bê nzě guho bímpubuʼó méde ɨ́ medíbé, lɨ́ esɑ́ɑ ó, sitímɑ, yé dwɛ̂hwɑɑ. 39Jɔ̌ʼ mɛ́n wé ɑ́ lɔ́mɑ yɨ́, odûʼ ó sitímɑ, bé ɑ́ bé ɑjweʼě sí bé ɑ́ be tɨ̂ʼ yɨ́. Bê nzě bee ébʉ̂m le mepum mé ósɨ́ɑ̌, ntɔ̂ʼ jøʼ ó, bé óbɛ̌m syěl sitímɑ yɔ́ɔ́ tɨ̂. 40Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bé ɑ́ cíʼe mikǒl myé ɑ́ mɨmɛ̂r sitímɑ gúmo gwɑ́r mí, líʼɔɔ bínkóho bi tɨ̂ʼ ɨ́ medíbé yɨ́. Jɔʼ yɑɑ́ ntémé ó bé ɑ́ tii mikǒl myé ɑ́ sɨsɑ̂ ó, sitímɑ jwírɑɑ mí. Bé ntɔ̂ʼ tyeelě péh kɑ́n ɨ́ sitímɑ. Nó ó bé ɑ́ cyen empǒm é sitímɑ nko ébʉ̂m lɑɑ́. 41Sɑ̂ gwɑ́r, bé jínɑ ɑpɑ̌ kumo ɨ́ pɨ̌n, bé ntɔ̂ʼ mɛ́ʼɑ ɨ́ lʉ́ʉ́ épum lé ósɨ́ɑ̌ lé ɑ́ be ɨ́ medíbé lɨ́, nzě bil tɨ̂. Pɑ́ʼ émpǒm é sitímɑ nzě nî lɨ́ osɨ́ɑ̌ sí, ɑkɑ̌ be e nkul epɨ̂ʼlɑ. Enzuʼ é sitímɑ lɨ́ɛ, ntɔ̂ʼ jɑɑ́ bʉ̂l bʉ́lɨ́ɨ ɨ́ lɔ̌b nkûl obóʼó. 42Bisójɑ, byé ɑ́ be ó lɨ́ edǐ jʉ̂ mímbʉʼ, ebě, bé ɑ́ be lɨ́ ekpɛ́ɛ ó, mimbʉʼ, myé ɑ́mû kpɛ́ɛ e nzɨ̌ mejwɑ̂ʼ. 43Nó ó kɑpitɛ̂n ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě kɑmle ó e cwiʼ mé Pɑul. Nye nzě kɑmle bé lɨ́ esɑ̂ mpʉ bɨ́ɛ, bé ɑ́ cíʼe ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ ó, bé sɑ́ ó nye yɨ́. Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó, bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ be e nkul ejwɑ̂ʼ bɑ́, bé lyɑ́hɑɑ ɨ́ medíbé esôʼ, tóŋɔɔ cín. 44Nye e bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó, bé dúʼɑɑ, lɨ́ emɛ̂r mébɔ́m, nkʉ̂ bipéh bí sitímɑ. Nó yɑɑ́ ó bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ kumo cín, sɔ̂ʼ ɑsɑ̂ bé yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\