Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 28

1Jɔʼ bɨ́h ɑ́ pɑm le eswie lɑɑ́, bére cín yɨ́, bɨ̌h nzě jóʼo ó, cíhé wɑɑ́, wé ɑ́ jɨjébɔɔ ó, “Mɑ́ltɑ”. 2Bʉr ó cíhé wɑɑ́, bé ɑ́ lwilwib ó, lwǐb bɨ́h bɨɛ ɑ́ be ɑjóʼo yɨ́. Bé ɑ́ si bu cǿɑ e bɨ̌h. Jɔʼ mpíé ɑ́ be lɨ́ enǿø, ejwóo mɛ̂r bɨ́h yɨ́, bé ɑ́ si sɑ̂ ebéʼé é siʼe ɨ́ gúmó bɨ́h ɑ́ be yɨ́, le ebɑʼle bɨ́h bɨ́bɛ̂h. 3Pɑul nzě tœ̂ʼ ébɨ́ʼ é bínkpɑ̂nkpɑ̌, gbɑ̂ lé lɨ́ ebéʼé é siʼe lɑɑ́. Nyʉ́ɑ mpʉ éjø̂l ɑ́ be tɨ̂ʼ nyɑ́, nzě pyɑ̂l ɨ́ medíʼɑ mé siʼe, ntɔ̂ʼ lʉ̂ nyé ɨ́ mbô, nɑrɑ. 4Jɔʼ bʉ̂r ó kwɑ́r nyɑɑ́, bé ɑ́ bee ejø̂l ɨ́ cyěl ɨ́ mbó wé yɨ́, bé ó: «Mʉr nyɑ̂ʼ kʉ́ bě tyeetye ó njʉ̂l bʉr. Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ nyé bé sí pɔʼɑ ɨ́ mɑ̂ŋ ɑbe e búhó yɨ́, Otîtyěl-mé-Nzyɛ̌m, wé ɑkɑm ó, nye cíʼɑɑ.» 5Pɑul jɑɑ́ syɛʼrě syɛʼrɑ́ɑ mbô, nyʉ́ɑ ntɔ̂ʼ kur ɨ́ siʼe. Nye ntémé, kɑ̂r ébɑ́ jóʼo mékpɑɑ. 6Bʉr bé ɑ́ bûʼlɑ ó, mbô lǿl nyʉ́ɑ wɨ́, wé ónkɑŋle. Nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó, nye ójwe ó, mesɑʼ metørɑ̂, wé jínɑ ɑpɑ̌ nkɑŋle. Nó ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû sí buú bóno, ɑbee nyʉ́ʉ́ ndêm dí elɛ̂ʼle ó, nye mû lɨ́ ejwe nyɑ́ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ céne bítɔŋlɑ́ byɔ́ɔ́. Bé ɑ́ kɑ jøjøʼ ó, nye ɑ́ be ó gúú mbǐ nzyɛ̌m swîh. 7Kúnókúno e gúmo yɑɑ́, yé ɑ́ be ó, e ntwɑ̌ŋ mbɛ̌r, yé ɑ́ gúmo e njǿø cíhé wɑɑ́ yɨ́. Díé é njǿø wɑɑ́, lé ɑ́ be ó Publɨ́ɔs. Nye ɑ́ be ɨ́ nʉɑ bɨ́h e bisʉhʉʉ, tirɑ bɨ́h mentɔ́ɔ ɨ́ mbɛ̌r wé. Bɨ̌h nzě jɑ̂ tɨ̂ʼ melú mélɛ̂l. 8Tó kœb ó, sɔ́ŋ mé Publɨ́ɔs ɑ́ be ó njɑ́ʼ sí ɨ́ joó lɨ́ ejóʼo éjwóo, le ebíle nkúmlo mecié. Pɑul nzě tó jwɛ̂ʼ nyê, nzě jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m, ntɔ̂ʼ kɛl nyé mebô, nye ntɔ̂ʼ ciʼ nyê. 9Jɔʼ bé ɑ́ bee syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́, bʉr o b'ɑ́ jóʼo mekpɑɑ ɨ́ cíhé wɑɑ́ bɑ́, bê nzě swɑ́lɔɔ, Pɑul nzě ciʼ bê. 10Bé ɑ́ si jwe bɨ̌h júu ɨ́ buo buo. Ɨ́ jɔʼ bɨ́h ɑ́ be lɨ́ etó kɑlwo ɨ́ sitímɑ yɨ́, bê nzě jwe bɨ́h sɑ́ bɨ́h ɑ́ be lɨ́ ejɨ lɨ́ esú é cyen yɨ́h yɨ́. 11Píe le ongɔn olɛ̂l, bɨ̌h nzě tô ɨ́ sitímɑ yé ɑ́ duhǒ Alɛksɑndrî yɨ́. Díé é tɨ̂, lé ɑ́ be ó, “Onzyɛ̌m o mégbɑ̂h”. Sitímɑ yɑɑ́ nzě lɛ̌ŋ jɔ̌ʼ kóló ntinɨ̂ tyeelɑ́ lɨ́ ebʉ́m é cíhé wɑɑ́. 12Bɨ̌h nzě pyɑ̂l Sʉrɑkûs. Bɨ̌h nzě lɛŋ mélú mélɛ̂l tɨ̂. 13Lɨ́ enkɛ́ɛ tɨ̂, bɨ̌h nzě kpɑ̂h pɨ̌n e pɨ̌n, tó pyɑ̂l ɨ́ Regío. Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, pubó dí eduhǒ díbé cie yɨ́, yê nzě tɑ́ɑre ékwoolo. Lɨ́ elú é mbɑ́ nɛ́ɛ: bɨ̌h nzě pyɑ̂l ɨ́ Potwólɔs. 14Ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́, bɨ̌h bé ɑ́ si kœb bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ tɨ̂. Bê nzě lɛ́ɛ e bɨ̌h ó, bɨ̌h le onɔ́ɔ́ díʼee tɨ̂ tɑ̂ŋ sóno ntinɨ̂. Nó yɑɑ́ ó bɨ́h ɑ́ kɑ pyɑ̂l Rôm yɨ́. 15Bɨ́ɔɔ́ bɨ́nɑ́ le okɛ́l bɨ́nɑ́ ó Rôm, bé ɑ́ si jóʼo milɔ́ɔ ɨ́ lɔ̌b wɨ́h. Nó ó bé ɑ́ nze ɨ́ mpɔmɑ́ nyɨ́h, bê nzě tyɛ̂b ɨ́ mpʉ̂n, jɑɑ́ tó tɑ́ɑrě tyé pɑ́tele dí Apíus yɨ́. Bʉ́ʉ́ jɑɑ́ tó bónɔɔ ó, kwɑ́r ɑ́ be e díe ó, “Bipɑ́tele bilɛ̂l” nyɨ́. Ɨ́ jɔ̌ʼ Pɑul ɑ́ bee bʉr ónɨ̌ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ jwě Nzyɛ̌m nzyǒo, le ebi nkûl ɨ́ léme. 16Jɔʼ bɨ́h ɑ́ pyɑ̂l Rôm yɨ́, bʉr ó jǿø ntɔ̂ʼ kɑm ó, Pɑul díʼee yé gúmo nye omér, bé e sójɑ yé ɑ́ be lɨ́ ejwéele nyé yɨ́. 17Yé ɑ́ be ó, melú mélɛ̂l, mé osí lɑɑ, Pɑul ntɔ̂ʼ jébe ójǿǿ ó Yúden ó Rôm ó, bé gø̂hlɑɑ ɨ́ mbɛ̌r wé. Jɔʼ bé ɑ́ swɑ̂l yɨ́, nye e bé ó: «Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, mé ɑpɑ̌ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ gwɑ́r ó, me lwímlɑɑ e sí gɑ́ yɨ́nɑ́, nkʉ̂ e metum bímpɑ́m gɑ́ bínɑ́. Dɑmɑ́ jóʼo nó, bé ɑ́ si mɛ̂r mě Yerʉ́zɑlɛm, gbɑ́ŋɔɔ mé ɨ́ mbʉʼ, nzě ntɨhɔɔ mé wɑ̂ʼ Rôm. 18Jɔʼ bé ɑ́ jî me nkɑr, timlě lɔ̌b wɑ̂m yɨ́, bé ɑ́ si gwɑ bîr me, ebě, bé ɑ́ bé ɑkœb mé e mebě ó, me ɨ́ jɑlɑ le ejwe. 19OYúden bɨ́ɛ, bé ɑ́ be ó lɨ́ esóŋlo. Me ɑ́ be ó lɨ́ bi ó, me ntɨ́hɨɨ lɔ̌b wɑ̂m wɑ̂ʼ kwɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ. Mé ɑbe e sɑ́ mé púr kúl yɑ̂m e yé yɨ́. 20Lɔ̌b wɑɑ́ ó mé ɑ́ be lɨ́ ekpɛl ébee bɨ́n, le elwib e bɨ̌n wɨ́. Mě kɑ́ʼɔ́ɔ́ ménkɑrɑ mɑ̂ʼ ó, njɨ ɨ́ lɔ̌b mpûʼlɑ dí bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ɨ́ miléme nyɨ́.» 21Bê nzě yɑlɑ e né ó: «Bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑbǐ dɑmɑ́ jóʼo mékɑnɑ́ mempwɑ́r bé ɑ́ cɛmɑ, duhǒ sí Yʉ́dɑ ɨ́ lɔ̌b gô mɑ́. Nó ntémé, bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑbee mɨ́ɔɔ́ wɨ́h ngwɑ́r ɑ́ duho gʉ̂, lɨ́ enzě lɛ́ɛ bɨ́h sɔ̂ʼ ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ ébébe yô. 22Nó ó, bɨ̌h bé lɨ́ ekpɛl égʉ́ɑ̌ mpʉ gó dí epɑhle mílɔ̌b myɑɑ́ yɨ́, ebě, ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́h, sɑ́ bɨ́h bɨɛ dí egʉ́ɑ yɨ́, yé ó, bé lɨ́ eswêʼ yébé wɑɑ́ ɨ́ bigúmó bíbyɛ̂h.» 23Bê nzě tyêl móhó, bé e boo nɔ́ɔ́, bé ɑ́ be ó, bé óbɔmɑ wɨ́. Jɔ̌ʼ móhó wɑɑ́, wé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, bé ntɔ̂ʼ nze e bʉr ɨ́ buo buo, nzě kœb nyé ɨ́ gúmó nyé ɑ́ didi yɨ́. Tɑ́ɑre ɨ́ mɛ́n, tó pyɑ̂l ɨ́ bíí kʉ̌ʼ, Pɑul nzě túnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí edumo e Mpóʼo mé Nzyɛ̌m wɨ́, le esɑ́ɑ ó, nye dúlɑɑ bê, ó bé bûʼlɑɑ lɛ́ʼlɑ́ dí edumo e Yésʉs wɨ́. Nye ɑ́ nʉnʉɑ milɛ́ʼlɑ́ myɑɑ́ ó, ɨ́ metié mé Moïse le okɑ́lɑr bé ógwíhɑ o mílɔ̌b. 24Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé ɑ́ si bûʼlɑ sɑ́ nyé ɑ́ lɨlɛ́ɛ bé yɨ́; bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ bene ébûʼlɑ yɔ́ɔ́. 25Bê nzě bɔ́ʼɑ mécwíí, ntɔ̂ʼ pyɑ́lɔɔ̌ kʉ̌l, ebě, Pɑul ɑ́ be ɨ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ kʉ be ó, e nkɑm ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ lwib e bimpɑ́m bín, cɨɨ e nzɨ̌ ngwíhɑ milɔ̌b Ésɑïe yɨ́. 26Nye ɑ́ lɛ́ɛ e byé ó: “Tóʼ ɨ́ nko bʉ̂r bɑ̂ʼ dí yɨ́, go ɑ lɛ́ɛ́ e bé ó: Bɨ̌n bé ókʉ́ gwɑ́ jôʼlo. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n ɑ́jóʼo. Bɨ̌n bé ójwɛ̂ʼ ɨ́ tooobó. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n ɑ́bee. 27Ebě, bʉr bɑ̂, bé ɨ́ lele míléme. Bɨ́ dibe mégwɑ̌l mɔ́ɔ́. Bɨ́ dible míh mɔ́ɔ́, ó mé ɑyɨ́ kɑ̌ bee nkʉ̂ jóʼo e megwɑ̌l mɔ́ɔ́. Bɨ́ dible míh mɔ́ɔ́ ó, ocwóó wɔ́ɔ́, wé ɑyɨ́ kɑ̌ gʉ́ɑ. Bé lɨ́ ebene ó, bé óbee nó, bé ɑ́mû jwirɑ̌ nko mé dí yɨ́, me ntɔ̂ʼ jomo bê. Nó ó Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ dí elɛ́ɛ yɨ́.”» 28Pɑul, nye e bé ó: «Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó nɛ́ɛ: lɔ́ɔ́ dí esɑ̂ ó, Nzyɛ̌m cíʼɨɨ bʉr wɨ́, wé mû ó lɨ́ elɛ́ɔɔ kwɑ́ bɑɑ́ o dí ɑbe óYúden bɑ́. Bɨ́ɛ, bé ókʉ́ jóʼo wê.» 30Nó ó, Pɑul ɑ́ nze di mimbú mímbɑ́ tɨ̂, ɨ́ mbɛ̌r nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ jɨjɛ́nɑ wɨ́. Nye ɑ́ si nʉɑ bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ nze bɨbee nye bɑ́. 31Nye ntémé ɑ́ be lɨ́ etúnǒ lɔ́ɔ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, le elɛ̂ʼlě sɑ́ dí edumo e Tî Yésʉs-Krîst yɨ́, ɨ́ hǿm, ɑbɑ́ɑwǒ sɔ̂ʼ, ɑbe e mʉr kɑ́mlé nyê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\