Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 3

1Ɨ́ yʉ́ʉ́ bíí kʉ̌ʼ ɨ́ mewɑlɑ melɛ̂l, Pierre, bé e Jeɑn nzě tô mpɑ́h Nzyɛ̌m, lɨ́ etó sɑ̂ mínjɨʼlɑ. 2Mpɑ́h Nzyɛ̌m, nye ó le ebê bé jɨ́jébé “Jɑɑ́ Ébê” lɨ́. Ɨ́ nkpɑ̂h ebê lɑɑ́, yé ɑ́ be ó e nyʉ́ʉ́ nzwóó mebyɛ́l ɑ́ be e mekʉ̌ miswɑ́mɑ́ nyɑ́. Ɨ́ móhó wɨ́wɛ̂h, bé ɑ́ be lɨ́ enkɨnkɛ́ɛ nyê, lɨ́ enzě jijyêʼ nyé tɨ̂ʼ ɨ́ nkpɑ̂h ebê lɑɑ́ ó, nye bónɑɑ bʉr o b'ɑ́ tʉtô mpɑ́h Nzyɛ̌m bɑ́, lɨ́ esú lé éjɨjɑʼ bé bisɑ̂. 3Nó ó mbeɑ́ nyé ɑ́ bee Pierre, bé e Jeɑn lɨ́ edǐ nî tɨ̂ʼ yɨ́, nye nzě jî e bé ó, bé jwêʼ nye mɔnɨ́. 4Pierre, bé e Jeɑn nzě bɨʼɔɔ nyé mejwôʼlʉ. Pierre, nye e né ó: «Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ bɨ́h!» 5Mʉ̌r nɨ̌ ntɔ̂ʼ jwɛ̂ʼ bé ɨ́ tooobó, lɨ́ ebónǒ nkʉ̂ bé óbɛ̌m jwe nyé yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ. 6Pierre nzě lɛ́ɛ e né ó: «Mé ɑbe yɨ́ɛ e minzɑŋ mí nkóhó mɔnɨ́, nkʉ̂ myɑɑ́ mí gʉ̂l. Nó sɑ́ mɛ̂m dí e yé yɨ́, yé ó mé jwé gô: ɨ́ díé mé Yésʉs-Krîst, mʉr Nɑzɑrɛ̂t, bʉŋlɑ́ɑ!» 7Nye nzě mɛ̂r nyé ɨ́ mbó éjʉ̂m, gbɛl nyé sí. Tyé e tyé yɑɑ́, mekʉ̌ ndu e metuʼrʉ mé, mé ntɔ̂ʼ sɑ̂ mbɨ̂mbɨɑ́. 8Mʉr wɑɑ́ ntɔ̂ʼ gbɔlwɑ sí ɨ́ nkǿølɨ́, tyɛ̂b tîtyěl, nzě tɑ́ɑre écye. Bé e bʉr o mílʉ́mlʉ́, bê nzě nî mpɑ́h Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ be ó lɨ́ ecye, le elyɑ̂h, le egúmlǒ Nzyɛ̌m. 9Nó mpʉ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ bee nye lɨ́ ecye le egúmlǒ Nzyɛ̌m yɨ́, 10bê nzě jweʼe nyê, gʉ́ɑ ntémé ó, yé ɑ́ kʉ be ó mʉr ɑ́ didi ɨ́ Jɑɑ́ Ébê é mpɑ́h Nzyɛ̌m lɨ́ ejɨjɑʼ bísɑ̂ nyɑ́. Bʉ́ɑ́ ntɔ̂ʼ mɛ̂r bɨ́bɛ̂h ɨ́ miléme. Bê nzě kɑ̂m sɑ̂ yɑɑ́. 11Mpʉ mʉ̂r nɨ̌ ɑ́ mɛ̂r Pierre, bé e Jeɑn e mebô yɨ́, bʉr bɨ́bɛ̂h nzě tóŋɔɔ míkɑ́m nko bé ɑ́ be yɨ́, jéhɔɔ̌ lɔ̌b wɑɑ́ minum mimběʼ. Bé ɑ́ be ó, ɨ́ gwɑl mé Sɑlomɔ̂ŋ dí dóló mpɑ́h Nzyɛ̌m yɨ́. 12Pierre nzě bee, nye ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bɨ̌n pʉgʉ́ tørɑ̌ mpʉ mʉ̂r nyɑ̂ʼ kɑ ciʼɔɔ yɨ́, ɨ́ yé? Bɨ̌n jwíjwɛ́ʼ bɨ́h mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, nyě cyé ó ɨ́ lɔ̌b nkûl nyɨ́h, nkʉ̂ ɨ́ lɔ̌b ótîtyěl wɨ́h ɨ́ yé? 13Nye ciʼe nó ó, ebě, Nzyɛ̌m mé Abrɑhɑm, Isɑɑc, ndu e Jɑcob, Nzyɛ̌m bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́, ɑ́ kpɛl ó, nye jwêʼ syɛ̂l mesɑ̂ wé, Yésʉs kûm. Bɨ̌n bɨɛ bé ɑ́ si bɛ́mɑ nye kwɑ́ mé Pilɑ́tos, ntɛŋɔɔ nyé ɨ́ mebó mé ó, nye jʉ́ʼoo nye. Bɨ̌n bé ɑ́ sɑ̂ nye nó ó, Pilɑ́tos nyɨɛ, nyé osí cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě bír ó nye. 14Bɨ̌n bé ɑ́ bɛ́mɑ ó, tîtyěl mʉr ɑ́ be ci nyɑ́. Bɨ̌n nzě jî e Pilɑ́tos ó, nye bírɨɨ bɨ̌n mʉr swîh, mʉr ɑ́ be njʉ̂l bʉr nyɑ́. 15Bɨ̌n bé ɑ́ si bɑnɑ jʉ̂ Etín é Cwiʼ. Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ yé ɑ́ syɛ́ɛlɨ nó yɨ́, Nzyɛ̌m nyɨɛ, nyɨ́ bɑ́nɑ̌ pɛh nyê, dwih nyé lɨ́ ojwe. Bɨ̌h ó dí oboʼlo ó lɔ̌b wɑɑ́. 16Mʉr nyɑ̂, wɑɑ́ bɨ́n dí ebee le eboó gʉ́ɑ nyɑ̂, nye bé ɨ́ jyɛ̂ʼwo e Yésʉs. Díé mé Yésʉs wɑɑ́, bé e búʼó Yésʉs dí entɨh bʉ̂r yɨ́, byé ô sɑ́ ó, nye díʼee kwɑhɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́ mpʉ bɨ́n bɨ́bɛ̂h dí ebee nyé nɑ́ɑ̌ nɨ̌. 17«Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Me lɨ́ egʉ́ɑ ó, tɑ́ɑre e bɨ̌n, kumo le ojǿø bɨ́n, bɨ̌n bé ɑ́ gʉʼlɑ ó, gʉʼlɑ́ɑ ɨ́ lɔ̌b mé Yésʉs. 18Tó kœb ó, Nzyɛ̌m ɑ́ lóŋlo ekɑ̌n nyé ɑ́ lɛ́ɛ ɨ́ minum mí ógwíhɑ o mílɔ̌b bɨ́bɛ̂h lɨ́ ó, cɨɨ e nzɨ̌ syɛ́ɛlɑ yɨ́n yɑɑ́. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó, yé jɨ ó, mʉr nyé ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́ nkɛ́yɨɨ mitúú mpʉ́nʉ̌. 19Nó jwirɑɑ gɑ́ miléme. Bɨ̌n ɑ jwírɑ́ nkǒ Nzyɛ̌m dí yɨ́, nye pɛ́ʼɛɛ bibɑɑ bí ébébe nyé ɑ́ pɑ niʼe bɨ̌n bí! 20Jɔʼ yɑɑ́ ó Dɑ̂ Nzyɛ̌m ngɑ́ kɑ̌ jwe bɨ́n epʉ́lɑ ó, bɨ̌n e né díʼee ɨ́ mepyɛblɑ yɨ́. Nyé ontɨh bɨ́n Krîst: Mʉr nyé ɑ́ lœm múló mé jǿø, wɑɑ́ nyé ɑ́ boo pɛ̂h ɨ́ lɔ̌b wɨ́n nyɑ́. Nó yé ó Yésʉs. 21Bɑ́ɑ́nɑ̂, nye ɨ́ jɑlɑ le edi ɨ́ jʉ́ó kʉ́, ɨ́ di di di, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m óbɑ́ʼɑ̌ tyêl bísɑ́ bíbyɛ̂h ɨ́ bityé byɔ́ɔ́ mpʉ nyé ɑ́ boo kɛʼ, duho myɑ̂ yɨ́. Nye ɑ́ kɛʼ nó ó, cɨɨ e nzɨ̌ ogwíhɑ o mílɔ̌b bé, bé ɑ́ be ci bɑ́. 22Moïse ɑ́ lɛ́ɛ ó: “Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m wɨ́n nyɑ́, ólómlo bɨ́n ngwíhɑ milɔ̌b mpʉ mé dí yɨ̂. Nye óbe ó mʉr kúl yɨ́n. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyé ngɑ́ lɛ́ɛ bɨ́n yɨ́, bɨ̌n ɑ sɑ́ yê! 23Mʉr nyɨnyɛ̂h óbe, ɑsɑ̂ ngwíhɑ milɔ̌b wɑɑ́ mejóʼo nyɑ́, ópɛʼɔɔ ɨ́ kúl gɑ́ yɨ́nɑ́, jʉ́ŋɔɔ.” 24«Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ mé Sɑmuel, pyɑ̂l lɨ́ ogwíhɑ o mílɔ̌b bɨ́bɛ̂h, bím bé ɑ́ lwib yɨ́, bé ɑ́ lwilwib ó, dumo e bisɑ̂ bi dí esyɛ́ɛ ɨ́ melú mɑ̂ʼ bí. 25Bɨ̌n bɨɛ ó dí e nkɔb líʼe ɨ́ menkɛ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ boo sol, ogwíhɑ o mílɔ̌b bɨ́ɛ ntɔ̂ʼ kɑ̌ gwîh mɑ́. Bɨ̌n ntémé, bé e nkɔb ɨ́ sɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ pɑ́ʼ bé e bimpɑ́m bínɑ́ nyɨ́. Nye ɑ́ lɛ́ɛ le Abrɑhɑm ó: “Bím mímbɛ̌r mi bʉ̂r mi dí ɨ́ sí yɨ̂ʼ mímyɛ̂h mí, me ósʉ myé metyɛʼ me mpóm ó, lɨ́ esú é ntɑ̂ gǒ.” 26Nó ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ kɑ lómo syɛ̂l mesɑ̂ wé yɨ́, nye ɑ́ nyɛɛ cyen nye ó, kwɑ́ nyɨ́n, ó nye sʉ́ʼoo bɨ̌n métyɛʼ me mpóm, le edwih mʉ̂r sɔ́mɑ́ yɨ́n nyɨnyɛ̂h ɨ́ bɨ́blɑ̌ syɛ́ɛlɑ yɨ́yɛ̂h nyé dí esɑ̂ yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\