Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 4

1Pierre, bé e Jeɑn jínɑ lɨ́ elwib nó nɛ́ɛ: opɑrɑ, le njǿø ojwéelɑ ó mpɑ́h Nzyɛ̌m, le oSɑjwisyɛ̂n nzě pyɑ́lɔɔ ɨ́ sulûm. 2Bé ɑ́ be ó, bé mû miléme ɨ́ díʼɑ díʼɑ, ebě, Pierre, bé e Jeɑn, bé ɑ́ be lɨ́ elɛ̂ʼle bʉ̂r le etúno ó, Nzyɛ̌m ópɛh ójwe ó, ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs. 3Nó bé ɑ́ nze mɛ̂r bê, gbɑ́ŋɔɔ bé ɨ́ mbʉʼ, bónɔɔ̌ mɛ́n, ebě, yé ɑ́ be ó, yé mû mejwíne mé pum. 4Sɑ̂ gwɑ́r, bʉr ɨ́ buo buo o b'ɑ́ jóʼo milɔ̌b myɑɑ́ bɑ́, bé ɑ́ be ó sí bûʼlɑ. Tɔ́ɔ bʉrʉ̂m o b'ɑ́ jwirɑ miléme bɑ́, nye ɑ́ si pyɑ̂l kúnókúno e bʉr otɔ́ɔ́sin otɛ̂n. 5Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, ojǿø, le otɔ́mɑ́ bʉ̂r, le olɛ̂ʼlɑ o métié nzě swɑ̂l Yerʉ́zɑlɛm. 6Yé ɑ́ be ntémé ó, le Ánɑs, ɑ́ be njǿø opɑrɑ nyɑ́. Tɨ̂ʼ ntémé, yé ɑ́ be ó, le Kɑyɨɑ́fɑ, le Jeɑn, le Alexɑndre ti e bʉ́ʉ́ bʉ́rʉ̂m bé ɑ́ byɛ̂l ɨ́ mpóʼo mé Ánɑs bɑ́. 7Nó bé ɑ́ nze tyêl Pierre ndu e Jeɑn ɨ́ mpǒm nyɔ́ɔ́, jíŋɔɔ e bé ó: «Bɨ̌n bé ɑ́ pʉgʉ ciʼ nye nó, e nkul me nzé ɛ́? Yé bé bɨ̌n bé ɑ́ si twóolo díé é nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nó, yé ɑ́ be lɑɑ́ mé nzé?» 8Nó, Pierre, lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m, ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Minjǿø-bʉr le otɔ́mɑ́ bʉ̂r! 9Bɨ́n ójî bɨ́h múh ó: “Yé bɨ́n ɑ́ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ ncǿncǿɑ kwɑ́ nzwoó nyɑ̂ʼ?” nó, le ntémé ɨ́ lɔ̌b nzɨ́ bɨ́h ɑ́ ciʼ nye e tɨ̂ʼ nyɨ́ nó, 10bɨ̌n óbɛ̂h le bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l bɨ́bɛ̂h, gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ bé ó, mʉr bɨ́n mû lɨ́ ebee lɨ́ etyɛ̂b tîtyěl nyɑ̂, nye mû mbɨ̂mbɨɑ́ ó ɨ́ lɔ̌b nkûl díé mé Yésʉs-Krîst, mʉr Nɑzɑrɛ̂t. Yésʉs wɑɑ́ ó bɨ́n ɑ́ jʉ̂ lɨ́ ebomlo nyé e binzɑ̂ŋ, bɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́ nyɑ́. Tó kœb ó, Nzyɛ̌m ɑ́ si pɛh nye lɨ́ ojwe. 11Yésʉs wɑɑ́ ó dí mʉr Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m dí elwib ɨ́ lɔ̌b wé nyɑ́ ó: “Ekóʼ bɨ́n, oswim, bé ɑ́ pyêh lɨ́, lé ó mû ekóʼ e dí esúʼo méjwii me sɔ́ŋ lɨ́.” 12Bʉr o dí ebǐ cwiʼ bɑ́, bé jɑɑ́ bi yé ó kwɑ́ nyé. Ebě, yé ɑbe e lʉ́ʉ́ díe eswîh Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ̂ʼle mɨnɑ́ gɑ́ ó, lé e nkul ebɑ́ʼɑ̌ jwe bʉ̂r cwiʼ lɨ́.» 13Bʉr ó bʉm ntɔ̂ʼ kɑ̂m lɨ́ ebeě mpʉ̌ Pierre, bé e Jeɑn, bé ɑ́ lwib ɨ́ kpɛŋlɛm, ɑbɑ́ɑwǒ sɔ̂ʼ yɨ́. Bé ɑ́ be lɨ́ ekɑ̂m ntémé mpʉ bé ɑ́ lwilwib lɨ́ otîtyěl, bɨ́ɛ yɨ́ɛ ɑbe bʉ̂r o b'ɑ́ sɑ̂ sʉkʉ́lʉ bɑ́ yɨ́. Bê nzě kɑ̌ jweʼe ó, bé ɑ́ kʉ be ó, bʉr ó sɔ́mɑ́ mé Yésʉs. 14Bé ɑ́ be lɨ́ ebee ntémé mʉr ɑ́ pɑ ciʼɔɔ nyɑ́ nɑ́ɑ̌ tîtyěl, bɑ̌ʼ e bê. Bé ntɔ̂ʼ di ɨ́ jolɑɑɑ, ɑbe e sɑ́ bé yɑ́lɑɑ. 15Bé ntɔ̂ʼ pyêl bé kʉ̌l ɨ́ bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́. Bé ntɔ̂ʼ sɑ́ɑ pɨ̂ʼ. 16Bé ɑ́ lɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Mɨnɑ́ sɑ̂ʼ gɑ́ bʉr bɑ̂ʼ nyɑ́? Ebě, bʉr ó Yerʉ́zɑlɛm bɨ́bɛ̂h, bɨ́ gʉ́ɑ ɨ́ pébébé ó, bɨ́ lɛ̂ʼle nkûl nyɔ́ɔ́ le ɑ́nɨ̂nɨ̂n esimɑ́ lɨ̂. Mɨnɑ́ bé ɑbe e nkul ekɑ̌ sóŋlo gɑ́ lê. 17Yé dɑmɑ́ bé nó, lɨ́ esú ó, lɔ́ɔ́ syɛ́ɛlɑ yɨ̂, wé ɑyɨ́ myɑŋlɑ ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, mɨnɑ́ bɛ́ŋɨɨ gɑ́ bé ó, bé sɑ́ ɑkɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ lwib e mʉr swîh ɨ́ díé mé Yésʉs.» 18Bê nzě bɑ́ʼɑ̌ jébe bê, nzě lɛ́ɔɔ e bé ó, bé gwɑ́ʼɑɑ elwib le ejwe bʉ̂r gúú lɛ́ʼlɑ́ swîh ɨ́ díé mé Yésʉs. 19Pierre, bé e Jeɑn bɨ́ɛ nzě yɑlɑ e bé ó: «Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, cíʼɑ́ɑ́ gɑ́ lɔ̌b wɨ̂: nkʉ̂ yé ɨ́ mbɨɑ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ó, bɨ̌h jɑ́ɑ jóʼo bɨ́n, ɑsɑ̂ nyɨ́ɛ mejóʼo. 20Yé ɑbe e sɑ́ dí e nkul ebɑ́ sɑ̂ ó, bɨ̌h kɑ́rɑɑ elɛ́ɛ̌ sɑ́ bɨ́h ɑ́ bee le ejóʼo yɨ́.» 21Bʉr ó bʉm ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ bɛ̂ŋ bê. Bé ntɔ̂ʼ bírɔɔ bê. Bé ɑ́ bé ɑbee nzɨ́ ejwe bé bintɨ́ʼɑ́, ebě, bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be ó lɨ́ egúmlǒ Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ bé ɑ́ pɑ sɑ̂ yɨ́. 22Ebě, mʉr ɑ́ ciʼe e nzɨ̌ esimɑ́ lɑɑ́ nyɑ́, ɑ́ be ó e mimbû mekɑ́m ménɑ̂ le mpubuʼó. 23Jɔ̌ʼ Pierre, bé e Jeɑn, bé ɑ́ bírɔɔ yɨ́, bê nzě tô nkǒ bɨ́ɔɔ́ bɔ́ɔ́, bé ɑ́ be yɨ́. Bé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ bé sɑ́ yɨ́yɛ̂h ójǿø ó mpɑ́h Nzyɛ̌m, le otɔ́mɑ́ bʉ̂r, bé ɑ́ sɑ̂ bé yɨ́. 24Jɔʼ bé ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ wɑɑ́ yɨ́, obûʼlɑ ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre éjɨʼlɑ e Nzyɛ̌m. Bé ó: «Dɑ̂ ɛ̌, go ó b'ɑ́ kuho kʉ́ e sí, le mɑ̂ŋ ti e bisɑ́ bíbyɛ̂h bi dí tɨ̂ʼ bí. 25Go ɑ́ lwib e nzɨ̌ Sísǐm gô, lwib ntémé e nzɨ̌ me sɔ́ŋ mpɑ́m wɨ́h Dɑvid, syɛ̂l mesɑ̂ gǒ ó: “Bikûl, byé kpɑɑ mébúʼ ɨ́ yé? Bikûl, byé kúhló mépɨʼ me dí ɑbe e nyɔm mɑ́ ɨ́ yé? 26Ojǿǿ ó sí, bé ɑ́ si tyɛ̂b ɨ́ tyé dɔ̂m. Minjǿø-bʉr, myé ɑ́ sɑ́ɑ pɨʼ ó, bé lwímlɑɑ e Dɑ̂ Nzyɛ̌m, bé e Mʉr nyé ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́.” 27Mpʉ yɑɑ́ ntémé ó yé ɑ́ kɑ sûʼlɑ yɨ́, ebě, yê tyeetye ó, Erôd bé e Pɔ́ŋtus Pilɑ́tos, bé ɑ́ si syɛŋɑ ɨ́ nkɑnɑ yɨ̂, bé e bʉr o bíkûl ti e bɑɑ́ ó bé Ɨ́zrɑɛ̂l. Bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si di bʉm, sɑ́ŋɔɔ pɨ̂ʼ ó, bé lwímlɑ́ ó, e syɛ̂l mesɑ̂ gǒ, Yésʉs, mʉr dí ci, wɑɑ́ gó ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. 28Nkúnɑ́ syɛ́ɛlɑ bé ɑ́ sɑ̂ yɨ́, yé ó b'ɑ́ lóŋlo ekɑ̌n gó ɑ́ boo lɛ́ɛ ɨ́ nkul nyǒ le gǿmɑ́ yô lɨ́. 29Nó ó, Dɑ̂ ɛ̌, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, jóʼɑ́ɑ́ mpʉ bé mû kɑ̌ bɛ̂ŋ bɨ́h yɨ́. Jwéʼ ósyɛ̂l o mésɑ́ bô nzɨ̌ ó, bé lɛ́yɨɨ lɔ́ɔ́ gô ɨ́ kpɛŋlɛm, ɑbɑ́ɑwǒ sɔ̂ʼ. 30Syɛ́mɨ́ɨ́ mbó gô, go ɑ lɛ́ʼlé nkûl nyǒ. Go ɑ cíʼ mímbêl ɨ́ díé é syɛ̂l mesɑ̂ gǒ Yésʉs, mʉr dí ci nyɑ́. Sɨ́sɑ́ʼ ntémé mesimɑ́ ti e bisɑ́ bí ékɑ̂m ɨ́ díé lé.» 31Le bé ɑ́ sil ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m, le ntɔ̂ʼ gúmó bé ɑ́ syɛŋɑ yɨ́, yé ɑ́ kublɑ. Sísǐm mé Nzyɛ̌m nzě lóno bɨ́bɛ̂h ɨ́ miléme, bé ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre élɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́ kpɛŋlɛm, ɑbɑ́ɑwo bɑ́ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ. 32Ɨ́ sɔ́mɑ́ óbûʼlɑ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be ó lémé ngwɑ́r ti e sísǐm ngwɑ́r. Abe e mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ ɑ́ be e nkul elɛ́ɛ ó, byé bísɑ̂, byé ɑ́ jɑɑ gúmo ó, njɨ e nye mʉr tɨ̂. Pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́, sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé ɑ́ bɨbe ó sɑdɑ́gɑ. 33Bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs, bé ɑ́ bʉboʼlo pɑhɑ́ sóo mé Tî Yésʉs ó, e nkul nyɨnyɛ̂h. Nó ntémé ó Nzyɛ̌m ɑ́ sʉ bé metyɛʼ me mpóm ɨ́ ntuuú yɨ́. 34Sɔ̂ʼ, yé ɑ́ bé ɑbe mʉ̂r ngwɑ́r ɨ́ sɔ́ɔlʉ, ebě, bʉr o b'ɑ́ bɨbe e bipemé ndu e mimbɛ̌r bɑ́, bé ɑ́ sɨsɑ̂ ó, bɛ́mɔɔ byê, nzeŋɔɔ e mɔnɨ́ yé ɑ́ duho tɨ̂ʼ yɨ́, 35nzě tímlɔɔ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs yɑ̌. Nó bé ɑ́ nʉnʉɑ mɔnɨ́ yɑɑ́, bê nzě kɑb mʉ̂r nyɨnyɛ̂h dû, mpʉ̌ gǿmɑ́ mʉ̂r ɑ́ be yɨ́. 36Yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ mpʉ́n ɑ́ be e díe ó, Joseph nyɑ́, mʉr onzweh mé Levî, wɑɑ́ ɑ́ byɛ̂l ɨ́ cíhé Swiprʉ̂s nyɑ́. Bʉr o mílʉ́mlʉ́, bé ɑ́ kɑ jør nye lʉ́ʉ́ díe ó, Bɑnɑbɑ̂s. (Nó yé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó: “Póblo-bʉr”.) 37Nye ɑ́ si bɛ́mɑ pemé yé ɑ́ gúmo e né yɨ́, ntɔ̂ʼ nze e mɔnɨ́ tɨ̂, nzě tímle bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ yɑ̌.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\