Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 5

1Yé ɑ́ bě e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, díé lé, lé ɑ́ be ó, Anɑníɑs. Nye ɑ́ be ó e mʉmɑ́ wé, Sɑfírɑ. Bé e myɛ̌l, bé ɑ́ si boo cwe cwíí ó, bɨ́ɛ ntémé bé óbɛ́mɑ mébi mɔ́ɔ́, le ejwe bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ mɔnɨ́ tɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h, 2Anɑníɑs nyɨɛ ntɔ̂ʼ kɑ̌ lie, bɛ̂ʼ gúú pɑ́ʼ mɔnɨ́ tɨ̂, nɛŋ wé lɨ́ esú lɔ́ɔ́, bé bʉr o tɨ̂, mʉmɑ́ wé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ̌ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. Nye nzě tó jwe bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ pɑ́ʼ mɔnɨ́ wé ɑ́ kɑ buʼo wɨ́. 3Pierre nzě lɛ́ɛ e né ó: «Anɑníɑs, ebe yé Sɑ́tɑn bɑnɑ nze ní gó ɨ́ léme, bɑ́nɑ̌ sɑ̂ ó, go kʉ́ŋɑɑ Sísǐm mé Nzyɛ̌m mbǐ nɨ̌ yɨ́ ɛ́? Ebě, gʉ́ bɛ̂ʼ gúú pɑ́ʼ mɔnɨ́ yô gó ɑ́ nʉɑ lɨ́ ebóm é pemé yô yɨ́, komo yé lɨ́ empɑh. 4Go jínɑ ɑpɑ̌ bɛ́mɑ̌ pemé yô, yé ɑ́ kʉ gúmo ó, e go mʉr tɨ̂. Ntémé, ɨ́ jɔʼ gó ɑ́ bɛ́mɑ yé yɨ́, mɔnɨ́ yɑɑ́, yé ɑ́ be ó mɔnɨ́ yô, yé ɑbe nó? Sɑ́ yé ɑ́ pʉgʉ tíne go ó, go sɑ̂ʼ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́, yé ɑ́ be yé? Go bé ɑkʉ́ɑ mʉ̂r. Go gwɑ kʉ́ɑ́ ó Nzyɛ̌m.» 5Lě Anɑníɑs ɑ́ jóʼo mekɑ̌n mɑɑ́, le nyé ɑ́ nɔ́ʼɑ, bwóolǒ sísǐm wé. Bʉr bɨ́bɛ̂h o b'ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ wɑɑ́ bɑ́, nzě buú jóʼɔɔ bʉ́ɑ́. 6Bwɑ́ bíloʼo byé ɑ́ be tɨ̂ʼ bí, byê nzě díblɔɔ̌ múu e sɑnɑ ndɔ́mɑ́, ntɔ̂ʼ tóŋɔɔ e wé, tó dɨlɔɔ. 7Mewɑlɑ melɛ̂l, mé osí lɑɑ nɛ́ɛ: mʉmɑ́ mé Anɑníɑs ntɔ̂ʼ pyɑ̂l, ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ yé ɑ́ lɑɑ yɨ́. 8Nó ó Pierre ɑ́ jî e né ó: «Lɛ́yɨ́ɨ́ mê: bím tɔ́ɔ́ nyɨ̂ʼ ó bɨ́n le Anɑníɑs bɛ́mɑ́ pemé ɛ́?» Nye nzě kɑm ó: «Eee, bím yɑɑ́ ó nɨ̌.» 9Nó Pierre ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Bɨ̂n bɑnɑ bono pɨ̂ʼ ó, bɨ̌n bóbló ó, Sísǐm mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ ɨ́ yé? Jóʼlɑ́ɑ: bʉr o to dɨ̌l múú njʉ́mǒ bɑ́, bé mû ó lɨ́ ebê. Bé ónkɛ́ɛ gó ntémé jøʼ gwɑ́r yɑɑ́.» 10Lě Pierre ɑ́ sil elwib, lě Sɑfírɑ ntɔ̂ʼ ɑ́ nɔ́ʼɑ ɨ́ mekʉ̌ mé, bwóolo ntémé sísǐm wé. Biloʼo bínɨ̌, byê nzě nî, kœbɔɔ nyé mû múu. Bé ntɔ̂ʼ kɑ̌ nkɛ́ɛ ntémé múú wé, tó dɨlɔɔ wé bɑ̌ʼ e wɑɑ́ njʉ̂m. 11Nó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m wɨ́wɛ̂h, ndu e bʉr o b'ɑ́ jóʼo milɔ̌b myɑɑ́ bɑ́, bé ɑ́ bu jóʼo bʉ́ɑ́. 12Bʉr o mílʉ́mlʉ́, bé ɑ́ si sɑ̂ mesimɑ́ ɨ́ buo buo ti e bisɑ́ bí ékɑ̂m, bʉr ɨ́ buo buo lɨ́ ebee. Obûʼlɑ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ gøgø̂hlɑ ó, gúmo gwɑ́r ɨ́ gwɑl mé Sɑlomɔ̂ŋ dí dóló ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m yɨ́. 13Bʉr ɨ́ buo buo, bé ɑ́ be lɨ́ esêʼle bê. Dɑmɑ́ jóʼo nó, bé ɑ́ bé ɑjûhwo éciʼe ɨ́ mpúhlɑ́ e bê. 14Bʉr o b'ɑ́ jyɛ̂ʼwo e Tî Yésʉs, bɑɑ́ bé ɑ́ nî ɨ́ sɔ́mɑ́ óbûʼlɑ bɑ́, bé ɑ́ be ɨ́ buo, bʉbɑ́ e bʉrʉ̂m. Nye ntɔ̂ʼ bɑ̂ʼrɑ bé ɨ́ sɔ́mɑ́ óbûʼlɑ bé. 15Nó bé ɑ́ nze gɔ́nɑ le enzeŋɔɔ e mimbél myɔ́ɔ́, jijyéʼɔɔ myé ɨ́ nkpɑ̂h minkpɑ̌ʼ Pierre ɑ́ dudwɑ́ɑlɑ mí. Bé ɑ́ jijyêʼ myé nó ó, ɨ́ bijoó ti e mimyɛɛlɑ, lɨ́ ebʉbóno ó, Pierre ólɑɑ nó, sisîm yé, yé óbɛ̌m kúnɑ e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, nyɨ́hɑɑ́ ntɔ̂ʼ ciʼe. 16Mentumo me bʉ̂r, mé ɑ́ be lɨ́ eduho ntémé ɨ́ binkɑnɑ byé ɑ́ be ɨ́ mempɑh mé Yerʉ́zɑlɛm bí. Bé ɑ́ nze ó, e mimbêl ti e bʉr o mísísǐm mélwɑʼwo, myé ɑ́ nzɨnzɑmrɑ bɑ́. Bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ ciʼe. 17Nó njǿø opɑrɑ, le bʉr ó njoo yé, bʉr o nkɔ́m oSɑjwisyɛ̂n, bé ɑ́ nze mɔɑ, lǿŋlɑ́ e nzwíí, 18bé ntɔ̂ʼ mɛ̂r bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́, gbɑ́ŋɔɔ bé ɨ́ mbʉʼ. 19Nó ɨ́ pum wɑɑ́, éngeles mé Dɑ̂ nzě dib mébê mé mbɛ̌r mímbʉʼ, ntɔ̂ʼ pyêl bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ kʉ̌l. Nye ó: 20«Tóʼ gɑ̂, bɨ̌n ɑ tyɛ́b lɨ́ ebɛhɛɛ e mpɑ́h Nzyɛ̌m. Bɨ̌n ɑ lɛ́ʼlé bʉ̂r sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí edumo le ejwɑ́n é cwiʼ yɨ́.» 21Ɨ́ jwiné mɛ́n kúnó, bʉr o mílʉ́mlʉ́ ntɔ̂ʼ tó tyɛ̂b lɨ́ ebɛhɛɛ e mpɑ́h Nzyɛ̌m, mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ pɑ boo lɛ́ɛ bé yɨ́. Bê nzě nyɛl éjwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́. Ɨ́ jyɛ̂m yɑɑ́, njǿø opɑrɑ, bé e bʉr ó bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ nzě syɛŋɑ ɨ́ bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ dí gǿhlɑ́ ótɔ́mɑ́ bʉ̂r bé óYúden yɨ́. Bê nzě lómo bʉ̂r ó, bé tô nʉɑ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ. 22Jɔʼ bísójɑ, byé ɑ́ nî ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́, byé ɑ́ bé ɑkœb bé tɨ̂. Byê nzě swîʼ, tó lɛ́ɔɔ bʉ̂r ó gǿhlɑ́ yɑɑ́ ó: 23«Bɨ̂h kœ̌b mébé mé mbɛ̌r mímbʉʼ ó, mipɨrɑ́, ojwéelɑ otîtyěl ɨ́ mebê. Sɑ̂ gwɑ́r, jɔʼ bɨ̂h dǐb mébê, jwɛ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́, bɨ̌h bé ɑbee mʉ̂r ngwɑ́r tɨ̂.» 24Njóʼɑ́ njǿø ojwéelɑ o mpɑ́h Nzyɛ̌m, le ojǿø o tɨ̂, bé ɑ́ jóʼo milɔ̌b myɑɑ́ yɨ́, bé ɑ́ be ó milʉ̂ ɨ́ nzɑmɑ́, ɑkɑ̌ gʉ́ɑ̌ mpʉ̌ ndumló lɔ̌b wɑɑ́, wé óbe yɨ́. 25Jɔʼ yɑɑ́ ó nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ kɑ pyɑ̂l. Nye ó: «Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ̂, bʉr o bɨ́n ɑ́ gbɑ̂ ɨ́ mbʉʼ bɑ́, bé mû ó lɨ́ ebɛhɛɛ e mpɑ́h Nzyɛ̌m lɨ́ ejwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́!» 26Njǿø ojwéelɑ ó mpɑ́h Nzyɛ̌m, bé e bisójɑ byé, bé ntɔ̂ʼ tô, tó búlɑ e bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs bɑɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ bé ɑtíne bé e nkul, ebě, bé ɑ́ be lɨ́ ekpɛ́ɛ ó, bʉr, bé ɑ́mû lúmo bé mekóʼ. 27Jɔʼ bé ɑ́ búlɑ e bʉr o mílʉ́mlʉ́ bɑɑ́ yɨ́, bê nzě tyêl bé ɨ́ mpǒm bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ ó, njǿø opɑrɑ jíʼee bé mecíɑ́. 28Nye e bé ó: «Bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑsí kɑmle bɨ́n lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ jwe mʉ̂r lɛ́ʼlɑ́ ɨ́ díé é mʉ̂r nɨ̌ ɛ́? Á bɨ̌n bɑ́ʼɑ̌ kɑ̌ tô dóló le elɛ̂ʼle bé ɨ́ yé ɛ́? Lɛ́ʼlɑ́ wɨ́n wɑɑ́, wé mû ó sí bɑ́nɑ̌ jɑlɑ̌ Yerʉ́zɑlɛm yɨ́yɛ̂h. Bɨ̌n ntémé mû kɑ̌ sɑ̂ mímbi mímyɛ̂h ó, bɨ̌n jwé ó bɨ̌h mebě, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bɨ̌n ɑ́ jóʼo ó, bɨ̌h ó b'ɑ́ jʉ̂ mʉr wɑɑ́.» 29Nó Pierre, bé e bʉr o mílʉ́mlʉ́, bé ɑ́ nze yɑlɑ e bé ó: «Bɨ̌h bé ɨ́ jɑlɑ le esɑ̂ Nzyɛ̌m mejóʼo, ɑbe bʉ̂r. 30Nzyɛ̌m bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́ ɑ́ si pɛh Yésʉs, dwih nyé lɨ́ ojwe. Yésʉs wɑɑ́ ó bɨ́n ɑ́ jʉ̂ lɨ́ ebomlo nyé e binzɑ̂ŋ, bɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́ nyɑ́. 31Nzyɛ̌m, nyɨ́ bɨ̂r nyé kʉ́, dil nyé ɨ́ mbó éjʉ́m wé ɨ́ ntuuu, tyêl nyé ɨ́ dǐ Tî, ti e dǐ Cîʼ-bʉr. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, lɨ́ esú lé éjwe bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l nzɨ̌ ejwirɑ míléme, ó nye pɛ́ʼɛɛ bibɑɑ bí ébébe nyé ɑ́ niʼe bé bí. 32Le bɨ̌h nyɨɛ, le Sísǐm mé Nzyɛ̌m ntémé ó dí oboʼlo o tɨ̂. Sísǐm wɑɑ́ ó Nzyɛ̌m dí ejwe bʉ̂r o dí esɑ̂ Yésʉs mejóʼo bɑ́.» 33Bʉr o b'ɑ́ nze ɨ́ gǿhlɑ́ bɑ́, bé ntɔ̂ʼ kpɑɑ ébúʼ ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ jóʼo milɔ̌b myɑɑ́ yɨ́. Bê nzě sɑ́ɑ ó, bé jʉ́ ó bʉr o mílʉ́mlʉ́ bɑɑ́. 34Nó ó yé ɑ́ be ó e nyʉ́ʉ́ Fɑrizyɛ̂n, díé lé Gɑmɑlyɛ̂l. Nye ɑ́ be ó lɛ̂ʼlɑ metié bʉ̂r bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ jwɑ́ɑwo nyɑ́. Nye nzě tyɛ̂b témé bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́. Nye ó, bé pɑ́ɑ pyêl bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ kʉ̌l ɨ́ mɑ̂ jɔʼ. 35Nye e bʉr ó gǿhlɑ́ ó: «Bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó ɨ́ pɑ́ʼ syɛ́ɛlɑ bɨ́n múo kpɛl ésɑ̂ bʉ̂r bɑ̂ʼ yɨ́. 36Yé jínɑ ó ɑgúm pɑ̌ lɛŋ mélû, Tœdɑ̂s ɑ́ be lɨ́ etô le enkʉ́nɑ ɨ́ nye mʉr tɨ̂. Nye ó, nyɨɛ nye ó mpɑŋ mʉ̂r. Kúnókúno e bʉr minter minɑ̂ bɑ́nɑ̌ dúŋɔɔ nyê. Ádwií nɛ́ɛ: jóʼo bé jʉ́ nyê. Bʉr bɨ́bɛ̂h o b'ɑ́ pɑ dudû nye bɑ́, bé ntɔ̂ʼ bʉ́lɑ. Lɔ̌b wé ntɔ̂ʼ gœ̂ʼ nɑ́ɑ̌. 37Píe tɨ̂, ɨ́ jɔʼ lɑ̂ŋ bʉr, Yʉ́dɑs, mʉr Gɑlilê, ɑ́ si gbɔbɑ le ojǿø, bé e bʉr ɨ́ buo buo ɨ́ koo wé píhe. Nye ntémé ɑ́ si jʉ́ŋɔɔ. Bʉr bɨ́bɛ̂h nyé ɑ́ dulo bɑ́, bé ntɔ̂ʼ bʉ́lɑ. 38Nó ó, ɨ́ lɔ̌b mû lɨ́ elɛb ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ wɨ́, mě tɨ́é bɨ́n ó, bɨ̌n ɑyɨ́ kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ bʉ̂r ónɨ̌ sɔ̂ʼ. Bírɨ́ɨ́ gɑ́ bê, bé tôʼ. Gǿmɑ́ yɔ́ɔ́ ti e syɛ́ɛlɑ yɔ́ɔ́, bíɛ, byé bé byɑɑ́ bi dí eduho ɨ́ pɨʼ bʉr bí nó, lɛ́ɛ́, byé ójwě ntuʼ. 39Sɑ̂ gwɑ́r, yé sí kɑ̌ pyɑ̂l ó, byé duho ó kwɑ́ mé Nzyɛ̌m nó, bɨ̌n l'ɑbe e nkul elwímlɑ e byé mbɨ̂mbɨɑ́. Gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó. Yé ɑ́mû jɑɑ́ nyɨ̂n lɨ́ epíhe ó, bɨ̌n mû ó lɨ́ elwímlɑ e Nzyɛ̌m!» 40Bʉr ó gǿhlɑ́ nzě kɑmɔɔ. Bê nzě jébe bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́, bíŋɔɔ bê, gbɑ́ŋɔɔ bé mpéné ó, bé l'ɑnyɑmlě kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ lwib ɨ́ díé mé Yésʉs, ntɔ̂ʼ bírɔɔ bê. 41Nó mpʉ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́, bé ɑ́ duho ɨ́ bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ yɨ́, bɨ́bɛ̂h, bé ntɔ̂ʼ lóno ɨ́ bisʉhʉʉ, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ bee ó, bé ó mbi bʉ̂r o jɑ́lɑ́ le esɑ́ŋɔɔ bísɑ́ bí ésɔ́m ɨ́ lɔ̌b díé mé Yésʉs bɑ́. 42Móhó wɨ́wɛ̂h, bé ɑ́ be ó lɨ́ etô dóló le elɨlɛ̂ʼle bʉ̂r, ɑgwɑ̂ʼ, lɨ́ ebɛhɛɛ e mpɑ́h Nzyɛ̌m le ɨ́ mimbɛ̌r mi bʉ̂r tʉ́ŋlʉ̌. Bé ɑ́ be lɨ́ etúno bé Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, lɨ́ elɛ́ɛ e bé ó, Yésʉs ó dí Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\