Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 6

1Ɨ́ melû mɑɑ́ mpʉ ómpʉ́n mé Yésʉs, bé ɑ́ be, bé mû sí buú buo yɨ́, oYúden bé ɑ́ lwilwib grɛ̂k bɑ́, bê nzě gɔ́nɑ le esɑ̂ mésɨ́n e bɑɑ́ o b'ɑ́ lwilwib ébrœ̂ bɑ́. Bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó, bɨ́hɑɑ́, bé ɑ́ jɑɑ tʉtoŋlo ó, njɨ mikúhó myɔ́ɔ́ ɨ́ nkɔb mede. 2Nó bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ kɑ́m le obɑ́, bé ɑ́ syɛŋ ompʉ́n bɨ́bɛ̂h, nzě lɛ́ɔɔ e bé ó: «Yé ɑjɑlɑ ó, bɨ̌h díʼee ɑlɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛ́ ékɑb méde. 3Nó, bɨ́ɔɔ́ ɛ́, pɛ́hɛ́ɛ́ gɑ́ bʉr nzɑɑngbɑ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, bɑɑ́ o mû sí gʉ́ŋɔɔ ó, bé ó lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m, lǿŋlɑ́ ntémé le ocwóó bɑ́. Bé ó bɨ́h ngɑ́ tímlě syɛ́ɛ́ yɑɑ́. 4Bɨ̌h bɨɛ ókɑ̌ tirwo ó, njɨ e syɛ́ɛ́ mínjɨʼlɑ, le yɑɑ́ élɛ́ɛ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m.» 5Bʉr ó sɔ́mɑ́ bɨ́bɛ̂h, bê nzě kɑ̌m jøʼ yɔ́ɔ́ yɑɑ́. Bé ntɔ̂ʼ pɛ̂h Étienne, mʉr ɑ́ be lǿŋlɑ́ e búʼó ti e Sísǐm mé Nzyɛ̌m nyɑ́. Bê nzě bɑ́ʼɑ̌ pɛ̂h ntémé: Philippe, Prókɔros, Nikɑnôr, Tímon, Pɑrmenɑ̂s ti e Nikolɑ̂, mʉr Antiôs. Nye ɑ́ be ɨ́ tó nî ɨ́ yébé óYúden, nye ntɔ̂ʼ kɑ̌ bûʼlɑ̌ Yésʉs. 6Sɔ́mɑ́ óbûʼlɑ ntɔ̂ʼ tyêl bé ɨ́ mpǒm bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs. Bê nzě jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m, le ekɛl bé mebô ɨ́ milʉ̂. 7Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ kpɑ̂hwɑ̌ myɑŋlɑ. Tɔ́ɔ ompʉ́n ntɔ̂ʼ kpɑ̂hwɑ̌ buo ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm. Bʉr ɨ́ sɔ́mɑ́ ópɑrɑ ɨ́ buo buo nzě jyéʼɔɔ̌ koo e Yésʉs, lɨ́ esɑ́ŋɔɔ̌ Nzyɛ̌m mejóʼo. 8Étienne ɑ́ be ó mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ sʉ metyɛʼ me mpóm, gbɑ̂ nyé ntémé nkul ɨ́ léme nyɑ́. Nye ɑ́ bɨbe ó lɨ́ esɑ̂ bísɑ́ bí ékɑ̂m ti e mesimɑ́ témé bʉr. 9Nó bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ mɔɑ, tó sɑ̂ óntɑ́ʼdirɑ e né. Bé ɑ́ be ó bʉr o mpɑ́h sulɑ́ dí e díe ó: “Mpɑ́h onzyɛh o bʉ̂r”. Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé ɑ́ duho ó ɨ́ Siréniɑ. Bʉ́ʉ́, duhǒ Alɛksɑndrî, ndu e sí Silisíɑ, le yɑɑ́ Azíɑ. Mpʉ bé ɑ́ be lɨ́ esɑ̂ óntɑ́ʼdirɑ le Étienne yɨ́, 10bê nzě bee ó, bé ɑ́ bé ɑbe e nkul ekoʼo nyê, ebě, nye ɑ́ lwib ó, le ocwóó ti e nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 11Nó ó, bê nzě bwɑ̂m bʉ̂r ɨ́ mesǒ. Bé e bé ó, bé lɛ́yɨɨ ó: “Bɨ̌h bé ɑ́ si jóʼo nye lɨ́ esɑ̂ Nzyɛ̌m, bé e metié mé Moïse nkěh.” 12Bê nzě bêhle bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, otɔ́mɑ́ bʉ̂r le olɛ̂ʼlɑ o métié, ó bé sɑ̂ʼ ntʉ̌. Bé ntɔ̂ʼ nkɔŋɑ, tô nko Étienne ɑ́ be yɨ́. Mɛ́rɔɔ nyê, tóŋɔɔ e né nko bʉ̂r ó bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ bé ɑ́ be yɨ́. 13Bé ntɔ̂ʼ nze ntémé e bʉr o b'ɑ́ pɑ búʼo nye milɔ̌b bɑ́. Nó bʉ̂r bɑɑ́ bé ɑ́ boʼlo ó: «Mʉr nyɑ̂, nye lɨ́ etô dóló lɨ́ ecɨ mékɑ̌n ɨ́ bébe bébe témé bʉr. Mekɑ̌n mémpwɑ́r nyé lúmó mpɑ́h Nzyɛ̌m mɑ́, mé ntémé mɛ́r ó, ti e metié mé Nzyɛ̌m! 14Bɨ̌h bé ɑ́ si kʉ jóʼo nye lɨ́ ebɑ́nɑ̌ lɛ́ɛ ó, Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t, nye ógbɑ̌h gúmó yɨ̂. Nyé océne métǔm Moïse ɑ́ líʼe mɨnɑ́ gɑ́ e mé mɑ́.» 15Bʉr o b'ɑ́ be ɨ́ bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ yɑɑ́ bɑ́, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ bɨʼ Étienne mejwôʼlʉ yɨ́, bɨ́bɛ̂h kɑ́ bee ó, mpǒm nyé, nye mû mpʉ mpóm éngeles.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\