Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 7

1Nó njǿø opɑrɑ ɑ́ jî le Étienne ó: «Nzê bisɑ́ bínɨ̌, byé ó tyeetye ɛ̌?» 2Étienne ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, okɛ́l bɑ̂m le osɔ́ŋ bɑ̂m, jóʼlɑ́ɑ́ gɑ́ me: Nzyɛ̌m mencyɛnwɑ ɑ́ si nyɨ̂n ɨ́ míh mé sɔ́ŋ mpɑ́m gɑ́ wɨ́nɑ́ Abrɑhɑm ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ bě Mezopotɑmî, nye jínɑ ɑpɑ̌ tó dǐ Kɑrɑ̂n yɨ́. 3Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: “Duhɑɑ ɨ́ sí yô. Líʼɑ́ɑ́ mbɛ̌r bʉ̂r gô. Go ɑ tó ɨ́ sí mé ótɨ́e gó yɨ́.” 4«Abrɑhɑm ntɔ̂ʼ duhǒ sí Kɑldê, nzě tó dǐ Kɑrɑ̂n. Ɨ́ gúmo yɑɑ́ ó sɔ́ŋ wé ɑ́ jwe yɨ́. Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ dwih nyé Kɑrɑ̂n, cyen nyé ɨ́ sí bɨ́n mû tɨ̂ʼ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ yɨ́. 5Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑjwe nyé péh sí wɑ̂, dɑmɑ́ jóʼo ó bím yé ɑ́ jɑlɑ ó, nye tyélɨɨ ebo lé tɨ̂ʼ yɨ́. Nye ɑ́ be yɨ́ɛ ó, sí kɛʼ nyé sí yɑɑ́, bé e bwɑ́n bé. Tó kœb ó, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, yé ɑ́ be ó, Abrɑhɑm jínɑ ɑpɑ̌ byɑ̂ mwɑ̂n ngwɑ́r. 6Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ ntémé e né ó: “Ontɑ bô, bé ódi kwɑ́ bʉ́ʉ́ bʉ̂r. Bé ótó di gʉ̂ʼ ó bitúʼɑ̌. Bʉr ó sí yɑɑ́, bé ósɑ̂ bé cére gʉ̂, tɑ̂ŋ mimbû minter minɑ̂. 7Kúl bʉ̂r ngɑ́ dil bé ɨ́ dǐ ótúʼɑ̌ yɨ́, me ójwe yé bintɨ́ʼɑ́ ɨ́ buo buo tɨ̂. Mé óbe, me mû sí buú jwe bé byɑ̌ nó, bʉr bɑ̂m, bé otwɑ̂ʼ gʉ̂. Bé onzě jwe mé kûm ɨ́ gúmó yɨ̂.” 8Nó ó Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ sɑɑ́ pɑ́ʼ bé le Abrɑhɑm yɨ́. Nye nzě tyêl étié ó, bʉr o sɑ́ɑ́ nyɑɑ́, bé cíʼɔɔ mpʉ́n. Nó ntémé ó Abrɑhɑm ɑ́ sɑ̂ ɨ́ pɑ́ʼ mwɑ̂n wé, Isɑɑc yɨ́. Nye ɑ́ si cíʼe nye mpʉ́n lɨ́ elú é mwôm. Isɑɑc ɑ́ si byɑ̂ Jɑcob. Jɑcob byɑ̂ bwɑ̂n kɑ́m le obɑ́, bɑɑ́ bé ɑ́ kuho menzweh kɑ́m e mebɑ́ bɑ́. 9«Tó kœb ó, byúú bímpɑ́m gɑ́ bínɑ́, byé ɑ́ be lɨ́ esíe mɨ́ɔɔ́ wɔ́ɔ́, Joseph. Bé ntɔ̂ʼ bɛ́mɑ nyê, cyenɔɔ nyé sí Egîpten. Sɑ̂ gwɑ́r, bé e Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ be. 10Nzyɛ̌m nzě pɛʼ nyé ɨ́ mitúú myé mímyɛ̂h. Nye nzě sɑ̂ ó, nye díʼee le ocwóó, le ebi métyɛʼ me mpóm ɨ́ míh mé njǿø Egîpten. Njǿø nyɨɛ ntɔ̂ʼ tyêl nyé lʉ́ mʉ̂r ɨ́ bʉr ó sí Egîpten ndu e mbɛ̌r bʉ̂r mé Fɑrɑɔ̂ŋ wɨ́wɛ̂h. 11Nzɑ nzě nyɑŋlɑ ɨ́ sí Egîpten yɨ́yɛ̂h ti e sí Kɑnɑ̂n. Túú nzě mɛ̂r bʉ̂r ɨ́ buo buo. Bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́, byé ɑ́ bé ɑbe e sɑ́ éde. 12Jɔ̌ʼ Jɑcob ɑ́ jóʼo ó, mede, mé ɑ́ be ó lɨ́ ebôm ɨ́ sí Egîpten yɨ́, nye ntɔ̂ʼ lómo bímpɑ́m gɑ́ bínɑ́ gʉ̂ʼ ɨ́ jɔʼ ésôʼ. 13Jɔʼ mbɑ́ bé ɑ́ kɑ bɑʼɑ tô yɨ́ ó bɨ́ɔɔ́ mé Joseph, bé ɑ́ kɑ jweʼe nye. Nó njǿø Egîpten ɑ́ kɑ gʉ́ɑ ntémé ó, nkúnɑ́ Joseph ɑ́ be ó mʉr mbɛ̌r bʉ̂r wɑɑ́. 14Píe tɨ̂, Joseph nzě lómo bʉ̂r lɨ́ etó sɑ́ɑ sɔ́ŋ wé, Jɑcob, bé e mbɛ̌r bʉ̂r wé wɨ́wɛ̂h: tɑ̂ŋ bʉr mekɑ́m nzɑɑngbɑ́ le otɛ̂n. 15Jɑcob ntɔ̂ʼ tô sí Egîpten, nko nyé ɑ́ to jwe, bé e bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́ yɨ́. 16Bé ntɔ̂ʼ nkɛ́ɛ mímúú myɔ́ɔ́, tó dɨlɔɔ myé ɨ́ kwɑ́r Síkɛm. Myé ɑ́ debe ó, gúmó Abrɑhɑm ɑ́ bwɑ̂m soo e mɔnɨ́ kwɑ́ bwɑ́n mé Emɔ̂r. 17«Ɨ́ jɔʼ bísyɛ́ɛlɑ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ Abrɑhɑm bí, byé ɑ́ be, byé mû kúno esyɛ́ɛ ɨ́ cíl mélû yɑɑ́ yɨ́, kúl gɑ́ yɨ́nɑ́ nzě buú byéɑ le ejɑh ɨ́ sí Egîpten, 18tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ éjwɑ́n é njǿø ɑ́ nʉɑ jǿø ɨ́ sí Egîpten yɨ́. Nyɨɛ ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ̌ lɔ̌b mé Joseph. 19Njǿø wɑɑ́ ó b'ɑ́ kûhlo mepɨʼ mé élwímlɑ e kúl gɑ́ yɨ́nɑ́, le esɑ̂ yé cére. Nye ɑ́ tíne bé ó, bé tô bibîr bícyéé byɔ́ɔ́ kʉ̌l ó, byé jwêʼ. 20Jɔʼ yɑɑ́ ó Moïse ɑ́ byɛ̂l yɨ́. Moïse ɑ́ be ó jɑɑ́, mpɑ̌ŋ jɑɑ́ mɑ̂ ntwǒm. Nzyɛ̌m ɑ́ be ɨ́ kpɛl nyê. Nyé osí bɑʼlɔɔ óngɔn olɛ̂l ɨ́ mbɛ̌r sɔ́ŋ wé nɛ́ɛ: 21bé ntémé ntɔ̂ʼ bîr nyé kʉ̌l. Jɔʼ bé ɑ́ sɑ̂ nye nó yɨ́, sile mé Fɑrɑɔ̂ŋ, wê nzě tœ̂ʼ nyê, nzě gbɛl nyé ɨ́ mbɛ̌r wé, nye mʉr tɨ̂. 22Nó ó bé ɑ́ lɛ̂ʼle Moïse ocwóó wɨ́wɛ̂h bʉ̂r ó sí Egîpten bé ɑ́ be e wé wɨ́. Nye ɑ́ be ó e nkul ɨ́ melɑb mé, le ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ nyé ɑ́ sɨsɑ̂ bí. 23«Jɔʼ nyé ɑ́ be, nye mû e mimbû mekɑ́m ménɑ̂ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě tó ó kwɑ́ jyɛɛ́ yé, bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, ɨ́ menɔɔlʉ, lɨ́ etó gʉ́ɑ̌ mpʉ bé ɑ́ be yɨ́. 24Nye nzě bee nyʉ́ʉ́ mʉ̂r Egîpten lɨ́ ebî mʉ̂r Ɨ́zrɑɛ̂l. Moïse ntɔ̂ʼ kɛm mʉ̂r ɑ́ bíŋɔɔ nyɑ́, nzě bɔlɑ nyê, jʉ̂ mʉ̂r Egîpten wɑɑ́. 25Nye ɑ́ jøʼ ó, jyɛɛ́ yé, bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bé óbeě syɛ́ɛlɑ yé yɑɑ́, le egʉ́ɑ ntɔ̂ʼ ó, Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ ciʼ bé e nzɨ̌ nyé. Tó kœb ó, bé ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ nó. 26Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, Moïse nzě kœb bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l obɑ́ lɨ́ etɛ̂l. Nye nzě sɑ́ɑ ó, nyě bii ó bê, ó bé díʼee mbɨ̂mbɨɑ́. Nye e bé ó: “Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, bɨ̌n bé ó bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́, bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l. Bɨ̌n tɛ́l pɑ́ʼ nyɨ́n ɨ́ yé?” 27Nó mʉ̂r ɑ́ gwɑ sɑ̂ mɨ́ɔɔ́ ebébe nyɑ́, ɑ́ bɛ̂ʼ e Moïse ó: “Nzé nyɨɛ ɑ́ pʉgʉ tyêl go njǿø, nkʉ̂ cîʼ milɔ̌b wɨ́h? 28Nzê go lɨ́ edǐ jʉ̂ mé mpʉ gó ɑ́ jʉ̂ mʉr Egîptěn kʉ̌ʼ yɨ́ ɛ́?” 29Ejóʼǒ Moïse ɑ́ jóʼo mekɑ̌n mɑɑ́ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ kpɛ́ɛ, tó di yʉ́ʉ́ sí swîh, díé tɨ̂ʼ Mɑdyɑ̂n, nko nyé ɑ́ to byɑ̂ bwɑ́ ó bʉrʉ̂m obɑ́ yɨ́. 30«Mimbú mekɑ́m ménɑ̂, myé osí lɑɑ, nye jínɑ ɨ́ lʉɑ́, kúnókúno le ecø̂ʼ é Sinɑ́yɨ̂ nɛ́ɛ: éngeles ntɔ̂ʼ pyɑ̂l nyé ɨ́ njʉ̌l siʼe tʉ́ŋlʉ̌. Siʼe yɑɑ́, yé ɑ́ duduho ó, mɑ̂ lɨ́ kpɑ̂ʼ, mɑ̂ lɨ́ wɑɑ́ nyɨɛ l'ɑdíʼe. 31Ɨ́ jɔ̌ʼ Moïse ɑ́ bee siʼe yɑɑ́ yɨ́, nye nzě kɑ̂m. Nye nzě gwɑ́ sîhlě bɑ̌ʼ e yé, ó nyě tó ó, tó gwɑ́ siŋle. Nye jínɑ ɑpɑ̌ sɑ̂ nó nɛ́ɛ: nyě kɑ̌ jóʼo ó, cwíí mé Dɑ̂. Nye e né ó: 32“Me ó Nzyɛ̌m bimpɑ́m byô: Nzyɛ̌m mé Abrɑhɑm, Isɑɑc, ndu e Jɑcob.” Moïse ntɔ̂ʼ sɑ̂ʼ ɨ́ ngbɑ ngbɑ ngbɑ ɨ́ bʉ́ɑ́, ɑkɑ̌ jûhwo éjwɛ̂ʼ. 33Nó ó Dɑ̂ ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: “Pɛʼɛɛ ósípɑh ɨ́ mekʉ̌, ebě, gúmó gó dí etyɛ̂b nɨ̌, yé ó sí dí ci yɨ́. 34Pɑɑ́ bee: mɨ́ bee, le egʉ́ɑ ntémé bintɨ́ʼɑ́ bʉ̂r bɑ̂m, bé ɑ́ to jweŋɔɔ bí, le mitúú bé ɑ́ siɑ e myé ɨ́ sí Egîpten mí. Mɨ́ jóʼǒ mpʉ bé dí ecíme le ejóno yɨ́. Mɨ́ nze, nzě pɛʼ bé lɨ́ okómó. Nó ó, mɔɑ́ɑ. Mɨ́ lómo gó sí Egîpten.” 35«Tó kœb ó, Moïse ngwɑ́r wɑɑ́, nye ó mʉr bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bé ɑ́ bene nyɑ́. Bé ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: “Nzé nyɨɛ ɑ́ pʉgʉ tyêl go njǿø, nkʉ̂ cîʼ milɔ̌b wɨ́h?” Nyɨɛ yɨ́ɛ wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ lómo nyɑ́. Nye ɑ́ lómo nye ó, nye díʼee njǿø-bʉr le ciʼ bʉr. Nye ɑ́ tyêl nye ɨ́ bidǐ byɑɑ́ ó, e nzɨ̌ mé éngelěs Moïse ɑ́ bee ɨ́ mɑ̂ lɨ́ kpɑ̂ʼ nyɑ́. 36Nye ó b'ɑ́ pɛʼ bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ɨ́ sí Egîpten e nzɨ̌ mesimɑ́ ndu e bisɑ́ bí ékɑ̂m. Nye ɑ́ sɑ̂ byúú ntémé ó ɨ́ Mɑ̂ŋ mé Ácʉʼ, le esɑ̂ byúú ɨ́ lʉɑ́, gúmó bé ɑ́ lɛŋ mimbû mekɑ́m ménɑ̂ yɨ́. 37«Moïse wɑɑ́ ntémé ó b'ɑ́ lɛ́ɛ e bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ó: “Nzyɛ̌m ólómlo bɨ́n ngwíhɑ milɔ̌b swîh mpʉ nyé ɑ́ ntɨh me yɨ́. Nye óbe ó nyɛ̂r Ɨ́zrɑɛ̂l.” 38Nye ó b'ɑ́ be, bé e kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ syɛŋɑ ɨ́ lʉɑ́ yɨ́. Nye ɑ́ be ó, bé e bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́ ndu e éngeles ɑ́ lwib e bé lɨ́ ecǿʼ é Sinɑ́yɨ̂ nyɑ́. Moïse ó b'ɑ́ nyɛɛ bi mingwíhɑ́ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m e nzɨ̌ mé éngeles, kɑ̌ kɑlɑ mɨ́nɑ́ gɑ́ myɑ̌. Milɔ̌b myɑɑ́ ó dí ejwě cwiʼ. 39«Tó kœb ó, bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́, byé ɑ́ bé ɑkpɛl ésɑ̂ nyé mejóʼo. Bé ɑ́ be lɨ́ epɨʼ nyê, le egø̂m ó, bé búlɑ́ yɔ́ɔ́ ó, tô sí Egîpten. 40Nó bé ɑ́ kɑ tô e cyen yɔ́ɔ́ dóló. Bé le Árɔn ó: “Sɑ́ʼ bɨ́h onzyɛ̌m oswîh, bɑɑ́ ngɑ́ kɑ̌ tityɛ̂b bɨ́h lɨ́ esóʼ é nzɨ́ bɑ́, ebě, bɨ̌h bé ɑpʉgʉ́ gʉ́ɑ̌ sɑ̂ pyɑ́l Moïse, nko nyé ɑ́ pɔhwɑ yɨ́, nyɨɛ mʉr ɑ́ pɑ pɛʼ mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ sí Egîpten nyɑ́.” 41Bê nzě lúlo mɑ̂ ntœœ, ntɔ̂ʼ cíʼɔɔ mínjwéɑ́, jweŋɔɔ nyê. Bê nzě buú jóʼo bísʉhʉʉ ɨ́ sɑ́ bé bʉr o tɨ̂ʼ bé ɑ́ lúlo e mebó mɔ́ɔ́ yɨ́. 42Nó ó Nzyɛ̌m ɑ́ nze túmo bé koo, nzě bîr bê, lɨ́ esú ó, bé sɑ̂ʼ yébé lɨ́ esú é bísɑ̂ bi dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bí. Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ lɨ́ okɑ́lɑr bé ógwíhɑ o mílɔ̌b yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: “Bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, nzê bɨ̌n bé ɑ́ si cíʼe me otír, nkʉ̂ jwe mé myúú mínjwéɑ́ miswîh ɨ́ mimbû mekɑ́m ménɑ̂ bɨ́n ɑ́ lɛŋ ɨ́ lʉɑ́ mí ɛ́? 43Heʼé, bɨ̌n bé ɑ́ nkɨnkɛ́ɛ ó, mbɛ̌r kɑ́n mé Molɔ̂k. Bɨ̌n bé ɑ́ cye cyen yɑɑ́ ó, e jweʼle cwícwén mé nzyɛ̌m dí e díe ó, Léfɑn nyɑ́. Bɨ̌n bé ɑ́ kûhlo bijweʼle byɑɑ́ ó, bɨ̌n nkʉ̂ bɨʼ mébóó mɨ́n sí, jwe byé kûm. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé ótô e bɨ̌n lɨ́ okómó yɨ́. Bɨ̌n bé ótó dǐ Bɑbilɔ̂n kɔ́m nkɛ́ɛ́.” 44«Ɨ́ lʉɑ́ tʉ́ŋlʉ̌, bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́, byé ɑ́ bě e mbɛ̌r kɑ́n, gúmó bé ɑ́ bɑʼle sɑ́ dí eboʼlo ɨ́ lɔ̌b mé Nzyɛ̌m yɨ́. Mbɛ̌r wɑɑ́, wé ɑ́ sumɔɔ ó, mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ tɨ́e Moïse ó, wé súmɔɔ yɨ́. Wé ɑ́ nøølɑ ó, e jweʼle nyé ɑ́ bee yɨ́. 45Mbɛ̌r kɑ́n wɑɑ́, wé ó bímpɑ́m gɑ́ bínɑ́ byé ɑ́ nkɨnkɛ́ɛ, tô e wê, tó kumo ɨ́ jɔʼ mé Josué. Bé ɑ́ be lɨ́ epyɑ̂l e wé ɨ́ mesí bíkúl bíswîh. Nzyɛ̌m ɑ́ be lɨ́ egbɑh byúú bíkûl ɨ́ mesí mɔ́ɔ́ ɨ́ jɔʼ bímpɑ́m gɑ́ bínɑ́, byé ɑ́ pyɑ̂l tɨ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ gúmó bé ɑ́ sul yɨ́. Wé ɑ́ kɑ di ɨ́ sí yɑɑ́ ó, tó kumo ɨ́ jɔʼ mé Dɑvid. 46Dɑvid wɑɑ́ ó b'ɑ́ bu søø metyɛʼ me mpóm mé Nzyɛ̌m. Nyɨɛ ntémé ó b'ɑ́ jî nkul ó, nye kœ́bɨɨ mbɛ̌r kɑ́n lɨ́ esú mé Nzyɛ̌m mé Jɑcob yɨ́. 47Tó kœb ó, Sɑlomɔ̂ŋ ó b'ɑ́ sumo nye mbɛ̌r. 48Dɑmɑ́ be ó Nzyɛ̌m, nyé ɑbe lɨ́ edi ɨ́ sɑ́ dí esumɔɔ e mebó mé bʉ̂r yɨ́. Yé ó kwɑhɑ́ mpʉ ngwíhɑ milɔ̌b ɑ́ boo lɛ́ɛ yɨ́: 49“Dɑ̂ Nzyɛ̌m lɛ́ɛ ó: «Jʉ́o, yé ó dí mecǿǿ mé jǿǿ yɑ̂m. Sí yɨ̂, yé ó tyélɑ́tyélɑ mékʉ̌ yɑ̂m. Wɑ́ɑ̌ mbǐ mbɛ̌r bɨ́n dí e nkul esumo mé wɨ́? Wɑ́ɑ̌ mbǐ jɑ́ bɨ́n dí e nkul ekomlo mé yɨ́ ɛ́? 50Me ɑ́ bé ɑsí kuho bísɑ̂ bínɨ̌ bíbyɛ̂h e mébó mɑ̂m ɛ̌?»”» 51Étienne nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bɨ́ kɑ̌ buú lele mílʉ̂. Milémé mín, myé ó lǿŋlɑ́ le egʉʼlɑ; megwɑ̌l mɨ́n ntémé mindiblɑ́. Bɨ̌n bé lɨ́ ebeně Sísǐm mé Nzyɛ̌m jɔʼ yɨ́yɛ̂h, kwɑhɑ́ mpʉ bímpɑ́m gɑ́ bínɑ́, byé ɑ́ be lɨ́ esɑ̂ yɨ́. 52Lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ me: wɑ́ɑ ngwíhɑ milɔ̌b bímpɑ́m gɑ́ bínɑ́, byé ɑ́ be ɑtíble nyɑ́? Byé ɑ́ si jʉ̂ bʉr o b'ɑ́ túno nzéɑ́ mé Tîtyěl Mʉ̂r bɑ́. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌n bɨɛ mû ó sí bɛ́mɑ mʉ̂r wɑɑ́, jʉ́ŋɔɔ nyê. 53Bɨ̌n bʉr o b'ɑ́ jóʼo metié mé Nzyɛ̌m bééngeles bé ɑ́ kɑlɑ bɨ̌n mɑ́ bɑ́, bɨ̌n bé ɑjwe métié mɑɑ́ júu!» 54Bʉr ó gǿhlɑ́ bɨ́ɛ kʉ́ nzě kpɑɑ ébúʼ ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ jóʼo nkɑr nyé yɨ́. Bé ntɔ̂ʼ pûʼlo méjye ɨ́ mebúʼ bé ɑ́ kpɑɑ le Étienne lɨ́. 55Mpʉ̌ Étienne ɑ́ be, nye mû lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m yɨ́, nye nzě bɨ̂n mîh kʉ́, nzě bee méncyɛnwɑ mé Nzyɛ̌m, bee ntémé Yésʉs lɨ́ etyɛ̂b tîtyěl ɨ́ mbó éjʉ́m mé Nzyɛ̌m. 56Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Beyɨɨ gɑ́, me lɨ́ ebeě jʉ́o mběʼ, ndu e Mwɑ̂n mé Mʉr! Nyɨ́ tyɛ̂b tîtyěl ɨ́ mbó éjʉ́m mé Nzyɛ̌m!» 57Bé ntɔ̂ʼ bʉ̂ bícím lɨ́ ejɑ́mlɔɔ nyê, dibɔɔ mégwɑ̌l mɔ́ɔ́, søɔɔ nyé ɨ́ nyʉ̂l, bɨ́bɛ̂h ɨ́ piií. 58Bé ntɔ̂ʼ pɛʼɔɔ nyé ɨ́ nkɑnɑ, tóŋɔɔ e né, nzě tɑ́ɑrɔɔ élúmo nyé mekóʼ, jʉ́ŋɔɔ nyê. Oboʼlo, bé ɑ́ si líʼe mikɑ́n myɔ́ɔ́ kwɑ́ gúú sohó, wé ɑ́ be lɨ́ empɑh wɨ́, díé lé Sɑʉ̂l, ó wé bɑ̂ʼlɑɑ bé myɑ̌. 59Jɔʼ bé ɑ́ be lɨ́ elúmo nyé mekóʼ yɨ́, Étienne nyɨɛ nzě kɛn díé mé Nzyɛ̌m, lɨ́ elwǐb mbi wɨ̂: «Tî Yésʉs, nʉŋɑɑ̌ sísǐm wɑ̂m!» 60Nye ntɔ̂ʼ bɨʼ mébóó sí, ntɔ̂ʼ lwib kʉ́kʉ́. Nye ó: «Tî Yésʉs, gǒ sɑ́ ɑniʼe bé bɑɑ ɨ́ lɔ̌b syóm wɔ́ɔ́ wɨ̂!» Píe nyé ɑ́ bě sí cɨ ékɑ̌n lɑɑ́ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ sulɑ̌ sø̂h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\