Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 8

1Sɑʉ̂l nzě kɑm éswie mé Étienne. Ɨ́ móhó ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́, bê nzě nyɛl étíblě Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m Yerʉ́zɑlɛm ɨ́ jwíííɑ́. Obûʼlɑ bɨ́bɛ̂h, pɛ̌ʼ njɨ bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs, bê nzě gbɛhɑ ɨ́ mekwɑ́r mé sí Yʉ́dɑ ti e mɑɑ́ mé sí Sɑmɑrî. 2Nó ó, bʉrʉ̂m o b'ɑ́ jwɑ́ɑwo Nzyɛ̌m bɑ́, bé ɑ́ nze dɨl Étienne, ntɔ̂ʼ jɨ ɨ́ buo buo lɨ́ eswie lé. 3Sɑʉ̂l nyɨɛ nzě gbɑ̂ nkûl lɨ́ egbɑ̌h Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ tʉtô nó ó, mímbɛ̌r e mímbɛ̌r myɛ̂h, lɨ́ etô le edulo bʉ́bɑ́ le bʉrʉ̂m o b'ɑ́ bûʼlɑ bɑ́ bɨ́bɛ̂h, gbɑ̂ bé ɨ́ mbʉʼ. 4Bɑɑ́ bé ɑ́ gbɛhɑ bɑ́, bê nzě tô mésí e mésí mɛ̂h, lɨ́ etô le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. 5Philippe nyɨɛ nzě tô ɨ́ yʉ́ʉ́ nkɑnɑ yé ɑ́ be ɨ́ sí Sɑmɑrî yɨ́, nzě tɑ́ɑre élɛ́ɛ bʉ̂r lɔ́ɔ́ mé Krîst tɨ̂. 6Ɨ́ jɔʼ méntumo me bʉ̂r ménɨ̌, mé ɑ́ jóʼo Philippe le ebee mésimɑ́ nyé ɑ́ sɨsɑ̂ mɑ́ yɨ́, bʉr bɑɑ́ kʉ́ nzě gwɑ́ jôʼlǒ lɔ́ɔ́ wé wɨ́wɛ̂h. 7Ebě, misísǐm mélwɑʼwo, myé ɑ́ si bu duho ɨ́ menyʉ́l mé bʉ̂r o b'ɑ́ bibíle bɑ́, bɨ́hɑɑ́ lɨ́ ebʉ̂ bícím kʉ́kʉ́. Mimbʉ́mbʉ́ʼ mí bʉ̂r ɨ́ buo buo ti e bʉr o b'ɑ́ tɨtɨ́ɑ bɑ́, bé ntémé, bé ɑ́ si ciʼe. 8Yé ɑ́ nze sɑ̂ ó, bʉr ó nkɑnɑ yɑɑ́ díʼee e bisʉhʉʉ ɨ́ buo buo. 9Yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, díé lé Simon. Nye ɑ́ boo didi ó, tɨ̂ʼ ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́. Ɨ́ mimbú mí píhe, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ bɨbe lɨ́ esɨ̂sɑ mésimɑ́ mé ónkɑɑ mé yɨ́, bʉr ó Sɑmɑrî, bé ɑ́ bɨbe ó lɨ́ ekɑ̂m nyê. Nye ɑ́ be ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó, lɨ́ ekʉ́ buú nkʉ́nɑ, le elɛ́ɛ ó, nyɨɛ nye ó mpɑŋ mʉ̂r. 10Bʉr bɨ́bɛ̂h, otɔ́mɑ́ le ontwǒm, bé ɑ́ bɨbe ó, lɨ́ egwɑ́ jôʼlo nyê. Bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: «Mʉr nyɑ̂, nye ó le nkǔl nɨ́nɨ́ɨ́ mé Nzyɛ̌m, nyɑɑ́ bé jɨ́jébé “ɑ́nɨ̂nɨ̂n” nyɨ́.» 11Bé ɑ́ bu jʉjôʼlo nye nó ó, ɨ́ nko nyé ɑ́ sɨsɑ̂ mesimɑ́ mé ónkɑɑ yɨ́. Nye ɑ́ sɑ̂ bé mɑ̌ ó, bé kɑ́mɑɑ nye. 12Túnɑ́ Philippe ɑ́ túno bé lɔ́ɔ dumo e Mpóʼo mé Nzyɛ̌m le Yésʉs-Krîst wɨ́, bé ntɔ̂ʼ bûʼlɑ, nzě duŋɔɔ, bʉbɑ́ le bʉrʉ̂m. 13Simon nye mʉr tɨ̂ʼ nzě bûʼlɑ ntémé, nye ntɔ̂ʼ duŋɔɔ. Nye nzě didǐ gúmó yɨ́yɛ̂h Philippe ɑ́ be yɨ́. Nó ó, nye ɑ́ be ó lɨ́ ebuú kɑ̂m lɨ́ esiŋle mésimɑ́ ménɨ́nɨ́ɨ́ Philippe ɑ́ sɨsɑ̂ mɑ́. 14Bʉr o mílʉ́mlʉ́ bé ɑ́ be ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm bɑ́, bé ntɔ̂ʼ jóʼǒ lɔ́ɔ ó, bʉr ó Sɑmɑrî, bé ɑ́ si bûʼlɑ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m. Bê nzě lómlo bé Pierre, bé e Jeɑn. 15Pyɑ́lɑ́ bé ɑ́ pyɑ̂l ɨ́ sí Sɑmɑrî yɨ́, bê nzě jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú lé óbûʼlɑ bɑɑ́, ó bé bíʼee ntémé Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 16Ebě, wé ɑ́ bé ɑpɑ̌ sulo ɨ́ mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́. Bé ɑ́ jɑɑ duŋɔɔ ó, njɨ ɨ́ díé mé Tî Yésʉs. 17Nó ó, Pierre, bé e Jeɑn, bé ɑ́ kɛl bé mebô, bé ntɔ̂ʼ kɑ̌ bǐ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. 18Jɔ̌ʼ Simon nyɨɛ ɑ́ bee mpʉ bʉ̂r, bé ɑ́ bi Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɨ́ kɛlɑ́ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́, bé ɑ́ kɛl bé mebô wɨ́ yɨ́, nye nzě syɛ̂m mbô, ó nyě jwé ó Pierre, bé e Jeɑn mɔnɨ́. 19Nye e bé ó: «Jwéʼ gɑ́ me ntémé nkul ó, mʉr nyɨnyɛ̂h mé ókɛl mébô nyɑ́, bíʼee Sísǐm mé Nzyɛ̌m.» 20Pierre nyɨɛ nzě kɑ̌ lɛ́ɛ e né ó: «Bɨ̌n e mɔnɨ́ yô bɨ́bɛ̂h dímɨɨ ɨ́ jɔʼ gwɑ́r, ebě, go sí bɑ́nɑ̌ jøʼ ó, njwéɑ́ mé Nzyɛ̌m, wé sɑ́ ó bwɑ́mɔɔ e mɔnɨ́. 21Gó ɑkúnwo e bɑ́ nkɔ̂b ɨ́ lɔ̌b wɨ̂, nkʉ̂ gúú pɑ̂ʼ tɨ̂, ebě, lémé gô, wé ɑbě tîtyěl ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 22Nó jwirɑɑ léme. Wé ɑyɨ́ kɑ̌ be gó le ebébe e léme. Jɨʼlɑɑ̌ e Tî Yésʉs ó, nye pɛ́ʼɛɛ go bɑɑ ébébe nyê niʼé gó ɨ́ lɔ̌b jøʼ gô pɑ bé e yé ɨ́ léme yɨ́, nyé ókpɛl nó. 23Ebě, mě bee ó, go ó lǿŋlɑ́ le ebébe. Go ntémé, go ó mbilɑ́ ɨ́ menkɑrɑ mé ébébe.» 24Simon ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Jɨʼlɑɑ gɑ́ e Dɑ̂ Nzyɛ̌m lɨ́ esú lɑ̂m ó, sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ̂n lɛ́ɛ́ yɨ́, yé sɑ́ ɑpyɑ̂l mê.» 25Jɔʼ bé ɑ́ sil elɛ́ɛ, le eboʼlǒ lɔ́ɔ́ dí edumo e Tî Yésʉs wɨ́ yɨ́, bʉr o mílʉ́mlʉ́ obɑ́ bɑɑ́, bé ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ tô Yerʉ́zɑlɛm. Nzɨ́ e nzɨ̌, bé ɑ́ be lɨ́ ebuú tô le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ɨ́ mekwɑ́r mé sí Sɑmɑrî. 26Nó ó éngeles mé Dɑ̂ ɑ́ lɛ́ɛ e Philippe ó: «Mɔɑɑ sí. Tóʼ nkǒ pɑ́ʼ díbé cie, ɨ́ nkpɑ̌ʼ dí esulǒ Yerʉ́zɑlɛm, tô Gɑ́zɑ wɨ́. Nkpɑ̌ʼ wɑɑ́, wé cɨɨ ó ɨ́ lʉɑ́.» 27Philippe ntɔ̂ʼ mɔɑ, tô. Nye jínɑ téme nzɨ̌ nɛ́ɛ: nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ntɔ̂ʼ kœb nyê. Yé ɑ́ be ó cøhɑ́ mʉ̂r Etiopî ɑ́ be bɑ̂ŋ mɑ́sɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ wɨ́. Wé ɑ́ sɨséɑ ó, kwɑ́ mé njǿø mʉmɑ́ ɑ́ be ɨ́ sí Etiopî, díé lé Kɑndɑ̂s nyɑ́. Cøhɑ́ mʉ̂r wɑɑ́, wé ɑ́ duho ó, Yerʉ́zɑlɛm, nko nyé ɑ́ pɑ to jwe Nzyɛ̌m kûm yɨ́. 28Nó wé ɑ́ nze búlɑ, ndîndǐl ɨ́ kɑ́lîʼ yé kʉ́, le etô le elɑ́ɑ kɑ́lɑr ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m Ésɑïe ɑ́ tile nyɑ́. 29Sísǐm mé Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e Philippe ó: «Síhlɑ́ɑ. Tó dǐ bɑ̌ʼ e kɑ́lîʼ.» 30Philippe nzě tô kɑ́m, tó tyɛ̂b bɑ̌ʼ e kɑ́lîʼ, ntɔ̂ʼ jóʼo mʉ̂r Etiopî wɑɑ́ lɨ́ elɑ́ɑ kɑ́lɑr ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m Ésɑïe ɑ́ tile nyɑ́. Nye ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Nzê go lɨ́ ejóʼǒ sɑ́ gó dí elɑ́ɑ̌ nɨ̌ ɛ́?» 31Nye e Philippe ó: «Mʉ̂r bé ɑtɨ́e mé yɑ̌ nó, ɑ́ wɑ́ɑ̌ mbi mé dí e nkul ejóʼo wɨ́ ɛ́?» Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e Philippe ó, nye kɑ́lwɑɑ ɨ́ kɑ́lîʼ, bɨ́bɛ̂h díʼee ɨ́ diɑ́ yé yɑɑ́. 32Nɑ́ɑ̌ yé ó, pêh Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m nyé ɑ́ lɨlɑ́ɑ yɨ́, yé ɑ́ lɛ́ɛ ó: “Nye ɑ́ di ó mpʉ̌ nteme mû lɨ́ etó cíʼɔɔ cwíí yɨ́. Nye ɑ́ be ó mpʉ mɑ̂ nteme dídí ɨ́ puuu ɨ́ jɔʼ bé dí ecɨɑ nyé myě yɨ́ nyɑ́. Nye ɑ́ bé ɑbɛ́ɛ̌ num. 33Bé ɑ́ si sɑ́mle nye. Bé ɑ́ bé ɑcíʼe nyé lɔ̌b wé lɨ́ otîtyěl. Nzé ngɑ́ lɛ́ɛ ó, nye ɑ́ si líʼe bwɑ̂n sí? Ebě, bé ɑ́ si pɛʼ nye ɨ́ sí yɨ̂.” 34Cøhɑ́ mʉ̂r wɑɑ́ ntɔ̂ʼ jî e Philippe ó: «Lɛ́yɨ́ɨ́ mê, me lɨ́ ejɨʼlɑ e go: ngwíhɑ milɔ̌b, nye ɑ́ tile mpʉ́nʉ̌, dumo e wɑ́ɑ mʉ̂r? Nzê ɨ́ lɔ̌b wé nye mʉr tɨ̂ʼ ɛ̌? Nzê ɨ́ lɔ̌b mʉ̂r swîh ɛ̌?» 35Philippe ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre ɨ́ pêh Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́, nzě lɛ́ɛ nyé Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí edumo e Yésʉs wɨ́. 36Ɨ́ mpʉ bé ɑ́ tʉ̂to nzɨ́ e nzɨ̌ yɨ́, bê nzě pyɑ̂l ɨ́ yʉ́ʉ́ gúmo, yé ɑ́ be e medíbé yɨ́. Cøhɑ́ mʉ̂r wɑɑ́ ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Pɑɑ́ bee: medíbé ó mɑ̂! Yé dí e nkul ekɑ̌ kɑmle mé lɨ́ eduŋɔɔ?» 38Nye ntɔ̂ʼ jwe cwíí ó, bé tyélɨɨ kɑ́lîʼ. Philippe, bé e né bɨ́bɛ̂h, bê nzě sulo ɨ́ medíbé. Philippe ntɔ̂ʼ du nyê. 39Pɔʼɑ́ bé ɑ́ pɔʼɑ ɨ́ medíbé yɨ́, Sísǐm mé Tî Yésʉs ntɔ̂ʼ pɛ̌ʼ Philippe tɨ̂, syɛ̂l mesɑ̂ ntɔ̂ʼ lîʼ nɑ́ɑ̌, ɑkɑ̌ bee nyê. Nye ntɔ̂ʼ lɑɑ, tô e cyen yé dóló le ekʉ́ soho. 40Philippe ɑ́ kɑ to pɑ̂m ó Ázɔt. Nye ɑ́ be ó lɨ́ elɑɑ bínkɑnɑ e bínkɑnɑ byɛ̂h lɨ́ etô le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ɨ́ mekwɑ́r mɨ́mɛ̂h, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ pyɑ̂l ɨ́ Kesɑ́re yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\