Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 9

1Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, Sɑʉ̂l ɑ́ bé ɑpɑ̌ gwɑ̂ʼ égúno, ó nyě jʉ́ ó, ompʉ́n mé Tî Yésʉs. Nye nzě tó bee njǿø opɑrɑ, 2lɨ́ etó jî nyé mekɑnɑ́ mé éjwe nyé nkul etô ɨ́ mempɑ́h mínjɨʼlɑ mé Dɑmɑ̂s. Nye ɑ́ be ó, nyě tó mɛ̂r ó, bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h o nyé ókœb gʉ̂ʼ bɑ́, tɑ́ɑre e bʉbɑ́, kɑlɑ e bʉrʉ̂m. Nye ómɛ̂r ó, bɑɑ́ o dí edû nzɨ́ mé Krîst bɑ́, kɑ̂ʼ bé e mikʉ̂kɔ̌b, búlɑ, tô e bé Yerʉ́zɑlɛm. 3Nó nyé ɑ́ nkɛ́ɛ lɨ́ etô Dɑmɑ̂s. Nye mû lɨ́ ekúnwo e nkɑnɑ yɑɑ́ nɛ́ɛ: nyě kɑ̌ tørɑ ó, mimbɑh lɨ́ epɑn, duho ɨ́ njʉl wé ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ wɨ́. Myé ɑ́ jɑɑ kʉn ó, njɨ ɨ́ gúmó nyé ɑ́ be yɨ́. 4Nye ntɔ̂ʼ dumɑ sí, nzě jóʼo cwíí lɨ́ elɛ́ɛ e né ó: «Sɑʉ̂l, Sɑʉ̂l, gǒ bɑ́ tíble mé mpʉ́nʉ̌ ɨ́ yé?» 5Nye ntɔ̂ʼ jî ó: «Dɑ̂ ɛ̌! Guɑ, go nzé ɛ́?» Cwíí ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Mɛm, me ó Yésʉs, mʉr gó dí etíble nyɑ́. 6Nó ó, gbɔlwɑɑ sí. Go ɑ ní ɨ́ nkɑnɑ. Bé ólɛ́ɛ gó sɑ́ gó jɑ́lɑ́ le esɑ̂ gʉ̂ʼ yɨ́.» 7Bʉr o bé e boo nɔ́ɔ́ bé ɑ́ cicye bɑ́, bé ɑ́ be ó, ɑbe le ekɑ̌n bé cɨ́ʼee. Bé ɑ́ si kʉ jóʼo ecyêl. Bé ɑ́ be yɨ́ɛ ó, ɑbee mʉ̂r ɑ́ lwib nyɑ́. 8Sɑʉ̂l nzě gbɔlwɑ sí. Nyé gwɑ́ kɑ̌ sɑ̂ ó, nyě bɛ́ɛ́ ó mîh nɛ́ɛ: ɑkɑ̌ bee. Bʉr ó njoo yé nzě mɛ́rɔɔ nyé ɨ́ mebô, tóŋɔɔ e né Dɑmɑ̂s. 9Nye ɑ́ be ɨ́ lɛŋ mélú mélɛ̂l, ɑkɑ̌ bee. Nye ɑ́ be ntémé ó, ɑbɔmɑ̌ mbô e num. 10Ɨ́ Dɑmɑ̂s, yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ mpʉ́n, díé lé Anɑníɑs. Tî Yésʉs nzě pyɑ̂l nyé ɨ́ bilímɑ. Nye e né ó: «Anɑníɑs!» Nye ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Dɑ̂, me bê.» 11Tî Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Gbɔlwɑ́ɑ. Tóʼ ɨ́ nkpɑ̌ʼ dí e díe ó, “Tîtyěl” wɨ́ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Go ɑ ní ɨ́ mbɛ̌r mé Yʉ́dɑs. Gó ojî mʉ̂r Tɑrsôs dí tɨ̂, díé lé Sɑʉ̂l nyɑ́. Mʉr wɑɑ́ mû ó lɨ́ ejɨʼlɑ e me. 12Ɨ́ límɑ nyê jɨ́m yɨ́, nye sí bee mʉ̂r, díé lé Anɑníɑs. Anɑníɑs wɑɑ́ lɨ́ enî ɨ́ mbɛ̌r, lɨ́ etó kɛl nyé mebô lɨ́ esú ó, nye bɑ́ʼɑ bee.» 13Anɑníɑs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Dɑ̂ ɛ̌, bʉr ɨ́ buo buo, bé ɑ́ si lɛ́ɛ me lɔ̌b wé. Bé sɑ́ ó lɛ́ɛ ébébe lɨ́lɛ̂h nyé ɑ́ sɑ̂ bʉr o dí egúmo e go, bɑɑ́ o dí ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm bɑ́ lɨ́. 14Nye nzé wɑ̂ʼ ó, e nkul duho lɨ́ ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m ó, nye mɛ́rɨɨ bʉr bɨ́bɛ̂h o dí ekɛn díé lô bɑ́.» 15Nó ó Tî Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Tóʼ, ebě, me ɑ́ si twɑ̂r mʉ̌r nɨ̌. Lɔ́ɔ́ wɑ̂m, wé ótó lɛ́ɔɔ kwɑ́ byúú bíkûl bi bʉ̂r ó e nzɨ̌ nyé. Nye ólɛ́ɛ ntémé ojǿǿ bɔ́ɔ́ wɑ̌, bé e bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l. 16Mɛm mʉr tɨ̂, me ólɛ̂ʼle nyé bím mítúú nyé jɑ́lɑ́ le esiɑ e myé ɨ́ buo buo ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m mí.» 17Nó nyé ɑ́ nze mɔɑ, tó pyɑ̂l ɨ́ mbɛ̌r wɑɑ́. Nye ntɔ̂ʼ kɛ̌l Sɑʉ̂l mebô. Nye e né ó: «Sɑʉ̂l, mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m, Tî Yésʉs ɑ́ si pyɑ̂l go ɨ́ nzɨ̌ ɨ́ jɔʼ gó ɑ́ be lɨ́ enze kɑ̂ʼ yɨ́. Nye lómó mé ó, me sɑ̂ʼ ó, go bɑ́ʼɑ bee, le ntémé ó, go díʼee lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m.» 18Tyé e tyé yɑɑ́, byúú bísɔ̂ʼ, nøølɑ e bipɑpɑ̂, byé ntɔ̂ʼ pɔʼɑ̌ Sɑʉ̂l ɨ́ mîh, nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ beě mbɨ̂mbɨɑ́. Nye nzě gbɔlwɑ ɨ́ joó, ntɔ̂ʼ duŋɔɔ. 19Píe tɨ̂ʼ ó nyé ɑ́ kɑ bɑʼɑ nyɛl ede méde, le ebi nkûl ɨ́ nyʉ̂l yɨ́. Sɑʉ̂l le ompʉ́n mé Yésʉs bé ɑ́ bě Dɑmɑ̂s bɑ́, bé ntɔ̂ʼ di gʉ̂ʼ bwɑ́ mélû ɑbuo. 20Píe tɨ̂, nye nzě tɑ́ɑre élɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ́ dí edumo e Yésʉs wɨ́ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mé óYúden. Nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ e bé ó, Yésʉs ó dí Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m. 21Bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ jôʼlo nye bɑ́, bé ɑ́ si bu kɑ̂m, nzě jíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Áɑ́ʼ! Ntʉ́ʼ mʉ̂r nyɑ̂ʼ ɑ́ tîtible bʉr o dí ekɛn díé mé Yésʉs ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm bɑ́? Nye ɑ́ bé ɑnze wɑ̂ʼ lɨ́ enzě mɛ̂r bʉ̂r bɑɑ́, ó nyě tó e bé ó, Yerʉ́zɑlɛm kwɑ́ ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m ɛ̌?» 22Sɑʉ̂l nyɨɛ ɑ́ jɑɑ lɨ̂lɛɛ bé sɔ̂ʼ ó, njɨ lɔ́ɔ wɑɑ́ e nkul nyɨnyɛ̂h. OYúden bé ɑ́ didǐ Dɑmɑ̂s bɑ́, bé ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ ékɑ̌n bé cɨ́ʼee. Nye ɑ́ si kʉ lɛ̂ʼle bé ó, Yésʉs ó dí Krîst: Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. 23Melû, mé osí lɑɑ nɛ́ɛ: oYúden nzě di cwíí ó, bé jʉ́ ó nye. 24Sɑʉ̂l ntɔ̂ʼ boó jʉ̂ʼrɑ̌ bʉm yɔ́ɔ́ yɑɑ́. Bé ɑ́ bʉbóno nye ɨ́ mebé mé nkɑnɑ móhó e pum ó, bé nkʉ̂ jʉ̂ nyê. 25Nó ómpʉ́n mé Sɑʉ̂l, bé ɑ́ nʉɑ nye ɨ́ pum, gbɑ́ŋɔɔ nyé tʉ́ŋlʉ̌ kwɑ́m, ntɔ̂ʼ ntɛŋ nyé ɨ́ gúú pɑ́ʼ kóʼ, ebě, kóʼ nkɑnɑ, wé ɑ́ be ó, le egʉ́ɑ́ gúmo yɑɑ́. 26Jɔ̌ʼ Sɑʉ̂l ɑ́ pyɑ̂l Yerʉ́zɑlɛm yɨ́, nye ɑ́ si gwɑ sɑ́ɑ eciʼe ɨ́ mpúhlɑ́ le ompʉ́n mé Yésʉs. Bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ jɑɑ kpɛ́ɛ nye ó, kpɛ́yɨ́ɨ, ebě, bé ɑ́ bé ɑbûʼlɑ ó, nye ɑ́ be ntémé ó mpʉ́n mé Yésʉs. 27Nó ó Bɑnɑbɑ̂s nyɨɛ ɑ́ nze nʉɑ nye, bé e nɔ́ɔ́ ntɔ̂ʼ tô nko bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́, bé ɑ́ be yɨ́. Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ bé mpʉ̌ Sɑʉ̂l ɑ́ bee Tî Yésʉs téme nzɨ̌ yɨ́, le elɛ́ɛ bé ntémé ekɑ̌n Tî Yésʉs ɑ́ cɨ nye lɨ́. Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ntémé mpʉ̌ Sɑʉ̂l ɑ́ tô Dɑmɑ̂s, lɨ́ etô le elwib mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɨ́ díé mé Yésʉs, ɑbe e bʉ́ɑ́ yɨ́. 28Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ntémé ó Sɑʉ̂l ɑ́ kɑ nî ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́. Bé e boo nɔ́ɔ́ ó b'ɑ́ cicye sɔ́mɑ́ ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, le elɨlɛ́ɛ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɨ́ díé mé Tî Yésʉs. 29Nye ɑ́ si lwib ntémé le oYúden bé ɑ́ lwilwib grɛ̂k bɑ́, bê nzě gɔ́nɑ le edo e bê. Bɨ́ɛ jɑɑ́ sɨ̂sɑɑ̌ njɨ ó, bé jʉ́ ó nye. 30Jɔʼ bɨ́ɔɔ́ bé, bé ɑ́ jóʼo nó yɨ́, jóʼo bé tô e né sɑ́ yɔ́ɔ́ Kesɑ́re, ntɔ̂ʼ cyenɔɔ nyé ɨ́ Tɑrsôs. 31Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m nzě bi mépyɛblɑ, tɑ́ɑre ɨ́ sí Yʉ́dɑ, kɑlɑ ɨ́ yɑɑ́ Sɑmɑrî, kumǒ kumɑ́ɑ ɨ́ yɑɑ́ Gɑlilê yɨ́yɛ̂h. Wé ɑ́ si bu nʉɑ pîm le megǿe. Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ bwɑʼ e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m. Wé ɑ́ ciciʼe ntémé ó, lɨ́ ekʉ́ jwɑ́ɑwo Tî Yésʉs. 32Pierre ɑ́ be lɨ́ etô le ecye mésí e mésí mɛ̂h. Nye nzě tó bee óbûʼlɑ bé ɑ́ dǐ Lídɑ bɑ́. 33Nye nzě kœb nyʉ́ʉ́ mʉ̂r gʉ̂, díé lé Ayɨnéɑs. Nye ɑ́ be ó mbʉ́mbʉ́ʼ, mbwɑmle ɨ́ myɛɛlɑ, tɑ̂ŋ mimbû mwom. 34Nó ó Pierre ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Ayɨnéɑs, Yésʉs-Krîst, nyɨ́ ciʼ gô! Gbɔlwɑɑ sí, go ɑ kómló joó yô.» Tyé e tyé yɑɑ́, Ayɨnéɑs ntɔ̂ʼ gbɔlwɑ sí. 35Mpʉ bʉ̂r ó Lídɑ bɨ́bɛ̂h ndu e bɑɑ́ ó Sɑrɔ̂n bé ɑ́ bee nó yɨ́, bé ntɔ̂ʼ jwirɑ míléme, jyɛ̂ʼwɔɔ e Tî Yésʉs. 36Yé ɑ́ bě Yópe ó, e nyʉ́ʉ́ mpʉ́n mʉmɑ́, díé lé Tɑbitɑ̂. Díe lɑɑ́, lé lɨ́ epɑ̂ʼlɔɔ ɨ́ lwǐb grɛ̂k ó “Dɔ́rkɑs”: “Mpwɑŋ-ebeɔɔ”. Nye ɑ́ be ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, lɨ́ ebuú cǿɑ e bʉr, le esusúʼo bɑ́ɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r. 37Lɨ̂ʼ dʉ́o nɛ́ɛ: nye nzě bíle, ntɔ̂ʼ jwe. Jɔʼ bé ɑ́ sil ejøø múú wé yɨ́, bé ntɔ̂ʼ nɛŋ wé ɨ́ nyʉ́ʉ́ ntɔ́ɔ mbɛ̌r kʉ́. 38Mpʉ̌ Yópe dí ɨ́ kúnwo e Lídɑ yɨ́, ompʉ́n ó Yópe, bé ntɔ̂ʼ jʉ̂ʼrɑ ó, Pierre, ɑ́ be ó Lídɑ. Bé ntɔ̂ʼ cyen nyé mpɑ́ŋlɑ e bʉr obɑ́. Bé e bé ó, tó lɛ́ɛ gɑ́ nye ó: “Bɨ̌h bé lɨ́ ejɨʼlɑ e go, ó go ntɑ̂ʼ wɑ̂. Adeʼ.” 39Nó Pierre ɑ́ mɔɑ sí, bé e boo nɔ́ɔ́ nzě tô. Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, bê nzě tô e né ɨ́ ntɔ́ɔ mbɛ̌r nyɑɑ́. Mikúhó mí bʉ́bɑ́ mímyɛ̂h, myé ntɔ̂ʼ sîhlě bɑ̌ʼ e né, le ejɨŋɔɔ méjwê. Bé ntɔ̂ʼ lɛ̂ʼle Pierre mintɔrɑ mi kʉ́ le okʉ̂r Dɔ́rkɑs ɑ́ lɑr bé ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be ɑpɑ̌ jwe yɨ́. 40Nó Pierre ɑ́ nze pyêl bʉr bɨ́bɛ̂h kʉ̌l, nye ntɔ̂ʼ bɨʼ mébóó sí, jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m. Nye ntɔ̂ʼ jwirɑ̌ nkǒ múu, wé ɑ́ be yɨ́, nzě lɛ́ɛ ó: «Tɑbitɑ̂, gbɔlwɑɑ sí.» Nye ntɔ̂ʼ bɛ́ɛ mîh, beě Pierre, ntɔ̂ʼ dǐ ndîndǐl. 41Pierre ntɔ̂ʼ mɛ̂r nyé ɨ́ mbô, gbɛl nyé sí. Nye nzě jébe bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m ti e mikúhó mí bʉ́bɑ́, lɛ̂ʼle bé nyɑ̌, nye mû sí pɑh. 42Bʉr nzě jóʼǒ lɔ́ɔ́ tɨ̂ʼ ɨ́ Yópe yɨ́yɛ̂h. Bʉr ɨ́ buo buo nzě jyɛ̂ʼwo e Tî Yésʉs. 43Pierre nzě di gʉ̂ʼ bɑ́ ɨ́ beɑ beɑ ɨ́ mbɛ̌r mé Simon, mʉr ɑ́ be lɨ́ eséɑ bíkʉ́r bí ótír nyɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\