Kolósiɑ 1

1Yé ó mɛm Pɑul, mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ jébe ɨ́ lɔ̌b gǿmɑ́ yé ó, me díʼee mʉr milʉ́mlʉ́ mé Yésʉs-Krîst nyɑ́. Bɨ̌h e mɨ́ɔɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́ Timothée ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂. Bɨ̌h tile ó, 2bʉr o dí egúmo e Nzyɛ̌m, bɑɑ́ o dí ɨ́ Kolósiɑ bɑ́. Bɨ̌n bé ó bɨ́ɔɔ́ bɨ́h ɨ́ Krîst tʉ́ŋlʉ̌, bʉr o bé ébûʼlɔɔ. Metyɛʼ me mpóm le mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́. 3Ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h bɨ́h dí ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú lɨ́n yɨ́, bɨ̌h bé lɨ́ ejwe nyé nzyǒo, nyɨɛ mʉr dí Sɔ́ŋ mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst nyɑ́. 4Nó ó, bɨ̌h bé ɑ́ si jóʼo lɔ́ɔ́ búʼó bɨ́n dí ebûʼlɑ̌ Yésʉs-Krîst, le kpɛ̌l bɨ́n dí ekpɛl óbûʼlɑ yɨ́. 5Búʼó le kpɛ̌l yɨ́n yɑɑ́ duho ó, ɨ́ mpûʼlɑ dí bɨ̌n ɨ́ miléme, ó bɨ̌n bé óbǐ sɑ́ dí bɨ̌n komɑ́ ɨ́ jʉ́ó kʉ́ yɨ́. Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí le otyeetye wɨ́, wé ó b'ɑ́ nyɛɛ lɛ̂ʼle bɨ̌n syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. 6Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, wé lɨ́ emyɛmɑ le etɨ́e bʉ̂r metum mejwɑ̂n ó, ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h mpʉ wé dí esɑ̂ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ ésôʼ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ jóʼo wé yɨ́. Bɨ̌n bé ɑ́ be ó sí jóʼo bʉ̂r lɨ́ elwǐb lɔ̌b ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌n bé ɑ́ si gwɑ kʉ jɨ̂ʼ le egʉ́ɑ lɨ́ otyeetye sɑ́ nyé dí yɨ́. 7Yé ó mpʉ bɨ́n ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ wɑɑ́ e nzɨ̌ mé Epɑfrɑ̂s yɨ́. Nye ó mʉr bɨ́h e né dí eséɑ̌ syɛ́ɛ́ Nzyɛ̌m, wɑɑ́ bɨ́h dí ekpɛl nyɑ́. Nye ó mʉr ebûʼlɔɔ dí ekʉ́ séɑ e Krîst lɨ́ esú lɨ́n nyɑ́. 8Nye ó b'ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌h kpɛ̌l Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ jwe bɨ̌n lɨ́ esú é bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́ yɨ́. 9Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́h jɨʼlɑ́ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú lɨ́n, ɑgwɑ̂ʼ yɨ́. Tɑ́ɑre ɨ́ móhó bɨ́h ɑ́ jóʼo bé lɨ́ elwib, dumo e bɨ̌n wɨ́, nzě kumǒ kumɑ́ɑ mûh, bɨ̌h jɨʼlɑ́ e Nzyɛ̌m ó, nye lóŋlɑɑ bɨ̌n pɨʼ dí ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ sɑ́ nyé ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wé yɨ́. Nye jwêʼ bɨ̌n ocwóó wɨ́wɛ̂h, le esɑ̂ ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ milɛ́ʼlɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí ejwe mí. 10Nó ó, bɨ̌n bé óbɛ̌m cyě mpʉ Tî Yésʉs dí ekpɛl yɨ́, le esɑ̂ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h sɑ́ nyé dí ekpɛl yɨ́. Bɨ̌n bé ótô dóló le egúmo mímpɑŋ mi mpúmó ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ bín bíbyɛ̂h. Tóʼ gɑ́ dóló le egǿe ɨ́ pɨʼ le ngǿɑ́ mé Nzyɛ̌m. 11Bɨ̌h jɨjɨʼlɑ́ e né ntémé ó, nye tyɛ́bɨɨ bɨ̌n ɨ́ miléme, ó bɨ̌n séɑɑ bisyɛ́ɛ́ bí nkûl mimbi mímyɛ̂h e nkul ɨ́ buo buo nyé dí e né nyɨ́. Bɨ̌n sɨ̂seɑ nó ó, e bíhwó, le esiɑ e mitúú, ti e bisʉhʉʉ. 12Bɨ̌h bé lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ nzyǒo, ebě, bɨ̌n bé ɑ́ si bi nyɨ́n nkɔ̂b líʼe ɨ́ Mpóʼo nyé, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h o dí egúmo e né bɑ́. Bɨ̌n le onɔ́ɔ́ ó b'ɑ́ cyenɔɔ ɨ́ jwê. 13Nzyɛ̌m, nyɨ́ dwih mɨ́nɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ ɨ́ mpél éjúrʉ́ʉ́, ntɛŋ mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ mpóʼo Mwɑ̂ kpɛ̌l wé dí ejǿø nyɨ́. 14Nzyɛ̌m ɑ́ tɑ́ɑ góo, le edwih mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ mpilɑ ébébe ó, ɨ́ nzɨ̌ Mwɑ̂n wé. Mwɑ̂n wɑɑ́ ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, Nzyɛ̌m pɛ́ʼɛɛ bibɑɑ bí ébébe nyé ɑ́ niʼe bɨnɑ́ gɑ́ bí. 15Yésʉs-Krîst ó dí gulo mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ. Nzyɛ̌m wɑɑ́, nyé ɑbe lɨ́ ebeɔɔ yɨ́ɛ. Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl nye ó ɨ́ nkʉ̂ŋ méjwéʼé mé mʉ̂r, kʉ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyé ɑ́ kuho yɨ́. 16Ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ kuho sɑ́ yɨ́yɛ̂h ó, e nzɨ̌ nyé. Dɑmɑ́ jóʼo bísɑ̂ bi dí ɨ́ jʉ́o le ejwoo bí, dɑmɑ́ be byɑɑ́ bi dí ɨ́ sí yɨ̂ʼ bí, bisɑ́ bi dí enyɨ̂n, ndu e byɑɑ́ bi dí ɑnyɨ̂n bí, misísǐm mí éjúrʉ́ʉ́ mi dí ɨ́ mɔ́ɔ́ mécǿǿ mí, le myɑɑ́ mi dí e menkul ménɨ́nɨ́ɨ́ mí, le myɑɑ́ mi dí milʉ̂ mí, le myɑɑ́ mi dí e nkul jǿø mí. Sɑ̂ yɨ́yɛ̂h, yé ɑ́ kuhɔɔ ó, e nzɨ̌ nyé. Bíbyɛ̂h, byé ɑ́ jɑɑ kuhɔɔ ó, njɨ lɨ́ ebeʼ kûm nyé. 17Nye ɑ́ boo be ó tɨ̂, sɑ̂ gwɑ́r ɑpɑ̌ bě kuhɑ́. Bisɑ́ bíbyɛ̂h bi dí tɨ̂ʼ bí, byé jɑɑ́ di ó, njɨ ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛ́ yé. 18Mɨ́nɑ́ jǿʼ gɑ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m e nyʉ̂l mʉr nó, lɛ́ɛ́, Krîst ó dí lʉ̂. Cwiʼ jwɑ̂n, yé ɑ́ tɑ́ɑre ó, e nye. Nye ó mʉr esôʼ ɑ́ pɑh, duho lɨ́ ojwe nyɑ́. Mpʉ nyé dí nó yɨ́, nye ó dí elɑɑ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɨ́ medile. 19Nyě tyɛ́b bísɑ́ bíbyɛ̂h esôʼ ó, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ bee embɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ wé ó, nyě dǐ ntinɨ̂ e ntinɨ̂ ó, ɨ́ nye. 20Nye ɑ́ cíʼe ntémé ɨ́ lémé wé ó, milɔ̌b mi dí pɑ́ʼ bé e bʉr bɨ́bɛ̂h mí, nyě komlo myé ó, ɨ́ nzɨ̌ Mwɑ̂n wé. Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ sɑɑ́ e bʉr ó, ɨ́ nzɨ̌ mecié me Mwɑ̂n wé ɑ́ jwe ɨ́ kolôs kʉ́ nyɑ́. Dɑmɑ́ jóʼo bísɑ̂ bi dí kɑ̂ʼ sí bí, dɑmɑ́ be byɑɑ́ bi dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bí: Nzyɛ̌m ɑ́ gbɑ̂ bʉr bɨ́bɛ̂h mepyɛblɑ ɨ́ miléme ó, duho lɨ́ esøø e mécié mé Krîst mé ɑ́ søø sí lɨ́. 21Ɨ́ mimbú mí píhe, bɨ̌n bé ɑ́ be ó, e ncɛrɑ́ e Nzyɛ̌m. Tɑ́ɑre e mbi écwólwo bɨ́n ɑ́ be e lé lɨ́, kumǒ kumɑ́ɑ e bisyɛ́ɛlɑ bí ébébe bɨ́n ɑ́ sɨsɑ̂ bí, bɨ̌n bé ɑ́ jɑɑ bɨbe ó, njɨ ontɨ̂m le obɨn mé Nzyɛ̌m. 22Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, Nzyɛ̌m, nyɨ́ sɑ̂ sɑ́ɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n le onɔ́ɔ́, ó bɨ̌n nkʉ̂ pyɑ̂l ɨ́ míh mé e miléme ɨ́ sɔ́ɔ́ɔ́, ɑbe e mebě, ɑbe e sɑ́ ébébe nyé ójwe bɨ́n mebě e tɨ̂ʼ yɨ́. Nye ɑ́ sɑ̂ sɑɑ́ nyɑɑ́ ó, ɨ́ nzɨ̌ Mwɑ̂n wé ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ bîr cwiʼ yé, le ekɑm ó, nyʉ̂l bipúno nyé, nye jwêʼ yɨ́. 23Bɨ́n ótô dóló le ejyɛ̂ʼwo e Tî Yésʉs, le etyɛ̂b mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ nó, go ó, milémé mín, myé odi ɨ́ puuu. Mʉr ɑpɨ́ŋlɑ gɑ̂! Mʉ̌r sɑ́ ɑbîr ó, bé sɑ̂ʼ ó, bɨ̌n léhee, nkʉ̂ sóŋlǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ bɨ́n ɑ́ jóʼo wɨ́. Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɑɑ́, wé mû lɨ́ etúnɔɔ ó, ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h, ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h dí sí jʉ́o bɑ́. Mɛm Pɑul ɑ́ tyélɔɔ ɨ́ syɛ́ɛ́ ó, me lɛ́yɨɨ bʉr wɑ̌. 24Bɑ́ɑ́nɑ̂, me mû ó e bisʉhʉʉ ɨ́ léme ɨ́ lɔ̌b mítúú mé dí esiɑ e myé lɨ́ esú lɨ́n mí. Mitúú Yésʉs-Krîst ɑ́ be ɑsiɑ e myé mí, míɛ ó mɛ̂m dí ekɑ̌ siɑ e myé ɨ́ bipúno byɑ̂m bî. Mě jóʼó mégunwɑ me tɨ̂ʼ ó, lɨ́ esú é nyʉ̂l mé Krîst, dí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m nyɨ́. 25Me mû ó syɛ̂l mesɑ̂ mé Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ tyêl me ɨ́ dǐ yɑɑ́. Nye ɑ́ tyêl me tɨ̂ʼ ó, me séɑɑ lɨ́ esú lɨ́n, lɨ́ etúnǒ lɔ́ɔ́ wé wɨ́wɛ̂h. 26Wé ɑ́ nyɛɛ bɨbe ó, ɨ́ lwǐb ódîm, sɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ sol ɨ́ mimyɑ̌ mi bʉ̂r, duho myɑ̂ yɨ́. Tó kœb ó, nyɨ́ kɑ̌ lɛ̂ʼle wé ɨ́ kpɛŋlɛm kwɑ́ bʉr o dí egúmo e né bɑ́. 27Ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ be lɨ́ ekpɛl élɛ̂ʼle bé jøʼ nyé ɑ́ be e yé mesǒ yɨ́, jøʼ dí ɨ́ buú mbɨɑ, yɑɑ́ dí e nyɔm lɨ́ esú é bíkúl bíbyɛ̂h yɨ́. Solɑ́ jøʼ yɑɑ́, yé ó: Krîst, nye mû ó sí pûhlɑ e bɨ̌n. Bɨ̌n mû e mpûʼlɑ ɨ́ miléme ó, bɨ̌n óbi kûm tɨ̂. 28Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́h dí etúnǒ lɔ́ɔ́ mé Krîst pɑ́ʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h yɨ́. Bɨ̌h bé lɨ́ ecɨ̂l mʉ̂r nyɨnyɛ̂h. Bɨ̌h bé lɨ́ elɛ̂ʼle bʉ̂r bɨ́bɛ̂h le ocwóó wɨ́wɛ̂h, ó bɨ̌h nkʉ̂ tyêl bé ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, bé osí pɑ̌ gwɑ́ tɔ́mɑ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h ɨ́ nzɨ̌ mé Krîst. 29Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí eséɑ̌ syɛ́ɛ́ yɨ̂ʼ yɨ́. Mě séɑ́ yé ó, e nkul. Tó kœb ó, nkul mé dí eséɑ e né nyɨ́, nyě duho ó, kwɑ́ mé Krîst. Nkul nyé nyɑɑ́ ó dí eséɑ ɨ́ me tʉ́ŋlʉ̌ nyɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\