Kolósiɑ 2

1Mě kpɛl ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ bisyɛ́ɛ́ mé dí eséɑ lɨ́ esú lɨ́n bí. Yé ntémé, yé ó lɨ́ esú é bʉ̂r ó Lɑodiséɑ, ndu e bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h dí ɑpɑ̌ bee mé mpǒm bɑ́. 2Syɛ́ɛ́ mé dí eséɑ yɨ́, mě séɑ́ yé ó, me nkʉ̂ gbɑ̂ bɨ́n nkul ɨ́ miléme, le esɑ̂ ó, bɨ̌n kpɛ́lɑɑ, le egwɑ́ pûhlɑ. Bɨ̌n nkʉ̂ gʉ́ɑ̌ búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́ ɨ́ pébébé, sɑ́ dí bɨ̌n e nyɔm ɨ́ buo buo yɨ́. Bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ ntémé Krîst, mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ sol ɨ́ lwǐb ódîm nyɑ́. 3Ocwóó le ngǿɑ́ wɨ́wɛ̂h, bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le esɑ́ɑ byé ó ɨ́ Krîst tʉ́ŋlʉ̌. Byé ó Nzyɛ̌m ɑ́ sol ɨ́ nye bí. 4Mě lwib e bɨ̌n ɨ́ mbi wɨ̂ʼ ó, mʉ̌r sɑ́ ɑkʉ́ɑ bɨ́n ɨ́ nzɨ̌ mikóo dí ɨ́ buú kpɛlɔɔ mí. 5Mě dɑmɑ́ cɛrɑ e bɨ̌n ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ nyʉ̂l, me yɨ́ɛ ó bɑ̌ʼ e bɨ̌n ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ sísǐm. Me lɨ́ ejóʼo bísʉhʉʉ lɨ́ ebeě mpʉ̌ sɔ́mɑ́ yɨ́n dí ɨ́ kpɨ́ɨ́ɨ́ yɨ́. Me lɨ́ esoho ntémé mpʉ bɨ́n dí ejyêʼ koo e Krîst yɨ́. 6Mpʉ yê tyeetye ó, bɨ̌n bé ɑ́ si bi Yésʉs-Krîst tɑ̂ŋ Njǿø wɨ́n yɨ́, diʼee gɑ́ ɨ́ mpúhlɑ́ e né. 7Búʼó bɨ́n dí e yé yɨ́, yé pɑ́hɑɑ mikɑɑlé. Yé tôʼ le egǿe, le ebwɑʼ. Jyɛ́ʼwɑ́ɑ́ gɑ́ e búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́ ɨ́ jyɛʼwó mpʉ bé ɑ́ lɛ̂ʼle bɨ̌n yɨ́. Tóʼ le ejwe gɑ́ Nzyɛ̌m nzyǒo dóló ɨ́ bisɑ́ nyé dí esɑ̂ bɨ́n bí. 8Akɑm gɑ́ mekɑ̌n mé dí jwêh, mɑɑ́ me dí edímle bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ nzɨ̌ mikóo myɔ́ɔ́ mɑ́. Ajóʼǒ sɑ́ bé dí ejébe ó, «ocwóó ó sí yɨ̂ʼ» yɨ́. Abîr gɑ́ ó, mʉr gbɑ̂ʼ bɨ̌n lɨ́ okómó wé ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́. Mekɑ̌n ménɨ̌, mé duduho ó, ɨ́ metum me bʉ̂r ó sí yɨ̂, ndu e milɛ́ʼlɑ́ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ dí ekûhlo mí. Milɛ́ʼlɑ́ myɑɑ́, myé ɑduho kwɑ́ mé Krîst. 9Ebě, Nzyɛ̌m di ntinɨ̂ e ntinɨ̂ ó, ɨ́ nyʉ̂l mé Krîst. 10Bɨ̌n bé ɑ́ be ó sí dirɑ mínyɔm mímyɛ̂h ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e Krîst. Nye ó dí lʉ̂ kʉ́ misísǐm mí éjúrʉ́ʉ́ mímyɛ̂h: le myɑɑ́ mi dí milʉ̂ mí, le myɑɑ́ mi dí e nkul jǿø mí. 11Ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e Krîst, bɨ̌n bé ɑ́ si cíʼɔɔ mpʉ́n dí eduho kwɑ́ mé Krîst nyɨ́. Mpʉ́n nyɑɑ́ ó dí elɛ̂ʼle ó, bɨ̌n bɨ́ dwih nyʉ̂l ebébe nyɨnyɛ̂h. Bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑcíʼɔɔ yɨ́ɛ mpʉ́n mpʉ bʉ́ʉ́ bʉ̂r dí ecîciʼɔɔ yɨ́. 12Ɨ́ ndubó bɨ́n ɑ́ duŋɔɔ wɨ́, bɨ̌n bé ɑ́ si debe, bɨ̌n e Krîst ɨ́ jɔʼ gwɑ́r. Bɨ̌n e né ntémé ó b'ɑ́ pɑh, ebe bɨ́n dí ebûʼlɑ nkûl nɨ́nɨ́ɨ́ mé Nzyɛ̌m. Nkǔl nɨ́nɨ́ɨ́ nyɑɑ́ ó b'ɑ́ pɛh nye. 13Ɨ́ mimbú mí píhe, bɨ̌n bé ɑ́ be ó ojwe nkǒ pɑ́ʼ sísǐm, tɨ̂ ɨ́ misyóm mín, le mpʉ bɨ́n ɑ́ be ɑpɑ̌ teʼle nkûl misyóm mín yɨ́. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, Nzyɛ̌m, nyɨ́ sɑ̂ ó, bɨ̌n e boo Krîst, bé níʼee ɨ́ cwiʼ mpɑ̂ sɔ́mɑ́ gwɑ́r. Nzyɛ̌m, nyɨ́ pɛʼ bíbɑɑ bí ébébe bíbyɛ̂h nyé ɑ́ niʼe mɨnɑ́ ɨ́ lɔ̌b mísyóm gɑ́ mínɑ́ mímyɛ̂h. 14Mitilɑ́ myé ɑ́ lɨlɛ̂ʼle mebě gɑ́ mɨ́nɑ́ mí, nyɨ́ pɛʼ myé ɨ́ mɨnɑ́ gɑ́, bomlo myé e binzɑ̂ŋ ɨ́ kolôs. Mitilɑ́ myɑɑ́, myé ó b'ɑ́ lɨlɛ̂ʼle mempéné mé ɑ́ lwîlwimlɑ e mɨnɑ́ gɑ́ mɑ́. 15Nzyɛ̌m, nyɨ́ pɑr mísísǐm mí éjúrʉ́ʉ́ le meleme bisɑ́ bí dɔ̂m bé ɑ́ be e byé bí. Nye ɑ́ ntɑɑ bé ó, ɨ́ jɔ̌ʼ Krîst ɑ́ jwe ɨ́ kolôs yɨ́. Nyɨ́ líʼe mísísǐm myɑɑ́ ɨ́ gœr gœ́r, lúʼo nkûl, ɨ́ míh mé bʉ̂r ɨ́ kpɛŋlɛm. 16Abîr gɑ́ ó, mʉr jwêʼ bɨ̌n mebě ɨ́ sɑ́ bɨ́n dí ede yɨ́: nkʉ̂ menyoʼ, nkʉ̂ mede. Bé ɑyɨ́ pɑhle bɨ́n ɨ́ lɔ̌b mbwɑlɑ́ ménzɔɔ wɔ́ɔ́, nkʉ̂ ɨ́ lɔ̌b ébʉ́ʼ lé ébɑ́m lé ɑ́lomó. Bé ɑyɨ́ pɑhle bɨ́n ntémé ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ móhó sɑ́bɑt. 17Milɔ̌b mínɨ̌ mímyɛ̂h, myé ó sisîm, dí elɛ̂ʼlě sɑ̂ mpɑ̂ dí enze yɨ́. Nó ó, otyeetye o tɨ̂ʼ wɨ́ɛ, wé ó Krîst. 18Mpʉ bɨ́n di ɑjɔr ményʉ̂l ɨ́ míh bééngeles, nkʉ̂ jwɑ́ɑwo bé yɨ́, mʉ̂r jwé bɨ́n mebě me mpéne, duho tɨ̂ʼ nó, ɑnʉɑ gɑ́ lwǐb yé, gbɑ̂ ɨ́ nkɔb. Bisɑ́ bé dí ebee lɨ́ esimɑ́ bí ó bé dí enʉɑ, gbɑ̂ ɨ́ nkɔb. Mimbi mi bʉ̂r myɑɑ́, myé ó lǿŋlɑ́ e nkɛ́ɑ́ nyʉ̂l. Bé nkɨ́nkɛ́ɛ́ ményʉ́l mɔ́ɔ́ ó, jwêh, ebě, bitɔŋlɑ́ byɔ́ɔ́, byé jɑɑ́ duho ó, njɨ ɨ́ nkul misyóm myɔ́ɔ́ tʉ́ŋlʉ̌. 19Bé ɑkɑ̌ mɛ̂r Yésʉs-Krîst ɨ́ kpɨ́ɨ́ɨ́, nyɨɛ mʉr dí yɨ́ɛ lʉ̂, cíl nyʉ̂l dí ekɑb nkûl nyé ɨ́ bicíl bí nyʉ̂l biswîh yɨ́. Nye ó dí esyɛŋ byé, le elɛ̂ʼle byé mpʉ byé jɑ́lɑ́ le edirɑ ɨ́ mebɨ̌l ndu e misihé yɨ́. Nye ntémé ó dí esɑ̂ ó, nyʉ̂l nyɑɑ́ tôʼ le egǿě mpʉ̌ Nzyɛ̌m dí ekpɛl yɨ́. 20Bɨ̌n e Krîst, bé ɑ́ si jwe eswie empwɑ́r. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mílɛ́ʼlɑ́ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ dí ekûhlo mí, dí ɑbe lɨ́ ekɑ̌ jǿø bɨ́n yɨ́. Ɨ́ tɨ̂ʼ, mʉ̌r sɑ́ ɑkɑ̌ dû mémpéné mé dí eduho ɨ́ milɛ́ʼlɑ́ myɑɑ́ mɑ́, nkʉ̂ bɑ́ʼɑ̌ ciʼě mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bɨ̌n gúmó ó, e sí yɨ̂. 21Bé ó dí elɛ́ɛ ó: «Ade yɨ̂. Abóblo yɨ̂. Akúnɑ e yɨ̂.» 22Bʉr ó b'ɑ́ tyêl mempéné mɑɑ́, ti e milɛ́ʼlɑ́ myɑɑ́. Wɨ́nɨ̌ mbi mémpéné, wé jɑɑ́ jwɛ̂ʼ ó, njɨ bisɑ̂ bi dí esíe ɨ́ jɔʼ bʉ̂r dí edirɑ mínyɔm myɔ́ɔ́ e byé bí. 23Mempéné mɔ́ɔ́, mé ɑjɑlɑ le ejweŋɔɔ̌ júu. Mé jɑɑ́ sɑ̂ ó, njɨ mʉr lóŋlɑɑ bigǿmɑ́ bí nyʉ̂l bipúno nyé. Metié mɑɑ́, mé kʉ́ nyɨnyɨ̂n ó, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, mê le ocwóó tʉ́ŋlʉ̌, ebě, mé ó dí elɛ́ɛ ó, mʉ̌r mbɨɑ ó, dû yébé nyé mʉr tɨ̂ʼ pɑ kúhló wɨ́, le ejɔr nyʉ̂l nyé, le ejwe nyʉ̂l nyé bintɨ́ʼɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\