Kolósiɑ 3

1Yé bé yê tyeetye ó, bɨ̌n e Krîst, bé ɑ́ be ó sí duho lɨ́ eswie, bɑ́ʼɑ̌ bǐ cwiʼ nó, sɑ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ bé ebi bísɑ̂ bi dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bí. Byé ó, ɨ́ gúmó Krîst dí ɨ́ mbó éjʉ́m mé Nzyɛ̌m yɨ́. 2Bisyɛ́ɛlɑ bi dí epɑ́lwo bɨ́n ɨ́ miléme bí, byé díʼee njɨ byɑɑ́ bí jʉ́ó kʉ́, ɑbe byɑɑ́ bí sí yɨ̂. 3Ebě, bɨ̌n bɨ́ jwe. Cwiʼ yɨ́n mû ó lɨ́ esǒ kwɑ́ mé Krîst. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bícwiʼ bín e Nzyɛ̌m mû mpúhlɑ́ yɨ́. 4Krîst ó dí ejwe mɨ́nɑ́ gɑ́ mpɑ̌ŋ cwiʼ. Jɔʼ nyé óbɑ́ʼɑ̌ nyɨ̂n bʉ̂r ɨ́ mîh ɨ́ kpɛŋlɛm yɨ́, bɨ̌n le onɔ́ɔ́, bé ónyɨ̂n sɔ́mɑ́ e kûm nyɨnyɛ̂h. 5Sɑ́ dí ɨ́ bɨ̌n, yɑɑ́ dí eduho ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, jʉ́ʼóó gɑ́ yê. Yé ó dí: bimolɑ́, bisyɛ́ɛlɑ bi dí edulo mpîr ɨ́ nyʉ̂l bí, gǿmɑ́ ékœkœb bʉ́bɑ́, gǿmɑ́ ésɑ̂ bísɑ̂ bi dí ɨ́ bébe bí, le nzɔ́ɔ́ bísɑ̂. Ebě, mʉr dí e yé nyɑ́, nye ó jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e wɑɑ́ dí ejwě yɨŋɑyɨ̌ nzyɛ̌m kûm nyɑ́. 6Bisyɛ́ɛlɑ bí ébébe byɑɑ́ ó ngɑ́ sɑ̂ ó, Nzyɛ̌m lɛ̂ʼlɑɑ nkpɑɑ nyé. 7Ɨ́ mimbú mí píhe, ɨ́ jɔʼ bɨ́n ɑ́ jɑɑ ciciʼe njɨ lɨ́ esɑ̂ syóm yɨ́, kʉ̌ cyen bɨ́n ɑ́ dudû wɨ́, wé ɑ́ be ntémé ó njɨ nó. 8Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, pɑɑ́ kɑ̌ bîr gɑ́ bé bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ bíbyɛ̂h: nkpɑɑ, ebúʼ, ebébe é léme, melǿø le mekɑ̌n mé ésɔ́m. Byé sɑ́ ɑduho ɨ́ num wɨ́n. 9Asɑ̂ gɑ́ bibɛr pɑ́ʼ nyɨ́n, ebě, bɨ̌n bɨ́ boó bîr métum me myɑ̂ mɨ́n ti e bisyɛ́ɛlɑ bi tɨ̂. 10Bɨ̌n bɨ́ bwɑ̂r métum mejwɑ̂n. Bɨ̌n mû ó mejwɑ́n mé bʉ̂r ó Nzyɛ̌m Kwih-bʉr. Nye lɨ́ etô le eliŋ bɨ́n mejwɑ́n, ɑbe e léné mpʉ nyé mʉr tɨ̂. Nyě sɑ́ nó ó, bɨ̌n gwɑ̂ gʉ́ɑ nyé mbɨ̂mbɨɑ́. 11Ɨ́ cwiʼ jwɑ̂n yɑɑ́, ɑdû gɑ́ bwɑ́ mímbɔ́ʼ bɑ̂: Nyɑ̂ʼ, nye ó Yúden; nyɑ̂ʼ nyɨɛ, mʉr Grɛ̂s. Nyɑ̂ʼ, nye ó cíʼɑ́ mpʉ́n; nyɑ̂ʼ nyɨɛ, nyé ɑbě cíʼɑ́ mpʉ́n. Nyɑ̂ʼ, nye ó ɑyogoyogo. Nyɑ̂ʼ, nye ó mʉr dí ejweŋɔɔ nzóʼ nyɑ́. Nyɑ̂ʼ, nye ó túʼɑ̌; nyɑ̂ʼ nyɨɛ, nye ó nzyɛh. Ebě, Krîst ó dí lʉ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé jyɛ́ʼwó ó, e né. 12Bɨ̌n ó dí bʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r, bɑɑ́ o dí egúmo e né, nyé dí ɨ́ buú kpɛl bɑ́. Nó ó, sɑ́ʼ gɑ́ njɨ́ʼɑ́ nkóó pɑ́ʼ nyɨ́n, le ncǿncǿɑ. Sulɨɨ gɑ́ menyʉ́l mɨ́n sí. Diʼee gɑ́ bʉr o dí ɨ́ tɑlɑ̌ njør bɑ́, le bʉr o bíhwó. 13Júhwɑ́ɑ́ gɑ́ ebébe pɑ́ʼ nyɨ́n, ɑlwib. Mʉ̂r bé e nyʉ́ʉ́ mbûʼlɑ, bé e lɔ̌b nó, bʉr bɑɑ́, bé ɨ́ jɑlɑ le epɛʼlɑ bíbɑɑ bí ébébe bé ɑ́ niʼlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ bí. Pɨpɛʼ gɑ́ bibɑɑ bí ébébe pɑ́ʼ nyɨ́n mpʉ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ ɑ́ pɛʼ byɑɑ́ nyé ɑ́ niʼe mɨnɑ́ gɑ́ bí. 14Ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ bíbyɛ̂h, sɑ́ dí tɨ̂ʼ yɨ́, yé ó, bɨ̌n kpɛ́lɑɑ, ebě, kpɛ̌l ó dí elɑr bɨ́n ɨ́ lídídí. 15Krîst tyɛ́bɨɨ bɨ̌n ɨ́ miléme, ó bɨ̌n díʼee e miléme mi dí milǿŋlɑ́ ɨ́ mepyɛblɑ mí. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɨ̌n ó, bɨ̌n pûhlɑɑ ɨ́ nyʉ̂l mpwɑ́r yɨ́. Jwǐjwéʼ gɑ́ nye nzyǒo ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ɨ́ bisɑ́ nyé dí esɑ̂ bɨ́n bí. 16Kɑmɑɑ gɑ́ ó, lwǐb mé Krîst, yé lóŋlɑɑ milémé mín. Milémé mín, myé díʼee ekʉ̌m lɨ́ esú é lwǐb yé yɑɑ́. Jwijweelɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n milɛ́ʼlɑ́ mi dí le ocwóó mí. Jwijweelɑɑ gɑ́ metǿǿ pɑ́ʼ nyɨ́n. Jyɛyɨɨ gɑ́ mesø̂ʼlʉ lɨ́ esú é Nzyɛ̌m, mejéme, ti e bijyɛɛ́ biswîh Sísǐm ngɑ́ lɛ̂ʼle bɨ́n bí. Mejéme mɑɑ́, mé óduho ó, bɨ̌n e miléme mi dí ejwě Nzyɛ̌m nzyǒo mí. 17Sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́n dí esɑ̂, nkʉ̂ lɛ́ɛ yɨ́, yé díʼee pɨrɑ́ e díé mé Tî Yésʉs. Jwéʼ gɑ́ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ nzyǒo ɨ́ díé lé. 18Bɨ̌n bʉbɑ́, sɑ́ʼ gɑ́ ojʉ́m bɨ́n mejóʼo, ebě, mpʉ́nʉ̌ ó bʉ̂r o mû sí pûhlɑ e Tî Yésʉs bɑ́, jɑ́lɑ́ le esɑ̂ yɨ́. 19Ojʉ̂m, kpɛlɨɨ gɑ́ bʉbɑ́ bɨ́n. Asɑ̂ gɑ́ bé ebébe é léme. 20Bwɑ̂n, sɑ́ʼ gɑ́ obyɛ̂l bɨ́n mejóʼo, ebě, Tî Yésʉs, nye lɨ́ ebeě syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́. 21Obyɛ́l ó bwɑ̂n, ɑsɑ̂ gɑ́ ó, bwɑ́n bɨ́n, bé jóʼɑɑ túú ɨ́ miléme. Milémé myɔ́ɔ́, myé ɑ́mû jɑɑ́ kwɑlwo. 22Bitúʼɑ̌, sɑ́ʼ gɑ́ ojǿǿ bɨ́n mejóʼo ɨ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h. Asɑ̂ gɑ́ bé mejóʼo njɨ ɨ́ jɔʼ bé dí ejwɛ̂ʼ bɨ́n yɨ́. Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé lɨ́lɛ́ʼlé ó, bɨ̌n kolo bé ó, kolɑ́ɑ. Bɨ̌n bʉr o dí ejwɑ́ɑwo Tî Yésʉs bɑ́, sɑ́ʼ gɑ́ nye mejóʼo e milémé mín mímyɛ̂h. 23Sɑ́ʼ gɑ́ sɨ́n lɨ́ eséɑ̌ syɛ́ɛ́ yɨ́n yɨ́yɛ̂h mbɨ̂mbɨɑ́. Séɑ́ɑ́ gɑ́ nó, lɨ́ esú é Tî Yésʉs, ɑbe bʉ̂r. 24Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, Tî Yésʉs ókʉ́ jɛ́nɑ e bɨ̌n tɨ̂. Bɨ̌n bé óbi mémbɨɑ nyé dí ekomo bʉ̂r bé mɑ́. Mé óbe ó nkɔb líʼe nyɨ́n. Mpɑ̌ŋ njǿø bɨ́n dí eséɑ e né nyɑ́ ó dí Krîst. 25Syɛ̂l ebébe nyɨɛ óbǐ sɑ́ dí ejɑlɑ le ebébe lé yɨ́, ebě, Nzyɛ̌m, nyé ɑbe lɨ́ ejwɑ́ɑwo bʉ̂r mempǒm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\