Kolósiɑ 4

1Bɨ̌n ojǿø, sɨ́sɑ́ʼ gɑ́ bitúʼɑ̌ bín bisyɛ́ɛlɑ bi dí tîtyěl, byɑɑ́ bi dí ejɑlɑ bí. Ajɨhɑ gɑ́ ó, bɨ̌n ntémé, bé e wɨ́n njǿø, wɑɑ́ dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́! 2Jɨjɨʼlɑɑ gɑ́ e Nzyɛ̌m ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. Tirwɑɑ gɑ́ syɛ́ɛ́ mínjɨʼlɑ. Jwéʼ gɑ́ nye nzyǒo ɨ́ bisɑ́ nyé dí esɑ̂ bɨ́n bí. 3Jɨʼlɑɑ gɑ́ ntémé lɨ́ esú lɨ́h. Nzyɛ̌m díbɨɨ bɨ̌h nzɨ̌ ó, bɨ̌h túnɑɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ wé, ó bɨ̌h pɑ̂ʼlɑɑ lwǐb ódîm dí edumo e Krîst yɨ́. Me ó kɛ́ʼɑ́ ɨ́ mbʉʼ ɨ́ lɔ́ɔ wɑɑ́ mé dí eboó tutúno wɨ́. 4Jɨʼlɑɑ gɑ́ e Nzyɛ̌m, ó me túnɑɑ wé, pɑ̂ʼlɑ mékɑ̌n mpʉ yé dí ejɑlɑ yɨ́. 5Ciʼɑɑ gɑ́ le ocwóó ɨ́ míh mé bʉ̂r o dí ɑbe ókrǐsten bɑ́. Yé díʼee bɨ̌n jɔʼ bɨ́n jɑ́lɑ́ le esɑ̂ nó yɨ́. 6Mekɑ̌n mɨ́n, mé ɨ́ jɑlɑ le ebe ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, ɨ́ mbɨɑ mbɨɑ, lǿŋlɑ́ e nyɔm. Gwɑ́ yɨyɑlɑ gɑ́ e mʉr nyɨnyɛ̂h mbɨ̂mbɨɑ́. 7Mɨ́ɔɔ́ kpɛ̌l gɑ́ wɨ́nɑ́ Tisikôs ókɑ̌ lɛ́ɛ bɨ́n sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí edumo e me yɨ́. Nye ó syɛ̂l mesɑ̂ mé Nzyɛ̌m dí ebûʼlɔɔ nyɑ́, mʉr njoo yɑ̂m bɨ́h e nɔ́ɔ́ dí eséɑ̌ syɛ́ɛ́ mé Tî Yésʉs nyɑ́. 8Nye ó mʉr mé ɑ́ lómo bɨ̌n nyɑ́, ó nye tôʼ lɛ́ɛ bɨ́n mpʉ̌ cwiʼ yɨ́h dí elɑɑ yɨ́, le esul bɨ́n miléme sí. 9Me lɨ́ ebwóolo ntémé mɨ́ɔɔ́ kpɛ̌l gɑ́ wɨ́nɑ́ Onezímos. Nye ó mʉr ebûʼlɔɔ, wɑɑ́ ɑ́ nyɛɛ duho kwɑ́ nyɨ́n, nze wɑ̂ʼ nyɑ́. Bé ólɛ́ɛ bɨ́n sɑ́ yɨ́yɛ̂h mû lɨ́ esyɛ́ɛ kɑ̂ʼ yɨ́. 10Arîstɑrk, mʉr bɨ́h e nɔ́ɔ́ dí mimbʉʼ wɑ̂ʼ nyɑ́, nye lɨ́ esoho bɨ́n. Mɑrc, mɨ́ɔɔ́ mé Bɑnɑbɑ̂s, nye lɨ́ esoho bɨ́n ntémé. (Bɨ̌n mû ó sí boó bi mékɑnɑ́ mé ɑ́ cɛmɑ, dumo e né mɑ́. Nyé sí tô gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n nɛ́ɛ: bɨ̌n ɑ kʉ́ gwɑ́ bɑʼle nyê.) 11Yésʉs, wɑɑ́ dí e lʉ́ʉ́ díe ó, «Yʉstʉ̂s» nyɑ́, nye ntémé ó dí esoho bɨ́n. Bʉr olɛ̂l bɑɑ́, bé ó dí oYúden o b'ɑ́ bûʼlɑ, bɑɑ́ bé ɑ́ kɨkɛm me lɨ́ etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, dumo e Mpóʼo mé Nzyɛ̌m bɑ́. Bé ɑ́ si bu gbɑ̂ me nkul ɨ́ léme. 12Epɑfrɑ̂s, mʉr ɑ́ duho kwɑ́ nyɨ́n nyɑ́, nye lɨ́ esoho bɨ́n. Nye ó syɛ̂l mesɑ̂ mé Krîst. Nye lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m e nkul jɔʼ yɨ́yɛ̂h ɨ́ lɔ̌b wɨ́n ó, bɨ̌n tyɛ́bɨɨ mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ, bɨ̌n díʼee otɔ́mɑ́ bʉ̂r ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h, le egʉ́ɑ bísyɛ́ɛlɑ bíbyɛ̂h Nzyɛ̌m dí ekpɛl bí ɨ́ pébébé. 13Mě boʼlo ɨ́ wé pɑ̂ʼ ó, nye lɨ́ ebuú nʉɑ̌ túú lɨ́ esú lɨ́n, ti e bʉr ó Lɑodiséɑ, ndu e bɑɑ́ ó Ierɑ́polî. 14Luc, njomo bʉr mɨ́nɑ́ dí ekpɛl gɑ́ nyɑ́, bé e Demɑ̂s, bé lɨ́ esoho ntémé bɨ̌n. 15Sohɑɑ gɑ́ me obûʼlɑ dí Lɑodiséɑ bɑ́, ti e Nɛmfɑ̂, bé e bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m o dí enzě bʉbɔmɑ e bé ɨ́ mbɛ̌r wé bɑ́. 16Jɔʼ bɨ́n ósîl élɑ́ɑ mékɑnɑ́ mɑ̂ʼ yɨ́, bɨ̌n ɑ cyén mé ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí Lɑodiséɑ wɨ́. Bé ntémé tô lɑ́ɑ mé gʉ̂. Bɨ̌n bɨɛ bé okɑ̌ lɑ́ɑ mɑɑ́ mé óduhǒ Lɑodiséɑ mɑ́. 17Lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ ntémé le Arkípɔs ó, nye gbɑ̂ʼ nkul ɨ́ syɛ́ɛ́ Tî Yésʉs ɑ́ lómo nye ó, nye séɑɑ yɨ́. Nye lóŋlɑɑ yê. 18Mě kʉ́ tile ékɑ̌n lɨ̂ʼ ó, e mbó wɑ̂m: Ajɨhɑ gɑ́ ó, me ó ɨ́ mbʉʼ. Metyɛʼ me mpóm mé Nzyɛ̌m, mé díʼee e bɨ̌n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\