Éfɛsɔs 1

1Yé ó mɛm Pɑul, mʉr milʉ́mlʉ́ mé Yésʉs-Krîst ɨ́ lɔ̌b gǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂. Mě tile ó, bɨ̌n, bʉr o dí egúmo e Yésʉs-Krîst, bɑɑ́ o dí bʉr o bé ébûʼlɔɔ, o dí [Éfɛsɔs] bɑ́. 2Metyɛʼ me mpóm le mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́, bé e Tî Yésʉs-Krîst. 3Mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ wɑɑ́ dí Nzyɛ̌m mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst, wɑɑ́ dí Sɔ́ŋ wé nyɑ́. Nzyɛ̌m, nyɨ́ sʉ mɨ́nɑ́ gɑ́ metyɛʼ me mpóm ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Krîst. Nyɨ́ kɑm ntémé ó, mɨnɑ́ bíʼee gɑ́ mimbi métyɛʼ me mpóm mé Sísǐm mé Nzyɛ̌m mɨ́mɛ̂h me dí eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mɑ́. Nyě sɑ́ mɨ́nɑ́ gɑ́ nó ó, 4mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ nye, ebě, nye ɑ́ si boo twɑ̂r mɨnɑ́ gɑ̂, tɑ́ɑre ɨ́ jɔ̌ʼ kʉ́ e sí, byé ɑ́ be ɑpɑ̌ bě kuhɑ́ yɨ́. Nye ɑ́ twɑ̂r mɨnɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ gúmɑɑ gɑ́ e né, ɨ́ nzɨ̌ mé Krîst, ɑbe e sɑ́ ébébe nyé ónwɑ̂hle mɨ́nɑ́ gɑ́ e tɨ̂. 5Nye ɑ́ be ɨ́ kpɛl mɨ́nɑ́ gɑ̂, nye nzě cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě tyél ó mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ tyé bwɑ́n bé ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, ɨ́ kpɛ̌l yé ti e micíʼɑ́ myé nye mʉr tɨ̂. 6Mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ nye júu ndu e kûm ɨ́ lɔ̌b ncǿncǿɑ nyé! Nyɨ́ buú cǿɑ e mɨnɑ́ gɑ́ e nzɨ̌ Mwɑ̂ kpɛ̌l wé. 7Mwɑ̂n wɑɑ́ ó b'ɑ́ pyêl mecié mé, ntɔ̂ʼ búrɑ e mɨnɑ́ gɑ̂. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, nye tɑ́ŋɑɑ góo, ó nye dwíhɨɨ mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ mpilɑ ébébe. Nye ó b'ɑ́ sɑ̂ ntémé ó, Nzyɛ̌m pɛ́ʼɛɛ bibɑɑ bí ébébe nyé ɑ́ niʼe mɨnɑ́ gɑ́ bí. Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ mɨnɑ́ gɑ́ bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ ó, lɨ́ elɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ mpwɑʼ ncǿncǿɑ nyé. 8Nye ɑ́ lɛ̂ʼle mɨnɑ́ gɑ́ ncǿncǿɑ nyé nyɑɑ́ ó, e nzɨ̌ ocwóó wé wɨ́wɛ̂h le pɨʼ nyé. 9Nyě títyɛ́b mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ miléme ó, mɨnɑ́ gʉ́ŋɑɑ gɑ́ micíʼɑ́ mí lémé wé, myɑɑ́ myé ɑ́ boo lɛ́ɔɔ ɨ́ lwǐb ódîm mí. Yé ó sɑ́ nyé ɑ́ nyɛɛ jøʼ, kɑ̌ sɑ̂ ɨ́ kpɛ̌l yé nye mʉr tɨ̂ʼ yɨ́. 10Bijøʼ byé byɑɑ́, byé ɑ́ nze kɑ gwíhɔɔ ó, píe bijɔʼ byé ɑ́ jɑlɑ le elɑɑ bí, byé ɑ́ sil elɑɑ yɨ́. Nzyɛ̌m ɑ́ boo cíʼe ɨ́ léme ó, bisɑ̂ bi dí ɨ́ jʉ́o, le ejwoo, le ɨ́ sí yɨ̂ʼ bí, bíbyɛ̂h, byé ɨ́ jɑlɑ le eswɑ̂l ó, ɨ́ jǿǿ mʉ̂r ngwɑ́r, Krîst. 11Mɨnɑ́ bɨ́ pûhlɑ gɑ́ e Yésʉs-Krîst ɨ́ twɑ́rɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r mɨnɑ́ gɑ́ yɨ́. Nye ɑ́ boo twɑ̂r mɨnɑ́ gɑ̂ ó, kʉ́ e sí jínɑ ɑpɑ̌ kuhɔɔ. Yé ɑ́ be ó mpʉ nyé ɑ́ boo jøʼ yɨ́, nyɨɛ mʉr dí egbɑ̂ nkûl ɨ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h, le esɑ̂ ó, bijøʼ le micíʼɑ́ mí lémé wé, byé lǿŋlɨɨ nyɑ́. 12Nye ɑ́ kpɛl ó, bʉr jwêʼ nye júu e kûm ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ nyé ɑ́ sɑ̂ ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ, bʉr o nyé ɑ́ nyɛɛ gbɑ̂ mpûʼlɑ ɨ́ miléme ɨ́ nzɨ̌ mé Krîst bɑ́ yɨ́. 13Bɨ̌n ntémé, tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ bɨ́n ɑ́ túnɔɔ lɔ́ɔ dí tyeetye wɨ́ yɨ́, bɨ̌n nzě tɑ́ɑre ébûʼlɑ wê, kumǒ kumɑ́ɑ mûh, gʉ́ɑ ntémé ó, wé ó Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí eciʼ bɨ́n wɨ́. Le bɨ́n ɑ́ bûʼlɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɑɑ́, lě Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ ɑ́ ntɨh bɨ̌n Sísǐm wé nyé ɑ́ boo kɛʼ wɨ́. Sísǐm wé wɑɑ́ ó dí jweʼle kwɑ́ nyɨ́n dí elɛ̂ʼle ó, bɨ̌n bé ó bʉr bé, ɑ́ntɑ nye yɨ́. 14Nyě ntɨh mɨ́nɑ́ gɑ́ Sísǐm wɑɑ́ ó, mpʉ̌ jøʼ dí elɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ mepwɑ̌ʼ Nzyɛ̌m ngɑ́ jwe mɨ́nɑ́ gɑ́, jɑlɑ e nkɔb líʼe gɑ́ nyɨ́nɑ́ mɑ́ yɨ́. Mɨnɑ́ bé óbi gɑ́ mé ó, ɨ́ jɔʼ nyé óbe, nye mû sí dwih bʉ̂r o dí egúmo e né bɑ́ ɨ́ mpilɑ ébébe yɨ́. Mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ nye júu e kûm ɨ́ syɛ́ɛlɑ yé yɑɑ́. 15Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí ejwě Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ lɔ̌b wɨ́n yɨ́. Mɨ́ boó jóʼǒ mpʉ bɨ́n dí ejyɛ̂ʼwo e Tî Yésʉs le ekpɛl bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m yɨ́. Mé ɑgwɑ̂ʼ éjwe nyé nzyǒo ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h mé dí etoŋlo bɨ́n, me ntémé lɨ́ ejɨʼlɑ e né yɨ́. 17Me lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m dí e kûm, wɑɑ́ dí Sɔ́ŋ mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst nyɑ́, ó nye tyɛ́bɨɨ bɨ̌n ɨ́ miléme, ó bɨ̌n cwólwɑɑ, le ntémé ó, nye gwíhɨɨ bɨ̌n misolɑ́ mílɔ̌b myé. Myé óbe bɨ́n e nyɔm, lɨ́ esú ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ nye. 18Nye bɛ́yɨɨ bɨ̌n mîh me dí ɨ́ milémé mín tʉ́ŋlʉ̌ mɑ́, ó bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ metʉ́m bʉ̂r ó Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɑ́, dí ebóno e né mɑ́. Bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ ntémé kûm nɨ́nɨ́ɨ́ bɨ́n ngɑ́ nʉɑ, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɨ́n nyɨ́. Nyě komo ékʉ̌m lɑɑ́ ɨ́ buo buo ó, lɨ́ esú lé éjwe bʉ̂r bɨ́bɛ̂h o dí egúmo e né bɑ́. 19Mě jɨʼlɑ́ ntémé ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ nkǔl nɨ́nɨ́ɨ́ nyé, nyɑɑ́ dí entɑɑ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyɨ́. Bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ ntémé mpʉ nyé dí enze mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ nkɔ̌m e nkǔl nɨ́nɨ́ɨ́ nyɑɑ́ yɨ́. Nyě gbɨ́gbɑ́ nkûl nyé nyɨnyɛ̂h ó, lɨ́ esúʼo mɨ́nɑ́ gɑ̂, bʉr o b'ɑ́ jyêʼ koo e né bɑ́. 20Nkul nyé, nye lɨ́ eséɑ ɨ́ mɨnɑ́ gɑ̂ mpʉ nyé ɑ́ séɑ ntémé ɨ́ Krîst ɨ́ jɔʼ Sɔ́ŋ ɑ́ pɛh nye lɨ́ ojwe, dil nyé ɨ́ jʉ́ó kʉ́ ɨ́ mbó éjʉ́m wé yɨ́. 21Nzyɛ̌m ɑ́ dil nye ɨ́ mecǿǿ mé jǿø yɑɑ́ ó, kʉ́ misísǐm mí éjúrʉ́ʉ́ mi dí milʉ̂ mí, le myɑɑ́ mi dí e nkul jǿø mí, le myɑɑ́ mi dí e pîm mí, le myɑɑ́ mi dí e menkul ménɨ́nɨ́ɨ́ mí. Krîst ó dí e díe e dí ɨ́ buú gúmlɔɔ lɨ́. Díe lɑɑ́ ó dí elɑɑ míé mɨ́mɛ̂h bʉ̂r dí ekɛn ɨ́ mpóʼo sí yɨ̂ʼ mɑ́, le mɑɑ́ bé ókɛn ɨ́ mpóʼo ngɑ́ tyélɔɔ nyɨ́ mɑ́. 22Nzyɛ̌m ɑ́ si gbɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɨ́ jǿǿ yé. Nye ntémé ɑ́ si nʉɑ nye, jwě Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ó, nye díʼee lʉ̂. 23Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, wé ó nyʉ̂l mé Krîst. Krîst, nye ó lǿŋlɑ́ ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ɨ́ gúmó yɨ́yɛ̂h. Krîst ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́ ntémé ó dí elóno ɨ́ mpóʼo nyɨnyɛ̂h nyɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\