Éfɛsɔs 2

1Ɨ́ mimbú mí píhe, bɨ̌n bé ɑ́ be ó ojwe nkǒ pɑ́ʼ sísǐm, tɨ̂ ɨ́ bijyɛʼ bín, le misyóm bɨ́n ɑ́ sɑ̂ mí. 2Bɨ̌n bé ɑ́ be lɨ́ edudû kʉ̌ cyen ébébe bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h. Bɨ̌n bé ɑ́ dudû ɨ́ bíi yɑɑ́ ó, sísǐm éjúrʉ́ʉ́ dí tyélɑ́ ɨ́ diɑ́ jǿǿ yé pɑ́ʼ jʉ́o le ejwoo wɨ́. Sísǐm wɑɑ́ ó dí etyɛ̂b bʉ̂r ɨ́ miléme ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, bé bénɑɑ ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m. 3Mɨnɑ́ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ nyɛɛ dudû gɑ́ ó, kʉ̌ cyen ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́. Mɨnɑ́ bé ɑ́ jɑɑ sɨsɑ́ɑ gɑ́ ó, njɨ elóŋlo bísyɛ́ɛlɑ bí ébébe ményʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́, mé ɑ́ kʉ bu gø̂m ó, mɨnɑ́ sɑ̂ʼ bí. Bigǿmɑ́ byɑɑ́ ó b'ɑ́ jɑɑ bu pɨpɑ́lwo mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ miléme. Sɑ́ yé ɑ́ kʉ jɑlɑ e njør wɨ́h oYúden yɨ́, yé ɑ́ be ó, bɨ̌h jɑ̂ʼrɑɑ e nkpɑɑ mé Nzyɛ̌m, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ bʉ̂r o dí ɑbe óYúden bɑ́, bé ɑ́ jɑlɑ le ejɑʼrɑ e nye yɨ́. 4Tó kœb ó, Nzyɛ̌m, nye ɨ́ buú jɨ̂ʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ nkoó. Nó nyé ɑ́ nze lɛ̂ʼle mɨnɑ́ gɑ́ mpʉ nyé ɑ́ bu kpɛl mɨnɑ́ gɑ́ kpɛ̌l ɑ́purɑpúrɑ yɨ́. 5Mɨnɑ́ bé ɑ́ si gbɑh gɑ́ metié mé Nzyɛ̌m, ntɔ̂ʼ jwe lɨ́ ejɑlɑ e syóm wɑɑ́. Dɑmɑ́ jóʼo nó, nye ɑ́ si bɑnɑ ciʼ mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ lɔ̌b mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Krîst. (Bɨ̌n bé ɑ́ bi cwiʼ ó, e nzɨ̌ ncǿncǿɑ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ̂ʼle bɨ̌n nyɨ́.) 6Nzyɛ̌m ɑ́ si pɛh mɨnɑ́ gɑ́ e Yésʉs-Krîst, ntɔ̂ʼ dil mɨ́nɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ ɨ́ mecǿǿ ɨ́ jʉ́ó kʉ́, e nzɨ̌ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Krîst. 7Nye ɑ́ cǿɑ e mɨnɑ́ gɑ́ nó ó, lɨ́ esú lé élɛ̂ʼle mímyɑ̌ mímyɛ̂h mi dí ebyɛ̂l mí, kpɛ̌l yé dí ɑ́purɑpúrɑ, dí elɑɑ byúú bíkpɛ̌l bíbyɛ̂h yɨ́. Nye ɑ́ sɑ̂ mɨnɑ́ gɑ́ embɨɑ lɑɑ́ ó, ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Yésʉs-Krîst. 8Ebě, ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ ciʼ bɨ̌n, lɨ́ nzɨ̌ búʼó. Cwiʼ yɑɑ́, yé ɑduho kwɑ́ nyɨ́n, bɨ̌n bʉr o tɨ̂. Yé ó njwéɑ́ mé Nzyɛ̌m. 9Nye ɑ́ bé ɑcǿɑ e bɨ̌n ɨ́ lɔ̌b yʉ́ʉ́ syɛ́ɛlɑ mpɑ̂ yɨ́n. Nó ntémé, yé ɑjɑlɑ ó, mʉr nkʉ́nɑɑ ɨ́ nye mʉr tɨ̂. 10Mɨnɑ́ gɑ́ bé ó bʉr ó Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ e mebó mé nye mʉr tɨ̂ʼ bɑ́. Nye ɑ́ kuho mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst ó, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ bʉr o dí esɑ̂ nyé bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ bɑ́. Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ó b'ɑ́ boo cíʼe ɨ́ lémé wé ó, mɨnɑ́ sɑ̂ʼ gɑ́ nye byɑ̌. 11Tʉtoŋlo gɑ́ mpʉ bɨ́n ɑ́ byɛ̂l yɨ́: bɨ̌n, bʉr o bíkúl bíswîh, bé ó bɑɑ́ óYúden dí ejébe ó, «bʉr o dí ɑcíʼɔɔ mpʉ́n bɑ́». (Nɑ́ɑ̌ yé ó, bʉr o jébé bɨ́n nó bɑ́, bé jɨ́jébé bé bʉr o tɨ̂ʼ ó, «bɑɑ́ bé ɑ́ cíʼɔɔ mpʉ́n ɨ́ bipúnó bíh bɑ́». Tó kœb ó, sɑ́ yé ɑ́ sɑ̂ ó, bé cíʼɔɔ mpʉ́n nyɑɑ́ yɨ́, yé ɑ́ be ó bʉr.) 12Toŋlɑɑ gɑ́ ntémé mpʉ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ bɨbě dǐ gwɑ́r yɨ́. Bɨ̌n e Krîst, bé ɑ́ bé ɑpɑ̌ pûhlɑ. Bɨ̌n bé ɑ́ si pɨ́mɔɔ ɨ́ kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l. Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ sɑ́ɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ nyɨ́, ti e menkɛ̌ʼ mé, bɨ̌n bé ɑ́ be ó, bʉr o bíkúl bíswîh, ɑbe e bɑ́ nkɔ̂b tɨ̂. Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h, bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑbe e mpûʼlɑ ɨ́ miléme. Ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h, bʉr o bíkúl bín, bé ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m. 13Tó kœb ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌n mû ó sí pûhlɑ e Yésʉs-Krîst. Bɨ̌n bʉr o b'ɑ́ nyɛɛ be e ncɛrɑ́ e Nzyɛ̌m bɑ́, bɨ̌n mû ó bɑ̌ʼ e né, cɨɨ ɨ́ nzɨ̌ mecié mé Krîst. 14Ebě, Krîst nye mʉr tɨ̂ʼ ó b'ɑ́ nze gbɑ̂ mɨnɑ́ gɑ́ mepyɛblɑ ɨ́ miléme. Nye ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, oYúden ti e bɑɑ́ o dí ɑbe óYúden bɑ́, bé díʼee kûl gwɑ́r. Mpʉ nyé ɑ́ bîr nyʉ̂l nyé ó, nye jwêʼ yɨ́, tɨ̂ʼ ó nyé ɑ́ búʼo kóʼ wé ɑ́ bɨbɛ̂ʼ mɨnɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ nwímlɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ wɨ́. 15Nye ɑ́ gbɑ̂ mepyɛblɑ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ ó, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ pɛʼ metié mé Moïse, le mempéné ti e bici bíbyɛ̂h yɨ́. Nye ɑ́ pɛʼ byé ó, nye nkʉ̂ nʉɑ bíkúl bíbɑ́ gɑ́ bínɑ́, ntɔ̂ʼ syɛŋ byé ɨ́ nye mʉr tɨ̂, byé nkʉ̂ sûʼlɑ éjwɑ́n é kûl, nøølɑ e mʉr ngwɑ́r. 16Ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ bomlɔɔ ɨ́ kolôs kʉ́ yɨ́, nye ɑ́ si sɑ̂ sɑɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Nzyɛ̌m, le esɑ̂ ó, bʉr o bíkúl bíbɑ́ gɑ́ bínɑ́ byɑɑ́, díʼee mpʉ mʉ̂r ngwɑ́r. Mɨnɑ́ bé ɑ́ kɑ gwɑ̂ʼ enwimlɑ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ ó, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ jwe yɨ́. 17Krîst ɑ́ nze ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, nye ntɑ́ɑ nzě túno bɨ́n, bʉr o b'ɑ́ be e ncɛrɑ́ e né bɑ́, lɔ́ɔ́ wɨ̂: Nzyɛ̌m, nyɨ́ gbɑ̂ mépyɛblɑ pɑ́ʼ nyɨ́n le onɔ́ɔ́. Nye ɑ́ túno lɔ́ɔ́ mépyɛblɑ ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́ ntémé ó, kwɑ́ nyɨ́h, oYúden, bʉr o b'ɑ́ bɨbě bɑ̌ʼ e Nzyɛ̌m bɑ́. 18Krîst ó b'ɑ́ kɑr nzɨ̌ ó, bikúl bíbɑ́ gɑ́ bínɑ́ sîhlɑɑ bɑ̌ʼ e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, lɨ́ ecɨɨ e nzɨ̌ mʉr ngwɑ́r e ngwɑ́r: Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 19Nó yé lɛ́ʼlé ó, bɨ̌n bé ɑkɑ̌ be bʉ̂r o bíkûl e biloo, nkʉ̂ ojwóo. Bɨ̌n mû ó bʉr o mpóʼo mé Nzyɛ̌m jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e bʉr o b'ɑ́ nyɛɛ gúmo e né, duho myɑ̂ bɑ́. Bɨ̌n mû ó bʉr ó mbɛ̌r bʉ̂r mé Nzyɛ̌m ntémé. 20Bɨ̌n bé ó mpʉ̌ poro bé ɑ́ lúmo ɨ́ mbɛ̌r yɨ́. Nkɑn mbɛ̌r nyɨɛ, nye ó bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs, bé le ogwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. Yésʉs-Krîst nye mʉr tɨ̂ʼ ó dí mejwii me sɔ́ŋ. 21Nye ntémé ó dí esumǒ mbɛ̌r wɑɑ́, lɨl wê, le ebeʼ wê. Nyě sɑ́ nó ó, wé díʼee ci lɨ́ esú ó, Tî Yésʉs nkʉ̂ kœ̌b mpɑ̌ŋ mbɛ̌r édi tɨ̂. 22Tî Yésʉs ó dí esɑ̂ ntémé ó, bɨ̌n tyélɔɔ ɨ́ bityé bín tɨ̂, misumɑ́ lɨ́ odiɑ́ Nzyɛ̌m ngɑ́ di tɨ̂ʼ wɨ́. Sísǐm wé ó dí elɛ̂ʼle bígúmó bɨ́n jɑ́lɑ́ le etyɛ̂b ɨ́ nzumó mbɛ̌r wɑɑ́ bí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\