Éfɛsɔs 3

1Nó, mɛm Pɑul, mʉr dí mbʉʼ ɨ́ syɛ́ɛ́ mé Krîst ɨ́ lɔ̌b nyɔm wɨ́n, bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́ nyɑ́... 2Nzê bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑsí jóʼǒ mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ ó, me díʼee syɛ̂l mesɑ̂ wé lɨ́ esú lɨ́n yɨ́ ɛ́? Nye ɑ́ si kʉ lɛ̂ʼle me ncǿncǿɑ nyé, me nkʉ̂ di bɨ́n e nyɔm. 3Nye ɑ́ níŋle me ɨ́ syɛ́ɛ́ yɑɑ́ ó, ɨ́ jɔʼ gwɑ́r e gwɑ́r nyé ɑ́ jwe me pɨʼ lɨ́ esimɑ́ yɨ́. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, me nkʉ̂ pɑ̂ʼlɑ bɨ́n lwǐb ódîm yé. Bɨ̌n gʉ́ɑ́ nó ó, e nzɨ̌ bwɑ́ mékɑ̌n mé dí etile bɨ́n mɑ̂. 4Bɨ́n lɑ́ɑ́ mékɑnɑ́ mɑ̂ʼ nó, bɨ̌n bé ojʉ̂ʼrɑ̌ sɑ́ mé mû sí gʉ́ɑ, dumo e Krîst yɨ́. Sɑ̂ yɑɑ́, yê ɨ́ pɑ́ʼ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó, lwǐb ódîm. 5Ɨ́ mimbú mí píhe, mimyɑ̌ mi bʉ̂r ɨ́ buo buo, bé ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ épɑ̂ʼlɑ̌ solɑ́ lɔ̌b wɑɑ́. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, Nzyɛ̌m mû kɑ̌ gwîh wé ó, e nzɨ̌ Sísǐm wé. Sísǐm mé Nzyɛ̌m nyɨɛ, nyě gwíh wé ó, kwɑ́ bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs-Krîst o dí ci bɑ́, bé le ogwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 6Misolɑ́ mílɔ̌b myɑɑ́ míɛ, myé ó mî: Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ mɨ́nɑ́ dí etúno gɑ́ wɨ́, wé sɑ́ ó, bɨ̌n, bʉr o bíkûl, bíʼee ntémé mepwɑʼ mé Nzyɛ̌m, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɨ́n, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r le oYúden. Bɨ̌n le onɔ́ɔ́ ó dí bicíl bí nyʉ̂l mpwɑ́r. Bɨ̌n le onɔ́ɔ́ ntémé bé óbeě mpʉ̌ Nzyɛ̌m ngɑ́ dirɑ ménkɛ̌ʼ mé yɨ́. 7Nzyɛ̌m ɑ́ si kʉ bu séɑ e nkul nyé kwɑ́ nyɑ̌m ɨ́ buo buo, e nzɨ̌ ncǿncǿɑ nyé. Nye ɑ́ si jwe me sɔ̂ʼ, ɑbe e myɛ́nɑ. Sɑ́ tɨ̂ʼ, yé ɑ́ be ó dǐ syɛ̂l mesɑ̂ wé. 8Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o bɨ́h le onɔ́ɔ́ dí egúmo e Nzyɛ̌m bɑ́, bʉ́ʉ́ bɨ́bɛ̂h ó dí ejɑlɑ le enyɛɛ́ gbɑ́ŋɔɔ ɨ́ nkɔb. Dɑmɑ́ jóʼo nó, Nzyɛ̌m ɑ́ si lɛ̂ʼle me ncǿncǿɑ nyé, ó me túnɑɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Yésʉs-Krîst kwɑ́ bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́, ó bé gʉ́ŋɑɑ okúm le ogbɑɑ̌ Krîst dí enze mɨ́nɑ́ gɑ́ e wɑ̌ wɨ́, nzɑmedwɑh e mpʉ wé dí ɑgʉ́ŋɔɔ wɨ́wɛ̂h yɨ́. 9Nye ɑ́ jwe me syɛ́ɛ́ ntémé ó, me pɑ̂ʼlɑɑ jøʼ nyé ɑ́ boo cíʼe ɨ́ lémé wé yɨ́, pyêl yé ɨ́ jwê. Nzyɛ̌m, kwih bisɑ́ bíbyɛ̂h, ɑ́ nyɛɛ sol jøʼ yé yɑɑ́ ɨ́ mimbú mí píhe ó, bʉr jóʼɑɑ sɔ̂ʼ njɨ lwǐb ódîm, yé omér. 10Yé kɑ lîʼ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, njɨ epɑ̂ʼlɑ̌ jøʼ yé yɑɑ́, pyêl yé ɨ́ jwê lɨ́ esú lé écɨ̂l mísísǐm mí éjúrʉ́ʉ́ mi dí e jǿø mí le myɑɑ́ mi nkûl, myɑɑ́ mi dí pɑ́ʼ jʉ́o le ejwoo mí. Myé mû ó lɨ́ ekɑ̌ jɨ̂ʼ yé kwɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́, bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, le egʉ́ɑ̌ mpʉ ócwóó mé Nzyɛ̌m dí ɨ́ buo mímbi wɨ́. 11Ɨ́ jɔʼ kʉ́ e sí, byé ɑ́ be ɑpɑ̌ bě kuhɑ́ yɨ́, Nzyɛ̌m ɑ́ boo cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nye ónzě dirɑ̌ jøʼ yɑɑ́ ó, cɨɨ ɨ́ nzɨ̌ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst. 12Ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Krîst, ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ jyéʼ gɑ́ koo e né yɨ́, mɨnɑ́ bé lɨ́ epyɑ̂l gɑ́ kwɑ́ mé Nzyɛ̌m, ɑbɑ́ɑwǒ sɔ̂ʼ, ɑbe ntémé e yʉ́ʉ́ sɑ́ ngɑ́ ntɨ̂ʼ yɨ́. 13Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí ebene ó, bɨ̌n jóʼɑɑ mebúʼ ɨ́ mitúú mé dí esiɑ e myé lɨ́ esú lɨ́n mí yɨ́. Lɨ́ otyeetye, myê bɨ̌n ó sɑ́ bɨ́n jɑ́lɑ́ le enkʉ́nɑ tɨ̂ʼ yɨ́. 14Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó mé dí ebɨʼ mébóó ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, jɨʼlɑ e né ɨ́ lɔ̌b wɨ́n yɨ́. 15Mbɛ̌r bʉ̂r wɨ́wɛ̂h dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ le kɑ̂ʼ ɨ́ sí yɨ̂ʼ wɨ́, wé ó mbɛ̌r bʉ̂r Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɑ́ jwe njør wé wɨ́. 16Mě jɨʼlɑ́ e né ó, nye gbɑ̂ʼ bɨ̌n nkul ɨ́ milémé mín tʉ́ŋlʉ̌ e nzɨ̌ Sísǐm wé lɨ́ esú ó, bɨ̌n díʼee e nkul nyɑɑ́ ɨ́ miléme lǿŋlɑ́, lɨ́ edû mpwɑ̂ʼ kûm nyé. 17Mě jɨʼlɑ́ ntémé e né ó, Krîst nʉ́ŋɑɑ odiɑ́ wé tʉ́ŋlʉ̌ milémé mín ɨ́ nzɨ̌ búʼó yɨ́n. Mě jɨʼlɑ́ e né ntémé ó, bɨ̌n kpɛ́lɑɑ pɑ́ʼ nyɨ́n, bɨ̌n nkʉ̂ tyɛ̂b ɨ́ búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́ ɨ́ lyɑhwó. Bɨ̌n tyɛ́bɨɨ tɨ̂ʼ mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ. 18Nó ntémé ó, bɨ́n e bʉr o mé Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h ngɑ́ bi nkûl egʉ́ɑ̌ kpɛ̌l ɑ́purɑpúrɑ̌ Krîst dí e yé ɨ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ yɨ́. Bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ mpʉ̌ kpɛ̌l yé dí esúʼo mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ menzɨ̌ mɨ́mɛ̂h yɨ́: le ebére kʉ́, le esulo sí, le ebwɑ̌ʼ bwɑʼɑ́ɑ, le ejɑɑ́ jɑŋɑ́ɑ yɨ́. 19Mě jɨʼlɑ́ ntémé e Nzyɛ̌m ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ mpwɑʼ kpɛ̌l mé Krîst dí elɑɑ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h mɨ́nɑ́ dí e nkul egʉ́ɑ gɑ́ yɨ́, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m óbe, nye mû sí lóŋlo bɨ́n e sɑ́ nyé mʉr tɨ̂ʼ dí lǿŋlɑ́ e yé yɨ́. 20Kûm díʼee e Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí e nkul esɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h, lɑɑ̌ bím mɨ́nɑ́ dí ejî gɑ́, nkʉ̂ jøʼ yɨ́ nyɑ́. Nyě sɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ó, dû nkûl nɨ́nɨ́ɨ́ dí eséɑ ɨ́ mɨnɑ́ gɑ́ nyɨ́. 21Kûm díʼee e né e nzɨ̌ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ti e Yésʉs-Krîst ntémé, tó pyɑ̂l ɨ́ mimyɑ̌ mi bʉ̂r mímyɛ̂h njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\