Éfɛsɔs 4

1Nó, mɛm mʉr dí mbʉʼ mé Tî Yésʉs nyɑ́, mě jɨʼlɑ́ e bɨ̌n ó, bɨ̌n dúʼoo mbɨɑmbɨɑ kʉ̌ cyěn Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɨ̌n ó, bɨ̌n dúʼoo wɨ́. 2Jɔrɨɨ gɑ́ menyʉ́l mɨ́n pɑ́ʼ nyɨ́n. Diʼee gɑ́ bʉr o dí ɨ́ tɑlɑ̌ njør bɑ́, le bʉr o bíhwó. Jújúhwɑ́ɑ́ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n ɨ́ lɔ̌b kpɛ̌l bɨ́n dí e yé yɨ́. 3Sísǐm mé Nzyɛ̌m tyɛ́bɨɨ bɨ̌n ɨ́ miléme, ó bɨ̌n díʼee e mepyɛblɑ pɑ́ʼ nyɨ́n. Mépyɛblɑ mɑɑ́, mé ódi bɨ́n simɑ́ ɨ́ miléme nó, sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́, yé ójɑɑ́ di ó, njɨ gwɑ́r. Gbɑ́ʼ gɑ́ nkul, ó bɨ̌n díʼee lémé ngwɑ́r nó. 4Nyʉ̂l mé Krîst, nye ó mpwɑ́r. Sísǐm mé Nzyɛ̌m, nye ó ngwɑ́r. Mpûʼlɑ mpwɑ́r ó dí bɨ̌n ɨ́ miléme, tɑ́ɑre ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɨ̌n yɨ́. 5Njǿø gɑ́ wɨ́nɑ́, nye ó ngwɑ́r. Mɨnɑ́ kɑm gɑ́ ó, búʼó gwɑ́r. Mɨnɑ́ duŋɔɔ gɑ́ ó, ndubó ngwɑ́r. 6Wɑɑ́ dí Nzyɛ̌m bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, dí ntémé Sɔ́ŋ bʉr bɨ́bɛ̂h nyɑ́, nyé ó njɨ ngwɑ́r. Nye lɨ́ ejǿø̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h. Nye ntémé ó dí eséɑ, cɨɨ e nzɨ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h. Nye ɨ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h. 7Mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h, bé ɑ́ be ó sí bi mínjwéɑ́ mimbi mimbi lɨ́ edû mpʉ̌ Krîst nyɨɛ ɑ́ ntɨh mɨnɑ́ gɑ́ myɑ̌ yɨ́. 8Sɑ́ tɨ̂ʼ ó yé dí tilɑ́ ó: «Jɔʼ nyé ɑ́ bɨ́nɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́ yɨ́, nye ɑ́ si ntɑɑ ontɨ̂m le obɨn bé. Nye nzě tô e bé lɨ́ okómó. Nye ntɔ̂ʼ kɑb bʉ̂r ó sí minjwéɑ́.» 9(Ekɑ̌n e dí ó: «Nye ɑ́ si bɨ́nɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́» lɨ́, lé lɛ́ɛ́ yé? Nó yé ó, nye ɑ́ si sulo, nî ɨ́ sí yɨ̂, bɑ́nɑ̌ tó kpɑ̂hlɑ ɨ́ sí yɨ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌. 10Mʉr ɑ́ sulo ɨ́ sí yɨ̂ʼ nyɑ́, nye ntémé ó b'ɑ́ bére, lɑɑ̌ jʉ́o, le ejwoo le bɑɑ́ntɛ́n. Tɑ́ɑre ɨ́ tyé yɑɑ́, nzě kumo ɨ́ gúmó yɨ́yɛ̂h, nye ó ngɑ́ jǿø̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h.) 11Nye ɑ́ be ɨ́ jwe bʉ̂r minjwéɑ́ mimbi mimbi. Nye nzě sɑ̂ ó, bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé díʼee bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs; bɑ̂ʼ bɨ́ɛ, ogwíhɑ o mílɔ̌b; bʉ́ʉ́ bɨ́ɛ, otúnɑ ó Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ; bʉ́ʉ́ bʉ̂r ntémé, otyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m; bʉ́ʉ́, olɛ̂ʼlɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 12Nyě sɑ́ nó ó, lɨ́ esú é bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m, ó bé díʼee bʉr o dí e nkul elóŋlǒ syɛ́ɛ́ yé bɑ́. Nyě lɛ́ʼlé bé esɑ̂ nó ó, lɨ́ esú lé éjwě Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m (dí nyʉ̂l mé Krîst wɨ́) megǿe. 13Ɨ́ mbi wɑɑ́ ó, mɨ́nɑ́ gɑ́ óbɛ̂h ngɑ́ be gɑ́ ɨ́ mpúhlɑ́, cɨɨ ɨ́ nzɨ̌ búʼó gwɑ́r yɨ́. Mɨnɑ́ bé ógʉ́ɑ gɑ́ Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m ɨ́ pébébé. Mɨnɑ́ bé ópɔʼɑ gɑ́ lɨ́ ontwǒm, tô gɑ́ lɨ́ obwɑm. Mɨnɑ́ bé ócéne gɑ́ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h, lɨ́ esûʼlɑ̌ nʉɑ̌ tyé mé Krîst nye mʉr tɨ̂. 14Jɔʼ yɑɑ́ ó mɨ́nɑ́ ngɑ́ pɔʼɑ gɑ́ ɨ́ tyé bwɑ́ ó ntwǒm ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ búʼó yɨ́. Milɛ́ʼlɑ́ míswîh, myé ɑ́kɑ̌ ntyeŋ mɨ́nɑ́ gɑ̂, nkʉ̂ dímle mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ nzɨ̌ mikóo. Bɑɑ́nyɑ̂-mikóo bɑɑ́, bé gǿm ó, bé mɛ́rɨɨ mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ mpilɑ mépɨʼ yɔ́ɔ́, le ntémé ó, mɨnɑ́ nʉ́ŋɑɑ gɑ́ bijyɛʼ byɔ́ɔ́. 15Tó kœb ó, mɨ́nɑ́ lɛ́ɛ́ gɑ́ otyeetye tʉ́ŋlʉ̌ kpɛ̌l nó, mɨnɑ́ bé ógǿe le ebwɑʼ gɑ̂, tótôʼ, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ ngɑ́ di gɑ́ mbɨmɑ́ ɨ́ Krîst tʉ́ŋlʉ̌, mʉr pɑ́ dǐ lʉ̂ gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́. 16Nye ó mʉr dí epûhlɑ mɨ́nɑ́ gɑ́ óbɛ̂h, ó mɨnɑ́ díʼee gɑ́ nyʉ̂l mpwɑ́r nyɑ́. Bicíl bí nyʉ̂l byɑɑ́, nyě dirɑ byé ɨ́ mebɨ̌l ó, e misihé. Misihé myɑɑ́ ó dí entɛŋ bícíl bí nyʉ̂l bisɑ̂ bi dí byé e nyɔm bí. Sihé wɨ́wɛ̂h, wé ɨ́ jɑlɑ le esúʼo nyʉ̂l ó, lɨ́ edû mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ komlo wɨ́hɑɑ́ yɨ́. Nkul nyé ó dí esɑ̂ ó, nyʉ̂l nyɑɑ́ gǿɑɑ mbɨ̂mbɨɑ́. Mpúhlɑ́ obûʼlɑ, nye lɨ́ etô le egǿe dóló ɨ́ jɔʼ bʉ̂r o dí tɨ̂ʼ bɑ́ dí ekpɛlɑ yɨ́. 17Nó sɑ́ mé múo nzě lɛ́ɛ bɨ́n, le eboʼlo ɨ́ díé mé Tî Yésʉs yɨ̂, yé ó: mʉr ɑdû gɑ́ kʉ̌ cyen óhɑ́ɑ́den dí edû wɨ́. Bé jɑɑ́ sɑ̂ nó ó, njɨ ebě, ocwóó wɔ́ɔ́, wé ó jwêh. 18Sɑ́ écwólwo lɔ́ɔ́, lé ɑkɑ̌ siŋɑ. Bé mû ó, e ncɛrɑ́ e cwiʼ mé Nzyɛ̌m, tɨ̂ lɨ́ egʉʼlɑ bé dí e lé lɨ́, le elele e míléme lɔ́ɔ́. 19Ɨ́ sɔ́ɔlʉ pɨ̂ʼ wɔ́ɔ́, bɨ́ swɑ̂hle mímbi mébébé mɨ́mɛ̂h lɨ́ esɑ̂. Bé lɨ́ esɑ̂ bímolɑ́ nzɑm le ekomo. Bé sɑ́ ntémé ó, bisyɛ́ɛlɑ bi dí edulo mpîr ɨ́ nyʉ̂l bí, ɑbe e njɨ. 20Ntʉ̌ mbi wɑɑ́ bɨ́n ɑ́ lɛ̂ʼlɔɔ ɨ́ jɔʼ bɨ́n ɑ́ jɨ̂ʼ eciʼe ɨ́ Krîst yɨ́. 21Bɨ̌n bé ɑ́ si gwɑ kʉ jóʼo sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí edumo e né yɨ́. Bɨ̌n bé ɑ́ si lɛ̂ʼlɔɔ ɨ́ díé lé tʉ́ŋlʉ̌. Bé ɑ́ lɛ̂ʼle bɨ̌n, lɨ́ edû ótyeetye mé Yésʉs ó, 22bɨ̌n túmɑɑ koo, bîr métum me myɑ̂ mɨ́n, myɑ̌h njʉ̌m nyʉ̂l bɨ́n ɑ́ nyɛɛ be e né nyɨ́. Bigǿmɑ́ bí njʉ̌m nyʉ̂l nyɑɑ́, byé lɨ́ edímle bʉ̂r ɨ́ nzɨ̌ mikóo myɔ́ɔ́, cyen bé lɨ́ eswie. 23Yé jɑlɑ ó, bɨ̌n bíʼee ejwɑ́n é pɨ̂ʼ, ndu e sísǐm jwɑ̂n. 24Bé ɑ́ lɛ̂ʼle bɨ̌n ntémé ó, eswɑm nyʉ̂l jwɑ̂n Nzyɛ̌m ɑ́ komlo bɨ̌n nyɨ́. Bɨ̌n bé osûʼlɑ bʉ̂r ojwɑ̂n e cwǐʼ Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ komlo lɨ́ esú lɨ́n yɨ́. Bɨ̌n bé otyɛ̂b le otîtyěl ompɑ̂ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m le edi bʉ̂r bé lɨ́ otyeetye. 25Nó mʉr, nyé ɑjɑlɑ le ekɑ̌ lɛ́ɛ mɨ́ɔɔ́ wé mʉr bibɛr. Nye lɛ́yɨɨ nye sɔ̂ʼ njɨ otyeetye, ebě, mɨnɑ́ gɑ́ mû ó bicíl bí nyʉ̂l mpwɑ́r. 26«Lémé lónó bɨ́n ɨ́ nkpɑɑ nó, sɑ́ ɑsɑ̂ gɑ́ yɨ́ɛ syóm.» Mʉ̂r kóbló bɨ́n ebúʼ nó, sɑ́ ɑbîr gɑ́ ó, ebúʼ lɑɑ́ díʼee bɨ̌n ɨ́ miléme, tó pyɑ̂l ɨ́ mejwíne mé pum. 27Mʉ̌r sɑ́ ɑjwe sɔ́ŋ meleme gúmó étyêl ébo. 28Mʉr ɑ́ bɨbe njíblʉ̌ nyɑ́, nye gwɑ́ʼɑɑ jíbe. Nye séɑɑ syɛ́ɛ́ dí e nyɔm yɨ́, e mebó mé, ɨ́ mbi dí ó, nye díʼee e sɑ́ nyé ósúʼo bɑ́ɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r e yé yɨ́. 29Mʉr ɑlwib gɑ́ ekɑ̌n e dí e bibol tɨ̂ʼ lɨ́. Nye lwíbɨɨ njɨ sɑ́ ngɑ́ be e nyɔm lɨ́ esú lé égbɑ̂ bʉ́ʉ́ bʉ̂r pîm ɨ́ búʼó yɨ́. Nye jɑ́ɑ lwǐb njɨ sɑ́ dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́, lɨ́ esú ó, Nzyɛ̌m sʉ́ʼoo bʉr o dí ejóʼo yé bɑ́ metyɛʼ me mpóm. 30Mʉr ɑgbɑ̂ gɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ebúʼ ɨ́ léme. Sísǐm wɑɑ́, wé ó mpʉ̌ jøʼ nyé ɑ́ gbɑ̂ ɨ́ bɨ̌n yɨ́. Nzyɛ̌m ɑ́ gbɑ̂ bɨ̌n jøʼ yɑɑ́ ó, bɨ̌n nkʉ̂ gʉ́ɑ tɨ̂ʼ ó, nye ótɑ́ɑ̌ góo, le edwih bɨ́n ɨ́ mpilɑ ébébe, pɛʼ bɨ́n ɨ́ fɑ́. 31Akɑ̌ sɑ̂ gɑ́ otié. Pɛʼɛɛ gɑ́ ebúʼ, le nkpɑɑ ɨ́ miléme. Syɛ́hlɑ́ɑ́ gɑ́ megô ndu e melǿø. Pɛʼɛɛ gɑ́ ebébe é léme ɨ́ milémé mín. 32Lɨlɛ́ʼlɑ́ɑ́ gɑ́ ncǿncǿɑ pɑ́ʼ nyɨ́n, bɨ̌n óbɛ̂h. Jɨ́ʼɨ́ɨ́ gɑ́ bʉr bɨ́bɛ̂h ekpɑɑ nkóó. Pɛʼɛɛ gɑ́ bibɑɑ bí ébébe bɨ́n ɑ́ pɑ niʼlɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r bí, mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ pɛʼ byɑɑ́ nyé ɑ́ niʼe bɨ̌n ɨ́ nzɨ̌ mé Krîst bí yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\