Éfɛsɔs 5

1Bɑŋɑɑ gɑ́ Nzyɛ̌m, ebě, bɨ̌n mû ó bwɑ̂n nyé dí ekpɛl bɑ́. 2Kpɛlɑɑ gɑ̂, mpʉ̌ Krîst ɑ́ kpɛl mɨnɑ́ gɑ́ yɨ́. Nye ɑ́ si syɛ́ɛlɑ cwiʼ yé lɨ́ esú é bícwiʼ gɑ́ bínɑ́. Nye ɑ́ jwe cwiʼ yé ó, nye díʼee mpʉ tír bé dí ecíʼě Nzyɛ̌m tɑ̂ŋ njwéɑ́ nyɑ́. Njwéɑ́ wɑɑ́, wé e menumó Nzyɛ̌m dí ɨ́ buú kpɛl mɑ́. 3Sɑ̂ gwɑ́r, mʉ̌r sɑ́ ɑjóʼo lʉ́ʉ́ dʉ́o ó, yé e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r sɔ́mɑ́ yɨ́n dí esɑ̂ bímolɑ́ nyɑ́, nkʉ̂ byúú bísyɛ́ɛlɑ bi dí edulo mpîr ɨ́ nyʉ̂l bí. Yé sɑ́ ɑbe ntémé e mʉr dí ecyěn lémé wé ɨ́ nzɔ́ɔ́ bísɑ̂ nyɑ́. Bibɨ́blɑ bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́, byé ɑjɑlɑ e bʉr o dí ci bɑ́. 4Yé ɑjɑlɑ ntémé ó, bɨ̌n lwíbɨɨ mekɑ̌n mé ésɔ́m, nkʉ̂ lwǐb ógʉ̌, nkʉ̂ lwǐb bíswóólʉ́. Yé ɑjɨ ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ nó. Yé mbɨɑ ó, bɨ̌n jwêʼ Nzyɛ̌m nzyǒo. 5Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, mʉr dí elœʼ nyʉ́l nyé ɨ́ nzɨ̌ bijoó nyɑ́, le wɑɑ́ dí edulo mpîr ɨ́ nye mʉr tɨ̂ʼ nyɑ́, le wɑɑ́ dí egbɑ̂ mîh ɨ́ bisɑ́ byé onkɑ́n bɑ́, mʉr dí e mbi bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ nyɑ́, nye ɑ́kóʼó bi nkɔ̂b ɨ́ Mpóʼo mé Krîst, dí nyɑɑ́ mé Nzyɛ̌m nyɨ́. Ɨ́ jɔʼ mʉ̂r gbɑ́ mîh ɨ́ bisɑ́ byé onkɑ́n yɨ́, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ kʉ́ lɛ̂ʼle ó, mʉr wɑɑ́, nye lɨ́ ejwe bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m kûm. 6Mʉ̌r sɑ́ ɑdímle bɨ́n e nzɨ̌ lwǐb dí ɑbe e nyɔm yɨ́. Bisyɛ́ɛlɑ bí ébébe bínɨ̌ ó ngɑ́ sɑ̂ ó, Nzyɛ̌m lɛ̂ʼlɑɑ nkpɑɑ nyé kwɑ́ bʉr o dí egbɔbɑ e né bɑ́. 7Nó, ɑnʉɑ gɑ́ ntœ̌b ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bi bʉ̂r ónɨ̌. 8Ɨ́ mimbú mí píhe, bɨ̌n bé ɑ́ bɨbe ó, lɨ́ ejúrʉ́ʉ́. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ mpʉ bɨ́n mû sí pûhlɑ e Tî Yésʉs yɨ́, bɨ̌n mû ó ɨ́ jwê. Nó ó, dúʼóó gɑ́ kʉ̌ cyen dí ejɑlɑ e bʉr o dí ɨ́ jwê bɑ́ wɨ́. 9Mě lɛ́ɛ́ nó ó, ebě, bʉr o dí ɨ́ jwê bɑ́ bɨɛ, bé lɨ́ egúmo mímbi mi mpúmó mímyɛ̂h: membɨɑ, otîtyěl, le otyeetye. 10Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ sɑ́ Tî Yésʉs dí ebeě mbɨ̂mbɨɑ́ yɨ́. 11Mʉ̌r sɑ́ ɑkɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ nʉɑ ntœ́b ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bí éjúrʉ́ʉ́. Bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́, byé ɑbe e nyɔm. Cinɑɑ gɑ́ nkɔb nyɨ́n nyɑɑ́. Bɨ̌n ɑ gwíh syóm dí tɨ̂ʼ wɨ́. 12Yé ɨ́ buú sɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ sôn lɨ́ etwóolo bísyɛ́ɛlɑ bé dí esɑ̂ ɨ́ mesǒ bí, dɑmɑ́ be ó, mɨnɑ́ jɑɑ́ túbo gɑ́ ó, njɨ míe! 13Jɔʼ mɨ́nɑ́ pyél gɑ́ bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ ɨ́ mesǒ, cyen byé ɨ́ jwê yɨ́, njʉl, wé lɨ́ enzě kʉn byê. 14Ebě, sɑ́ yɨ́yɛ̂h njʉl dí ekʉn yɨ́, yé mû ó lɨ́ epɑn mímbɑh. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bé dí elɛ́ɛ ó: «Guɑ mʉr dí ɨ́ jô nyɑ́, jɨmɑ́ɑ. Duhɑɑ ɨ́ sɔ́mɑ́ ójwe. Krîst pɑ́nɑɑ go mimbɑh, cyen gó ɨ́ jwê» yɨ́. 15Nó gwɑ́ jwɛ̂ʼ gɑ́ kʉ̌ cyen bɨ́n dí edû wɨ́. Aciʼe gɑ́ mpʉ bígʉʼlʉgʉ́. Ciʼɑɑ gɑ́ mpʉ mípɨpɨ́ʼ. 16Séɑ́ɑ́ gɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ mpɑ̌ŋ bijɔʼ bi dí epyɑ̂l bɨ́n bí, ebě, melú mɨ́nɑ́ dí eciʼe gɑ́ mɑ̂, mé ɨ́ bébe. 17Mʉ̌r sɑ́ ɑgʉʼlɑ. Sɑ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, bɨ̌n jɨ́ʼɨɨ bisyɛ́ɛlɑ Tî Yésʉs ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wé ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ bí. 18Mʉ̌r sɑ́ ɑpuro ményoʼ, ebě, mʉr dí elɔ̂ʼwɑ lɨ́ ede ményoʼ nyɑ́, nyě dímlé ó lʉ́ wé. Diʼee gɑ́ lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 19Jyɛyɨɨ gɑ́ mesø̂ʼlʉ lɨ́ esú é Nzyɛ̌m, le mejéme, ndu e mejémé Sísǐm wé dí elɛ̂ʼle bɨ́n ó, bɨ̌n jyɛ́yɨɨ mɑ́. Jyɛyɨɨ gɑ́ mé lɨ́ esêʼle Tî Yésʉs, e milémé mín mímyɛ̂h. 20Ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h, jwéʼ gɑ́ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ nzyǒo ɨ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h, le epɨr e díé mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst. 21Sɨ́sɑ́ʼ gɑ́ mejóʼo pɑ́ʼ nyɨ́n, ebě, bɨ̌n bé lɨ́ ejwɑ́ɑwǒ Krîst. 22Bɨ̌n bʉbɑ́, sɑ́ʼ gɑ́ mejóʼo le ojʉ́m bɨ́n mpʉ bɨ́n dí esɑ̂ Tî Yésʉs mejóʼo yɨ́. 23Ebě, mʉrʉ̂m, nye ó lʉ́ mʉ́mɑ́ wé, mpʉ̌ Krîst dí lʉ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m yɨ́. Krîst nye mʉr tɨ̂ʼ ó dí Ciʼ-bʉr ɨ́ pɑ̂ʼ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, dí nyʉ̂l nyé wɨ́. 24Nó ó, jøʼ gwɑ́r mpʉ̌ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí esɑ̂ Krîst mejóʼo yɨ́, bʉbɑ́, bé ɨ́ jɑlɑ le esɑ̂ ójʉ́m bɔ́ɔ́ mejóʼo ɨ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h. 25Bɨ̌n bʉrʉ̂m, mʉr nyɨnyɛ̂h, nye kpɛ́lɨɨ mʉmɑ́ wé mpʉ̌ Krîst ɑ́ kpɛl Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m yɨ́. Nye ɑ́ si jwe cwiʼ yé, lɨ́ ebúrɑ e Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. 26Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, wé nkʉ̂ gúmo e Nzyɛ̌m, nyé osí jøø wé e medíbé ti e lwǐb yé. 27Ebě, nye ɑ́ kpɛl ó, wé nkʉ̂ tyɛ̂b ɨ́ míh mé ɨ́ nkɛ́lɛm: ɑbe le ebɑr, nkʉ̂ milur, nkʉ̂ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ dí ɨ́ bébe yɨ́. Wé ójɑɑ́ gúmo ó, njɨ e né, ɑbe e sɑ́ ébébe nyé ónwɑ̂hle wé e tɨ̂. 28Nó, ɨ́ pɑ́ʼ ójʉ̂m, bé kpɛ́lɨɨ bʉbɑ́ bɔ́ɔ́ jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ bé dí ekpɛl bé bʉr o tɨ̂ʼ yɨ́. Wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h kpɛ́l mʉ́mɑ́ wé nyɑ́, nyě kpɛl ntémé ó nyʉ̂l nyé nye mʉr tɨ̂. 29Abe e mʉr dí enwim nyʉ̂l nyé, nye mʉr tɨ̂. Nye lɨ́ ejwijwe nyʉ̂l nyé mede le ebɑʼle nyê. Mbi ngwɑ́r wɑɑ́ ó Krîst dí ebɑʼlě Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m yɨ́. 30Ebě, mɨnɑ́ gɑ́ bɨ́bɛ̂h, bé ó bicíl bí nyʉ̂l byé. 31Yê tilɑ́ ó: «Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mʉ́rʉ̂m óbɔ́ʼɑ e sɔ́ŋ, bé e nyɔ̌ŋ wé, tó pûhlɑ e mʉmɑ́ wé yɨ́. Bé e nɔ́ɔ́ obɑ́, bé ójɑɑ́ kɑ̌ sûʼlɑ ó, njɨ nyʉ̂l mpwɑ́r.» 32Wɑ̂m mbeɑ́, mɛm Pɑul ó wɨ̂: mɛ̌m bee ó, lwǐb ódîm nɨ̌ lɛ́ʼlé mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, jweʼlě sɑ́ nɨ́nɨ́ɨ́ yɨ̂: lɔ̌b ébɑ̂, wé jweʼle ó, Krîst, bé e Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. 33Yé ntémé, yê ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n ó: mʉrʉ̂m nyɨnyɛ̂h, nye ɨ́ jɑlɑ le ekpɛl mʉ́mɑ́ wé ɑ́ntɑ nye mpʉ nyé dí ekpɛl nyé mʉr tɨ̂ʼ yɨ́. Mʉmɑ́ nyɨɛ jwɑ́ɑwɑɑ njʉ̂m wé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\