Éfɛsɔs 6

1Bwɑ̂n, sɑ́ʼ gɑ́ obyɛ̂l bɨ́n mejóʼo, ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e Tî Yésʉs. Nó, yé ó tîtyěl. 2Etié e dí ó: «Jwéʼ sʉ́ŋ e nyʉ̌ŋ júu» lɨ́, lé ó b'ɑ́ nyɛɛ nze e menkɛ̌ʼ lɨ́ metié mɨ́mɛ̂h. 3Lé ɑ́ dumlo ó: «Yé nkʉ̂ bě mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ pɑ́ʼ gô. Melú mé cwiʼ gó óciʼe ɨ́ sí yɨ̂ʼ mɑ́, mé nkʉ̂ buo.» 4Bɨ̌n osɔ́ŋ ó bwɑ̂n, ɑkóblokoblo gɑ́ bwɑ́n bɨ́n ebúʼ. Cɨ́lɨ́ɨ́ gɑ́ bê, lɨ́ ejwe bé mpɑ̌ŋ lɛ́ʼlɑ́ mé Tî Yésʉs. 5Bitúʼɑ̌, bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le esɑ̂ ójǿø bɨ́n, bɑɑ́ o dí bʉr ó sí yɨ̂ʼ bɑ́, mejóʼo. Jwɑ́ɑ́wɑ́ɑ́ gɑ́ bê, le ejwe bé júu. Séɑ́ɑ́ gɑ́ bé e milémé mímyɛ̂h, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bɨ̌n séɑ́ ó Krîst syɛ́ɛ́. 6Mʉr ɑséɑ gɑ́ syɛ́ɛ́ njɨ ɨ́ jɔʼ bé dí epɑ́lɑ nyé yɨ́. Mʉ̌r sɑ́ ɑséɑ lɨ́ esú é mésø̂ʼlʉ me bʉ̂r. Mpʉ bɨ́n mû osyɛ̂l o mésɑ̂ mé Krîst yɨ́, séɑ́ɑ́ gɑ́ bé syɛ́ɛ́, lɨ́ elóŋlǒ gǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m, e milémé mín mímyɛ̂h. 7Séɑ́ɑ́ gɑ́ bé syɛ́ɛ́ e mpɑ̌ŋ gǿmɑ́, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bɨ̌n séɑ́ ó Tî Yésʉs syɛ́ɛ́ yɑɑ́. 8Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, mʉ̂r séɑ́ mpɑ̌ŋ syɛ́ɛ́ nó, Tî Yésʉs ójwe nyé myɛ́nɑ tɨ̂, nyě dɑmɑ́ bě túʼɑ̌, nkʉ̂ mʉr dí nzyɛh nyɑ́. 9Bɨ̌n ojǿø, sɑ́ʼ gɑ́ bitúʼɑ̌ bín bisyɛ́ɛlɑ bimpwɑ́r bínɨ̌. Akɑ̌ bɛ̂ŋ gɑ́ byê. Bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le egʉ́ɑ gɑ́ ó, njǿø wɨ́n le onɔ́ɔ́, bɨ̌n óbɛ̂h, nye ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Nye ɑ́jwɑ́ɑ́wó bʉ̂r mempǒm. 10Ekɑ̌n lé épíhé mé mû o nzě lɛ́ɛ bɨ́n lɨ̂, lé ó, bɨ̌n gbɑ̂ʼ nkul ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e Tî Yésʉs. Biʼee gɑ́ pîm nɨ́nɨ́ɨ́, duho e né. 11Bwɑ́rɑ́ɑ́ gɑ́ mimbór mí dɔ̂m Nzyɛ̌m dí ejwe bɨ́n mí, mbi dí ó, jɔ̌ʼ sɔ́ŋ meleme ónzě sɑ́ɑ édímle bɨ́n ɨ́ nzɨ̌ mikóo myé yɨ́, bɨ̌n tyɛ́bɨɨ mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ. 12Ebě, yé ɑbe ó, mɨnɑ́ tɛ́l gɑ́ ó, e bʉr ó sí yɨ̂. Mɨnɑ́ lwímlɑ́ gɑ́ ó, le misísǐm mi dí milʉ̂ mí, le myɑɑ́ mi nkûl, le myɑɑ́ mi dí ejǿø ɨ́ mpóʼo ejúrʉ́ʉ́ lɨ̂ʼ mí, le meleme me dí pɑ́ʼ jʉ́o le ejwoo mɑ́. 13Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí elɛ́ɛ bɨ́n ó, nʉŋɑɑ gɑ́ bisɑ́ bí dɔ̂m ɨ́ mebó mé Nzyɛ̌m yɨ́. Bébebébe móhó, wé ópyɑ̂l bɨ́n nó, bɨ̌n bé óbe e nkul elwímlɑ. Bɨ́n óbe, sí lwímlɑ, ɨ́ lwímlɑ lwímlɑ, ntɑɑ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h nó, bɨ̌n bé otyɛ̂b mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ, ɑpɨ́ŋlɑ ɨ́ jɔʼ ébébe yɑɑ́. 14Nó, tyɛ́bɨ́ɨ́ gɑ́ ɨ́ tyé dɔ̂m, mekʉɑ́ ɨ́ binyɑ̂. Bɨ̌n ɑ dí le otyeetye. Wé óbe bɨ́n ó mpʉ kɑ́nɑ́ dɔm, dí yémlɑ́ ɨ́ sɨ́ŋ lɨ́ odyɛ́m nyɑ́. Diʼee gɑ́ ntémé otîtyěl o bʉ̂r. Otîtyěl wɑɑ́, wé díʼee bɨ̌n mpʉ mímbór bínkóho bé dí ebwɑ̂r, myɑɑ́ dí ekɑmle e bɨr mí. 15Diʼee gɑ́ minkʉmsɑ́ lɨ́ esú ó, bɨ̌n túnɑɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí egbɑ̂ bʉ̂r mepyɛblɑ ɨ́ miléme wɨ́. Túnó wɑɑ́, wé díʼee bɨ̌n mpʉ óngʉb. 16Jyɛ́ʼwɑ́ɑ́ gɑ́ e Nzyɛ̌m. Njyɛ́ʼwɑ́ wɑɑ́, wé díʼee bɨ̌n mpʉ nkúo dɔm ngɑ́ dímě siʼe mékʉɑ́ me dɔ̂m mé Sɑ́tɑn nyɨ́. 17Biʼee gɑ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Yé díʼee bɨ̌n mpʉ̌ ntʉ́m dɔ̂m. Bɨ̌n ɑ nʉ́ɑ́ lwǐb mé Nzyɛ̌m. Yé díʼee bɨ̌n mpʉ pɑ̂-sʉ̌ŋ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí ejwe bɨ́n nyɑ́. 18Sɑ́ʼ gɑ́ sɑ̂ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h e minjɨʼlɑ, le ejî ó, Nzyɛ̌m súʼɑɑ bɨ̌n. Jɨʼlɑɑ gɑ́ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ɨ́ mpʉ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí etɨ́e bɨ́n yɨ́. Tɨ̂ʼ ntémé, ɑtyɛʼ gɑ́ lɨ́ edi ɨ́ doho. Ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h, tirwɑɑ gɑ́ e syɛ́ɛ́ mínjɨʼlɑ lɨ́ esú é bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h. 19Jɨʼlɑɑ gɑ́ ntémé e Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m, ó nye jwêʼ me mekɑ̌n mé lwíbɨɨ ɨ́ hǿm, ɑbɑ́ɑwǒ sɔ̂ʼ mɑ́. Me pɑ̂ʼlɑɑ lwǐb ódîm dí edumo e Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ yɨ́, bʉr gʉ́ŋɑɑ yê. 20Me, mʉr milʉ́mlʉ́, mû kɛ́ʼɑ́ ménkɑrɑ ó, ɨ́ lɔ̌b Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. Jɨʼlɑɑ gɑ́ e Nzyɛ̌m, ó me pɑ̂ʼlɑɑ wé ɨ́ hǿm mpʉ wé jɑ́lɑ́ le epɑ̂ʼlɔɔ yɨ́. 21Tisikôs, mɨ́ɔɔ́ kpɛ̌l gɑ́ wɨ́nɑ́, dí diɑ̂kɔn ɨ́ Tî Yésʉs nyɑ́, nye ntémé ó dí mʉr ebûʼlɔɔ. Nye ólɛ́ɛ bɨ́n sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí edumo e me yɨ́, le ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛ́ mé mû lɨ́ eséɑ yɨ́. 22Mě lómló bɨ́n nyɑ̌ ó, nye tôʼ lɛ́ɛ bɨ́n milɔ́ɔ́ mí cwiʼ yɨ́h, le enzě gbɑ̂ bɨ́n pîm ɨ́ búʼó. 23Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, bé e Tî Yésʉs-Krîst, bé gbɑ̂ʼ bɨ̌n, bɨ́ɔɔ́ bɨ́h, mepyɛblɑ ɨ́ miléme, ti e kpɛ̌l ndu e búʼó. 24Nzyɛ̌m sʉ́ʼoo bʉr bɨ́bɛ̂h o dí ekpɛl Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst, kpɛ̌l ɑ́purɑpúrɑ bɑ́ metyɛʼ me mpóm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\