Gɑlɑ́siɑ 1

1Yé ó mɛm Pɑul, mʉr milʉ́mlʉ́, ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂. Mé ɑbe ɨ́ milʉ́mlʉ́ mé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r. Twɑ́rɑ́ mé ɑ́ twɑ́rɔɔ wɨ́, wé ɑ́ bé ɑcɨɨ e nzɨ̌ mʉr. Yésʉs-Krîst, bé e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, mʉr ɑ́ pɛh nye, dwih nyé lɨ́ ojwe nyɑ́, bé ó b'ɑ́ lómo me. 2Bɨ̌h e bʉ́ʉ́ óbûʼlɑ o dí wɑ̂ʼ bɑ́, bé lɨ́ esoho bɨ́n, bʉr o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bi dí ɨ́ sí Gɑlɑ́siɑ bí. 3Metyɛʼ me mpóm le mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́, bé e Tî Yésʉs-Krîst. 4Yésʉs-Krîst nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ si jwe cwiʼ yé, nzě búrɑ e misyóm gɑ́ mínɑ́. Mpʉ nyé ɑ́ jɑlɑ e myé yɨ́, nyɨ́ dwih mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ ósyɛ̂l o mísyóm ó myɑ̌ wɨ̂. Yésʉs ɑ́ sɑ̂ nó ó, mpʉ̌ Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, wɑɑ́ dí ntémé Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́, ɑ́ kpɛl yɨ́. 5Kûm díʼee e Nzyɛ̌m njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen. 6Me lɨ́ ejéhe lɨ́ ejóʼǒ mpʉ bɨ́n mû sí kpɑ̂hwɑ̌ túmǒ koo e Nzyɛ̌m, mʉr ɑ́ jébe bɨ̌n ɨ́ ncǿncǿɑ mé Krîst nyɑ́ yɨ́! Bɨ̌n bɨ́ bɑ́nɑ̌ líʼe nyê, cyen mílémé mín nko gúú lɔ́ɔ́ swîh, wɑɑ́ bɨ́n dí ebee ó, wé ó gúú Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ swîh wɨ́. 7Sɑ̂ gwɑ́r, lɨ́ otyeetye, yé ɑbe e gúú Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ swîh. Sɑ́ dí tɨ̂ʼ yɨ́, yé ó bʉr o dí egø̂m écéně Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Krîst bɑ́. Mekɑ̌n mɔ́ɔ́, mé mû ó lɨ́ etɨ̂l bɨ́n mekʉ̌ sí. 8Bɨ́h bʉr o tɨ̂, nkʉ̂ éngeles duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nzé túno bɨ́n «mbɨɑmbɨɑ lɔ́ɔ», syɛ́ɛlɑ e wɑɑ́ bɨ́h ɑ́ nyɛɛ túno bɨ̌n wɨ́ nó, Nzyɛ̌m syɛm mʉ̂r wɑɑ́! 9Bɨ̌h bé ɑ́ si boo lɛ́ɛ bɨ̌n. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, me lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ bɨ́n yɑ̌ ó, mʉ̂r túnó bɨ́n «mbɨɑmbɨɑ lɔ́ɔ» swîh, syɛ́ɛlɑ e wɑɑ́ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ jóʼo e bɨ̌h wɨ́ nó, mʉr wɑɑ́ lîʼ e meswomlʉ. 10Nó ó, bɑ́ɑ́nɑ̂, nzê nó yé lɛ́ʼlé ó, nkɑm bʉr ó mé dí esɑ́ɑ ɛ̌? Nkʉ̂ ó, nyɑɑ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́? Mě tile nó ó, lɨ́ esɑ́ɑ nkɑ̂m mé Nzyɛ̌m. Nzê me mû sɑ́ɑ ó, me sɑ̂ʼ mpʉ bʉ̂r dí egø̂m yɨ́ ɛ́? Yé bé mě dú ó, bigǿmɑ́ bí bʉ̂r nó, lɛ́ɛ́, mé ɑkɑ̌ be syɛ̂l mesɑ̂ mé Krîst. 11Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Me lɨ́ ekpɛl élɛ́ɛ bɨ́n, ó bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ ó, Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ mé dí etúno bɨ́n wɨ́, wé ɑ́ bé ɑduho ɨ́ pɨʼ bʉr. 12Me ɑ́ bé ɑjóʼo wé ɨ́ num nyʉ́ʉ́ mʉ̂r. Abe ntémé e mʉr ɑ́ lɛ̂ʼle me wɑ̌. Yésʉs-Krîst nye mʉr tɨ̂ʼ ó b'ɑ́ gwîh me wɑ̌. 13Bɨ̌n bé ɑ́ be ó sí jóʼǒ lɔ́ɔ dí edumo e me wɨ́. Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ mpʉ mé ɑ́ ciciʼe mélú mé épíhe yɨ́, jɔʼ mé ɑ́ be, me jínɑ lɨ́ edû métum mé óYúden yɨ́. Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ mpʉ mé ɑ́ titíble Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m yɨ́. Me ɑ́ bɨbe e gǿmɑ́ ó, mě gbɑh ó wê. 14Ɨ́ bʉr ó duo yɑ̂m, me ó b'ɑ́ bu dû metum mé óYúden. Me ɑ́ si gbɑ̂ nyʉ̂l nyɑ̌m ɨ́ swííí lɨ́ ebɑʼle métum bímpɑ́m bíh, byé ɑ́ líʼe mɑ́. 15Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m ɑ́ kɑ bee embɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ wé ó, nye lɛ̂ʼlɑɑ me ncǿncǿɑ. Nó ó nyé ɑ́ jébe me, me jínɑ ɨ́ mo mé ɑ́yo, lɨ́ esú lé éséɑ nyé syɛ́ɛ́ yé yɨ́. Nye ɑ́ bee embɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ wé ntémé ó, nye lɛ̂ʼlɑɑ me Mwɑ̂n wé, le elómo mé ó, me túnɑɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ wé ɨ́ bikúl bíswîh. Le nyé ɑ́ lɛ̂ʼle me Mwɑ̂n wé, le mé ntɔ̂ʼ ɑ́ nkɛ́ɛ, tô. Me ɑ́ bé ɑjî mʉ̂r ó, nye jwêʼ me metǿǿ. 17Dɑmɑ́ jóʼo bɑɑ́ bé ɑ́ be bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs-Krîst esôʼ e me bɑ́, me ɑ́ bé ɑtô Yerʉ́zɑlɛm, tó bee bê. Me ɑ́ jɑɑ tô ó, njɨ ɨ́ sí Arɑbî. Píe tɨ̂, me ɑ́ si bɑʼɑ tô Dɑmɑ̂s. 18Ɨ́ jɔʼ mímbú mílɛ̂l, myé ɑ́ lɑɑ yɨ́, nó ó mé ɑ́ nze tô Yerʉ́zɑlɛm ó, me tô beě Kefɑ̂s, ó me gʉ́ŋɑɑ nye. Me ntɔ̂ʼ jɑ̂ gʉ̂ melû kɑ́m e metɛ̂n, bɨ̌h e nɔ́ɔ́ lɨ́ elɛ́ɛlɑ. 19Me ɑ́ bé ɑbee nyʉ́ʉ́ mʉ̂r milʉ́mlʉ́ swîh. Me ɑ́ jɑɑ bee ó, njɨ Jɑcques, wɑɑ́ dí mɨ́ɔɔ́ mé Tî Yésʉs nyɑ́. 20(Sɑ́ mé dí etile yɨ̂, yé ó tyeetye. Ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, me lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ó, mé ɑsɑ̂ bíbɛr.) 21Píe tɨ̂, me nzě tô ɨ́ sí Siríɑ, ndu e yɑɑ́ Silisíɑ. 22Tyé yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h, kɑ̂r tɔʼ e sɔ́mɑ́ óbûʼlɑ mé Yésʉs-Krîst gwɑ́r yé ɑ́ be e nkul ejweʼe mpóm nyɑ̌m ɨ́ sí Yʉ́dɑ. 23Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ bě sí jóʼǒ sɑ́ bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ lwilwib yɨ́ ó: «Mʉr ɑ́ nyɛɛ titíble mɨnɑ́ gɑ́ mélú mé épíhe nyɑ́, nye mû lɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, búʼó nyé ɑ́ kpɨkpɛl egbɑh yɨ́.» 24Nó ó bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m byɑɑ́, byé ɑ́ nze jwe Nzyɛ̌m kûm ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\