Gɑlɑ́siɑ 2

1Píe mimbû kɑ́m e minɑ̂, bɨ̌h e Bɑnɑbɑ̂s, bé ɑ́ si bɑʼɑ tô Yerʉ́zɑlɛm. Bɨ̌h bé ɑ́ tô ntémé ó, e Títos. 2Me ɑ́ tô nó ó, ɨ́ pɨʼ Nzyɛ̌m ɑ́ gwîh me nyɨ́. Jɔʼ mé ɑ́ pyɑ̂l gʉ̂ʼ yɨ́, bɨ̌h le minjǿʼ mí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m nzě gø̂hlɑ. Me nzě lɛ̂ʼle bé mpʉ mé dí etúno bʉ̂r o bíkûl Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ yɨ́. Me ɑ́ bé ɑkpɛl ó, syɛ́ɛ́ mé ɑ́ be lɨ́ eboó séɑ yɨ́, yé jwêʼ ntuʼ. 3Dɑmɑ́ jóʼo ó mpʉ̌ Títos, mʉr minjoo wɑ̌m, dí mʉr Grɛ̂s yɨ́, bé ɑ́ bé ɑtíne nyé ó, nye cíʼɔɔ mpʉ́n. 4Sɑ̂ gwɑ́r, bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ si gwɑ tíne nye nó, ebě, bʉ́ʉ́ ókrǐsten o bíbɛr, bé ɑ́ be ó ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́h yɑɑ́. Bʉr bɑɑ́, bé ɑ́ swɑmɑ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɑɑ́ ó, mesǒ, lɨ́ edǐ gʉ́ɑ, nkʉ̂ bɨ̌h, bʉr o dí ɨ́ mpúhlɑ́ e Yésʉs-Krîst bɑ́, bê tyeetye ó onzyɛh o bʉ̂r. Gǿmɑ́ yɔ́ɔ́, yé ɑ́ be ó, bé bɑ́ʼɑ liŋ bɨ́h bitúʼɑ̌. 5Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑsɑ̂ bé mejóʼo, dɑmɑ́ jóʼo ó, mɑ̂ jɔʼ tîtííɑ̌. Bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑbîr ó, bé ndɑ́mɑɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, pɛʼ ótyeetye wé. Bɨ̌h bé ɑ́ kpɨkpɛl ó, bɨ̌n jóʼɑɑ wé mpʉ wé ɑ́ boo be yɨ́. 6Me nzě tó bee bɑɑ́ bé ɑ́ nyɨ̂n ɨ́ mîh ó, bé ó otyɛ̂b bé ésôʼ bɑ́. (Nkʉ̂ bé ó otyɛ̂b bé ésôʼ, nkʉ̂ bé ɑbe bê, nó yé ɑsɑ̂ mɛ̂m sɔ̂ʼ, ebě, Nzyɛ̌m, nyé ɑbe lɨ́ ejwɑ́ɑwo bʉ̂r mempǒm.) Bʉr o b'ɑ́ bu nyɨ̂n nó bɑ́, ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ lɛ́ɛ bé Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ mé dí etúno bʉ̂r wɨ́, bé ɑ́ bé ɑkɛl ékɑ̌n egwɑ́r tɨ̂ʼ kʉ́. 7Yé ɑ́ bé ɑkúnwo nó, ebě, bé ɑ́ kɑm ó, Nzyɛ̌m, nyɨ́ ntɨh mé lɔ́ɔ wɑɑ́, ó me tôʼ le etutúno wé pɑ́ʼ bʉ̂r o dí ɑbě cíʼɑ́ mpʉ́n bɑ́. Nye ɑ́ jwe me wɑ̌ ó, lɨ́ esú é bíkúl bíswîh mpʉ nyé ɑ́ jwe Pierre wɑ̌ lɨ́ esú lé óYúden yɨ́. 8Mʉr ngwɑ́r e ngwɑ́r ɑ́ séɑ e nkul ɨ́ Pierre tʉ́ŋlʉ̌, ó nye tôʼ kwɑ́ oYúden nyɑ́, nye ntémé ó dí eséɑ̌ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ɨ́ me lɨ́ esú é bíkúl bíswîh. 9Jɑcques, bé e Kefɑ̂s, ndu e Jeɑn, bé ó b'ɑ́ bu nyɨ̂n ɨ́ mîh ó, bé ó dí «mejwii me sɔ́ŋ» ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Bé ɑ́ si gʉ́ɑ lɨ́ otyeetye ó, Nzyɛ̌m ɑ́ si lɛ̂ʼle me ncǿncǿɑ nyé. Bé ntɔ̂ʼ bɑ́rɑ e bɨ̌h e Bɑnɑbɑ̂s, lɨ́ elɛ̂ʼle ó, bɨ̌h ɑ́ kʉ be ó, ɨ́ mpúhlɑ́ miléme, bɨ̌h le onɔ́ɔ́. Bɨ̌h ntɔ̂ʼ di cwíí ó, bɨ̌h bé ótô kwɑ́ bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́. Bɨ́ɛ, bé ótô kwɑ́ oYúden. 10Bé ɑ́ jɑɑ lɛ́ɛ bɨ̌h ó, njɨ bɨ̌h sɑ̂ʼ sɑ̂ gwɑ́r: esúʼo bɑ́ɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r. Tó kœb ó, me ɑ́ boo be e tiŋé ɨ́ léme ó, me bɑ́nɑ́ sɑ̂ ó, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. 11Píe tɨ̂, ɨ́ jɔ̌ʼ Kefɑ̂s ɑ́ nze kœb me ɨ́ Antiôs yɨ́, me ɑ́ si kʉ lwímlɑ e nye, ebě, yé ɑ́ si kʉ nyɨ̂n ɨ́ kpɛŋlɛm ó, nye ɑ́ be ó, e mebě. 12Ɨ́ metɑ́ɑ́ré, bé e bʉr o bíkúl bíswîh, bé ɑ́ dɨde mede ó, lɨ́ epûhlɑ mébô gúmo gwɑ́r. Píe tɨ̂, Jɑcques ɑ́ si lómo bʉr gʉ̂. Jɔʼ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ bé bɑɑ́, bé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, Kefɑ̂s ntɔ̂ʼ dulo nyʉ̂l, ɑkɑ̌ de e bʉr ó Antiôs bɨ́bɛ̂h gúmo gwɑ́r. Yé ɑ́ pyɑ̂l nye nó ó, ɨ́ bʉ́ɑ́ nyé ɑ́ jóʼo bʉr o bé ɑ́ kpɛl ó, obûʼlɑ díʼee cíʼɑ́ mpʉ́n bɑ́. 13Bʉ́ʉ́ óbûʼlɑ bé ɑ́ byɛ̂l oYúden bɑ́, bé ɑ́ be ó, e miléme mimbɑ́ mímbɑ́, ɨ́ mpʉ mé Kefɑ̂s ntémé. Dɑmɑ́ jóʼǒ Bɑnɑbɑ̂s nye mʉr tɨ̂, nye ɑ́ si cwe ɨ́ metǿǿ mɔ́ɔ́. Bé e boo nɔ́ɔ́ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si nyɛl esɑ̂ míkóo. 14Mpʉ mé ɑ́ bee ó, bé ɑ́ bé ɑkɑ̌ be lɨ́ ecye lɨ́ otyeetye mpʉ̌ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí etɨ́e mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́, me nzě lwib e Kefɑ̂s, bɨ́bɛ̂h ɨ́ mediɑ́. Me ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Guɑ mʉr dí Yúden nyɑ́, gǒ ciʼe wɑ̂ʼ ó mpʉ bʉ̂r o bíkúl bíswîh. Mpʉ yé dí nó yɨ́, gǒ kpɛl étíne bʉ̂r bɑ̂ʼ ó, bɨ́ɛ cíʼɑɑ mpʉ óYúden ɨ́ yé ɛ́? 15«Mɨnɑ́ gɑ́ ó dí mimbyɛ́lɑ́ mí óYúden. Mɨnɑ́ bé ɑbe gɑ́ bʉr o bíkúl bíswîh, osyɛ̂l o mísyóm. 16Sɑ̂ gwɑ́r, mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, mʉr, nyé ɑbi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ métié. Mʉ̌r bi nkɑ̂m ó, ɨ́ lɔ̌b búʼó, lɨ́ ejyêʼ koo e Yésʉs-Krîst. Mɨnɑ́ bɨ́ jyɛ̂ʼwo ntémé e Yésʉs-Krîst. Búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́ yɑɑ́, yé ɑduho ɨ́ mbɑʼlɑ́ metié. Mʉr ɑ́kóʼó bi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ métié. 17Mɨnɑ́ oYúden, mɨnɑ́ bɨ́ bûʼlɑ ó, mɨnɑ́ bé lɨ́ ebi gɑ́ nkɑm ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Krîst. Yé mû lɨ́ enyɨ̂n ó, mɨnɑ́ mû gɑ́ ó mpʉ bɑɑ́ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ jɨjébe gɑ́ «osyɛ̂l o mísyóm» bɑ́. Nzê nó ó dí elɛ́ɛ ó, Krîst, nye lɨ́ etô e bʉr nko mísyóm ɛ̌? Heʼé, yé ɑbɑ́ be nó. 18Mʉ̂r bɔ́ʼɑ́ le ebɑʼle métié, nzě bɑ́ʼɑ̌ kɑ̌ bee ó, mé e nyɔm nó, lɛ́ɛ́, mʉr wɑɑ́, nye lɨ́ ejwe nyé mʉr tɨ̂ʼ mebě. 19Ɨ́ pɑ́ʼ métié mɑɑ́, me ó múu tɨ̂. Metié mɑɑ́, mé ó b'ɑ́ jʉ̂ me, ó cwiʼ yɑ̂m, yé jɑɑ́ di, njɨ lɨ́ esú lé éséɑ̌ Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́. Ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ jʉ̂ Yésʉs-Krîst lɨ́ ebomlo nyé e binzɑ̂ŋ, bɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́ yɨ́, me ntémé ɑ́ si bomlɔɔ tɨ̂, bɨ̌h e nɔ́ɔ́. 20Ntʉ mé dí eciʼe ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Yésʉs-Krîst ó dí eciʼe tʉ́ŋlʉ̌ nyʉ̂l nyɑ̌m. Cwiʼ mé dí eciʼe ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, mě ciʼe yé ó, njɨ ebe mé dí ejyɛ̂ʼwo e Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ si kpɛl me, nzě syɛ́ɛlɑ̌ cwiʼ yé lɨ́ esú é cwiʼ yɑ̂m. 21Mé ɑpyêh ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m. Mʉ̂r bé mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ nyé dí ebɑʼle métié wɨ́ nó, lɛ́ɛ́, Yésʉs-Krîst ɑ́ kʉ jwe ó, kwɑhɑ́ jwêh.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\